Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-07 / 1. szám

X\A — /t Tizenkilenczedik évfolyam. TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. ^ MEGJELEN MINDEN KEDDEN. * = AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: ===== Egész évre . . . 6 kor. I Negyedévre I kor. 50 fill. Fél évre ; . . . 3 » | Egyes szám ára . 16 » Községek, községi jegyzők és néptanítók részére egész évre ^/korona. SZERKESZTŐ ÉS KIADÓHIVATAL, hová a lap szellemi részére vonatkozó közlemények, továbbá előfizetések és hirdetések is küldendők: = Morvái János könyvnyomdája Eötvös-utcza 6 tik sz. alatt. = TBLEFON-SZÁM: VQ. . . . b . ."wqi A Szerkesztő lakása: Eötvös-utcza 19-ik szám. fejsaas— ­__c.>_________________ = HIRDETÉSEK == m e lap kiadóhivatalában a legolcsóbb árak mellett fBhróteinek. Nyilttér garmond sora 20 fillér. Kell-e igazgató? A villamvilágitási telep eddigi igaz­gatója f. év január i-én megvált állá­sától, s miután a tanács már előzőleg meghirdette a pályázatot, sőt a pályá­zók kérvényei már be is érkeztek, nem sokára döntésre kerül a dolog és ha­tározni kell a felett, hogy a pályázók közül ki legyen az, a ki az igazgatói teendőkkel megbizassék. Körülbelül io esztendeje annak, hogy a villamvilágitás városunkba be­hozatott. Ez, időszaknak első részében a telepet a városi főmérnök, a további részében pedig a két igazgató vezette, s ha visszatekintünk a lefolyt io esz­tendőre, be kell ismerni, hogy a veze­tés sokkal jobb volt, mikor a nem szakértő városi főmérnök volt a vezető, mint mikor a szakértő igazgatók diri­gáltak. Össze kell hasonlítani a io év alatt készített költségelőirányzatokat s első pillantásra konstatálható, hogy a városi főmérnök által készített költség- . előirányzat reális volt, mig az utána következő igazgató költségelőirányzatai meg se közelítették a valóságot. Az a nagymérvű zavar, a mely­ből a telep máig sem tudott kibonta­kozni; az a folytonos deficzit, mely évről évre megjelenik, ezen időben vette kezdetét, s bárha igazi szakértő által a villamvilágitási berendezés olyan válla­latnak lett feltüntetve, a mely helyes kezelés mellett a városnak okvetlenül hasznára lehetne, daczára a szakértő igazgatóknak, hasznot mind máig nem produkált. Most tehát, midőn ismét aktuális lett az igazgatói állás betöltése, helyén valónak látjuk felvetni a kérdést, vál­jon szükségünk van-e nekünk igazga­tóra, s váljon a múltban szerzett ta­pasztalatok után nem volna-e helye­sebb visszatérni a régi álláspontra, a mikor igazgató nélkül is nagyszerűen megvoltunk. Hiszen van a városnak elektrotechnikusa, a ki gyakorlatilag érti a maga teendőit; van gépésze, a ki gyakorlatilag ismét érti a gép keze­lést s mindkettő rendszerint jobban, mint a csak elméleti képzettséggel biró igazgató, rendes körülmények között tehát ezek az erők elegendők, ha pe­dig csakugyan olyan eset adja elő ma­gát, a mikor szakértőre találna szük­ség lenni, ezt a szakértőt is megkap­hatjuk és pedig sokkal olcsóbban, mint­ha 3600 K fizetéssel tartunk egy igaz­gatót, a ki a mellett még a mi kárun­kon experimentál. A dolgok ilyen állásában mi azt mondjuk, hogy leghelyesebb volna igaz­gatót nem választanig de ha már mé­gis választás lesz a pályázók közül, akkor csakis abban az esetben legyen, ha van közöttük olyan, a ki teljes biz­tosítékot nyújt arra nézve, hogy nem­csak elméletileg, de gyakorlatilag is bir azzal a képzettséggel, a mely ehhez az álláshoz szükséges. X. Y. Z. A honi ipar érdekében. Gazdasági Egyesületünk által rendezett felolvasó estén Németiben felolvasta Kótai Lajos. T. Közönség 1 Én az igazat megvallva, átalában véve nem vagyok barátja az úgy­nevezett felolvasásoknak, és pedig azért, mert annak, aki olvasni — és az által ta­nulni szeret, a mai korban már annyi ol­vasni valója kerül, még pedig csekély utánjárással, hihetetlen olcsó árakon, hogy akár ne is csináljon egyebet, mint nyakra- főre olvasson; aki pedig olvasni nem sze­ret, arról felteszem, hogy azt sem szereti, ha mások olvasnak neki valamit. Aztán bizonyos, hogy a legtöbb ember csak pénzt szeretne olvasni, de hogy azonkívül kinek miféle olvasmány lenne kapós vagy kellemes, a felett a közönség soraiban ne­héz volna közős megállapodásra jutni. Egy lakodalomban vagy névestén 5—6 tál ételt adnak a vendégek elé, és kiki arra sza­vaz a kanalával, amelyik neki leginkább tetszik; de egy felolvasásnak rendesen csak egy tárgya van, azért nehéz dolog azt úgy fűszerezni, hogy mindenkinek el­találja a szájaizét, főleg pedig, hogy unal­mas ne legyen. Végre, ha a felolvasó mulattatni akar, akkor ifjú, derült kedély- lyel lépjen a közönség elé; ha pedig az a czélja, bogy tanítson, ahoz legyen sok­oldalú tudása, olvasottsága ás találja el a módját annak, hogy komolyabb dolgokat miként lehet tetszős ruhákba öltöztetni s a közönség előtt kelendővé tenni. Én az előbbire nem vagyok alkalmas, mert ki­kerültem azok sorából, kik az életnek, a köznapi eseményeknek és társadalmi jelen­ségeknek a színesebb oldalát látják; arra pedig, hogy tanítsak, magamat kicsinynek s tudásomat csekélynek tartom. Hogy mégis mint felolvasó jelentem meg a t. közönség előtt, mentse ki az, hogy a felszólítás elől, — bár váltig szabadkoz­tam, nem tudtam kitérni, mert a tárgy, melyről egyet-mást hevenyében fel aka­rok sorolni, nagy befolyással van szere- rett hazánk s ebben az állampolgárok jólétére. Ha ennek az ügynek, ha ennek a czélnak, az általános anyagi jólét fej­lesztésének bármi kis mértékben is hasz­nára lehetek, megjutalmazva látom maga­mat még azok részéről is, kik a követ­kező néhány perez folyamán unatkoznak. „Sok beszéd szegénység 1“ ezt tartja egy közmondás; s a mit én mondani aka­rok, összegezve bele fér e nehány kis szóba: „pártoljuk a hazai ipart 1“ De a hazai közjóíétnek eme nagy paran­csolatja ellen annyian vétenek a hazában, az állami életnek ezt á nagy axiómáját annyian nem hordják a szívókban, az eszök- ben: hogy valóban az a nagy szegénysé­günk, ha hallgatunk vagy minél keve­sebbet beszélünk a hazai ipar pártolásá­ról. Mert ugyan hányadik térti az, aki ha va­lamit vesz, a hazai ipar nyomorúságára vetne egy futó gondolatot; és melyik hon­leánynak jutna eszébe az, hogy midőn di­vatos kelméket vásárol, pénzének legna­gyobb része oda vándorol, ahol idegen és nem értik a magyar szót 1 De hát „Lioni selyem, bécsi topán, — Annak bu és gond nincs a nyomán 1“ Nézzük meg azonban, miként áll a dolog. "Még iskolás fiú voltam, mikor ézt a dalt kezdték dalolgatni: az adós, az adós, kinek az inge gyolcs, lám az enyém nem gyóles, nem is vagyok adós.“ És ez va­lóban úgy is volt. A kis gazda úgy igye­kezett háztartását berendezni, hogy lehe­tőleg minél kevesebbért kelljen másnak pénzt adnia s hogy többet tudjon eladni, mint amennyit venni kénytelen. Mig ez sikerült, a kis gazda boldog volt, adósságot nem ismert; az eladósodás s azzal együtt az elszegényedés is ott kez­dődött és ott kezdődik ma is, midőn va­laki többet költ, többet ad ki, mint a mennyi a bevétele. De nemcsak a kis em­berek, hanem a nagyok, az előkelők ház­tartásában s az állam közgazdasági viszo­nyaiban is csak addig tartható meg a kí­vánatos egyensúly, mig a kiadásokat a bevétel tételei fedezik, mert nincs olyan kincses láda, mely utoljára ki nem ürül, ha mindig többet vesznek ki belőle, mint a mennyit bele vissza tesznek. Magyarország egy kincses láda, meg­áldva a természet három országának sokféle adományával, megáldatva annyival, hogy abból évenként milliókra menő értéket adhat el más államok lakosainak. így az elmúlt 1900-ik évben amit Magyarország más államoknak hiteles kimutatás szerint eladott, 1327 millió korona értéket kép­visel ; ez óriási összegben a liszt i56, az ökör eladás g2, n búza 84, az árpa 5g, a rozs 56, a tojás 47, a bor 34, a kukoricza 31, a zab 30, a nyers ezukor 28, fűrészelt fa 27, finomított ezukor 24, donga 19, a a korpa i8,agyapjú a 16, szárnyas állat 13, vasércz 11, a disznózsír pedig mint ela­dási czikk 10 millió korona értéket kép­visel: és ha a hosszú, táblázatos kimuta­tást figyelmesen megtekintjük, arra a meg­győződésre jutunk, hogy Magyarország az 1327 millió koronához nagy részben fel nem dolgozott mezőgazdasági termékek eladása által jutott, mert nem számítva a lisztet és finomított ezukrot. mint feldol­gozott anyagot el tudott adni idegen ál­lamoknak pamut szövetet 10 millió K ér­tékben, kovácsolt vasárukat 8 m. vas és aczélrudakat 7 m, nyers vasat és aczélt 6 m., gyapjúszövetet 6 tn., géprészeket 6 m., női ruházatot 5 m., különféle őrlemé­nyeket 5 m.. talpbőrt 5 m., borszeszt 3 m., férfiruhát 3 m., aranyműves és kefe- kötő-árukat 3—3 millió korona értékben; — arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy Magyarország mezőgazdasági állam, gazdasági termékének nagy részét feldol­gozatlanul nyers állapotban bocsátja áruba s gazdasági termeléséhez arányitva ipara fogyatékos s ipari kivitele csekély. Azt mondhatná valaki, hogy mégis midőn egy év lefolyása alatt 1327 millió idegen pénz jön- be az országba, meg kellene látszani a közgazdasági állapoto­kon ; de bár annyi értéket vagyunk ké­pesek áruba bocsátani, a mezőgazdák, a kereskedők és iparosok egyaránt panasz­kodnak, a hivatalos seregnek nagy részae czifranyomoruságban él; az ingatlan bir­tok ára 20—30 százalékkal csökkent, az eladósodás, az általános elszegényedés hova tovább terjed, a tiszta telek könyvek ma­holnap a múzeumi ritkaságok sorába jut­nak s a sikkasztások és árverések pedig mindennapi megszokott dolgokká lesznek. Hol kallódik hát el az a temérdek feles­leg, melylyel a megáldott hazai föld kin­csesbányái mintegy megajándékozzák az országot? Hisz nekünk más országokhoz képest, hol a föld háromszori szántás mellett csak három magot képes adni, gazdagok­nak, boldogoknak, irigyelteknek kellene lennünk sime mi ezzel szemben adósok és szegények vagyunk. Ennek a sajnos jelenségnek, egyik kézzel fogható okát és egészen világos magyarázatát azonnal megtaláljuk, ha megnézzük, hogy hát Magyarország mit vészén a külföldtől. Magyarország az 1900-ik évben más országoknak fizetett pamut-szövetekért 124 millió koronát, gyapjúszövetekért 81 m., selyemszövetekért 28 m., férfiruhákért 19 m., női ruhákért 18 m., czipőkért 18 m., ezukorért nyers- és pergelt-kávéért 16—16 m. kort, felsőbőrért és félselyem árukért 15—15 m., fehérneműért i4 m., aranymű­ves árukért, talpbőrért, fabútorokért 10—10 m. kort, műszerekért, könyvekért, fűré­szelt faárukért és kötött árukért, len­vászonért 8—8 milliót, zsákokért 7 m., kalapokért éa finom faárukért 6—6 m., kovácsolt vasárukért, ezüstmüvekért, géprészekért, csipkékért, vas- és aczél- rudakért, perczellánért, nyers jutáért és szegekért 5—5 m. koronát, nyomdapapir- ért 4 m., gyermekjátékokért szintén 4 m. koronát, selyem-paszoinántért, lenszövetek­ért és pótkávéért 3—3 millió koronát. — Látni való, hogy az 1110 millió koronára rugö behozatali forgalomnak nagy, része iparczikkekböl áll s hogy amit Magyar- ország más országoktól nyér, azt legna­gyobb részben vissza is fizeti ruházati, pipere, és más iparczikkekért ; és látni való a behozatali és kiviteii tételekből, hogy kevés az, amit Magyarország más országoktól eladott iparczikkekért kap, ellenben amit azoktól kap, azt azoknak a közvagyonosodás nagy kárára jó rész­ben visszaadja. Kétségtelen, hogy a külföldre szállí­tott magyar mezőgazdasági termékek végeredményükben sem semmisülnek meg egészen, mert kellő hasznosítás mellett trágya alakjában termékenyíthetik az ide- j gén talajt; de a hozzánk beözönlő ruháí- zati czikkek, a pamut-, len-, gyapjú- és selyemszövetek, zsákok, kalapok, csipkék és gyermekjátékok mielőbb értéktelen rongyokká lesznek, a szemétdombra kerül­nek anélkül, hogy az együgyü kérkedő hiúság csak egyszer is gondolna azon mesésnagyságu összegekre, melyekkel azok­ért az ország a külföldi kézmü és gyár­iparnak s az azokban alkalmazott munká­soknak évenként adózik. Közvagyonosodásunk érdekében kí­vánatos, hogy ezen kedvezőtlen jelensé­gek jobbra forduljanak; hogy a külföldi iparczikkekért kiadott milliók, ha nem * egészen is, legalább jó részben itthon ma­radjanak ; hogy a hazai kézműipar s az ott alkalmazott munkások élni és boldo­gulni tudjanak; s hogy ruházatunk és ház­tartásunknál minden szükséglet lehetőleg hazai készítmény legyen, vagyis minde­nütt és mindenben tegyük elsővé a hazait és pártoljuk a hazai ipart. De azt mondhatná valaki, hogy ha annyi milliót áldozunk idegen iparczikke­kért, talán Magyarországnak nincs is ipara; vagy ha van, nem igényli vagy nem »érdemli a hazafias támogatást. — Magyarországnak igenis van ipara; és hogy az annyi nehézséggel kénytelen küz­deni s hogy lassabban fejlődik, mint azt a hazafias érzület óhajtaná; annak egyik föoka az, mert a honi ipar mostoha gyer­meke a nemzetnek, mely általában nem tudja vagy nem akarja megérteni ide vonatkozó kötelességeit. Hiszen ha nem egy úrnő, de egy „magasabb-igényü“ szobaleány végig tekint vasárnapi díszbe kihúzott úri mivoltán s megtudná mondani, hogy melyik ruha darabja hol vette szár­mazását, alig találna magan valami hazait, s még kevesebbet találna egy úrnő vagy az előkelő körök divatmajma. Akár hányán vannak, kiknek mindkét szomszédságában czipész lakik, szükségleteit azonban nem ezektől, hanem majdlingi vagy más ehez hasonló czipőraktárból szerzi be. A hazai ipaa termékét kicsinyít vagy meg sem látja. Magyarországnak van ipara; bemu­tatta az ezredévLkiállitáson; aki pedig azt nem látta, nézzen szét itt a városban és láthat bármelyik kézműiparosnál olyan munkadarabokat, melyek letagadhatatlan Tényleg csak szabóüzletében szerezhetjük be hazai gyártmányú gyapjúszövetből csinosan ki­állított, legjobb szabású téli felöltőinket és öltönyeinket^ hol papi öltö­nyök és reverendák a legszebb kivitelben készülnek. Készít sikkes szabású mindennemű egyenruhákat, raktáron tart mindennemű egyenruházati czikkeket, Sza-trciár, HDeáűs-tér. "Városih.áuziép-ü.let.

Next

/
Oldalképek
Tartalom