Nagybányai Hírlap, 1916 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1916-12-24 / 52. szám

4. juk meg fejünket koronás királyunk előtt. Szatmár- vármegye közönségének Nagykárolyban, 1916. évi december hó 14-én tartott közgyűléséből. A vár­megye közönsége nevében llosvay Aladár, alispán. Elhatároztatott továbbá, hogy a koronázáson me­gyénket llosvay Aladár alispán, Falussy Ár­pád, Domahidy István és Kende Zsigmond tör­vényhatósági bizottsági tagok fogják képviselni. Utolsó hét. Bár ugyan sok szó esett már eddig is a nikkel 20 filléresekről, mindazonáltal is­mételten emlékezetébe hozzuk a nagy közönség­nek, hogy a nikkel 20 filléresek e hó 31-én fize- tőképeségüket elvesztik, igyekezzék tehát azok­tól a jövő hét folyamán mindenki megszabadulni. Bukarestről, érdekes dolgokat mond el lapjában, a Jó Pajtás-ban Benedek Elek a magyar gyermeknek s czikkét sok szép kép is kiséri. A kedves és népszerű gyermeklap, legújabb, deczem- ber 17-iki száma, ezenkívül verset Várady Antal­tól, elbeszélést D. Lengyel Laurától közöl a Kis Krónika rovat érdekes aktuálitásokat beszél meg, Rákosi Viktor folytatja Lagoszta titka czimü regé­nyét. Tarka mese, Benedek Elek A nagy földin­dulás czimű regényének folytatása, sok szép kép, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtást a Franklin- 1 ársulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 koro­na 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 koro­na. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfog­ad és mutatvány számokat küld a „Jó Pajtás“ kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem utca 4. Hogy nő a drágaság ? Egerben játszódott le ez az eset: A város egyik tekintélyes lakója sehogy sem tudott petróleumhoz Jutni. Hallotta ugyan, hogy egy D. nevű boltosnak van készlete, de amikor elküldött hozzája, azt a választ kapta, hogy petróleum nincs, gyüszünyi sem. A megszo­rult ember végre is radikális megoldáshoz fordult : bevezetette a villanyt. Borsos áron készült el a ve­zeték, de legalább megszűnt a tömérdek kellemet­lenség. — Öt nap múlt el igy szép csöndben, a- mikór egyszerre megkondultak a harangok, tűz­vészt jelentvén. Kiderült, hogy a boltos háza ég. Persze mindenki odacsődült, aki tehette és sokan jóindulattal is segédkeztek az oltásnál. A kereske­dő rendkívül izgatott volt, feldúlt arccal szaladgált ide-oda és egyszerre kétségbeesetten kiabálni kez­dett : Csak a pincét, jaj, csak a pincét mentsék meg! Hamar kiderült, hogy a baltost miért izgat­ja fel annyira a pince veszedelme. A tűzoltók né­hány perc múlva egy tucat hordót gördítettek ki nagy fáradsággal a pincéből : mind teli volt pet­róleummal. Lépjünk be tagoknak a magyar Adria egye­sületbe. Amnesztia a gabonarejtegetőknek. Az Országos Közélelmezési Hivatal az uj rekvirálással kapcsolatban értesülésünk szerint rendeletet fog kiadni arról is, hogy mindazok, a kik gabonáju­kat a megállapított határidőig nem jelentették be, azt ezután kötelesek bejelenteni, de a régebbi ren­deletekben megszabott büntetés alól amnesztiát kapnak. Sokan elrejtett készletüket éppen a bünte­téstől való félelemben nemjelentették be, az uj rendelkezés tehát azt akarja előmozdítani, hogy minden eddig fel nem derített készlet napvilágra kerüljön. A „Vasárnapi Újság“ december 17-iki szá­ma kiválóan érdekes közleményt ad : eddig telje­sen, ismeretlen képeket IV. Károly királyunk gyerek­koráról, a melyeken nevelőivel és tanítóival együtt külömböző érdekes képekben látható. Van köztük a király saját amateur fölvétele is magyar tárgyról, egy debreceni Ötös fogatról. A többi képek JózseffŐher- czegre, Bukarestre, Lloyd Georgera, az oláországi hadjáratra vonatkoznak. Szépirodalmi olvasmányok: Szőllősi Zigmond és Pantoppidan regénye. Szig- ina tárcaczikke, czikk József főhercegről és Lloyd Georgeról stb Egyéb közlemények: Bér Dezső rajzai s a rendes heti rovatok. A háború napjai. Irodalom és művészet, Halálozás. A Vasárnapi Új­ság előfizetési ára negyedévre öt korona. „Világ- krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Ujság„ kiadóhivatalában (Budapest VI. Egyetem-utca 4., Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap“ a legolcsóbb újság a magyar nép szá­mára, félévre 2 korona 40 fillér. A király végrendelete. Ferencz József ki­rály végredeletében magánvagyonából 60 millió koronát hagyományozott a háborúban elesettek hátramaradottainak segélyezésére. Ferencz József két lánya és Rudolf trónörökös árvája, Windisc- hgraetz hercegné 20-20 millió koronát örökölnek. Tíz millió koronát a király egyéb jótékonycélra hagyományozott. A hadikölcsön jegyzési idejének meg- hosszbbitásáról. Illetékes helyről vett értesítés folytán tudomására hozzuk közönségünknek, hogy a pénzügyminiszter, tekintettel a karácson) i ünne­pek által beállott nagy elfoglaltságokra valamint a jegyzési helyek nagy megrohanására a jegyzési határidőt, a jegyzési helyek indokolt kérése folytán 1917 január hó 10 ig meghosszabbította. Hadikölcsön jegyzés. A Hagymásláposi Takarékpénztár r.-t.-nál az ötödik hadikölcsönre f. hó 22-ig a következő összegeket jegyezték: Brach Simon 15.000 K. Dr. Barna Samu 10.000 Intézeti Jegyzés 5.000 K. Salamon Ferenc 5.000 Salamon Móritz 5.000 K. Lautmann és Schlomo- vits 4300 K. Schreiber Kálmán 3000 K. Hirsch Móricz 2000 K. Glück Izidor 2000 K Vértes A- dolf 2000 K. Herceg Oszkár 2000 K. Bernát De­zső 2000 K Kohn Sámuel 2000 K Mandl Mór 2000 j< Máramaros Testvérek 2000 K. Lautmann Rezső 2000 K. Frankovits Aladár 2000 K. Deutsch Bé­la 2000 K. Langer Ede 2000 K. Klement Árpád 2000 K. Weisz Samu 2000 K. és végül 56 darab kisebb jegyzés 4000 K., vagyis összesen 79.300 K. Az osztrák hadikölcsön eredménye. Szombaton lejárt az osztrák ötödikhadi kölcsön jegy­zési határideje. Az eddigi jegyzés eredményét kie­légítőnek mondják. A milliós jegyzések e hónap 7-ikéig összesen 997 millió koronát tettek ki. Ezt az összeget 228 aláíró jegyezte. Kérelem. Rossz szokása a nagybányai kö­zönségnek, hogy a koncerteken csakis a páholy telik meg hallgatósággal a sorok ellenben üresen maradnak. Akinek nem jut páholy, az el sem megy a hangversenyre, ha máskülönben szándé­kában is volt; aki pedig valamely sajnálatos té­vedés folytán a páholytól elesett: az meg éppen halálra keresi a szegény rendezőt és a páholyért ugyancsak elpáholja. Már pedig arról senki sem tehet, hogy a színház oly rosszul van építve, hogy nem áll csupa páholyokból. Mint megbízható hely­ről értesültem, az átalakítás, még a békekötés előtt eszközöltetni fog, de ennek megtörténtéig kérjük a közönséget, hogy ne hagyja a zártszékeket üresen, már csak a jótékony cél érdekében sem. A 12-es honvédek hadikölcsön jegyzése. Az ötödik hadikölcsön jegyzéséből derekasan ki­veszik a részüket katonáink is úgy a foronton, mint itthon. Külön említésre méltó az az ered­mény, amelyet a most Egerben állomásozó szatmári 12. honvédgyalogezred felmutathat. A 12. honvéd­gyalogezred Dingha Sándor alezredes, ezredpa­rancsnok hazafias felhívására az 5. hadikölcsönre 180000 K. jegyzett s a jegyzés legjelentékenyebb részét azonnal be is fizették, sőt az alazredes ki­látásba helyezte, hogy ez a jegyzés pár nap alatt negyedmillió koronára fog emelkedni. Nagybányai Hirlap Csővezeték Romániából. Németországba. A ploesti vidékén levő petróleumbányák termé­keinek elszállítása, mert a vasútvonalakat egészen a katonai szállítmányok veszik igénybe és a tank­hajók feljövetele a Vaskapun is bajos, nagy aka- dályoban ütküzik. Kerchoff H. német techikus azt az eszmét vetette fel, hogy Ploestitől Odenbergig Magyarországon át egv 1200 kilométer hosszú cső­vezetéket építsenek megfelelő szivó-és nyomó-be­rendezéssel, amelyeknek költségeit körülbelül tizen­ötmillió márkára irányozta elő. A vezeték másod­percenként, mint hogy higan folyó nyersolaj továb­bításáról volna csak szó, másodpercenkét 30—40 liter, tehát óránként 20—25 hektóliter petróleumot szállithana és tiz tonna szállítása nem egészen 50 márkába kerülne, mig a vasúton való szállítá­sánál a fuvar kétezer márkánál több. Az Esti Újság uj korszaka. A budapesti napisajtónak ismét jelentékeny szenzációja van: az Esti Újság december 6-tól kezdve pontban dé­li 12 órakor jelenik meg a főváros utcáin. A meg­jelenési időnek ezzel a változásával egyidejűleg az „Esti Újság“ óriási apparátussal szervezte át ed­digi szerkesztőségét és adminisztrációját úgy, hogy terjedelem és tartalom tekintetében a legnagyobb reggeli és esti lapokkal fogja felvenni a versenyt. Az Esti Újság volt egyidőben az első és egyetlen kolportázslap Budapesten és előkelő hangjával, kiváló és iránytmutató szerkesztési módszerével,, nagyszerű hírszolgálatával és politikai súlyával qu- alitás tekintetében Is legfőbb dísze volt a magyar ujságirodalomnak. Ez a korszak tér vissza most a laphoz, amikor ezer és ezer rikkancs kiálltja belé nevét a főváros déli forgatagába és a lapkihordók százai viszik szét minden irányba, hogy legkésőb­ben fél egykor már minden előfizető déli asztalán is ott legyen. A lap kiállítása külön szenzáció. E- redeti beosztásával, egyéni és szellemes typográfi- ával, nagyszerű áttekinthetőségével Földes Imre pompás rovatfej-rajzaival és magával az uj lapfej­jel a hazai ujságnyomtatás fejlődésének egy újabb, nagyszerű etappeját mutatja. A lap régi bevált uj- ságirógárdáján kívül — az újabb munkatársak kö­zött ott találjuk Karinthy Frigyest, aki a színházi kritikákat írja, Kosztolányi Dezsőt, aki színes cik­kekkel gazdagítja a lapot és a magar irodalom több jelesét. Az Esti Újság pontban délkor az el­ső vonatokkal elhagyja a fővárost és minden más. sajtóorgánumoj megelőzve, elsőnek érkezik is a vidékre. A lap kiadóhivatala súlyt helyez arra, hogy a vidéki közönség megismerkedjék az Esti Újság uj korszakával és egy hétig ingyen küldi minden­kinek a lapot, aki ilyen kéréssel hozzáfordul. Az Esti Ujsíg szerkesztősége és kiadóhivatala Buda­pesten, V, Kálmán utca 15 szám alatt van. A központi hatalmak fejedelmeinek és had­vezéreinek arcképe nagyobb méretben 30 kor., ki­sebb méretben 10 K. Megrendelhető a Hadsegély- ző hivataltól. Budapest, V, Akadémia ut 17. Nagy falinaptár 1917. évre, amelyen már a bélyeg illeték uj három fokozata valamint az uj postai díjszabás is felvan tüntetve, lapnuk kiadóhivatalában, vagyis a Hermes könyvnyomdá­ban Nagybányán, kapható. Ára : 15 fill. postán való küldéssel 20 fill. Anyakönyvi közlemények. Születtek: dec. 9. Schwarcz Izidor piaci árusnak „Ilona“ ; dec. 8. Mnyinucz Teréz estédnek „Mária“ nevű gyermeke. Elhal t a k : dec, 10. Laurán Ferenc bányász gyermeke, gk., 15 év, csontgümökór dec. 10. Miklovics Teréz menhelyi gondozott, rk. 10 hó bélhurut ; dec. 12. Konczvald Károly ny. fő­könyvelő, rk., 47 év, szivhüdés, dec. 14. özv. Pás­ka Dánielné, bányászná, rk., 37 év, tüdőgümőkör. Házasságot kötöttek: dec. 9. Zán And­rás vasúti fütő és Marosán Mária helybeli lakosok. 1916. december 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom