Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-22 / 240. szám

JSÍYÍRYIDÉK. Nyíregyháza, 1926. október 21. Csütörtök XLYII. évfolyam. 2 39. szám. Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék, fenyők, rózsák, évelő virágok, akác és gledicsia csemeték, gyümölcsfa vad­csemeték, erdei csemeték kaphatók Demeter Béla faiskolájában, Nyíregyháza. 5654 Árjegyzék ingyen. Ebídutáni 1—2 órai könnyű munkára idősebb asszony azonnal fölvétetik. Cim az Ujságboltban. 1 Egy vagy két utcai szoba garzon úriembernek kisdó. Cim a kiadóban. 5593-1 éves fejős Károlyi-tér 5594-3 Egy fiatal 4 faj tehén eladó. 5. szám. Traktorok, csépló'gépgar­niturák ujak és használtak legkedvezőbb fizetési felté­telek mellett legjutányosib­ban Csillag Miháljnál sze­rezhetők be Hunyadi-u. 14. alatt. 5541-8 Egy másféléves kitünö fajú es kondíciójú kandisznő eladó. Cim a kiadóban. 5639 1 IIEgy jóforgalmu sütöde sürgősen kis dó, értekezni lehet Közép-u. 37. 46M Három szoba és konyha ból álló lakást kerese . Cím; Bethlen-utca 23. sz. Trafik. 5665 5 Szoptatós vagy száraz da­dának ajánlkozom. Ci oet a kiadóba kér. 5666-1 Kerékgyártói állást kere­sek január 1-i belépésre. Cim a kiadóban. 5664-2 Kiadó lakás. Modern nagy szoba, mellette alkov, konyha, kamara, mellék­helyiségek uri családnak no­vember 1-161. Ugyanott hasz­nált, de' jókarban levő búto­rok, székek, asztalok, szek­rény stb. eladó. Róka-ntca 4/a. sz. 5663-1 Alig használt gyerekkocsi eladó. Kótaji utca 86. szám. 49d-l Egy drb férfi uj dánbőr kabát Csillag-utca 17. szám alatt eladó. 489-2 Öszőlő-utca 87. számú ház szőlővel eladó, azonnal el­foglalható. Egy szoba, konyha, speiz kiadó, november elsején el­foglalható. Toldy-utca 13. 495 1 Több szobás lakás, üzlet­heljiséggel eladó. Gibijányi István, Nyirbalkány. 5656-2 Egy jobb, 16—17 éves leány 8 éves gvermek mellé felvétetik. — Cim az Ujság­boltban. 496 3 Különbejáralú bútorozott szoba úrnak kiadó. Bocskay­utca 48 sz. 5651-3 Hölgyeim 1 37 éves ke­resztény, rokonszenves nagv­iparos vagyok. Házasság cél­jából egy pár levé váltás után megismerkednék bárhonnan hozzám illő, lehetőleg füg­getlen hölggyel. Miután ma­gamnak is vagyonom vaD, ugyanez az illető részéről is megkívántatik. — Kölcsönös diszkrécó melletti, lehetőleg részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája címre, Debrecen, Péterfia 35. továbbit. 5652-1 15 kas méh eladó. Han­kószky István Császárszál. Iá?, Újsor. 5652-3 Jobb uri helyre, plébá­niára házvezetőnőnek ajánl­kozik 34 éves nő, ki a ház­tartás minden ágában jártas. Cim: Eötvös-utca 12. szám 5655 2 Eredeti Gritzner varrógépek előnyős részletfizetésre Szabolcs vármegyében csak Katz Miksánál kapható a Taksrék-palotábaD. Telefon: 3-93. 50—60 millióval alkalma­zást vállalna, esetleg társul­na úriasszony. Szives meg­keresést „Tőke biztosítandó" jeligére a kiadóba kérek. 2x Könyvelésben jártas per­fekt gyors és gépirónőt fel­vesz Kende iroda Kossuth­tér 10. 5633-1 Egy ebédlőkredencz, asz­tal, divány eladó. Kigyó-u. 7, szám. 5638-1 (Jj-otca 20. szám alatt kétszoba és mellékbe'yiség­fcől álló lakás kiadó. 488-1 Csillárok. Vilany felszerelések olcsó és legftnomabb kivitelben beszerez­hetők kedvező részletfizetésre is. % Kuharek, Nyírvíz-palota. 5272-5 Főgépész magasabb kép­zetséggel azonnali belépésre állást keres. Cim a kiadó­ban. 5635-1 Föltétlen meghízható jobb leány kis családhoz min­denesnek azonn**lra felvé­tetik, esetleg l»het bejáróné is egész napra. Ctm Bethlen­utca 5. I. 15. 5641-1 Menyasszonyi kelengyék, zsebkendők és mindenléle fehérnemCek monogrammo­zását elsőrendű kivitelben, olcsón vállalom. Vásártér­köz 10. Perfekt szakácsnő jó bi­zonyítványokkal november elsejére felvetetik, Zrínyi Ilona utca 11. 49i-l Gizdasági gópész kovács, kerestetik jan. 1. belépésre. Jelentkezni lehet Dankó gaz datisztnél Székely iözségöen, posta, vasút, Demecser. 484-1 Konvenciós kovácsmes­ler a saját szerszámjával január elsejére állást keres Érdeklődni lehet Gólya-ucca 9. szám alatt Nyíregyházán. 562S-2 3 HP. motor kerékpár jutányos áron eladó. Nyirfa­u. 45. szám. 5447-2 Jókarban lévő petróleum lámpák és egy cselédágy el­adó jutányos áron Kálvin­tér 1U. Kéttagn család részére keresek modern két szoba, konyha, speiz és mellék­helvisígekból álló lakást a város célterületén. Cim a kiadóban. Feltűnően mélyen les ál­lított árak mellett vásárolhat Fried Márkusz üveg-, por­cellán- és kékedéayüzleteben Nyirfa-tér 1. Fiu téli kabát jókarban 15—14 évesnek eladó. Cim a kiadóhivatalban. 5160 ? az XJjsá.g"bolt"ba.n 'mtsm Szántáshoz, autóhoz benzint, petroleumot, Mobiloilt, gépoiajat VáGUUM OII* COifP. nyíregyházi főlerakata és vezérképviselete Marton és Tá:^sa Ö„ T. Széchenyi-ut 23. sz. — Telefon: 230. sz. 5054 Nyirfa-utca 47. szám alatt heti 50 ezer koronáért kvár. tély kapható. MWi^wgwTimwaraiinr ITM rt "WTinr*'Triinr' rír w*r T T - ~ rr t tcaee m 9 !js Modern Kölcsönkönyvtár jj! A m. kir. államrendőrség nyiregyházi kapitányságáu l 14814/1926. köz. szára. Hirdetmény. A m. kir. állami rendőrség nyir­egyházi kapitányságánál őrizet alatt álló, elitélt és előzetes letartóztatásba helyezett egyéneknek 1927. évi január hó 1-től leendő élelmezésére vonat­kozólag pályázatot hirdetek. Részletes feltételek a kapitányság pénztári helyi­ségéhen (5 sz. szoba) munkanapokon d. e 8 — 2 óra közötti időben tud­hatók meg. Nyíregyháza, 1926. október hó 15. Kiss Sándor s. k., rendórfőtanácsos, 5631-2 kapitányság vezetője. A Nyírvíz-szabályozó Társulat alelnökétől . 1165/1926. sz. Meghívó. A Nyírvíz-szabályozó Társulat érde­keltségét a f. évi november hó. 4-én délelőtt 11 órakor Nyíregyházán, a társulat hivatalos helyiségében az alap­szabályok 12. §-a értelmében tartandó rendkivUli közgyűlésre tisztelettel meghívom. TÁRGYSOROZAT: Elnöki előterjesztés. 1. Miniszteri leiratok. 2. Időszaki jelentés a társulati ügyek állásáról. 3. Az 1927. évi költségelőirányzat megállapítása. 4. Az 1926. évi számadások meg­vizsgálására kiküldendő számvizsgáló bizottság megválasztása, 5. A Tisza—Dunavölgyi Társulat közgyűlésére kiküldendő tagok meg­választása. 6. Elnök és esetleg alelnök álta­lános szavazattöbbséggel való meg­választása. A szavazás a jogerős haszonará­nyos kulcs alapján az 1926. évre összeállított szavazati lajstrom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és kép­viselők két tanú által előttemezett meg­bízó leveleiket a közgyűlés megnyitása előtt a társulat igazgatóságánál szíves­kedjenek letenni. Nyíregyháza, 1926. október 20. 5659 3 Mikecz Dezső s. k, társulati alelnök. Cíjfermek és leán| FILCKALAP04 megérkeztek és a leg­olcsóbban beszerez­hetők Tóth női kalap szalonjában, Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 7. sz. Festést, átvarrást, formálást és selyem­kalapok készítését legolcsóbban vállalja -SrJÍ—aNMMSMMMR K : 31497/1926. Hirdetmény. A m. kir. föidmivelésügyi miniszter úr 36089/1926. számú rendeletével az 1894. XII. t.-c, 58. § ában nyert felhatalmazás alapján a kukoricamoly elleni védekezést kötelezővé tette és annak irtását hatósági ellenőrzés alá helyezte. Felhívjuk az érdekelt gaz­dálkodókat, hogy a városháza hirdető­tábláján kifüggesztett, valamint az ösz­szes tanyabiróknak e tárgyban kiadott részletes utasítást tanulmányozzák át és annak rendelkezéseit pontosan tart­sák be, mert a mulasztók ellen a leg­szigorúbb eljárás fog megindittatni Nyíregyháza, 1926. oktober 14-én„ 5667-3 VÁROSI TANÁCS Gsődárverási hiroetmény. Közhirré teszem, hogy vb. Grosz­berger Márkus nyírbátori kereskedő­csődleltárában foglalt, a füszerszak­mához tartozó árukat, a berendezésen kivül, az irodámban 1926. október 25-én d. u 2 órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé­rőnek eladom A csődleltár az irodai órák alatt irodámban megtekinthető. Az árverési vételár kezeimhez azonnal készpénzben kifizetendő. Ált. forgalmi adót és vételi illetéket vevő viseli. Az áru minősége tekintetében a csőd tömeg szavatosságát kizárja Az árut vevő azonnal elszallitani tartozik. Nyirbátor, 1926. október 20 án. Dr. Krausz Fülöp ügyvéd, mint vb. Groszberger Márkus 5658 1 csődtömeggondnoka. lyipeqyháza, Takar&Vr palota. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát. | Ebédlő és szalonszonyegeií, | gyapiu és spárga futó szőnyegek, sezlon takarók, függönyök, bútor szövetek, lőpokrócok. Teéefon 337. 5657-3 Alapítva 1852. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom