Nagybányai Hírlap, 1916 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-04 / 1. szám

f IX. évfolyam. Nagybánya, 1916. január 4. 4 1. szám. tArsa.dAlmi és saääpmosA^Mi uetiiíAP Az Országos magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybányavidéki Osztályának és a Nagybányai Ipartestületnek Hivatalos Közlönye. előfizetési árak: Egész évre 6 korona, félévre 3 korona negyedévre 1.50 korona; egy szám ára 12 fillér. Megjelenik minden kedden 8-ia oldal terjedelemben. Felelős szerkesztő-tulajdonos: Or. AJTAI NAGY GÁBOR. Lapkiadó: Hermes könyvnyomda Nagybányán. Szerkesztőség: Hunyady János-u. 14. sz., hová a lapközlemények küldendők Kiadóhivatal: „Hermes“ könyvnyomda Nagybányán, Dégenfeld-háíban cinterem felől, hol az előfizetések és hirdetések fölvétele eszközöltetik. 1916. Jóságos Istenünknek áldást hozó ke­gyelméből ismét legyűrtünk egy szomorú, hosszú évet és elértünk ismét egy újabb esztendőt. Az elmúlt évben bizony sok szo­morúságnak, súlyos megpróbáltatásnak, és számtalan csapásnak voltunk osztályrésze­sei. Kinek férje, kinek fia, kinek szerető atyja maradt a csatatéren. De hála Istenünk­nek, ezek dacára megmaradtunk kitar­tóknak, türelmeseknek, mert mindnyájan tud­juk és érezzük, hogy az a nagy küzdelem, — amely ami jóságos Istenünknek hozzánk való különös kegyelme folytán ma már majd nem mindenütt ádáz ellenségeink birodal­mának földjein folyik — igazságos. Ha visz- szaemlékezünk a tavalyi újévünkre, bizo­nyos jól eső érzés fogja el szivünket. Hi­szen tavaly ilyenkor, a muszka Eperjes ha­táráig nyomult és kitartó erővel állotta di­cső hadseregünk leghevesebb ostromait. De alig hogy tavaszodott, kitartó erejük meg­gyengült és gyengült mind tovább-tovább Hindenburg mint ember. Részlet egy legközelebb megjelenő könyvből. Irta : Radó István. A világ előtt szereplő kiváló tehetségeknél, különösen, ha katonákról van szó, a közéleti té­nyező mögött rendesen elrejtőzik az „ember“. Pe­dig a közéleti nyilvánosság előtt véghez vitt nagy és kiváló tettek indító okait és magyarázatát min­dig az emberi tulajdonságok, a magán élet ad­ják meg. Hindenburgról, mint emberről, keveset tudunk. Katonai pályáját, hadvezéri tehetségét már száz és száz hírlapi cikk ismertette, de az emberről még alig irt valaki. Sigismund Rauh, neves német iró, a Das Neue Deutschland hasábjain Hindenburgnak há­rom legfőbb tulajdonságát következőképen vá­zolja : — Nagy Frigyestől örökölték Hindenburg operációi a hideg nyugalmat. Napóleontól kapták Hindenburg haditervei a művészi fölépítést és Moltkétől kapta a hadvezetést az egyszerűséget, a céltudatosságot. Ez a három tulajdonság, amelyet Rauh a hadvezérről mond, jellemzi az embert is. Hideg nyugalom, fölény és céltudatosság. Ezek adják meg az alapkarakterét, amelyhez jóindulatú, meleg szív párosul. Akik gyakran érintkeztek Hindenburggal, azok úgy, hogy lelkes katonáink megsem pihen­tek addig, mig Lublin, Ivángorod, stb vi­lághírű erős váraikból is, mint a kutyát ki­nem kergették. Ilyen körülmények között te­hát szentül megvagyunk győződve arról is, hogy az 1917. uj esztendő még nagyobb örömet és teljesebb boldogságot, rejtett szá­munkra. Hatalmas az Isten és csodálatos az ő kifogyhatatlan jósága. S bízunk is benne, hogy a végső és az igazi döntő győzelmet a mi fegyvereinek juttatja. Nincs tehát re­ménytelenség, nincs csüggedés lelkeinkben, hanem csak határtalan öröm. Határtalan örömünkben ne felejtkez­zünk meg azonban azokról ami kedves, di­csőségesen harcolt hős katonáinkról sem, akik drága életüket áldozták föl imádott hazánk szent oltárain; a csatamezőkön. Emlékezzünk tehát és lángoló betűkkel Ír­juk fel azoknak neveit. Vigasztaljuk, támo­gassuk hátrahagyottaikat, Ki-ki a saját a- nyagi erejéhez mérten járuljon a szent cél­hoz, mert hiszen nincs magasztosabb cse­lekedet annál, amikor valaki a támasz nél­kül maradottakon, az árvákon a haza szent nevében segít és gyámolitja azokat. És ha ez úgy lesz, vagyis mindenki anyagi tehet­séges mérten lerójja, akár ilyen, akár olyan alakban imádott hazánk iránti szent köte­lességét, lehetetlennek tartjuk, hogy a titá- ni küzdelem ne a mi végső és diadalmas győzelmükkel végződnék. Addig is azonban, mig Istenünk szent segedelméből azt a boldog napot, órát vagy percet, — amelyben dicső hadseregünk a fényes győzelmet ki vívta,-elérjük, köszönt­jük nyájas olvasóinkat és kívánunk édes mindnyájuknak békességes boldog uj- esztendőt. Szilágyi Endre. Árván maradtunk! — Nyiltlevél Révai Károlyhoz. — Kedves Károly bátyám ! Különösen fáj a Tő­led való megválás, mert annak nyomán a lap elmúlásának gondolata kisért; jól tudod, hogy minden felette zokon esik, a mi egy dédelgetve ápolt gondolat kör megszűnését eredményezi, bár a„Nagybányai Hirlap“ eddig nekem csak tudják, hogy kissé nyers külseje jó meleg szivet rejt magában. Igen érdekes bizonyíték erre a kö­vetkező érdekes apróság: Magdeburgban 1870-ben a veteránok egyesületet alapítottak, amely jóté­kony adományait I. Vilmos császár születésnapján osztotta ki és ugyanekkor rendszerint társas va­csorát is rendezett. Mikor Hindenburg volt a mag- deburgi 4. hadtest parancsnoka, a veteránok el­nöke egy alkalommal megkérdezte, hogy mikor tehetné tiszteletét nála az ünnepség részleteinek megbeszélése tárgyában. Hindenburg erre Így felelt: Ha arról van szó, hogy öreg harcosaimról gondoskodjam, minden órában rendelkezésre állok. Nem is kell kiöltözködnie, hanem úgy, ahogy a munkából jön, eljöhet hozzám. Amennyi melegség és jósziv nyilatkozik meg ebben a nehány mondatban, ugyanolyan érző em­ber Hindenburg minden tekintetben. Pedig külsejéről ítélve egészen más ember­nek lehetne őt tekinteni. Magas, szikár, vállas em­ber, olyan, amilyennek egy győztes hadvezért el­képzelünk. A fényképek azonban, amelyek mosta­nában elterjedtek róla, nagyon kevéssé felelnek meg a valóságnak. A szigorúság nincs meg any- nyira Hindenburg arcában, amennyire ezek a fény­képek mutatják és bajusza sem olyan harcias, ami­lyennek képeken látjuk. Hindenburg valóságos megtestesítője az erő­nek és az egézségnek. Távolról sem felelnek meg a valóságnak azok a mesék, amelyek arról szólnak, hogy Hindenburgnak ez vagy az a betegsége van. Nincs az orvosi tudomány által ismert betegség, amit Hindenburgra rá nem kentek volna. Ezekre a lefogásokra Hindenburg egy hirlap- intervjuban maga válaszolt a következőképen : — Nem, beteg ember nem vagyok. Azokból a képzelt betegségekből, amit tudniillik mások ró­lam elképzelnek, legtöbb gondot az epekövek o- koznak. Epeköveim ugyan sohasem voltak. Ez azonban nem segít rajtam. Mások jobban tudják és nem múlik el nap, hogy ne kapnék valamilyen receptet epekövek eilen. Némelyek mindjárt a port is elküldik, amelylyel gyógyítanom kell magamat. Természetesen mindazoknak a jó embereknek, akik igy aggódnak egészségemért, nagyon hálás vagyok, azonban hál Istennek, nagyon jól érzem magam és legjobb akarattal sem tudom mindazt a sok port, amit küldtek, lenyelni. Hindenburg nem barátja a sok szónak, de ami elhagyja ajkait, az értékes és fontos. És ahogy uralkodik magán testileg, úgy uralkodik gondola­tain és szavain is. Alantasai nagyon szeretnek ve­le érintkezni, mert nem az az érzésük vele szem­ben, mintha kényre-kedvre ki volnának szolgáltat­va neki. Hindenburg nem durva, nem goromba, de mély basszushangon mondott szavai mindig na­gyon komolyak. A bajtársak körében Hindenburg mindig jó pajtás volt. A bajtársai adomáin, tréfáin

Next

/
Oldalképek
Tartalom