Kelet-Magyarország, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Liest tartott a as. Elnöki Tanács fiz egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek fejlesztéséről tanácskoztak Nyíregyházán Megholt Noményi Gézo elvtors A Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Ezovjet Szocialista Köztársa­ságok Szövetsége között kö­tött kulturális és tudományos együttműködési egyezményt., Törvényerejű rendeletével a felsőfokú híradás és mű­szeripari technikum, valamint a felsőfokú villamosgépiparj technikum egyesítésével lét­rehozta a művelődésügyi mi­niszter felügyelete alatt álló Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolát * * Tizenkét esztendővel ez­előtt írta alá a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió kormánya az első kulturális és tudományos együttműkö­dési egyezményt Ennek alap­ján sokrétű, gazdag kulturá lis csere fejlődött kj orszá­gaink között 1966 júniusában került sor a magyar—szovjet, kulturális és tudományos együttműködés távlati tervé­nek kidolgozására. 1967 má­jusában megalakult a magyar —szovjet kormányközi kul­turális együttműködési bi­zottság, amely újabb lehető­ségeket tárt fel kapcsolataink bővítésére Az 1968 novembe­rében aláírt új egyezmény alapvető vonása, hogy a kul­turális és tudományos cserék mellett a közös munkára — együttes kutatásokra, alkotá­sokra — helyezi a hangsúlyt Ennek megfelelően mind­két fél széles körűen fejlesz­ti a kooperációt és a szakosí­tást támogatja közös kutató- intézetek és tudományos la­boratóriumok felállítását, ku­tató-, tervező- és szerkesztő­kollektívák létrehozását, a közös és kölcsönös publiká­ciós tevékenységet. A szak­Pénteken az ÉDOSZ-saék- házban ülést tartott a Szak- szervezetek Országos Taná­csa. Virizlay Gyula SZOT- titkár megnyitója után Ge- réb Sándorné, a SZOT titká­ra számolt be a magyar szak- szervezetek nemzetközi tevé­kenységéről. Elemezte a ma­gyar szakszervezeteknek XXI. kongresszusuk óta a munkás- osztály nemzetközi összefogá­sa érdekében kifejtett mun­káját Áttekintést adott ar­ról, milyen kapcsolatokat építettek ki és tartanak fenn a magyar szakszervezetek a nemzetközi szakszervezeti szö­vetségekkel, a szakmai szö­vetségekkel és hogyan mű­ködnek együtt a vállalati szakszervezeti bizottságok a külföldi üzemek szakszerve­zeteivel. A magyar szakszer­vezetek elsősorban a több mint 140 millió taglétszámú Szakszervezeti Világszövetség- gal alakítottak ki szoros együttműködést. Ezenkívül több jelentős nemzetközi szer­vezetben, így például a nem­zetközi munkaügyi szerve­zetben. az UNESCO-ban, az Egészségügyi Világszervezet­ben tevékenykednek a ma­gyar szakszervezetek képvi­selői. A Szakszervesetek Orszá­gos Tanácsa a beszámolót jó­váhagyta és egyetértését fe­jezte ki azzal, hogy a SZVSZ főtanácsának 1968 decemberi határozata alapján Budapes­ten tartják a VII. szakszerve- aeta világkongresszust Ennek Elhatározta megyei (főváro­si) bírósági és járásbírósági (városi, városi kerületi bíró­sági) népi ülnökök 1969. má­jus 16 és június 30 közötti választását Megtárgyalta és elfogadta az igazságügyminiszter jelen­tését a kegyelmi ügyek inté­zésének 1968. évi tapasztala­tairól. Végül a szarvasi járáshoz tartozó örménykút község té- rületén Kardos néven új köz­ség szervezését határozta eL ★ emberek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a társa­dalomtudományok eredmé­nyeinek az ideológiai harc­ban való közös felhasználásá­ra. Külön fejezet foglalkozik a kölcsönös szakemberkép­zéssel, az oktatási együttmű- déssel. Ennek keretében a két fél elősegíti a felsőokta­tási intézmények és az egyes tanszékek közötti közvetlen kapcsolatok kibővítését, az oktató-nevelő és kutató tevé­kenység összehangolását Tá­mogatják oktatók, nyelv- és irodalomtanárok, lektorok köz­reműködését és munkaválla­lását egymás országában. Az eddiginél szélesebb keretek között teszik lehetővé egye­temi hallgatók és aspiránsok képzését egymás egyetemein és főiskoláin, továbbá rész­vételüket termelési gyakor­latokon, nyelvtanfolyamokon és szoros együttműködést valósítanak meg a tudomá nyos minősítés terület«!. Az egyezmény nagy jelen­tőséget tulajdonít a szocialis­ta országok közötti többolda­lú kulturális és tudományos együttműködés továbbá töké­letesítésének. időpontját 1969. október 17— 31-re tűzték ki. A tanács megbízta az elnökséget, hogy tegyen meg minden szüksé­ges intézkedj a világkong­resszus sikeres előkészítése és lebonyolítása érdekében. Ezután Ligeti László, a Ke­reskedelmi, Pénzügyi és Ven­déglátóipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára szó­beli kiegészítése következett a szakszervezet elnökségének írásos jelentéséhez, amely a lakosság ellátásával, a minő­ség és az árak alakulásával és a KPVDSZ ezzel kapcso­latos tevékenységével foglal­kozott. A napirend megvitatásá­ban részt vett Szurdi István belkereskedelmi miniszter is. Ezután Somoskői Gábor, a SZOT titkára terjesztette elő a SZOT 1969. évi költségve­tését Utolsó napirendi pont­ként Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára számolt be a ta­nács legutóbbi ülése óta vég­zett munkáról. Elmondotta: „a közelmúltban 235 kohó- és gépipari üzemben vizsgáltuk meg, hogyan alakultak a ke­resetek, és hasonló vizsgála­tokat végzünk más iparágak­ban is. Nagy gondot fordí­tunk arra, hogy a szervezet munkáját egyre inkább a tár­sadalmi követelményekhez igazítsuk és hogy kifejlesszük a reform és a szakszervezeti munka kapcsolatának leg­megfelelőbb módszerét.” A SZOT ülése Gáspár Sán­dor sárusváml ért véget. Február 28-án a megyei tanács nagytermében az egy­szerűbb mezőgazdasági szö­vetkezetekről szóló jogsza­bály végrehajtásáról tanács­koztak a megyei, járási pártbi­zottságok, tanácsok mező- gazdasági osztályvezetői és tömegszervezeti vezetők. A tanácskozáson részt vett dr. P. Szabó Gyula, a megyei ta­nács vb. elnökhelyettese, Koncz Károly, a Hazafias Népfront megyei titkára, Bo­cs« József, a megyei pártbi­zottság mezőgazdasági osz­tályvezető helyettese. A* 50/ 1968. (XII. 31.) kormányszá­mú rendeletet és az ezzel kap, csolatos feladatokat Kováé* István, a megyei tanács me­zőgazdasági és élelmezési osz­tályának vezetője ismertette. A kormány a termelőszö­vetkezeti törvény alapvető el­veinek megfelelően rendelke­zett az egyszerűbb mezőgaz­dasági szövetkezetek (terme­lőszövetkezeti csoportok, szakszövetkezete*, termel* szakcsoportok) működésének és gazdálkodásának szabályo­zásáról. Az országban 250? egyszerűbb mezőgazdasági szakszövetkezet, 220 ezer taggal 600 ezer hold földön gazdálkodik Sza bol cs-Szatmár megyét*« a kormányrendelet végrehaj­tása számottevően a termelő­szövetkezeti csoportokat érin­ti. Kovács István utalt ar­ra hogy a tszcs-knél a föíd- beviteli kötelezettséget már korábban eldöntötték. Nincs szó tagsági viszony felülvizs­gálatáról. lényegesebb, hogy a rendelet értelmében a szö­vetkezeti forma megválasztá­sáról kell dönteni. A terme­lőszövetkezeti csoportok tagi sága tehát arról dönt az összehívott közgyűléseken hogy milyen szakszövetkezet­té alakulnak át A város gyógyszerellátásá­ról és a gyógyszertárak hely­zetéről tárgyalt pénteki ülé­sén a Nyíregyházi Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága. A jelentés megállapítása sze­rint a városban a gyógyszer- vásárlás ugrásszerűen nőtt, 1960-tól 1968-ig több, mint duplájára emelkedett. Ugyan­akkor a gyógyszertárak szá­ma ezen idő alatt eggyel sem gyarapodott, sőt a korábbi ál­lapotokhoz képest a helyzet még romlott. Igaz, hogy az éjjel-nappalos gyógyszertár korszerűség tekintetében fő­városival is felveszi a ver­senyt, a többiek egy része viszont elavult épületben mű­ködik, s a növekvő forgalom miatt nagy a zsúfoltság, s csak a gyógyszerészek fe­gyelmezett munkájának kö­szönhető, hogy ilyen körül­mények között sem fordultak elő kiszolgálásból eredő hi­bák. Nem kielégítő a gyógyszer­tári ellátottság, ha az orszá­gos, vagy akár a megyei ada­tokat nézzük is. Országosan 7250 lakosra, Nyíregyházán Az egyszerűbb mezőgazda­sági szakszövetkezetek mű­ködésének szabályzás« együtt jár majd számos olyan ren­delettel és intézkedéssel, amelyek változást hoznak a ta­gok szociális és egyéb ellátá­sában. Ilyen többek között a nyugdíj és a járadék kérdése. Részletesen szólt az előadó a rendelet végrehajtásával kapcsolatos konkrét felada­tokról. A megyei tanácskozás­hoz hasonlóan valamennyi járásban és Nyíregyháza vá­rosban 10 napon belül járá­si színtű értekezleteket tarta­nak. A járási és a járási jogú városok vb. mezőgazdasági osztályai haladéktalanul írás­ban kérik meg az 1969. janu­ár hő í. napján működött valamennyi egyszerűbb me­zőgazdasági szövetkezet ve­zetőitől, tagjaitól hogy a szövetkezet a rendelkezések alapján milyen formában kí­ván tovább működni. Est a járási városi osztályok felül­vizsgálják, erre a célra meg­felelő érdekképviseleti szer­veket illetve felülvizsgáló bi­zottságokat hoznak létre. A f-űüívizsgálptot 1969 március hő 31. napjáig kell befejezni. Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezeteknek alapszabá. lyokat kell készíteniük, eze két június hó 30. napjáig hagyják jóvá. A« egyéb bel­ső szabályzatokat, ügyrendé, két, munkarendeket december 31-ig kell elkészíteni Mint az áj termelőszövet­kezeti törvény és földtörvény bevezetésénél .Illetve alkal­mazásánál konzultációs bi- ■ottságok működtek, ugyan­úgy az egyszerűbb mezőgaz­dasági szövetkezetekre vonat., kozó rendelkezések végrehaj­tását is Ilyen bizottságok se­gítik maid. 11 000 főre jut egy gyógyszer- tár. A megye gyógyszertárai­nak alig több, mint 10 száza­léka van Nyíregyházán, a for­galomnak pedig 20—21 száza­lékát, vagyis egyötöd részét bonyolítják le a megye szék­helyén Ma már elhelyezésük sem minden tekintetben felel meg az igényeknek. Többsé­gük a város központjában találhatók, a népes külső pe­rifériák pedig ellátatlanok. Néhány gyógyszertár bőví­tésre, felújításra szorul. A végrehajtó bizottság sze­rint az igény a jövőben még növekedni fog. Ezért keresni keli a módját, hogyan lehet­ne meggyorsítani a gyógy­szertárhálózat fejlesztését. Ennek fontos feltétele a tény­leges igényeken alapuló ter­vek elkészítése. A régiek tol- dozgatása és félújítása he­lyett célszerűbbnek látszik újak építése, olyan helyeken, ahol a lakosság számának növekedésével lehet számol­ni, és orvosi körzetek közelé­ben. Külön gond Nyíregyhá­zán a Megyei Gyógyszertár Köspont helyzete. A ietaaJissi A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala a kormány titkár­sága, az MSZMP országházi bizottsága és a Magyar Új­ságírók Országos Szövetsége mély megrendüléssel közli, hogy Naményi Géza elvtárs, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának vezetője feb­* « Naményi Géza 1916. szép. tember 5-én született Miskol­con. A gimnáziumi érettségi letette után a Felső-Ma­gyarországi reggeli hír­lap szerkesztőségében dol­gozott mint gyakornok, 1938- ban kitanulta a villanyszere­lő szakmát, majd a felszaba­dulás után munkája mellett sikeresen elvégezte a Buda­pesti Műszaki Egyetemet, ahol elektromémöki diplo­mát szerzett. 1945 óta volt tagja a pártnak. A felszaba­dulás után először a felvidé­ki Népszavánál, majd Mis­kolcon az Eszak-Magyaror- szág szerkesztőségében dol­A Hazafias Népfront járá­si bizottsága pénteken kibő­vített ülésen tárgyalta az új gazdasági mechanizmus ha­tását és eredményeit a mező- gazdaságban, a járás terüle­tén. A kibővített ülésen közel 70 népfrontvezető vett részt, Vadon Gábor, a járási ta­nács elnökhelyettese vitain­dító beszédében ismertette a vezetőséggel és a meghívott párt, állami és társadalmi szervezetek képviselőivel a gazdaságirányítás új rend­rendszerének hatását a járás épület — a nagy forgalom miatt — már nem felel meg erre a célra, a városrende­zés szerint szanálásra is ke­rül. A nagy értékű, több tíz­millió forintot érő gyógysze­rek tárolására nincs elegendő raktárhelyiség. Üj gyógyszer­tárközpont építése igen sok­ba kerül, a vállalat fejlesz­tési alapja kevés, s ebből az egész megye igényét kellene kielégíteni. A végrehajtó bi­zottság azt javasolta, hogy az új központot építsék meg részletekben. Előbb meg le­hetne építeni a raktárakat, később az irodai épületeket A városi tanács erejéhez mérten hozzájárul a város gyógyszertárhálózatának fej­lesztéséhez. E feladat megol­dása azonban nagyobb erőfe­szítést igényel a vállalattól és az illetékes felsőbb szervek­től is. A végrehajtó bizottság vé­gül elismerését fejezte ki a gyógyszertárak dolgozóinak azért, hogy az ismert nehéz­ségek ellenére közmegelége­désre oldják meg a lakosság gyógy szerelté tágat Qródj) ruár 28-án, élete 53. évébea hosszú szenvedés után el­hunyt Temetése március 4- én, kedden 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben, a fővá­rosi tanács által adományo­zott díszsírhelyen. Naményi Géza elvtársat a Miniszterta­nács saját halottjának tekiiv tt * gozott különböző vezető be­osztásokban. 1955 elejétől az Esti Budapest rovatvezetője, majd a szerkesztő bizottság tagja. Az ellenforradalom után részt vett a kormány Tájékoztatási Hivatalának megszervezésében, rövid ide. ig az Esti Hírlap szerkesztő bizottsági tagja ezután a Tá­jékoztatási Hivatal osztály, vezetője, majd elnökhelyette­se, 1959-től vezetője volt. Ki­emelkedő munkásságáért « Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatával és a Munka Érdemrend arany fokozatával töntette ki mezőgazdaságában, valamint ismertette az 1969-es év fela­datait. Az ülésen több hozzászólás hangzott el. Havas Mátyás, a HNF helyi vezetője javasla­tot tett a termelőszövetkeze­tek illetékesei felé, javasolta, hogy a termelőszövetkezetek igyekezzenek minél több se­gédüzemet létrehozni hogy azok a tsz-ek, amelyeknek meg van hozzá az adottságuk, létesítsenek saját erőből olyan speciális primőrök ter­melésére beállított segéd­üzemek amelyek segítségé­vel javítani lehetne a járás és a megye primőrellátását. Több hozzászólásban szere­pelt az a javaslak hogy a tsz-ek vezetői éljenek az új mechanizmus adta lehetősé­gekkel, és keressék a többirá­nyú kooperáció lehetőségét a megye és a járás vállalatai­val, szövetkezeteivel. Számos felszólaló vetette fel azk hogy a termelőszövetkezetek vé­gezzenek egy olyan felmérést amelynek során meg tudják állapítani, hogy a termelő- szövetkezetek szakmunkás- utanpótlása mennyire bizto­sított és szükség esetén nyújt­sanak lehetőséget a szakmai képzésre. Az ülés résztvevői egyetér­tettek abban,, hogy a gazda­ságirányítás új rendszeré­nek bevezetése pozitív érte­lemben hatott a járás mező­gazdaságában, ugyanakkor szükségesnek tartották azt, hogy éppen az új mechaniz­mus szellemében igyekezze­nek koordinálni az egyes szakágakban jobb eredmé­nyeket elért tsz-ek munká­ját A Szakszervezetek Országos Tanácsának ülése A gyógyszerellátásról és a gyógyszertárak helyzetéről tárgyalt a városi tanács vb Népfronüanácskozás Kisvárdán Egri Gabo* Ki mit tód — a pultnál? (3. oldal) 20 évesek a * állami gazdaságok. Riportok az 5—9. oldalon A rádió és a televízió heti műsora (4. oldali Hétvégi sportműsor (11. oldal) XXVI ÉVFOLYAM 50. SZÁM ÄRA: 70 FILLER 1969, MÁRCIUS 1, SZOMBAT Vfi4S PROLETÁRJAI, E €T K&L

Next

/
Oldalképek
Tartalom