42 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. (103. oldal)
[...] káptalan­nak hogy Dolhay János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] konvent­nek hogy Dolhai János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] Dolhai Vajda fiait Györgyöt és Sándort a mármaros­vármegyei Rozalya Sayo Bathyza [...] minden tartozékával Dolhai János fia Szaniszlónak és fiának Lászlónak 700 írtért [...]
2. (91. oldal)
[...] pártot ütöttek a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós István [...] a miért is a király Szaniszló­nak Jánosnak Györgynek és Bogdánnak adja [...] Tornowa alio nomine Kwkenyesd fia Sándor de cuius notitia Koztha de [...]
3. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
4. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
5. (119. oldal)
[...] évi fassióját mely szerint Dolhai Szaniszló és György akik Dolhai János­tól [...] valók a maguk és fiaik Szaniszló fiai László Mihály János Ambrus [...] képében egyfelől más­felől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztána [...]
6. (105. oldal)
[...] káptalannak hogy Dolhai János fia Szaniszlót és ennek fiát Lászlót a [...] 1414 március 14 Sziget Dolhai Szaniszló marmarosi alispán és a négy [...] Erdő Erdew de Kekenes fia Sándor egy részről Dolhai Iwascho más [...]
7. (52. oldal)
[...] előtt Nagy­csepcsini Wlaclár Györgyné a Sándor máskép Wladár Anna elhunyt fiának [...] káptalan előtt előadják hogy Lubo­miersky Szaniszló lublói és szepesi kapitány rendeletére [...] krakói kerület főjegyzője és Viesky Szaniszló szandeci jegyző az Tgló és [...]
8. (127. oldal)
[...] 5 Kassa Zsigmond király Dolbai Sza­niszlónak János György és Bogdánnak a [...] embereinek adományozza a nevezettek nagybátyja Sándor és ennek fiai Péter és [...] ré­szére való meghódításában közreműködtek míg Szaniszló és testvérei a király nagybátyja [...]
9. (445. oldal)
[...] 340 345 i dűlők Hatt Sándor tanorokja Nagyaszóhegy Eledpataka Fernikó Fejérnyikó [...] 1 Gsernáton a is i Szaniszló Elekes és Balázs 1550 k 314 315 i Szaniszló Ta­más és Gvörgy Pál Thamás [...]
10. (77. oldal)
[...] Buda Mária királyné románjainak János Sándor és Istvánnak Szaniszló vajda fiainak adomá­nyozza Kereezke és [...] nos requirentibus servitiorum meritis Ioannis Sándor et Stefani filiorum condam Stanislai [...] Beregh 1 existentium eisdem Ioanni Sándor et Stephano perpetuo et irrevocabiliter [...] eo modo quod dicti Ioannes Sándor et Ste­phanus medietatem collectarum quinquagesimarum [...]
11. (764. oldal)
[...] a Múzeumban 19 2 Szilágyi Sándor A linzi béke okirattára Budapest [...] 264 265 1 193 villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 6 darab 19 7 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
12. (166. oldal)
[...] Statutione emanari debendarum Petrus filius Sándor de dicta Dolha et Iohannes [...] praesentiam Ipse siquidem Petrus filius Sándor a Statu­cione praescriptae Possessionis Dolha [...] quod nos memoratum Petrum filium Sándor et Iohannem filium Ugrini contra [...] Zsigmond király Dolhai János fiának Szaniszlónak testvéreinek János György és Bogdán­nak [...]
13. (81. oldal)
[...] vagy alispánjának és szolgabíráinak Előadták Szaniszló leleszi prépost és konventje nevében [...] nyert faanyagot önkényesen elhordatta Már Szaniszló prépost idejében egyik Zalok i [...] Bylke i Bolond dictus Péter Sándor és Illés fia István alperesek [...]
14. (94. oldal)
[...] 1389 Október 16 Szőllős Hosszumezei Szaniszló vajda fíai János Sándor és István megosztoznak Mária királyné [...] de Lelez memoriae commendamus quod Sándor et Stephanus fily Stanislai Voywodae [...]
15. (64. oldal)
[...] 3 Visegrád I Lajos király Sándornak János István és Miklósnak a Szaniszló Ungi vajda fiainak adományozza Felső [...] fidelitatibus et fidelium servitiorum meritis Sándor Iohannis Stephani et Nicolai filiorum [...]
16. (203. oldal)
[...] Dolhai János fiai János Bogdán Szaniszló és György ellenmon­danak mely okból [...] sive Stephanus seu Ugrinus seu Sándor de Komlos seu Elias neve [...] an Joannes de eadem seu Sándor de Liptse sive Joannes de [...]
17. (449. oldal)
[...] Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa a tapolczai és széplaki [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa stb Ld az előbbit [...]
18. (120. oldal)
[...] Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak meg­jelenvén [...] ké­pében egyfelől másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától [...] királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló Bogdán és György beregvármegyei Sarkad [...]
19. (95. oldal)
[...] Egyed diakónus Dolhai János íia Szaniszlót a beregvármegyei Borsva Hegy és [...] Kökényesi néhai Erdő Erdew íia Sándor a mármarosvármegyei Kökényes Uglya és [...] a következő feljegyzés olvasható Kekenyesy Sándor nyhay Erdew fya az Tatolnak [...]
20. (487. oldal)
[...] Zsigmond József Lajos Pál és Sándor 224 Sztojka Simon mármarosi alispán [...] j de Laaz István és Sándor 85 i István Sándor Szaniszló 86 Lazura zarándvmi b 237 [...]