3. oldal, 144 találat (0,375 másodperc)

Találatok

41. 1890-06-22 / 50.szám
[...] 21 én Mély tisztelettel HübschI Sándor ny i fő tani tó [...] Fehér Gyula 2 frt Feigler Sándor 2 frt főt dr Fischer [...] Odilo 3 frt főt Villányi Szaniszló igazgató 5 frt fői dr [...] Benedek ur 5 frt Weisz Sándor 50 kr Ugy a nemes [...]
42. 1889-07-07 / 54.szám
[...] órakor Az ünnepség hőse Hübschl Sán­dor rendezők pedig Bartal Rezső kir [...] jutalom Ő Felsége által Hübschl Sándor tahi­iónak adományozott koronás arany ér­demkereszt [...] Fekete Géza Kapa József Király Sándor Kubovics Ignácz Laiszky János Magyary [...] Tótmajor János Valch Mátyás Villányi Szaniszló Viszolai János A tanácsi javaslat [...]
43. 1886-07-08 / 54.szám
[...] figyelmét Magyar hölgyek Az Endrődi Sándor szerkesztésében és Stampfel Károly kiadásában [...] kinek hi­vatalát megosztották ifj Feichtinger Sándor és Szilárd Imre között Bakay [...] pártfogásban fog részesülni Esküvő Grósz Sándor buda­pesti államvasuti főmérnök a napok­ban [...] János 4 ft főt Villányi Szaniszló igazgató 5 ft főt Horváth [...]
44. 1933-07-06 / 53.szám
[...] részéről gr Zichy János Ernszt Sándor dr Czettler Jenő Wolff Károly [...] be első szentmiséjét Kéz­vezetője Plyvazik Szaniszló a sza­léziak tartományfőnöke volt Nóvák [...] szá­zalékkal Összesett az utcán Becsei Sán­dor jieszmélyi napszámos összeesett az Úri [...]
45. 1889-10-31 / 87.szám
[...] misével ülte meg melyet Vil­lányi Szaniszló fogy mn a sin mi [...] béke poraiu Trexier István kttanitó Sándor Mária Ilona Gyula gyermekei Trexier [...] Elnök Jókai Mór Szakelőedó Baksay Sándor dr Réthy László 2 Székely [...] Palócz br Nyári Jenő Pin­tér Sándor 5 Délvidéki német dr Schvficker [...]
46. 1888-11-01 / 88.szám
[...] ismer­tetése a következő 1 Balázs Sándor A mama tyúkszeme Pezsgő humorral [...] Vörös­marty Mihály Tompa Mihály Petőfi Sándor Arany János Gyulai Pál Vargha [...] és jellemzetes vonásokkal 11 Balázs Sándor Ráró és csillag A tragikus [...] alkalommal az ünnepi misét Villányi Szaniszló főgymu igaz­gató mondotta A benczések [...]
47. 1931-06-11 / 47.szám
[...] tárgyalás Antóny polgármester ügyében A Sándor majori víztorony a városé lett [...] kincstár átadja a városnak a Sándor majori víztor­nyot ha a város [...] Matló bácsi nyugdíjba megy Matló Szaniszló városi altisztnek saját kérelme folytán [...]
48. 1933-10-15 / 81.szám
[...] Házasság Steiner Elli és Duchs Sándor ma vasárnap délután fél 1 [...] Szeged Zerge u 19 Schrikker Sándor faiskolája Alsótekerespuszta u p Lepsény [...] lezuhant kőtör­melék A mentőcsapat Kuróvszky Szaniszló annavöigyi lakost szétzú zott fejjel [...]
49. 1921 / 78. szám
[...] na­gyon megunhattta magát Rozsnyev szky Szaniszló orosz fogoly haza vágyó lelke [...] ÚÉUiyíU et Jelentkezni lehet Brenner Sándor egyl igazgatónál Esztergom Arany János [...]
50. 1938 / 43. szám
[...] án csütörtök A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Dalos­kor nagyzarándoklata Innins 19 én [...] Keg levich máltai lovag Plivacik Szaniszló lengyel szalézi tartományi főnök aki [...] is választott a község Somogyvári Sán­dor személyében Képkiállitás Molnár Z János [...]
51. 1937-06-20 / 49.szám
[...] Major Ödön 40 évesek Csermák Szaniszló Né­meth Ede Szalva Dezső dr Luncz János Schnitzler Sándor Oltvay Re­zső Fekete Géza dr [...] megalakítása A közgyűlés dr Ember Sándor ország­gyűlési képvisel ő elnöklete alatt [...]
52. 1998-05-28 / 21. szám
[...] Dankó Jó­zsef Knauz Nándor Villányi Szanisz­ló Pór Antal Vaszary Kolos és [...] jellegű kevésbé kon­cepciózus mint Csanda Sándor írta aligha vitatkozhatunk De min­denekelőtt [...]
53. 1897-07-01 / 52.szám
[...] Brucsy János Bleszl Fe­renc Litsauer Sándor Wimmer Imre stb igazgató választmányi [...] Hart­mann Péter Héya Tivadar Krupla­nicz Sándor Krausz Izidor dr Lu­czenbacher István [...] szabadságideje leteltével Bakony­bélből ahol Villányi Szaniszló apát ven­dége volt városunkba visszaérkezett [...]
54. 1889-11-24 / 94.szám
[...] úrnők Dr Fehér Gyula Majer Sándor Villányi Szaniszló Re­viczky Gfábor számvizsgáló Perényi jBéla [...] Bubla püspök Feichtinger kanonok Beszédes Sándor Özvegy Gunstné Koksa Hutta Ilon [...]
55. 1904-04-21 / 32.szám
[...] k Mó­róczEmilián 2 k Csernák Szaniszló 10 k Gyulay Rezső 2 [...] Mór 10 k dr Weisz Sándor 2 k Székely Henrik 2 [...] Du­dás Anna 3 k Schwach Sándor 2 k Molnár Ferenc 1 [...] Villebald 5 korona Dr Fraenkel Sándor ivén dr Fraenkel Sándor 10 kor Mind összesen 917 [...]
56. 1886-11-07 / 89.szám
[...] járásbíróságnál a vezetést jenesen Magos Sándor albiró vette Szabó Alajos albiró [...] áll már gyü­mölcsözni kezd Villányi Szaniszló fö­gymnásiumi igazgató Dr Feichtinger Sándor kir tan reáliskolai igazgató és [...]
57. 1934-01-28 / 8.szám
[...] kacagtató egyfelvonásos vígjáték Előadják Szűcs Sándor Miskolci Ferenc Németh József Nóvák [...] igazságügyi miniszter és dr Lingauer Sándor fő­ispán léptek be a tudományos [...] Esztergom vá­rosban a taggyűjtéssel Matló Sza­niszló ny városi altiszt van meg­bízva [...]
58. 1998-12-24 / 51-52. szám
[...] 1897 Könyveiben a feledhetetlen Bálint Sándor is több ízben elmélyült tisz­telettel [...] sorban az egyik elsőt Villányi Szaniszló idézte fel A Néhány lap [...]
59. 1886-05-30 / 43.szám
[...] 50 Schäffer Isten 10 Tegena Sándor 10 Weisz Samu 50 Fürst [...] J is Makkos András Csanda Sándor Kárász ferencz Bán M és [...] kellett ma­idnia A zene a Szaniszló téren elhallgatott a atonák széjjel [...] Antal ur 6 frt Ein­zinger Sándor ur 2 frt Feichtinger E [...]
60. 1887 / 89. szám
[...] János Dankó József Dr Feichtinger Sándor Ferenczy György Forgách Ágos­ton gróf [...] Wargha Samu Wargha Mihály Villányi Szaniszló Vojnics Döme és Zádori János [...] ablak diszitéseket meglehe­tős jutányosán Kiszlingstein Sándor tártja bizománybán Vendéglős számla 1760 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind