29 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. 1924-02-16 / 7. szám
[...] Nagy Istvánné dr Mayer Gyuláné vitéz Tihanyi Szilárdné dr Hacksch Fevencné [...] Ferencné özv Kiss Ernőné Molnár Sándorné Kovács Dávidné dr Leszler Alajosné [...] Nagy Jánosné dr Bús Lajosné Farkas Imréné Schneider Gáborné dr Káldi [...] Jakabné Sarkadi Andorné és Szeghv Sándorné 1 1 tortát Diczenty László [...]
2. 1924-11-15 / 46. szám
[...] a katonaság nevében négy tiszttel vitéz Tihanyi Szilárd őrnagy Lészay Ferenc [...] frappáns beszéde a melyet a vitézek koszorúja elhelye­zésekor vitéz Tihanyi Szilárd kapi­tány szívből fakadt [...] ifj Tóth Lajos az Iparoskör Farkas Ignác a Kaszinó Schwartz Béla [...] akik az ebédet készítet­ték Tury Sándornéval az élükön A kegyeleteB ünnepség [...]
3. 1925-02-21 / 7. szám
[...] számában bírt ad­tunk á bátaezéki vitézek ezen fénye aen ikerült estélyéről [...] Megsértette a rendőröket Ka Ián Sándorné decsi lakost a városi rendőri [...] Ella Dicenty Gyula Wilcaek Sándor Farkas Imre 30 000 özv Haidekker [...] Tarnói Istvánná Kurz Istvánná Molnár Sándorné Hámori Antalné Sárossy Károlyné Dörnyei [...]
4. 1925-04-11 / 14. szám
[...] 66 éves földm napsz Drubics Sándorné sz Szendi Terézia 25 éves [...] Boross Sándor Vályi Nagy Géza Farkas Imre Czóbel Minka stb stb [...] kedves verses kötet­nek amelyet Miklós Vitéz néven vármegyénkben már előnyösen ismert vitéz dr Zerinváry Szilárd poéta ba­rátunk [...]
5. 1925-10-17 / 41. szám
[...] Délafrikai missziőállomásáról érdekes levelet irt Farkas Edithnek a Szo­ciális Missziótársulat főnökasszonyá­nak [...] bátaszéki körorvos nagyszerű hegedű játéka vitéz Dénes Ivánná szép éneke és [...] bírósághoz kerül tek őzv Szőke Sándorné és Tikos István decsi lakosokat [...] csendőrség feljelentette mert özv Szőke Sán­dorné Tikos feleségét gyalázó sza­vakkal illette [...]
6. 1927-04-16 / 16. szám
[...] volt Török Zoltán mondta el Vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgima tanár [...] be Veronállal megmórgezte magát László Sándorné sz Fischer Ilona mint házicseléd [...] miklósvarhoz tartozó Mariinca pusz tán Farkas Erzsébet egyedül maradt otthon Anna [...] az anyjuk Pince­helyre ment bevásárolni Farkas Er­zsébet vizet forralt a tűzhelyen [...]
7. 1928-02-25 / 9. szám
[...] 150 kép bemtt tatásával kspcsolatosan Farkas Edith alapító központi elnökasszonynak örök [...] Judit leány­egyleti elnök zongorán játszik vitéz Zerinváry János tanár az evang [...] a helybeli közreműködők közül pedig vitéz Makray Ferencnó Molnár Józsefoé úrasszonyok [...] részt Ott voltak gróf Apponyi Sándorné báró Schell Jó ZBef és [...]
8. 1928-06-02 / 23. szám
[...] szentandrási Szévald Oszkárné elnöklete alatt vitéz Vendel Istvánná vitéz Tihanyi Szilárdné Végh Béláné Krét Sarolta Páti Nagy Sándorné Günther Józsefné Tóth Jánosné Fe­jős [...] F Né­meth E Babais B Farkas J A többiek is elismerést [...]
9. 1928-12-08 / 50. szám
[...] Mtzurka Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné 6 Mos kovszky Fáklyatánc Zongorán [...] Mariska Thész Jucika Zongorán kíséri vitéz Földváry Béla 10 Ma­gyar dalok Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné A tiszta jövedel­met a kongregáció [...] uradalmának igazgatója édes atyját gyászolja Farkas Mihályné szül Hahn Er­zsébet f [...]
10. 1929-04-13 / 15. szám
[...] ver­senytárgyalásra beadott árakkal A vitához vitéz Vendel István polgár mester Schneider [...] letárgyalása után a képviselőtestület ülését vitéz Vendel István polgármester fél 6 [...] és tanári testületé főleg Ács Sándorné parancsnok fáradozik dél­után fél 3 [...] Lajos igaz érzéssel szavalta el Farkas Imre Egy város cimii hazafias [...]
11. 1929-12-07 / 49. szám
[...] titkár ismertette gondosan kidolgozott felolvasásában Farkas Ferenc tanuló a kör alelnö kének szép szavalata után vitéz Molnár József a Kör vezető [...] drb sütemény 10 kg kenyér vitéz Borza Béla 10 P Adler [...] 6 kg rizs gróf Appooyi Sándorné 25 pengő Színház Szombaton e [...]
12. 1930-12-03 / 95. szám
[...] Kurz Istvánná Lövik Kálmánná I vitéz Hargitay Károlyné és Elek S [...] Énekli a Szekszárdi Dalárda 3 Farkas Herr Kuvik madár Énekli a [...] visi Major Mária dr Bulla Sándorné és visi Major Mar­gitka veje [...]
13. 1930-12-31 / 103. szám
[...] Gaál Dsiáő vezető kir ügyész vitéz dr Fazekas Péter államrendőr ségi [...] szellemben készített kézimunká­kat is Gájásy Sándorné érdekes és a nagyszámban megjelent [...] van folyamatban Egy gyermek balesete Farkas Katalin másféléves kislány folyó hó [...]
14. 1932-01-01 / 1. szám
[...] szegényügyosztály vezetője végezte segítségére voltak vitéz Vendal Istvánná Berény Biiáné Gockler [...] S mon Gy aláné Jóhn Sándorné Szüc 3 Róza Vigh Béláné [...] után Brumbauer Kata­lin Baranyai Etel Farkas Erzsébet Kocb Kató és Horváth [...]
15. 1933-02-08 / 11. szám
[...] Csapó Vilmos dr órffy Imre Farkas Ivánné dr óiffy Gyula 5 5 P Haypál Sándorné Bajó Pálné 4 4 P [...] 3 50 P Kelemen Imre vitéz Géczy Sándorné özv Gergelyfiy Gusztávné 3 3 [...] 6 50 6 50 P vitéz Vendel István Ganzer Adám 5 [...]
16. 1933-05-10 / 37. szám
[...] 5 A tanítóképzés reformjáról Előadj vitéz Simon Simon igazgató tanító 6 [...] jelentő­ségét szívhez szólóan méltatta Raffay Sándorné tanítónő és az előadás után [...] majd Simon Mária I és Farkas Gyula részvételével egy I dalt [...]
17. 1934-10-13 / 80. szám
[...] Peresei B liáné dr Haypál Sándorné Sárossy Károlyné Surgoth Aladárné vitéz Vendel Istvánná Kiss Lajos apátplebános vitéz Makray Lajos pápai kamarás Koch [...] Halmos Andor kir tan felügyelő vitéz Vendel István pol­gármester vitéz Tihanyi Szilárd szék­kapitány Szongott Edvin [...] Treer István kórházi igazgató főorvost Farkas Irén paksi és Németh Olga [...]
18. 1936-01-15 / 4. szám
[...] tragikomikus idők a kecske a farkas és a káposzta várja azt [...] kulturdélutánját a következő mű­sorral 1 Vitéz dr gyergyéaifalvi Gereöffy Géza a [...] fogja elszavalni han­gulatos költeményeit 2 Vitéz dr Tölgyessy Sándorné raözsi orvos neje zongora darabokat [...]
19. 1936-04-08 / 28. szám
[...] halott volt Életunt öregasszony Freimann Sándorné szül Leopold Margit 77 éves [...] RUGGYANTAÁBUGYÁR Nagyszabású jótékony hang­verseny Szekszárdon Vitéz Vendel István Szekszárd polgármestere a [...] Tiltott műtétet végzett magán Ilia Sándorné 31 éves szakcsi asz szony [...] a nyomozást amelynek során elfogták Farkas Istvánná budapazti női zsebtolvajt aki [...]
20. 1936-12-30 / 1. szám
[...] Márta és Tóth Kató Rendezőség vitéz dr Thnránszky Lászlóné dr Csapó [...] dr Gaal Dezsőné dr Haypál Sándorné Jakab Lászlóné dr Leopold Kornélné [...] Istvánná dr Perczel Bálánó Reicht Sándorné Sároasy Károlyná báró Schell Jó [...] kapható Eljegyzés Simon Ilonka és Far­kas Ferenc a Ssekssárdi Népbank tisztviselője [...]

 

  • 1
  • 2