15 találat (0,216 másodperc)

Találatok

1. 1909-06-06 / 23. szám
[...] Bpesten A polgári esketést Bárczy István polgármester végezte Tanuk voltak Kotányi [...] Ilosvay Aladárt alel nökké Debreczeni Istvánt és Cseh Lajos fő­gimnáziumi igazgatót [...] Gyulánó Papp Bé láné Debreczeni Istvánná Cservenyák Károlyné Galgóczy Józsefnó Yáradi [...] vá­lasz mely szerint a vármegye kérése a bekap­csolásra alkalmas távirdavezetékek miatt [...]
2. 1910-05-22 / 21. szám
[...] Domahidy Elemér alelnök Doma hidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] Andor dr Keresztszeghy Lajos Debreczeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerez­zenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czikkekben foglalt vádak [...]
3. 1908-11-29 / 48. szám
[...] 56 szám FŐSZERKESZTŐ DR PILISY ISTVÁN országgy képviselő FELELŐS SZERKESZTŐ DR ANTAL ISTVÁN Megjelenik minden vasárnap EL ŐFIZETÉSI [...] hogy az erdödiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] nagysomkuti főszolgabíró Galgóczy Árpád Jékey István Aki ölesén sze r karácsonyi [...]
4. 1905-07-30 / 31. szám
[...] melyek közül kiemeljük gróf Károlyi István és társainak lapunk múlt heti [...] József ellenőr Barbul János Ferenczy István Frits Béla Fetser József Gyárfás [...] Dani ifj Vida Sándor Vida István Vida Lajos Varga Imre Wéber [...] s az ismétlőiskola részére állam­segély kérése 7 Iparos tanoncziskolai felügyelő­bizottság megválasztása [...]
5. 1909-10-31 / 44. szám
[...] keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] hadnagyokat hadnagyokká Uray Zoltán Janszky István és Császy Mihály zászló­sokat Farkas [...] pokoli sötétség Plébános beiktatás Rónai István csanálosi lelkészt ma iktatják be [...]
6. 1901-12-22 / 51. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra kijelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbséggel Gőnyei Istvánt választották meg Csendes választások A [...] és erdődi főszolgabirói állásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
7. 1905-12-17 / 51. szám
[...] törvényhatóságnak már ez az egy kérése is visszatetszést szül mert tudja [...] tapsolták éljenezték a főjegyzőt Károlyi István gróf pedig felment hozzá az [...] gratulált neki kijelentéséhez Ezután Károlyi István gróf szólott Nagy László a [...]
8. 1901-01-13 / 2. szám
[...] mi ma is ragaszkodunk Szent István azon nemzetiségi politikájához a mely [...] be fog illeni a Szent István nemzetiségi politikájába T Á R [...] nyelvét műveltségét folytatjuk a Szent István által inaugurált szabad nemzetiségi politikát [...] ottani la­kosság régi és jogos kérése végre is teljesittessék A közigazgatási [...]
9. 1902-07-27 / 30. szám
[...] a mely e tekintetben Domahidy István indítványát fo­gadta el A közgyűlésen [...] azt indítványozta hogy a vizsgálat kérése rnellőztessék minthogy arra szükség nincs [...] közgyűlés tárgy sorozatát Ezután Domahidy István indokolta meg az állandó választmány [...]
10. 1918-07-07 / 27. szám
[...] 1918 junius 25 én Debreceni István polgár mester Meghívó A Nagykároly [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizottság tagjait valamint az [...]
11. 1913-08-31 / 35. szám
[...] a választmány nevében dr Antal István ügyvéd üdvözli 5 A kántor [...] vé­leménye után dönt a városok kérése dolgában A belügyminiszter a vadhazasságok [...]
12. Nagykároly, 1912-02-25 / 2. szám
[...] gondolhatja hogy a tanfelügyelő legudvariasabb kérése is parancs amelyet ha nem [...] be­széd Nyomban felállott dr Fejes István ügy­véd és felszólalásában tiltakozott Ratkovszky [...]
13. 1917-02-18 / 7. szám
[...] 8 Gáspár Pál árva­széki elnök kérése szolgálati pótlék engedé­lyezése iránt 9 [...] 80 f amely összeget Debreceni István polgármester urnák adtam át a [...]
14. 1899-06-04 / 23. szám
[...] május hó 29 én Debreczeni István polgármester Tárgysorozat 1 A bor [...] kiállított pótszerződés bemutatása 9 Grizháber István kézbesítő kérvénye egy évi fizetésének [...] dicsérettel halmozta el s részére kérése nélkül bizonyítvány alak­jában elismerő levelet [...]
15. 1919-02-02 / 5. szám
[...] Súlyos csapás érte dr Fejes István szatmári ügyvédet Felesége pár napi [...] lehetett továbbá négy alkalmazottnak azok kérése és tudomása nélkül vették fel [...]