Szatmármegyei Közlöny, 1919 (45. évfolyam, 1-21. szám)

1919-02-02 / 5. szám

SZ AT MARMEGYEI KÖZLÖNY. — Kőzlaksdési zavarok. Vármegyénkben a román megszállás következtében Nagy­bánya és Felsőbánya város teljesen el van vágva a központtól. Nagysikárló és Szi- nérváralja között pedig a vasúti pályatest meg van rongálva, a telelőn és távirda szolgálat pedig nem működik. Várme­gyénk kormánybiztosa jelentést tett a kor­mányhoz és sürgős orvoslást kért. — Vizsgáló bizottság. A kormány az egyes minisztériumok fogalmazási osztá lyából alakított bizottságot küldött ki az egyes községekbe a panaszok orvoslására és a szükséges kívánalmak teljesítésére. — Komoly törekvések a színháznál Ne- ményi igazgató úgy látszik megszívlelte múlt heti kritikánkat és a sok silány há­borús operett helyett komoly darabokat vesz elő. így a műit héten teljes sikert aratott Sudermann: Becsület cimü szin müve. A repriz alkalmából különösen meg kell dicsérnünk Várad! Rudolíot, aki a proletár íiu alakját komoly előtanulmányok után hozta színpadra. Az összjáték kere­téből kiemelkedtek : Huzeíla, Faludi, Dor- ner és az igazgató. Az e heti műsoron is több komoly darab szerepel, igv a Bíboros éis Királynőm meghalok érted, Strausz gyönyörű zenéjü operettje: a Böregér. wem hagyhatjuk azonban említés nélkül, hogy az igazgató nincs tekintettel a va­sárnap délutáni közönség igényeire. Egy férj, aki mindent tud és a Kék róka ép­pen nem iljusági darabok. Legyen a va­sárnap délután a könnyebb operetté és a történelmi színmüveké. — A földreform előmunkálatai. Hogy a kormány most tavasszal megkezdi a föld­osztást, azt bizonyítja az itt "következő és Nagykároly város helyettes polgármestere által kibocsájtott lelhivás is: A nép jobb jövőjének biztosítását mindig szem előtt tartó kormány a lehetőséghez mérten gon­doskodni kivan arról, hogy a haza iránt tanúsított nagy áldozatkészség méltó ju­talmát minél hamarább elérje. Elhatározta ezért, hogy megfelelő mérsékelt és bosz- szabb idő alatt törlcszthető vételár elle­nében a termés betakarítása után földhöz juttatja azokat a már háború előtt is iöld- mivetéssel foglalkozó katonákat, rokkan­takat, akik a hazáért küzdöttek. Ez a föld­höz juttatás azonban csak törvényes utón történhetik meg, miért is íelhivom a Nagy­károly város területén lakó mindazon hadi­szolgalatot teljesítő íöídmiveseket, akik a háború kitörése előtt is állandóan a földet művelték, akiknek vagy nincs földbirtokuk vagy birtokuk nagysága az öt katasztrá- lis holdat meg nem haladja, hogy össze­írás végett 1919. február 3—8 napján d. e. leszerelési igazolványaikat magukkal hoz­ván, a városi löjegyzői irodában jelenje­nek meg. — A Népszava és a Közérdek. A Nép­szava csütörtöki, január 30-iki számában »Fegyházba az uzsorásokkal* címen na gyón is aktuális, erélyes hangú cikk |elent meg. Ugyanezt olvashatjuk szóról szóra, de minden átvételi megjelölés nélkül a »Közérdek* szombati számában. Az igaz­sághoz híven azonban meg kell jegyez­nünk, hogy a Népszava jobbnak tartotta a cikket, mint a Közérdek Szerkesztője ; mig a Népszava már második helyen, addig a Közérdek csak harmadik helyen hozza a az ügyes kis cikket. — Halálozások. Súlyos csapás érte dr. Fejes István szatmári ügyvédet. Felesége pár napi szenvedés után a" Szatmárit új­ból teljes erővel teilépett spanyol járvány áldozata lett. — Ugyancsak spanyol jár­ványban hunyt el Kovács Sándor' erdődi föszó'lgabiró fiatal felesége : Szuhányi Mar­git; ; — Nincs fürdő. Nagykároly 16,000" la­kosú városban hetek. óta zárva van a nyilvános gőz- és kádíürdő. Hogy ez a tény közegészségügyi szempontból mily hátrá­nyos arról bővebben írnunk felesleges. A városi hatóságnak eminens kötelessége ar ról gondoskodni, hogy a íürdőtulajdonos a szükséges tüzelőanyaghoz jutva, a fürdőt mielőbb a nagyközönség rendelkezésére bocsáthassa. — Az üzletek négy órai zárórája Nagy­károlyban is életbe lépett a szénkormány­biztos' azon rendelete, hogy a háztartási cikkeket nem áruló üzletek már délután négy órakor kötelesek üzleteiket bezárni. A rendelet szerint a fűszeresek esti 6 óráig tarthatnak nyitva. Ennek ellenére a nagy­károlyi füszerkereskedők az áruhiányra tekintettel elhatározták, hogy üzleteiket már 4 órakor zárják.; Intézkedést kérünk arra nézve, hogy az olyan üzletek, ame­lyekben műhely van, esti 6 óráig tarthas­sanak nyitva, mert csak igv tarthatják be a kőtelező 8 órai munkaidőt. — Lsjebb az árakkal! „Lesz még ennek böjtje is . . .“ mondották a hadimilliomo­sok, kereskedők és egyéb alkalmi üzérek dús aratások és pénzforgások idején. Mig másutt vígan szorítják lejebb, igazi med­rükbe az árakat, addig Nagykárolyban alig mutatkozik egy kis kezdeményező kedv ezen a téren. így legutóbb sok vá­ros mellett Szeged Szociáldemokratái Ír­tak át a kereskedőknek, hogy 48 óra alatt szállítsák le az árakat 50 százalékkal. És mindenütt eredménnyel! Hát nálunk olyan Eldorado van, hogy itt mindenki hadimi!- liomos? A sok szegény ember nevében kérünk mielőbbi kormánybiztosi intézke­dést. I — Naponta lesz vonatunk. Mint lapzárta előtt értesülünk február hó 8 tói kezdödő- leg a fővonalon naponta fog közlekedni egy vonatpár. — A közönség köréből. Egyik olvasónk amiatt panaszkodik, hogy a színházi pénz tár — az állandó zsuffolt házakra való te­kintettel — a zenekarba is ad ki jegye­ket, annak ellenér®, hogy ott már 12 tagú zenekar van. Minthogy az igazgatóság ezen eljárása tűzrendészed szempontból is kifogásolható, felhívjuk e körülményre a helybeli tűzoltóparancsnok figyelmét. — &iert oly drága a szódavíz? Nagyká­rolyban a szódavizgyáros újra 80 fillérért árül egy kis üveg szódavizet, annak elle­nére, hogy a szénsav a forradalom óta nem drágult. Úgy látszik, hogy a gyáros ur még mindig abban a hiszemben van : háború lévén, vigan árdrágithat. Minthogy a mai szállítási viszonyok mellett ásvány­vizet nem lehet kapni, hatósági intézkedést kérünk a szódavíz árának megállapítására. — felikor a pópa izgat. Szamosborhidról jelentik: Szilágyi János a község gör. kath. lelkésze tiz nappal ezelőtt progrom rende­zésére hívta lel híveit, azzal, hogy úgyis jönnek a román katonák s a fosztogatók­nak nem lesz bántódásuk. Egyidejűleg a község gazdagabb, de írást nem nagyon értő gazdáival reverzálist íratott alá, "arra az esetre, ha a dologból anyagi baj és megtérítési kötelezettség is származna. Az izgatás folytán egy pár izgága legény a koresmárosok, kereskedők ellen rontott, berendezésüket összetörte, készleteiket el­hordta. A károsultak a papot feljelentették. A Jyözség józanabb gondolkodású lakos­sága felháborodással tárgyalja lelkészének viselkedését, aki a mai zavaros időket fele kezeti izgatásra, rendbontásra használja fel. — A gyógyszarüvog-hiány. A nagykárolyi gyógyszerészek ezúton is felhívják a kö zönség figyelmét arra, hogy lehetőleg min­den gyógyszermegrendelés alkalmával vi­gyen a gyógyszertárba üres gyógyszeres üveget. De még inkább a saját érdekében cselekszik akkor, ha a háztartásában ösz- szegyült üres győgyszerüvegeket és tége­lyeket a gyógytárnak beszolgáltatja, ahol ezért a belügyminiszter által meglehetősen nagy összegben megállapított térítési dijat kaphat. — Gombaazögi, a baisavikiek és a diva* hölgy. Ez a keverék úgy jött létre, hogy annak idején, amikor Gombaszögi Fridát az ismeretes gyiikus támadás érte, tudva­levőleg éppen ruhát próbált, maga előtt tartva A Bazár divatlapot, összehasonlítás­képpen, hogy vájjon megfelel-e a divatnak az uj ruha. A varrónő elragadtatva mondta neki, hogy ő a legszebb divathölgy. E pil­lanatban jött Gombaszögi régi ujságki hordója, aki évek óta viszi neki a Tolnai Világlapját, az Előre képes lapot és a Ba­zár divatlapot, s minthogy Budapest kör­nyékét is látogatja, gyakran élelmiszert is vitt számára. Most is tojással kedveske­dett neki és magyarázta, hogy már a fa­lusiak is bolsevisták, és lenyúzzák az em­ber bőrét. Ha még két percig ott marad az ügynök, Gombaszögi Frida meg van mentve. Szociális sH. k oagjkároiyi ssoeiáidamakrala párt közleméajií. Rovatvezető: DR. BALÁZS JÓZSEF. tuientfLiBn-E < Csanálos, Fény, Vállaj, Kálmánd, Kap* lony katholikusai; Genes, Börvely reiormá- tusai. az Avas zsidói, a Havasok románjai, emlékeztek-e a Kárpátok borzasztó csatái­ra szenvedéseire; emlékeztek e a Strip» menti téli háborúra, a Bruszilov offenzív» tömeg; hulláira, emlékeztek-e ötösök a ra- ráncéi vérfürdőre, ahol öszefolyt a c&aná- los F.geii őrvezető piros vére a szakállas rosszíábu kisezüstös öreg Krausz zsidó pi­ros vérével? Emlékeztek-e ? ott künn nem ismertünk külön istent, ott künn nem lát­tunk senki papját, ott nem kutattuk senki vallását, nemzetiségét, ott testvérek vol­tunk, a közös veszedelemben összetartott a szeretet cs nem volt senki a gyűlölet hintök közül. Emlékeztek-e? És halljátok-e a riadó szavát háború­ból megtért szenvedő emberek ! ? Uj csa­tára hívnak! Gyűlöletet termelnek a sze- retetet kisajátítók, harcot hirdetnek a há­borúba«, gyávák, akik a hazát itthon véd­ték, mig háború gyilkolt benneteket a ha­táron s amikor nincsen ellenség, —ők lesz­nek megint a hősök, feltámadnak az- er­kölcsi halottak, köszörülik a gyűlölet irin- giáit, hogy egymásra uszítsák a háború­ban együtt küzdőket, hogy megfeledkezze­tek róluk az itthon hazafiakról, a gyáva nélkülözhetetlenekről, a fekete lelküekböl l Ökölbe szorul-e a kezetek? A lélek gyilkosa az, aki gyűlöletet hirdet, az emberiség ellensége, aki az em­bereket vallások szerint osztályozza. Csak becsületesek és gazok vannak. Csak dol­gozók és kiszipolyozok vannak! Csak hő­sök és gyávák vannak! Erre ébredjetek emberek!! Ne tűrjétek e sötétséget tovább — hiszen hajnalodik — a kisértetek órája már lejárt, hadd kelljen fel az igazi sze­retet napja s aludjanak továbbra is a vészben alvók, éjjel ébredő baglyokra nincsen szüksége a világnak! Bukovinához tartozzék-e Magyarország? A keresztényszociálist» párt büszke lehet, szépen nő a tagok száma. De el is találták a szervezkedés módját. Elküldik a háromszázas választmánynak a megválasz­tási okiratot s mivel a megválasztottnak má# dolga is van, minthogy azt vissza­küldje, hát megválasztottnak tekintik. Az­tán "állásnélküli tagok sorra járják a la­kásokat és megkérdezik a ház tagjait, le­hetőleg nötagjait, hogy akarják-e, hogy Ma­gyarország Bukovinához fertőzzék ? Vagy ha nyomősabb indító okrá van szükség, megkérdezik, hogy akarják-e, hogy Ma­gyarország Zsidóország legyen ? — Hogy pedig mindez meg ne történhessék, — hát csak egy belépési nyilatkozatot kell aláír­niuk. Újabban már nem válogatósak, a rendezetlen felekezetüek közül is toboroz­nak. Persze más módszerrel! így lett a párt tagja K. A.-né íodrásznö és K-né magánzónő. P. í.-nét azonban nem hatotta meg á nála vizitelő két apáca kenetteljes szava, nem lett tag. — Van az uraknak lelkiismeretük vagy egy kis ízlésük ? Vizsgálat a kersskedeiioi alkalmazottak va- zatöi által kifizetett munkanálküü segély ügyben. A kereskedelmi alkalmazottai: és magán­tisztviselők nagykárohí csoportjánál a munkanélküli segélyek kiosztásánál elkö­vetett szabálytalanságok, illetve visszaélé­sek megvizsgálása céljából a nagykárolyi szociáldemokrata párt végrehajtó bizott­sága négy tagú vizsgálóbizottságot küldött ki, amely a f. hó 26-ikán megtartott kihall­gatások. után megállapította, hogy a ve­zetőség két tagja oly alkalmazottaknak is utalt ki segélyt, akiknek a fennálló ren­delkezések értelmében segélyre igényük nem lehetett; továbbá négy alkalmazottnak -- azok kérése és tudomása nélkül — vették fel a körülbelül .700 koronát kitevő segély- összeget. Megállapitást nyert egyszersmind az is, hogy a szabálytalanul felvett össze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom