Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-06-06 / 23. szám

SZAT MARMEGYEI KÖZLÖ Jenönó énekelt, Dombay Gyula pedig Branetzky József zongorakisórete mellett nagy tetszés kí­séretében finn dalokat adott elő. Ünnep má­sodnapján megtekintették a bányákat, délután pedig a rendkívül kellemes kirándulásból hazatértek. — Fényes esküvő. Dr. Lengyel Endre bu­dapesti ügyvéd és szatmármegyei földbirtokos f. hó 1-én kötött házasságot Hűvös Franczis- kával, otvai Hűvös József udvari tanácsos a bpesti városi villamosvasút elnök-igazgatójának leányával Bpesten. A polgári esketést Bárczy István polgármester végezte. Tanuk voltak: Kotányi Zsigmond Máv. igazgató, udvari ta­nácsos és Korbuly József földbirtokos. Az egy­házi szertartást Hock János orsz. képviselő végezte a Szegónyháztéri rom. kath. templom­ban. Tanuk voltak: Bárczy István polgármes­ter és Korbuly József földbirtokos. Az esküvő után fényes lakoma volt Hövös József Erzsé- bet-uti nyaralójában, amely után az uj pár nászúira Párisba utazott. — Alakuló közgyűlés. A nagykárolyi lawn- tennis-társaság a napokban alakuló közgyűlést tartott, amelyen elnökké Ilosvay Aladárt, alel- nökké Debreczeni Istvánt és Cseh Lajos fő­gimnáziumi igazgatót, titkárrá Fogarassy Ká­rolyt, pénztárnokká Hodor Kornélt, ellenőrré Darabánt Andrást, gazdává Matuska Istvánt választották meg. A választmányi tagok név­sora a következő: Reök Gyulánó, Papp Bé- láné, Debreczeni Istvánná, Cservenyák Károlyné, Galgóczy Józsefnó, Yáradi Jánosné, Kacsó Károlyné, dr. Kovács Dezső, Reök Gyula, Galgóczy József, Klacskó István. — Belépésre lehet jelentkezni a választmányi tagok bárme­lyikénél. A társaság egyik löveldekerti pályá­ján már játszanak a tagok, a másikat most készítik. — Házasság. Matuska ístván, a nagyká­rolyi gazgasági ismétlőiskola igaztató-tanára eljegyezte Bortnyák Mariskát, Bortnyák István helybeli lakos leányát. — Dr. Szalay Pál zom- bori kir. s.-tanfelügyelő f. hó l-én tartotta es­küvőjét Mándy Ödön vármegyei irattáros le­ányával, Annával, Nagykárolyban. — Sipos Zoltán jutalomjátéka. Folyó hó 7-én, hétfőn lesz társulatunk törekvő fiatal tagjának, Sípos Zoltánnak a jutalomjátéka, mely alkalommal egy igen kedves, városunk­ban eleddig még elő nem adott vígjáték „A kis mama“ kerül bemutatásra. Felhívjuk a színházba járó közönség figyelmét ez előadásra annál is inkább, mert Sipos rászolgált a mű­velt és intelligens közönség pártfogására. Ezen előadás érdekességét egyébként növelni fogja az a körülmény, hogy H. Bállá Mariska ked­velt subrettünk is játszani fog benne egy igen bájos kis pásztorleány szerepet. — Uj ügyvédielölt. Borody Dezső, Borody György nagykárolyi ügyvéd fia a napokban a budapesti tudományegyetemen a tételes szigor­latot kiváló sikerrel letette és az ügyvédjelöl­tek lajstromába felvétetett. — Az asztalos-szakipartársulat tánczmulat- sága. Pünkösd másodnapján folyt le a Polgá­riban a nagykárolyi asztalos-szakipartársulat tánczmulatsága. Nem nagyszámú közönség jelent meg az összejövetelen, de akik ott vol­tak, mindvégig kellemes estének voltak része­sei. Elhibázott gondolatnak tartjuk, a hogy nemes czélu mulatságot a rendezőség éppen hó végére tűzte ki, amely körülmény számos családot tartott vissza a megjelenéstől. Úgy volt, hogy az estély védnökei: Károlyi Gyula gróf és Barabás Béla orsz. képviselő is megjelennek a tánczmulatságon, azonban akadályoztatásuk miatt kénytelenek voltak távolmaradni. Köz­életünk kiválóságai közül dr. Falussy főispán, Ilosvay alispán, Debreczeni polgármester stb. voltak jelen. A tánczokban mintegy 60 pár vett részt és a rendezésért Kovács Györgyöt méltán illeti meg az elismerés, valamint Fejes Ferencz vendéglőst a figyelmes kiszolgálásért. A zenét Jónás Gyuri elismert zenekara szol­gáltatta egész a reggeli órákig. — Olvasókör Nagyecseden. Herczeg Péter állami tanítónak hosszas fáradozása után sike­rült Nagyecseden olvasókört alakítani. Az ala- kulógyülés múlt vasárnap volt s elnökké Her- czeget választották meg. — Műkedvelői előadás. A helybeli kath. legény-egyesület ma este körhelyi6égébeu 8 órai kezdettel műkedvelő-előadást rendez. Műsor: Szepessy László: Az árva kis leány, szavalja: Torna Ilonka; Szepessy László: Rá­kóczi felesége, szavalja: Serly Mariska; Szász Károly: Angyal és ördög, szavalja: Fetzer Jolán ; Bárány Ignácz: Béni bárány, szavalja: Fencsák Gyula; A vesztőhely megváltása, elő­adja Csanálosi József. — Halálozás. Jakobovits István, özv. Jakobovits Józsefnó helybeli lakos fia, keres­kedelmi akadémiát végzett bankhivatali gya­kornok múlt vasárnap 18 éves korában meg­halt. Másnap helyezték örök nyugalomra nagy részvét kíséretében. Ravatalnál Fürth Ferencz főrabbi mondott megható búcsúztatót. — Nagy tűzvész Matolcson. A napokban nagy tűzvész pusztított Matolcs községben, mely számos ház leégésén kívül még ember­áldozatot is követelt a 4 esztendős Gál Zsig­mond személyében. A tűz oka ismeretlen. — Öngyilkosság. Rózenberg Ernő 5. gya­logezredbeli katona — akit városunkban ,Hesu“ néven széleskörben ismertek — a múlt héten Szatmáron szolgálati fegyverével szivén lőtte magát és szörnyet halt. Az ügyes, vigkedélyü fiút úgy bajtársai, mint fellebbvalói sze­rették, pontos katonának ismerték. A múlt hét egyik éjjelén a lőpor-raktárnál volt őrszemül felállítva, ott azonban elaludt, ezért feljelentet­ték és letartóztatták. A fiatal ember nagyon félt ezen tette következményeitől, miért is va­sárnap egy ismeretlen módon kezéhez jutott lőfegyverrel meglőtte magát és szörnyet halt. Hátrahagyott levelében arra kérte kapitányát és főhadnagyát, hogy menjenek el a temeté­sére, amit meg is tettek, sőt Bartl Róbert fő­hadnagy virágot is tett a koporsóra. Hétfőn temették el a sok hányattatáson keresztül ment ifjút; a temetésen a ll-ik század egész legény­sége részt vett. — Tűz. Nagy tűz volt a múlt hó '24-én Péterffy Imre földbirtokos;kakki tanyáján. Há­rom óriási szénakazal égett porrá. A kár biz­tosítás folytán megtérül. — Életmentő őrmester. Vakmerőségének és hősiességének adta tanujelét Szatmáron a minap Berger Adolf, a katonai uszoda őrmes­tere, ki halált megvető bátorsággal mentette ki a Szamos hullámai közül Szlávik József vaskereskedő segédet. Az őrmesternek valósá­gos élet-halálharczot kellett vívnia a vízben fuldoklóval, aki testét és karjait véresre ha­rapta, amig a vízből kimenthette. Berger nevé­hez már három emberélet megmentése fű­ződik. — Nyomaveszett leányok. A napokban négy felserdült leányka Nagydoboson eltűnt hazulról anélkül, hogy szüleik csak sejtenék is sorsukat. Napok óta keresik az eltűnteket, de eddig minden siker nélkül. Azt hiszik, hogy fürdés közben örvénybe kerültek s ott lelték korai halálukat. — Pap Gyuláról. A megtévelyedett volt szatmári adótárnokot 12 hónapi börtönbüntetés eltöltése után tudvalevőleg ez év január hó­napjában feltételes szabadságra engedték. Az­után 4 hónapon át az erdődi körjegyző irodá­jában működött, a napokban pedig végkép el­költözött vármegyénkből s úgy értesülünk, hogy a kudsiri vasgyárban talált alkalmazást. Ugyanitt említjük meg, hogy a sikkasztási esetből kifolyólag Kádas ellenőr és Csányi Lajos főtiszt ellen indított fegyelmi vizsgálat még nem nyert befejezést. Az idevágó akták jelenleg a pénzügyminisztériumban vannak s ez ügyben döntés még nem történt s igy több lapnak ama közlése, hogy nevezettek a kárté­rítésben elmarasztaltattak volna, nem felel meg a valóságnak. — A fürdés áldozata. Múlt vasárnap a Krasznacsatorna domahidai szakaszán Deák János 8 éves fia fürdés közben a vizbefult. Holttestét Börvely községben harmadnap fog­ták ki. — Tolvaj postakihordó. A napokban a fe­hérgyarmati postamester Huszti Mihály czó- gényi postakihordónak átadta a csomagokat, hogy azokat rendeltetési helyére juttassa. A kihordó azonban nem kézbesítette azokat, ha­nem hazavitte lakására, ahol a csendőrség megtalálta. A hűtlen szolgát letartóztatták, a kárt pedig a postamester megtérítette. Sovány aljárásbiró vád alá helyezése. A szatmári kir. törvényszék vádtanácsa múlt szombaton döntött Sovány mátészalkai biró vád alá helyezése ügyében, mely ülésen meg­jelent Sovány védő ügyvédje, dr. Kardos Samu debreczeni ügyvéd is. A vádtanács a járásbirót vád alá helyezte, kinek védője kéri a tanuk kihallgatását, hogy az elhunyt Bordás Deme­ter kéményseprő izgága, kötekedő és bosszu­N Y álló természetű volt, a mátészalkai vizsgáló­bírót pedig arra nézve, hogy Bordás az össze- szólalkozás után még másnap is ittas lévén, nem volt megeskethető. Tanút kér kihallgat­tatni, aki előtt Bordás azt mondotta: Ha meg­fogok gyógyulni, a biró kiegyezik velem és vallomásomat megváltoztatom. Kéri dr. Hor­váth Arthur debreczeni törvényszéki orvost ellenőrző orvosszakértőül hallgassák meg. A vádtanács elrendelte a tanuk és orvosszakértők beidózését a főtárgyalásra, mely előreláthatólag julius végén lesz. — Az éneklő madarak pusztítása. Napok óta ismét lábra kapott elvetemült tanulógyere­kek között az apróbb madarak gumipuskázása. Ahelyett, hogy inkább a vizsgáikra készülné­nek ezek a nebulók, sportszerüleg irtják a hasznos és kevésbé hasznos jószágokat s nem egy egész füzérnyi madárral tér haza estefelé a káros kirándulásból. Felette kívánatos volna, hogy úgy a rendőrség, mint a tanítók, főleg pedig a szülők a legszigorúbban büntessék meg az ilyen eltévelyedett gyermekeket, hogy egyszer s mindenkorra elmenjen a kedvük a madarak pusztításától. — A szatmári vízvezeték. Leféber Ágoston vállalkozónak a vízvezetéki próbakut készíté­sére nézve tett ajánlatát Szatmár város ta­nácsa elfogadta. Ennek alapján Bartha Kálmán gazdasági tanácsos a munkálatot megrendelte s felhívta a vállalkozót, hogy eszközeit szállít­tassa el s a kút készítéséhez sürgősen fogjon hozzá. A tanács megbízta a tiszti ügyészt, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg. — Községi jegyzők és a bűnügyi nyomo­zások. Az igazságügyi minisztériumban a bűn­ügyi nyomozásoknál a községi jegyzők részvé­telét kiszélesítő novella előkészítésével foglalkoz­nak. A községi jegyzők részére ezenkívül önnálló nyomozó-utasítást terveznek és a közigazgatási tanfolyamon ennek a nyomozó-utasításnak a taní­tását is be fogják hozni. — A pálinka halottjai. Nagyarányú pálinka- mérgezésről ad hirt szatmári tudósítónk. Sza- moslippó községben Blau József ottani nagy- birtokos gazdasági munkása, Román Sándor a minap éjjel rosszul lett és szörnyű kínok között meghalt. Tegnap pedig Ratyus Demeter, Terge László és Pap János betegedtek meg s még az éjjel Ratyus és Terge mérgezés tüne­tei közt meghaltak. Az ügyészség csakhamar értesült az esetről és dr. Morvay Károly soros vizsgálóbíró, dr. Vajay Imre törvényszéki or­vos s egy törvényszéki jegyző kiszálltak a helyszínén és felbonczolták a halottakat. Ki­derült ekkor, hogy Terge és Ratyus pálinkától haltak meg. A pálinkát maga a földbirtokos csi­náltatta szeszből, amelyet Bécsből hozatott. A szeszt a bécsiek vashordóban küldötték, amely rozsdás volt s ez okozta a mérgezést. A holt­testek belső részeit s a pálinkából a mintát elküldötték a budapesti vegyintézetbe. Szem­tanuk azt vallják, hogy a munkások 7—8 deczi (?) pálinkát ittak fejenként s ez is hozzá­járulhatott katasztrófájukhoz. — Távirdaállitás akadályokkal. A közigaz­gatási bizottság márczius havi üléséből felirta kereskedelemügyi minisztériumhoz, hogy Ara- nyosmegyes, Avasfelsőfalu, Avasujváros és Bik- szád fürdőben távírdákat állíttasson fel. Ez ügyben a minisztáriumból most jött meg a vá­lasz, mely szerint a vármegye kérése a bekap­csolásra alkalmas távirdavezetékek miatt ezút­tal nem teljesíthető. Az 1910. évi költségvetésbe egy uj szatmár—bikszádi távirdavezeték léte­sítése fel van véve, az avasfelsőfalu, avasujváros és aranyosmegyesi távirda vonalok azonban csakis oly feltétel mellett volnának kiépíthetők, ha az illető érdekeltségek a megépítéshez szük­séges szabvány szerű tölgy vagy akáczfa osz­lopokat az érdekelt községek ingyen szolgátat- ják s önköltségükön a helyszínre fuvarozzák, a gödörásás, oszlopállitás végzéséhez szükséges munkaerőt díjmentesen bocsátják a távirda- igazgatóság rendelkezésére, továbbá egyszer s mindenkorra egyenkint 200—200 koronával járulnak a berendezés költségéhez s tízévi idő­tartamra évente 400—400 korona bruttóbevótelt biztosítsanak. — Az .Egyetértés“ egyike a legrégibb magyar lapoknak. Fennállásának hosszú ideje alatt teljesen megkedveltette magát a magyar in- teligens közönséggel, úgy hogy ma az Egyetértés a legolvasottabb és a legelterjedtebb politikai napi­lap. Ezt az óriási eredményt pompás tartamával, kitűnő hírszolgálatával és azokkal az elsőrangú összeköttetéseivel szerezte meg, amelynek a révén

Next

/
Oldalképek
Tartalom