Szatmármegyei Közlöny, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-31 / 35. szám

A M ARME YEI KÖZLÖNY Mindennemű ruhaneműk, csipkék, felöltök, függönyök, teritök, szőnyegek legtökéle­tesebb festése. Bőrkabátok, keztyük festése. M, SSF" Minta után való festés! Kauftet Sámuel villany- és gőzerőre berendezett ruhafestö és vegytisztitó Nagykárolyban, Kölcsey-utcza 1. sz. A róm. kath. templom mellett. Műhely: Petőfl-utcza 59. sz. Bármily kényes szinü és gazdag diszitésű ruhanemüek vegyileg tisztittatnak. Plisé-gouvré. Plüsh és bársonyok gőzölése. Vidéki megrendelések pontosan eszközöl­tetnek. — A nagykarolyi statusquo hitközség fő­rabbijának hivatalába történő ünnepélyes be­iktatása vasárnap d. u. 5 órakor megy végbe az egyközség templomában. A hitközség elöl­járósága erről a következő meghívót bocsátotta ki: Meghívás. Van szerencsénk főt. Schönfeld Lázár főrabbi urnák 1918. aug. hó 31-én d. u. 5 órakor templomunkban tartandó beiktatási ünnepélyére meghívni. Nagykároly, 1918. aug. hó 21. Berger Armin hitk. elnök, Riesenbach Mór hitk. jegyző. A beiktatási ünnepély sor­rendje : 1. Aug. 31-én d. e. 10 órás vonattal Weisz Lajos főgondnok, vezetése alatt több­tagú küldöttség indul Érmihályfalváig a fő­rabbi elé, hol a főgondnok üdvözli a megér- kezőt. 2. Megérkezés Nagykárolyba gyorsvo­naton, hol a ,pályaudvaron a képviselőtestület élén Berger Ármin hitk. elnök üdvözli a fő­rabbit, családját pedig a hölgybizottság fogadja, d. u. léi 5-kor a képviselőtestület a Szent­egylet nagytermében gyülekezik s innen indul a főrabbiért. 4. A közönség elfoglalván helyét a templomban, az érkező főrabbit a templom bejáratánál a választmány nevében dr. Antal István ügyvéd üdvözli. 5. A kántor éneke után mincha ima. 6. Főt. Krausz Vilmos deb- reczeni főrabbi beiktató beszédje. 7. Főt. Schönfeld Lázár főrabbi székfoglaló beszédje. 8. A kántor befejező éneke. A statusquo izr. hitk. elöljárósága. — Gabaré: A debreczeni színház tagjai Káldor Margit urleány közreműködésével f. hó 27-én a Polgári Olvasókör dísztermében műsoros estét rendeztek a debreczeni joghall­gatók segítő egyesülete javára. Az estélyen az intelligencziának színe java jelent meg, mely örvendetes körülmény is csak arra vall, hogy Nagykároly közönsége mihelyt jótékony intéz­ményről van csak szó, mindenkor megállja a helyét. Eme intézmény annál is inkább érde­meli pártfogásunkat, mert hiszen a szomszédos Debreczen városról lévén szó, amely mióta egyetemet kapott mindinkább magára von­hatja pártoló figyelmünket. Jóllehet, hogy a joghallgatók segítő egyesülete ifjaink közül egyik-másiknak is csak nemes szolgálatot te­het. Az estélyen Káldor Margit urleány váro- sunk elismert zongora, művésznője kitűnő já­tékával klaszszikus tehetséget produkált. Az elismerést a közönség óriási tapsviharában fe­jezte ki úgy, hogy többször nivatták a füg­göny elé. Kitünően mulattatta a közönséget Kassay Károly a debreczeni színtársulat első művésze. — Ä Tisza—Szamosköz gazdaközönségónek értekezlete. A Kende Zsigmond cs. és kir. ka­marás nagybirtokos által 1. évi augusztus 27-re a Tisza—Szamosköz társulattá alakulása ügyé­ben, Szatmárra, a városháza nagytermébe ösz- szehivott értekezleten a gazdaközönség tekin­télyes része igen nagy számban jelent meg. — A kártyabarlangok alkonya. A kártya sok embert vitt már a pusztulás felé, sőt sokaknak még a gyilkos fegyvert is a kezébe adta. Az év elején az ilyenfajta tragédiák olyan sűrűn fordultak elő a fővárosi lapokba, hogy végre egy pár vidéki hatóság is megsokaita és szétnézett a gombamódra elszaporodott klub- bok és társaskörök között. Megkezdődött or­szágszerte az irtó háború. Városunkban is szétnézhetne egy kicsit a rendőrség, munkája itt sem lenne eredménytelen. — Forgalmi akadaly a Nagykároly—nagy- somkuti vonalon. A Nagykároly—nagysomkuti vasút forgalmi akadálya, melyet az árvíz idé­zett elő, e hó 16-án szűnt meg. Ez idő előtt Szatmármegyei Közlöny (36. hét.) 1913. augusztus 31 nap. 31 Vasárnap Rajmund 1 hétfő Szeptember Farkas 2 Kedd Elpid 3 Szerda Mansuet 4 Csütörtök Rozália 5 Péntek J. Lörincz 6 Szombat Zakariás Vonatok érkezése Nagykárolyba: Debreczen felold, e. 4'42, 7-13, 1218. d. u. D53, 5'58, 8 51, U07 Szatmár „ d. e. 4-28, 7'10, U37. d.u. 3'00, 4'02, 8'08, 1 M2 Mátészalka „ d. e. 6'58, d. u. 1'49, 7’46. Zilah „ d. e. 7'05, 12'21. d. u. 7’08. Vonatok indulása Nagykárolyból: Debreczen felé d. e. 4‘43, 744,9'49. d. u. 3'0I, 444, 8'20, 11 -27 Szatmár „ d. e. 4'5ö, 7'29, 12'30. d. u. 1'57, 6-10, 8'52, Mfl Mátészalka ., d. e. 540, 10-40. d. u. 345. Zilah „ d. e. 5‘3C. d. u. 340, 645. öt héten át csak átszállással lehetett közlekedni, a teher szállítás pedig teljesen szünetelt. Alig állott helyre a forgalom akadálytalanul, e hó 20-án este újabban kiöntött a Berszó patak és Nagyfentős—Nagysomkut között a töltést újra áttörte, minek következtében a vasúti közleke­dés lehetetlenné vált. Másnapon délután 5 órára helyreállították a töltést, de szerencsét­lenségre este fél 7-kor újabb felhőszakadás volt és az éppen bevégzett munkát teljesen elsodorta, melyet egész éjjel nagy munkaerő­vel sikerült e hó 22-én déli 12 órára helyre­állítani, úgy hogy a forgalom ismét helyre­állott. — A Kölese—zsarolyáni és Kölese—turist- vándii törvényhatósági közvitáknak házi keze­lésben leendő kiépítését a kereskedelmi mi­niszter elrendelte. A jelzett útvonalak építését a jövő hó első felében már megkezdik. — Pásztory Árkád ügye. Egyik fővárosi lap Pásztory Árkád dolgairól czikket közölt, a melyben többek között azt irta, hogy a kor­mány felhívta Csaba Adorján főispánt, tegyen jelentést Pásztory Árkád ügyeiről. Illetékes helyről felvagyunk hatalmazva annak kijelen­tésére, hogy a főispáni hivatalhoz ilyen felhí­vás a kormány részéről nem érkezett. — Rendelet a vadászterületek bérbeadásá­ról. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a sző­lőbirtokosok és a vadászközönség részéről sűrűn emelt panaszok megszüntetésére körren­deletét bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, a melyben az 1883. évi XX. t.-cz. 2. pontjának helyes alkalmazását ismerteti. — Rendezett tanácsú városokból nagyköz­ségek. Sándor János belügyminiszter a minap tette át a minisztérium városfejlesztő ügy­osztályához ama rendezett tanácsú városok kérvényeit, amelyek a városfejlesztő törvény életbeléptetése óta csak nehezen tudják, vagy egyáltalában nem képesek a városi adminisz- tráczió költségeit viselni. E városok a követ­kezők : Nagyrőcze, Szilágysomlyó, Szakolcza, Korpona, Mezőtúr, Jolsva, Karczag, Kisúj­szállás, Magyarkauizsa, Szekszárd, Hajdúszo­boszló. Turkeve, Leibitz és Vízakna. — E vá­rosok adófizető polgárai azzal a kéréssel for­dultak a belügyminiszterhez, engedje meg nekik, hogy nagyközségekké fejlődhessenek vissza. A kérvények hangoztatják, hogy a városok fejlesztéséről szóló törvény életbelép­tetése óta a városi tisztviselők fizetésrende­zése egy-egy városban 30—40.000 korona te- hertöbbletet jelent az előző állapothoz képest. A városi jövedelmek nem emelkedtek, sőt számos helyen erős visszaesést mutatnak és ezért az állatnsegitség mellett sem képesek viselni a városi adminisztráczióval járó költ­ségeket. A belügyminiszter az ügyosztály vé­leménye után dönt a városok kérése dolgában. — A belügyminiszter a vadhazasságok el­len. A belügyminisztérium a statisztikai hivatal jelentése alapján megállapította, hogy a vadházasságok legnagyobb részben a kiskorúak közül kerülnek ki. Ezért a belügyminisztérium rendeletet intézett az árvaszékekhez, melyben felhívja őket, hogy a szülők és gyámok utján hassanak oda, hogy kiskorúak »összeállását« megaka­dályozzák. Felhatalmazta az árvaszéket, hogy szükség esetén úgy a szülőket, mint gyámokat büntetéssel sújthassák, szükség i esetén a szülőktől a szülői jogok gyakor­{ latát elvonhassák. — A Romániába való áruszállítás korláto­j zása. A kolozsvári keresk. és iparkamara i a kereskedelmi minisztertől nyert értesü­lés alapián köztudomásra hozza, hogy a román kormány a Magyarországon előfor­dult kolera esetek miatt Magyarországból jövő utasoknak Romániába való belépését és áruk szállítását csak Vercioreván, Pre- deálon, Turn-Szevoninen és Burdujenin át engedi meg. A Magyarországból jövő uta­sok Romániában utazásuk végpontján öt napon át megfigyeltetnek. Munkáscsopor­toknak, kivándorlóknak és csavargóknak a Romániába való belépése meg van tiltva. Friss husnemüek, friss zöldség és friss gyümölcs Romániába való bevitele eltii- tátott. — Az első sárguló faiévá! másutt a íür- döszezon halálát jelenti, s amint az őszi szél végig szánt a strandok, eszplanádolc bokrai közt, megszűnik a zajos, vidám élet. A mi Félix-fürdőnkben, melynek hírét év- ről-évre messzebb tájakra viszik szét, s mely immár a külföld érdeklődését is ma­gára vonta, a nyári szezon végén uj évad kezdődik. A mezei munkák végeztével Bihar, Hajdú, Békés, sőt még a távolabbi vármegyék birtokosai is, s azok, akik az ősz kellemes időszakára halasztották az üdülésüket, örömmel keresik fel a csodá­latos gyógyító erejű forrásokat á Félix- fürdöben, mely ilyenkor a- szokottnál is nagyobb kényelmet nyújthat s nagyobb figyelemmel logadhatja a gyógyulás czél- jából ide érkezett betegeit. Mint értesülünk, szept. 1 - töl kezdve a szoba árakat 30 szá­zalékkal mérsékelik, s az államvasutak igazgatóságánál lépések történtek arra nézve, hogy a vonatok közlekedésének A »Bifcsgádi* természetes Gyógy-ás vány víz itt íEEESmu: aas 3*'i3c a+c 3 »4 ga-c 3 ♦. t J VEZCrrfirrtTV »-c j vegyi alkatrészeinél fogva a iegjelesebb. Gyógyhaíása felülmúlja a hasonösszetételü külföldi ásványvizeket. Hurutos bántaimaknái páratlan. Az idei termésű sa­vanyú borral vegyítve kellemes ital. Kapható mindenütt. Árjegyzéket kívánatra küid a „BIKSZÁDI“ GYÓGYFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom