Szatmármegyei Közlöny, 1908 (34. évfolyam, 14-52. szám)

1908-11-29 / 48. szám

Nagykároly, 1908. november 29 48. szám XXXIV. évfolyam. SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI LAP. SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: hová a lap szellemi részét érdeklő II a hová a lap anyagi részét érdeklő közlemények küldendők || közlemények küldendők Szóchenyi-u. 4. az. .NAGYKÁROLYBAN Jókai-utcza 2. az. Tolephon 59. szám. Telephon 56. szám. FŐSZERKESZTŐ: DR. PILISY ISTVÁN, országgy. képviselő. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR ANTAL ISTVÁN------ = Megjelenik minden vasárnap. ===== EL ŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre 3 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám 20 fi Megyei községek, egyházak és iskolák részére egy évre 5 koron» Hirdetések jutányos áron közöltetnek. .Nyilttér* sora 40 fíllér ÜJ ÁRNYALATOK. Ez alkalommal nem abból a szem­pontból akarjuk a pluralitást tekinteni, hogy a parlamentbe az uj választóreform alapján milyen arányban fognak a különböző ele­mek, foglalkozások és társadalmi rétegek bekerülni, hanem, hogy milyen hatással lehet a pluralitásnak törvinyheiktatása a pártok alakulására? Mert szinte elképzelhetetlen, hogy egy ilyen korszakos reform, mely egyszerre eltörli a tömegek politikai jogainak eddigi érvényesülési módját és helyébe másikat, szélesebb körüt iktat, ne vonjon maga után nagy átalakulást a politikai tömeg­meggyőződések csoportosulásában. Ha az ember azt kutatja: milyenek lesznek ezek a csoportosulások, — milye­nek lesznek azok az uj pártok, melyek az országban keletkezni fognak: az első, amit az ember megpillant az a valóság, hogy azok, akik eddig vehemens harczot folytattak a plurális választói jog ellen, azután is folytatni fogják azt és igy min­denesetre lesz az országban a majdani politikai jogosultságnak egy állandó ellen­zéke, mely annál számottevőbb lesz, mert az uj válasziói törvény igen sok 1—2 és nem jelentektelen számú hármas szavazati joggal biró embert fog ebbe az állandó ellenzékbe toborozni. A képviselőház mostani pártjai szinte stereotip formák. A függetlenségi párt: a gyakorlati politikára berendezkedett 48-as politika; a balpárt: a 48-as elvi örökség védelmezője; az alkotmánypárt: a 67-es, dualisztikus politika hive; a néppárt: a klerikális törekvések előharczosa; a nemzetiségi párt: a nemzetiségi vágyak parlamenti harczosa; a demokrata párt: a demokráczia tartalmának, — a szoczialista párt: a szocziális törekvések küldötte. Bár ha az utóbbi két párt csak egy, illetve 1—2 emberrel van képviselve, ennek az irányzatnak is van már parlamenti hagyománya s ezen irányzat mögött pár­tok állanak már az országban. Mi várható tehát? Várható az, hogy a mostani pártokon belül szétszakadoznak azok az árnyalatok, melyek eddig csak azért fogództak egy-egy pártkereten belül együvé, mert nem volt az arányszám ele- gendő ahhoz, hogy a külön árnyalatra külön pártot alakítsanak. Ezt láttuk pl. a balpárt kiválásánál, amikor a függetlenségi párt egy külön árnyalata szakadt ki a nagyobb egészből a balpárt alakulásában. De felmerül már most az a kérdés: mi fogja ezen árnyalatok elkülönülését előidézni? Honnan fog ez az elkülönülés kiindulni? A mostani parlamentből a vá­lasztások előtt, vagy a választók nagy tömegéből már most kezdődőleg ? Sem az egyik, sem a másik mód nem uj. Bizo­nyos az, hogy a parlament mostani tagjai iparkodni fognak mandátumuk megtartása végett a választók tömege által adott uj erőarányokhoz, vágyakhoz és törekvések­hez alkalmazkodni és uj, tetszetős pro- grammot keresni, melyben a felszínre kerülő uj törekvések zászlót találnak. Két­ségtelen az is, hogy a politikai jogosult­ság uj területén a tömegek maguk uj jelszavak köré verődnek és ügyes embe­rek fognak ahhoz érteri, hogy ezeket sietve magukévá tegyék. A* alakulás tehát fe­lülről lefelé és alulró. -ionét® fog haladni. És a nagy választótömegben sokasága él az eddig szószóló nélküli törekvések­nek és életszükségleteknek, melyeknek a politikai jogosultság most egyszerre meg­adja az eletképességet, az eleven tüzet. Hiszen csak körül kell nézni: kimeritik-e a mostani parlamenti pártképviseletek és országos pártcsoportok a nemzet életszük­ségleteit és a fejlődés törekvéseit? Hisz csak tavaly láttuk, hogy az Alföldön meg­alakult a parasztpárt és amit akar: az nem politikai fogalom. Hisz látjuk, hogy például a szocziális törekvéseken belől is két programm talál tartalmat. De hol vannak még azok a szocziális törekvések, melyek nem azonosították magukat eddig egyik­nek programmjával sem? A közjogi pártok aligha élnek meg újabb tagozódást; de mekkora tere van a gyakorlati, gazdasági és társadalmi törek­vések érvényesülésének. Az iparosság, a diploma után élők, a szellemi proletariá­tus, a kereskedővilág,-, a tisztviselők, nem alaldtanak-e mind az ő élénken érzett vá­gyaikra uj pártokat? Hisz a szavazók sokasága most jelentékeny tömeget bizto­sit nekik. Igv előre látható és egészséges j alakulás az lesz, hogy a tömegek kibon­takozva az eddigi merev politikai dogmák- | ból, az élet számtalan igényének keres­hetik és adhatják meg érvényesülési módját. Kívánatos volna, hogy igy legyen. Mert hisz mindannyian jól tudjuk, hogy a parlament eddig nem fedte a nemzeti éle­tet. Most sem bizonyos, hogy minden frakczió beviheti-e majd a maga képvi­selőit a parlamentbe, de legalább megkí­sérelheti. Ez természetesen nem a pluralitás, hanem a jogkiterjesztés következménye. Vármegyei ügyek. — Az erdödiek mozgalma. Az erdődi járás vármegyei bizottsági tagjai Rébay Dezső érte- kezleti elnök és Dr. Nagy Sándor értekezleti jegyző aláírásával meghívót küldtek ki a járás törvényhatósági bizottsági tagjaihoz, amelyben értekezletre hívták össze azokat. A megbeszélés legérdekesebb tárgya egy Erdődön felállítandó közjegyzőség volt. Az igazságügyi miniszté­riumban mintegy 8—10 évvel ezelőtt már szóba került,, ho y az erdődi és nagysomku:i járá= részere Nagysomkut székbeíylyel közjegyzuaeg állíttassák fel. Egy rosszul sikerült ország­gyűlési képviselő választás miatt azonban e fontos kérdés a feledés homályába merült. Az erdödiek most újra felújítják e kérdést s arra kérik a vármegye fő- és alispánját, vezessék őket deputáczióban a kormányhoz s hassanak oda, hogy kéréseik teljesítve legyenek. Szatmár és Vidéke laptársuk tudni véli, hogy a leg­utóbbi időben arról is volt szó, hogy az igaz­ságügyminiszter Erdődöt a szatmárnémeti-i közjegyzőség kerületéhez akarja csatolni és Szatmáron egy második közjegvzőséget akar szervezni, vagyis az igazságügyi kormány a szatmárnémeti-i közjegyzőség keretét Erdőd becsatolásával akarja bővíteni. Az erdődieknek tehát, ha önálló közjegyzőséget akarnak léte­síteni, nagyon kell igyekezniük, hogy ezen a községüket minden tekintetben előnyösen érintő igazságügyi intézmény létesítésével czélt érhes­senek. A mi a köves utat s az adóhivatalt illeti, ezek oly égető kérdések, melyeknek tel­jesítése körül nem térhetnek ki az érdekelt körök. Hisszük is, hogy az erdödiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az illetékes fó­rumok előtt. Ez ügyek további fejleménye elé különben érdeklődéssel nézünk s figyelemmel kisérjük azokat. — Tömeges pályázat az erdődi főszolga­bírói állásra. Említettük múlt számunkban, hogy az erdődi főszolgabírói állásra Jeszenszky Béla helyettesített főszolgabírón kívül Kerekes Zsig- mond vármegyei aljegyző is pályázik. Most arról értesülünk, hogy dr. Pécjiy Péter nagysomkuti főszolgabíró, Galgóczy Árpád, Jékey István, Aki ölesén sze^^r,: karácsonyi gyermekjátékokban, valamint az őszi és téli idénynek megfelelő czikkekben, u. m., valódi Hückl-féle plüsehkalap, meleg alsó trikó, harisnya, meleg kesztyű, sapka, alsó és felső alj, berliner blúz és gallér, kész ruhácska és kabát*lányok részére, kézimunka, játék, gyermekkocsi, öf stb. az szerezze be szükségletét X T TP XT' 'STP X 'BLT A g*\ rw nrl és nőidlvat, rövid-, kézimunka- és Játékáru megbízható keraskodőn él w JLJ A A MJ Hé xi JL VJT IY ix áLAy Nagykárolyban, Hadnagy Ignácz ur házában. Ugyanott egy tanuló felvétetik. 34—

Next

/
Oldalképek
Tartalom