Szatmármegyei Közlöny, 1917 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1917-02-18 / 7. szám

SZATMÁR MEGYEI KÖZLÖNY. Aladár vm, alispánnak hivatalától felfüggesz­tése tárgyában; — ebből kifolyólag belügy­miniszter rendelete, mely szerint vm. alispán ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte; e két rendelettel kapcsolatban az alispán állásra ideiglenes helyettesítés. 5. Közi­gazgatási bizottság határozozata Uosvay Aladár vm. alispán javadalmának felfüggesztése ide­jére leendő megállapítása iránt. 6. Kissikárlói szamosi komp bérbeadási szerződésének meg­hosszabbítása iránt. 7. Dr. Adler Adolf tb. főügyész jelentése a Czerjék Ferencz és tár­sai elleni per állásáról. 8. Gáspár Pál árva­széki elnök kérése szolgálati pótlék engedé­lyezése iránt. 9 AndráSsy Jenő tb. utbiztosnak betegsége címén nyugdijjazása. 10. Vm. főis­pán ur átirata Felsőbánya r. t. város részére 5000 K rendkívüli államsegély engedélyezése ügyében. 11. Nagykároly r. t. város határozata a rendőri altisztek államsegélye tárgyában. 12. Az ellenségtől elpusztított felvidéki közsé­gek újjáépítésére megajánlott 20000 K fedezé­sére szükséges l°/o vm. pótadó kivetése. 13. Vm. alispán előterjesztése a Kőszegremete-, Kányaháza-, avaslekenczei útnak a viczinális útnak hálózatából való törlése iránt. — Exhumálás és temetés. Özv. Latino - vits Lászlómé szül. Jasztrabszky Irma ur nőt -- ki a múlt évben Budapesten meg­halt s ideiglenesen ott temettetett el — ma a reszegei családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. — A Jöggyár összes részvényeit aláírták. Oly nagy érdeklődés nyilvánult ezen egészségügyi és gazdasági intézmény iránt, hogy a 150 részvényen kivül 50 drb. még mindig elkelne. Az aláírók öt-öt rész­vénynél kevesebbet alig jegyeztek, igen sokan tiz darabot. így hamar betelt a szám. Az alakuló közgyűlésről a lapok ut­ján lógjuk az érdekelteket értesíteni. — Kerestetik egy magányos nő, ki főzni jól tud. Bővebb felvilágosítást adnak e lap kiadóhivatalában — Jótékonyság. F. hó 13-án 80 éves korban halt el városunk egyik polgára : Bélteky jános, aki ezelőtt 1/ évvel elhalt Rácz Mária nejével együtt a helybeli g. kath. magyar templomnak 2000 koronát, két lusztert s egy nagyobb harangot aján­dékozott; valamint a templomtéren ala­pítvánnyal egy feszületet is állíttatott tel- Temetése f. hó 15 én volt, amelyen Szócska János lelkész, érd. esperes, a hitközség méltányló elismerését s el nem múló há­láját gyászbeszéd kíséretében juttatta ki­fejezésre. — Adakozás. A debreczeni siketnémá­kat Gyámolitó Egyesület javára adakoztak Orosz Károly Dégenfeld tanya 5 K, Kiár Béla és Kemény Ferenc 5—5 K, Illés Elek Szatmár 3 K, Vetzák Sándor 5 K, Kálnay Gyula Nagykároly 2 K, Szeszits Sándor 2 K, összesen 26 K, mely összeg Domahidy Elemér hajdumegyei tőispánhoz, mint az egyesület elnökéhez megküldetett. — Az erdélyi menekültek segélyezésére újabban adakoztak Baka Béla Fülesd 70 K, Szaniter Róbert Szatmárgörbed 3 K, a nagyszekeresi körjegyző gyűjtése 24 K 30 1. Ezen összegekkel a vármegyei főis­pán eddigi gyűjtése: 14881 K 14 f. — A tavaszi munkák biztosítása. A kivé­teles intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a ministerium 600— 1916. M. F. sz. a. kimerítően intézkedett a tavaszi szántás-vetési munkálatok ügyé­ben. Ebben a rendeletben az elvégzendő munkák biztosítására szervezett mezőgaz­dasági intéző bizottságok működéséről a közerő igénybevételéről, az idegen földön végzett munkákról stb. részletes rendel­kezéseket találunk. Most a kormány azt a rendeletetet (mely annak idején a Buda­pesti Közlöny 1916. évi febr. 19-én megje­lent 49-ik számában is mégtalálható) to­vábbi intézkedésig január 26-án 407—917. M. E. sz rendeletével az 1917. év folyamán végzendő minden mezőgazdasági mun­kákra kiterjesztette. — Rézgálic szétosztás. Földmivelésügyi miniszter rendeletet intézett a vármegye közönségéhez, melyben értesíti, hogy a fo­lyó évi permetezéshez kataszteri holdan­ként 15 kg. rézgálicot kap minden szőllős- gazda. A rézgálic ára nem lesz több • kg­ként 4 K-nál, a kiosztásnál telmerülő költ­ségek fedezése kilogramonként legfeljebb 20 fillér jutalékot szabad szedni. — Elszámolás a Grogomé hangversenyről. Felültizettek: Kleiner Dezső 10 K, Dr. Vá- radi János 9, Csaba Adorján 8, özv. Győrffi Józsefné 5. egy huszártiszt 4, Szabó Kál­mán 3, Bárdos Aliz, Csata Gerzonné, Rubletzky Istvánné, Sarkadi Sándor, Si­monba Gergelyné, dr. Sternberg Géza 2—2 K, Schönpflug Viktor 1 K, összesen 52 K. Bevétel jegyekből: (diákjegy 40 f volt) 376 K 80 f, a műsor és a dalok szö­vegének árusításából 55 K. Összes bevé­tel : 483 K 80 t. Kiadás: a zongorának a színházból való elszállítása 10 K, a dalok szövegének kinyomtatása 32, meghívók 10 K, belépti jegyekért 4 K, teremszolgának takarításért 2 K, összes kiadás: 58 K. (A csokrokat magánosok adták !) Marad 425 K 80 f., amely összeget Debreceni István polgármester urnák adtam át a helybeli hadiárvák javára. A szereplőknek és a fe- lülfizetöknek a hadiárvák nevében ezúton is mondok hálás köszönetét. Nagykároly, 1917. febr. 13-án. Braneczky József "kegyes­rendi tanár. — Szigorú fegyelem Böbéiben (Német­ország) egy fiatal leányt, aki egy orosz fogoly hadnagynak udvarlását és ajándé­kait szívesen fogadta, 10 napi fogságra ítéltek. — Szerbia adót fizet nekünk. Miután csa­pataink Szerbiában teljesen felállították a békés rendet, megkezdődött a lakosok adó­fizetése. Az adókat visszamenőleg az 1916. évre és az 1915. év negyedik negyedére is fizetni kell. Érdekes, hogy a lakosság az adófizetést megválthatja munkanappal és pedig minden munkanap 3 K-jával szá­mítanak fel. — Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen Vida Pistike gyermekem temetésén tör­tént szives megjelenésűkért fogadják mind­azon rokonok, jó barátok és ismerősök szí­vélyes köszönetemet, kiknek ezideig nem volt alkalmam azt személyesen átadni. Nagykároly, 1917. febr. 13. Balázs Béláné. — Sorozás eredménye. A f. hó 8-án meg­tartott sorozás eredménye a következő: Az 1899. évben született nagy károlyi ille­tőségű népfölkelésre kötelezettek" közül előállott 65, alkalmasnak találtatott 34 A Nagykárolyban tartózkodó idegen illető­ségű 1899. évben születtek közül előállott 54, alkalmasnak találtatott 33. — Gymnazlsta halála. Néhai Vida Isván nagykárolyi füszerkerkereskedönek a hely­beli főgymnázium III. osztályába járt szor­galmas kitűnő tanulófia hosszas betegség és szevedés után f. hó 6-án életének 13- ik évében elhunyt. A megboldogult fiúcska temetésén a közönség nagy részvételével folyó hó nyolcadikán ment végbe a róm. kath. ngyház szertartása szerint nevelő atyjának Balázs Bélának és édesanyjának szül. Czeha Erzsébetnek Gróf Károlyi Ist- ván-utca 41. sz. házából. A temetést inpo- zánsá tette, hogy azon a »Kereskedőtársu­lat« tüzerosztálya is testületileg részt vett ifj. Matolcsy Sándor elnök vezetésével. — A postai forgalom korlátozása. Illeté­kes helyről közük, hogy f. hó 13-tól kezdve egy hétnyi terjedelmű ideig azaz körül­belül 20 ig postacsomagokat a postahiva­talok csak korlátozott mennyiségben és csak bizonyos irányok felé továbbinak. A korlátozásra a szállítási zavarok adtak okot, melyek a hadfelszerelések tömege­sebb forgalmából és-a nagy hideg folytán felmerült technikai nehézségekből erednek. — Rekvirálják a lábbelit. A honvédelmi minister leiratban adta tudomására a köz- igazgatási hatóságoknak, hogy a legköze­lebbi időben katonai bevásárlási körzetek alakulnak, amelyek a lábbeli kereskedőknél és iparosoknál minden katonai célra al­kalmas lábbelit megvásárolnak. Ha a meg­egyezés hiánya miatt a vásár létre nem jöhet, akkor rekvirálásra kerül a sor. — Hideg van. Tudni való dolog, hogy csak panaszkodni aell az időjárásra, csak be kell állani jövendőmondónak, rögtön beáll a változás az időjárásban. Január vége felé csufolódtunk, hogy ez is tél s ime február második felében vagyunk s a panasz óta állandóan csikorgó hideg járja, jó pár hét óta pompás szánut van s a fagy egy vonalnyit sem enged. A hőmérő higanya állandóan a 20 fok körül táncol, mi pedig didergéssel és tűzrakással va­gyunk elfoglalva s aggódva figyeljük a tüzelő anyagok napról-napra való apadá­sát. Két hét sem telik bele s márciust írunk, ez az egy remény pótolja az apadó tüzelöszert, meg az a remény, hogy pana­szunkra hátha megint következetes lesz és ránk cáfol az idő. Ntgyaierüea karéit a kueUra kliéitkaél éi általiba! «Imienklaíl «Int Ufjahk fájdalomcsillapító bedörzsöld «a kitti] Horfony-Limmeiit. 22 Hargeny-Paln-Exptller p*««*». ŰT«gj. k -•*, i *, r-. Kaphat* gyégysncrtérakban Tip ktarat- A leáll u „Arany oroeilánhoarr olmaatt ♦ Dr, KIeht*r-lAle gybgys«»rt4rban, ill Prága I, BlUabetbstr. 5. KapánMistl eíétköliá«. — Az árdrágítók megrendszabályozási módját Brassó város találta el legjobban. Katonai szolgalatra vagy hadimunkára küldi őket. Nem is lehet ennél jobb meg­oldás, mert hiszen a pénzbírság ezeknek a lelketleneknek nem büntetés, azt már annak rendje módja szerint beállítják üz­leti mérlegjükbe mint rezsit, amely egyál­talán nem bir befolyással a dús nyereség elérésénél. Az élelmi cikkek elárusitói kö­zül a női árdrágítók pedig ismét csak be­zárással kellene büntetni, hiszen a pénz-j birság itt meg oly csekély, hogy a ma pénzbőségben az ilyen büntetés nem bir elrettentő hatással s igy célt tévesztett. — A hlre3 lipcsei vásár. A nagy német nemzet a háború harmadik évében is dok- kumentálja a világnak gazdagsági téren hatalmas erejét és termelőképességét. Mint minden évben úgy az idén is meg- tarja a kiállitásszerü lipcsei nagyvásárt. Ez évben március 5—10 napjain íog le­folyni a vásár, melyen a múlt évben is több mint 30,000 érdekelt vett részt, akik között több mint 5000 volt a külföldi. — A vásárt a lipcsei kereskedelmi és ipar­kamara rendezi. — Népkonyhák létesítése. Az Országos Közélelmezési Hivatal Elnöke rendeletet intézett a vármegyei alispánokhoz és vá­rosi polgármesterekhez, hogy ott, ahol meg van a lehetőség reá, népkonyhákat kell létesíteni. Az ilyen népkonyhák fel­állításával könnyíteni akarnak a kötött jövedelemmel biró osztályok megélhetésén. — Megszigorítják a fémbeszolgáltatást. A fémbeszolgáltatás a fémkészletek gyorsabb mobilizálása érdekében, nagyfontosságu értekezlet volt a napokban a hadügymi­nisztériumban. Ezen az ülésen elhatározták, hogy egy egészen rövid határidőt engedé­lyeznek azok számára, akik bármely okból késedelmeskedtek a fémek beszolgáltatá­sával. Egyutal intézkedés történt az iránt is, hogy az országban mindenütt ellenőrző bizottságok állíttassanak fel, amelyek ház- ról-házra járva fogják ellenőrizni, hogy beszolgáltatta-e mindenki fémkészletét. — Vasúti zsákmányunk Romániában. Meg­bízható jelentések szerint Románia 3800 kilóméteres vasúthálózatából 2500 km. van az idő szerint a központi hatalmak birto­kában. A zsákmányolt mozdonyok száma 140, a vasúti kocsiké 4000. — A kléheztetós a gyakoratban. Hiteles német kimutatás szerint a múlt év októ­ber hó végén egy tonna búza Berlinben 269, Olaszországban 41820, Londonban 42771 márka, ugyanakkor a kenyér kilója Berlinben 33, Olaszországban 49, London­ban 60 pfennig volt. Laptulajdonos és főmunkatárs : RÓTH KÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom