Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-07-27 / 30. szám

30- szám. XXVIII. évfolyam. \. í* Szatmarmegyei Közlöny. TíTicansT TUTT q i7-pt>tt> nil a T TUTT és VEGYESTARTALMU HETILAP. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI SZATMÁR VÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP, SZERKESZTÖSÉG és KIADÓHIVATAL : hová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők : Mngykárolyban, Jókay-ntcza 2. sz. Vármegyei közgyűlés. Vármegyénk közönsége folyó hó 23-án rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés összehívását a tisztikar kérte, hogy elégtételt szolgáltassanak neki a Magyar- ország és a Független Magyarország czimü lapokban megjelent támadásokkal szemben. A tisztikar azért fordult a közgyűléshez, hogy ez a belügyminisztertől a vármegyei közigazgatás megvizsgálását kérje, a mely a vádak alapta­lanságát kimutatni lesz hivatva. Ily értelmű javaslatot terjesztett a köz­gyűlés elé az állandó választmány is, a mely e tekintetben Domahidy István indítványát fo­gadta el. A közgyűlésen azonban Böszörményi Sán­dor országgyűlési képviselő azt indítványozta, hogy a vizsgálat kérése rnellőztessék, minthogy arra szükség nincs, amennviben két évvel ez­előtt a miniszter kiküldöttei tartottak ily vizs­gálatot a vármegyén, hanem e helyett a vár­megye közönsége indignáczióval visszautasítja az említett lapok támadásait s az alispánnak és a tisztikarnak bizalmat szavaz. A közgyűlés ezt az indítványt fogadta el. A tisztikar és a vármegyei közigazgatásnak szolgáltatott elégtétel azért nyilvánult meg im­pozánsan, mert még Nemestóthi Szabó Albert is, a ki pedig az ő bizottsági tagsági válasz­tása körül felmerült állítólagos sérelmét hozta bele a vitába, ő is elismerte a hírlapi vádak alaptalanságát s igy nem akadt egyetlen bizott­sági tag sem a vármegyében, a ki a czélzatos hírlapi közleményeknek pártját fogta volna. — Ez pedig az ilyen nagy vármegyében, a hol az élet annyi ellentétes érdeket hozhat felszín­re, fényesen igazolja azt, hogy a vádak légből kapottak voltak. Böszörményi Sándor férfias, bátor felszó­lalása igen jó hatást tett s lekötelezte maga iránt a sokat zaklatott tisztikart. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. Megyei községek, egyházak és iskolák részére egész évi előfizetés beküldése mellett egész évre 5 korona.-5^1 Egyes szám ára 20 fillér. i#s­Különben a közgyűlés nem volt népes, a mi abban leli magyarázatát, hogy a legna­gyobb mezei munka, az aratás idején lett össze hiva. A közgyűlés lefolyását a következőkben adjuk: Gróf Hugonnai Béla főispán üdvözölve a megjelent bizottsági tagokat, megnyitó beszé­dében röviden ismertette a mai közgyűlés tárgy- sorozatát. Ezután Domahidy István indokolta meg az állandó választmány által elfogadott abbeli indítványát, hogy a közgyűlés a hírlapi táma­dásokkal szemben kérjen a kormánytól szigorú és lelkiismeretes vizsgálatot, a mely hivatva lesz kideríteni azt, hogy a hírlapi czikkekben foglalt vádak részben minden alapot nélkülöz­nek, részben erős kiszinezésen alapulnak. Majd Nagy László alispán emelkedett fel szólásra és körülbelül a következőket mondta : Megvallom, az utolsó pillanatig haboztam, vajon felszólaljak-e ? de tiszteletlenségnek tűnik fel előttem hogy a magam és tisztviselő társaim nevében beadott kérelmet a t. közgyűlés előtt néhány szóval elfoga­dásra nem ajánlom. Megvallom, hogy nehezebb hely­zetben nem szólaltam fel, mint ma, nem azért mintha Szatmár vármegye tisztikara ellen történt hírlapi táma­dások jogosultságát elismerném, hanem inkább azért, mert az aránytalanul nagyobb nyilvánossággal történt támadás ellen védekezni e vármegye közgyűlésének sokkal szükebb terére szőrit s ennek még az a hát­ránya is megvan, hogy itt nem áll szemben ellenfe­lünk, kinek arczárói leolvashatjuk érveink hatásának fokát. Nehéz helyzetem azért is, mért bármely igazta­lan legyen is a támadás, tisztelni kell a sajtószabad­ságot és méltatlan támadás érzetének nem szabad az önuralmat megsemmisíteni, annyival kevésbbé, mert nagyon sokszor ki vagyunk téve magunk is, annál inkább a sajtó minket talán nem is ismerő képviselője a téves informátiónak s igazságunkat ily esetekben a heveskedés perzselő lángjával venni körül az igazság fel nem ismerésére vezetne. Ezek az indokok kénysze- ritettek engem arra, hogy lehetőleg szenvtelenül szó­laljak fel s bár ezt némelyek talán félremagyarázhat­ják, de azt hiszem a nagy többség méltányolni fogja indokaimat. Midőn egyetértőleg elhatároztuk, hogy a t. közgyűlés utján a nagyméltóságu m. kir. belügy­Hirdetések jutányos áron közöltéinek. „Nyilttér“ sora 40 fillér. Kéziratok nem küldetnek vissza, bérmentetlen levelek csak rendes levelezőktől fogadtatnak el. miniszter úrtól magunk ellen vizsgálatot kérünk, nem abban a hitben tettük ezt, mintha nem ismernők el gyengeségeinket, melyek minden hivatalban fenn fo­rognak, de kértük azon büszbe öntudatban, hogy meg­támadott becsületességünk a legszigorúbb vizsgálatot is kiállja; — kértük ezt pedig a t. közgyűlés utján azért, mert ha nem tesszük, úgy tűnhetik ez fel, mint­ha mi a t. közgyűlés ítéletétől félnénk, mintha ela- karnók zárni a bizottság tagjaitól a reánk esetleg ked­vezőtlen bírálatot. Mi pedig azt hisszük, hogy becsü­letességünk, igyekezetünk minden részrehajlástól men­ten teljesíteni kötelességünket, még ejlenségünk elis­merését is kivívta s öi:CŐ és anyagi/zélokkal e vár­megye tisztikarát nem vádolhatiaXenki. Magára az ellenünk emelt vádakra kiterjeszkedni feleslegesnek tartom, olvasta azt mindenki, de lehetetlen a főbb pon­tokra nézve nehány észrevételt nem tenni. Első sor­ban vannak a fegyelmi vizsgálatok nagy tömege. Lé­nyegesnek tartom itt megjegyezni, hogy a vármegyei tisztviselő ellen folyamatba levő fegyelmi ügyek közt egy sincs, melyben a hűtlen pénzkezelés vagy anyagi jogosulatlan haszon keresés gyanúja miatt indíttatott volna meg, vagy a vizsgálat folyamán ilyen felmerült volna s azt hiszem, hogy ez a kijelentés minden eset­re nyomatékkai bir, mert hiszen minél nagyobb a fegyelmiek száma, anélkül hogy sok ilyen természe­tű ügy forogna fenn, annál nagyobb bizonyítéka a tisztikar becsületességének s annak, hogy e vármegyé­ben a fegyelmi törvény nagyobb szigorral kezeltetik mint más vármegyében; a mi pedig a községi elöljá­róság elleni fegyelmi vizsgálatokat illeti: azoknak ellenünk felhozott száma csak azt bizonyítja, hogy nem félünk senkitől erélylyel fellépni ellene s jövőre sem fog’megakadályozni semmi, hogy kötelességünket híven teljesítsük. Büszkén utalhatunk arra, hogy nem volt panaszos fél, kinek a felsőbb hatósághoz kellett volna fordulni, hogy panasza igazságos elintézést nyer­jen ; nem forog fenn eset, hogy felsőbb hatóságnak kellett volna figyelmeztetni bennünket létező bajokra s a hol voltak bajok, előbb fedeztük fel s toroltuk meg, mintsem a nagy közönség a bajnak tudatára jött volna. Ha vádat lehet emelni ellenünk, az a vád jogo­sult csak, hogy inkább a közönség érdekeit védtük, mint a tisztviselőét, a községi elöljáróságét. A mi pe­dig magát a fegyelmi kimutatást illeti, annak egy na­gyon nagy hibája van, az: hogy nagyon részletes. Ismerek alispáni jelentéseket, melyekben fegyelmi ki­mutatás nincs, vagy ha van is nem részletezi úgy mint a miénk s az eredmény rögtön kedvező, — de bármint vegyük is a dolgot a mi kimutatásunk csak azt bizonyítja, hogy a fegyelmi törvény nálunk szigor­ral kezeltetik. Hogy állapotunk nem rosszabb, mint a T A R C Z A. Leezke. Hajnalodik. Csúnya a főváros hajnalodása ; kopott emberek járnak az utczákon, redős arczu munkások sietnek napszámaikba és topogós öreg anyókák, avagy fiatal leányok —- letépett virágok — hordják széjjel az újságokat. Bűzzel, borlehelettel teli romlott levegőjű kávé­házban az üres üvegek csoportja mellett nézi a fővá­ros hajnalodását Szabó Berti, a miniszteri titkár. Két mellette ülő barátját nem érdekli a hajnalodás, azok már teljesen elvannak ázva. Szabó Berti nem részeg, komoran néz maga elé és tanakodik. — Oh mikor lesz már ennek vége ? Milyen hit­vány és nyomorult ő, mivé lesz karrierje. Igen, mivé lesz karrierje ? Nagy jövőt jósoltak ugyanis Szabó Bertinek. Könnyelmű fiú, ki nagyon mulatós, de hát jó parthiet fog csinálni és akkor se­baj, megy előre, kész a karrier. Csak akkor mondották ki a komoly öreg urak, hogy Szabó Berti pályájának vége, mikor az eljegyezte magának nővérei — szabó­nőjét. Miből fog élni ? mondották az emberek. Most adóságcsinálásból él. A fizetését, azt elnyeli a pezsgő, konyak, no meg a czigány. Hiszen ma éjjel is mulatott. Igazán gyávaság, mondja magában ; mikor fog ő akkor czélhoz jutni, mikor fogja oltárhoz vezetni Irént, ki bízik benne, mint Istenében. Pedig milyen gyalázatos ő, kit Irén hévvel imád. Mulat, mulat, ahelyett, hogy komolyan látna az élethez; mulat, s ha kifogy pénze : csak Irénnek ir, Irén jó és kegyes, varrótűjével szer­zett garasait habozás nélkül küldi neki, a nyomorult­nak. Szabó Berti elszontyorodik. Kedvet érez, hogy egy golyót röpítsen agyába. De annál kevésbbé érez kedvet a mulatós folytatásához. — Fizetek ! kiáltá rekedten. A főpinczér odasiet, összeszámítja az italokat. Persze sok üveg üresen lett odacsempészve az asz­talhoz. — Százhatvanhét kor. — mondá a főpinczér végre szemhunyoritás nélkül, szemtelen pofával. — Az nem lehet! kiáltá Szabó Berti. — De kérem, tessék hát velem újra megcsinálni számláját. Összeszámítják az üvegeket. Csakugyan 167 kor. jött ki. — De mi nem ittunk ennyit. A fizetőpinczér vállait vonogatja. Szabó Berti előveszi tárczáját, hogy fizessen. Kevés van ebben csak 117 koronát talál összevissza. Barátaira néz, majd megrázza őket s fülükbe kiált ; — Fiuk, adjátok ide a pénztárczátokat. A fiuk azonban oanbán vigyorognak, de nem értik a megismételt kérést. Szabó Berti töpreng, már­most mit tegyen, csak erőszakkal nem fogja elvenni pénztárczáikat. De hát akkor mikép szabaduljon e számlától? írni fog Irénnek. Újra? Igen, újra nyomo- rultságot fog elkövetni, de utoljára. Gyorsan veti papírra a betűket és elszalasztja a fiút. A Kerepesi úttól a Bezerédi utcza nincs messze és a fiú hamar megteszi az utat. Ezalatt Szabó Ber­tinek mégis van ideje gondolkozni az ő nyomorult- ságán. Teljesen kiszipolyozza azt a leányt, nem res­tek néhány garasát elkérni az ő lumpolásaira, de most utoljára volt, igazán utoljára s vége lesz ennek örök­re, vége. . . . A fiú jön vissza egy csomaggal és egy levéllel. Mindketőt leteszi Szabó Berti asztalára és vigyorog. Szabó Berti ijedt arczczal nyúl a csomag után és iszonyatos sejtelem szállja meg. Nem csalódott. Jegygyűrűje, s a jegyajándékba Irénnek adott arany­óra és láncz hull ki belőle. Visszaküldte az ő jegyajándékát! Tehát vége mindennek. Ez az egyszerű varróleány mily végtele­nül szereti és még az is ott hagyja jellemtelenségeért. Most már igazán vége a mulatozásnak, megy haza és jön a halál, az lesz a felocsudás. S mint a ki már végzetes tettére elhatározta magát, erőt nyerve annak végrehajtására, a levél után nyúl és bátran tépi fel azt. Ez állt a levélben : Kedves jó Bertikém ! Múltkor az utolsót adtam, több pénzem nincs, de mivel szükségben vagy, im a tőled kapott értéktárgyakat küldöm azon reményben, hogy te e nekem oly drága és szivemhez nőtt édes tárgyakat mielőbb visszaküldőd. Ölel Iréned. Szabó Berti boldogan kiált fel: Oh Istenem ! Az­tán odaszól a fizető pinczérnek : — Itt van 117 korona, Szabó Albert miniszteri titkár vagyok a kereskedelmiben. Jöjjön oda ma dél­előtt s a többi pénzt ott megkapja tőlem. — És addig az ékszerek. . . — Ne nyúljon hozzá! Kiáltá Szabó s felegye­nesedett. A pinczér meghajtva magát visszahúzódott. Az asztalra csempészett üres üvegek árát miért ne reszkirozhatná ? Szabó Albert pedig kirohant a kávéházból, ro­hant a Bezerédi utczába, fel a harmadik emeletre, hogy visszaadja Irénnek ékszereit, lába elé borulva megesküdjék, hogy ez a mulatság igazán az utolsó volt. íme ez a leczke, a véletlenség leczkéje hatott. Jules.

Next

/
Oldalképek
Tartalom