Szatmármegyei Közlöny, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-22 / 21. szám

SZATMAR megyei közlöny niök az embert. A mi színészeink dicséretükre legyen mondva, derekasan megállották helyü­ket mindannyian. Mégis a legjobb volt id. Baghy Tokerámo szerepében. A hazájáért ra­jongó japánit, aki megöli azt a nőt, akit sze­ret csak azért, hogy ne álljon útjában, hogy be tudja fejezni a rábízott munkát; a szép embert, akinek lelkében azonban a szenvedé­lyek egész skálája viharzik oly megrázóan személyesítette, hogy a közönség is lélekzet- fojtva leste minden mozdulatát. Különösen akkor volt kitűnő, mikor a lelki beteg Tokerá- mót játszotta meg. Kerner Ilona szerepébe Markovics Margit vitte bele egész tudását. A A másik női szerepet Gömöri játszotta meg kifogástalanul. Ki kell emelnünk még Sípost, és Somogyit. Az előbbi Hiszári szerepét ját­szotta meg ambicziózuson, az utóbbi az öreg japán szerepében halk japáni beszédével nagyon jellegzetes volt. Általában meg kell dicsérnünk az összes szereplőket azért, hogy egy perezre sem feledték el, hogy ők most japánokat sze­mélyesítenek. Szerdán Földes Imre legújabb darabját mutatta be ami derék színtársulatunk: A ku- ruzslókat. A darab, melynek tárgya nagyon is reális (Hogy nálunk csak diploma kell, a tudás az csak tizedrangü kérdés) igen megha­totta az összegyűlt csekély számú közönséget. A legnagyobb elismerés hangján Írhatunk a czimszerep jeles megjátszójárói: Szilágyi Ernőről, ki Torday Dezsőben oly alakítást produkált, a milyet vidéki színházban vajmi ritkán van alkalmunk látni. A férfias, drámai de mégis minden színpadi póztól és utálatos affectátiótól ment játéka küTODösen jól érvénye­sült e szerepében. Méltó volt hozzá Czakó Miczi Ilona szerepében. Csáthynét Gömöri Vilma adta kitünően. Még két kisebb szereplőt kell felemlítenünk: A fiatal Baghyt és Wirth Sárit. Az előbbi Vörös Kajetán szerepében ismét fenyes tanujelét adta erős komikus véná­jának ; az utóbbi Dóra szerepet végtelen ked­vességgel játszotta meg. Kár, hogy a súgónak is ez este oly nagy ambíciói voltak. Péntek este Sipos Zoltán jutalomjátékául Bernstein hires és izgató drámája „I z r a e 1“ került színre a herczeg szerepében a jutalma- zandóval. A darab maga ismeretes minden újságolvasó előtt, ismeretesek létrejöttének kö­rülményei, a másik színdarab, melyre válaszul akart szolgálni. Ezért csak a szereplőkkel és igy első sorban Sipos Zoltánnal foglalkozunk, ki igazi kabinetalakitást nyújtott ez este a közönség osztatlan ünneplése és ovatiói köze­pette, volt virág, babér bőven és ami fő, pe­csétes levél. Aitner Ilka kiváló tehetségét vitte be játékába, mig Vájná kifogástalan voltGutlieb szerepében. Külön ki kell emelnünk Herczegh alakítását, ki a pap szerepében szinte felülmúlta Önmagát és a kis szerepet elsőrendűvé fejlesz­tette. Inke, Rónai, Roos, Somogyi játszottak még a darabban. * — Színházi műsor. Vasárnap d. u. Gésák vagy egy japáni theaház története operette. este Szinészvér operette újdonság itt másodszor. Hőtfőn Rónai Imre jutalomjátékául újdonság itt először „Tilos a csók“ regényes nagy ope­rette. Kedden „Kék egér“ bohózat újdonság. Szerdán „Sötét pont“ vígjáték újdonság. Csü­törtök d. u. „Kedélyes paraszt“ operette. este ez idényben utoljára „Luxenburg grófja“ Le­hár operettéje. Pénteken Somogyi Károly juta­lomjátékául „a Bazilovics ezég“ énekes bohózat. Szombaton H. Bállá Mariska jutalomjátékául „Szultán“ nagy operette. Vasárnap d. u. „Bál­királynő“ regényes operette. este „Tiszturak a zárdában operette. Hétfőn utolsó és búcsú elő­adás félhelyárakkal újdonság itt másodszor „Iglói diákok“ A „Közérdek“ és a Láptársulat. Sajtóper és fegyelemi. A Simkó Aladár Ecsedi-láp társulati nyug­díjazott irodatiszt felelős szerkesztése alatt megjelenő „Közérdek“ czimű laptársunkban „Hova lettek a milliók“ és „A múltak árnya“ czim alatt „Luczifer“ aláírással megjelent s a társulat vezetőségével, választmányával, szám- vizsgáló bizottságával s több tisztviselőjével foglalkozó diffamáló közlemények arra kész­tették a társulat igazgató-főmérnökét és Wieser Miklós szakaszmérnököt, hogy felettes hatósá­guknál a társulat választmányánál maguk el­len fegyelmi vizsgálat elrendelését kérelmez­zék s egyben a választmány engedélyét kér- foglaltakért ték arra, hogy a közleményekben bünfenyitő eljárást meginditthassák. A mai napra egybehívott választmány tagjai szokatlanul nagyszámban jelenvén meg, az ügyet beható tárgyalás alá vették. Jelen voltak: Gróf Károlyi Gyula társu­lati elnök, Domahidy Elemér alelnök, Doma- hidy István, Luby Lajos, Bodoky Gyula, ifj. Péchy László, Szarka Andor, dr. Keresztszeghy Lajos, Debreczeni István, dr. Farkas Antal, Reök Gyula, Szálkái Sándor, Garzó Imre, Ré- bay Dezső választmányi tagok. Katona Sándor kir. főmérnök helyettes, miniszteri megbízott. Péchy László műszaki tanácsos, igazgató­főmérnök, dr. Schönpflug Richárd számvizs­gáló bizottsági elnök, dr. Kovács Dezső jogta­nácsos, Szűcs József titkár, jegyzőkönyvvezető. Dr, gróf Tisza István és dr. Vajay Károly más irányú elfoglaltságuk miatt távolmaradásukat kimentették. A czikkekben foglaltakra nézve a társu­lat választmánya (teljesen tisztában lévén) ki­jelentette, hogy a felsorolt adatok teljesen lég­ből kapottak és egymásnak ellentmondók s nemcsak ezen közlemények —• hanem a neta­lán ezután megjelenendők is — egyáltalán figyelemre sem méltók, annyival is inkább, mert a választmány teljes tudatában van annak, hogy a társulat érdekei sehol sérelmet nem szenvedtek s az érdekeltség előtt is ismeretes, hogy a társulat maximális megterheltetésének megállapítása s a közérdekű vizrendező társu­latok közé való felvétele körülményes vizsgá­lattal járó törvényes alapon történt. Ä társulat választmánya meggyőződvén a vádak alaptalanságáról: az igazgató-főmérnök és Wieser szakaszmérnöknek a maguk ellen fegyelmi eljárás megindítása iránti kérelmöket fenforgó okok hijján teljesíthetőnek nem ta­lálta, hanem az ellenük irányuló sérelmekért elégtételt akarván nevezetteknek szolgáltatni: a választmány működésük feletti teljes meg­elégedésének adott kifejezést és biztosította őket bizalmáról s egyben elrendelte, hogy a választmány alábbi egyangulag hozott határo­zata a helyi lapokban leközöltessék. Simkó Aladár ellen pedig a társulat érdekeit sértő és botrányt okozó eljárása miatt a fegyelmi eljá­rás megindítását rendelte el. Határozat: czimű lapban ellenük irányított sértésekért maguknak bírói utón elégtételt szerez­zenek. Nevezettek azon kérése, hogy ezen czikkekben foglalt vádak miatt ellenük fegyelmi vizsgálat rendeltessék el, nem teljesíthető, mert a választmány meg van győződve ezen czikkek tartalmának valót­lanságáról s úgy Péchy László igazgató- főmérnök, mint Wieser Miklós szakasz­mérnök működése iránt teljes bizalommal viseltetik. Simkó Aladár társulati nyugalmazott tisztviselő ellen, ki eljárása által a társu­lat érdekeit sérti és közleményei által bot­rányt és a társulatnak erkölcsi és anyagi kárt okoz az 1885. évi XXIII. t.-cz. 98. §-a és az 50515—-1887. közmunka és köz­lekedésügyi miniszteri rendelet 1. §. a) pontja alapján a fegyelmi vizsgálatot el­rendeli a választmány és ugyanezen mi­niszteri rendelet 5. §-a alapján a vizsgálat lefolytatására dr. Farkas Antal és Garzó Imre választmányi tag urakat, jegyzőnek pedig a vizsgálati eljáráshoz dr. Kovács Dezső társulati jogtanácsos urat kiküldi. Eg}rben elrendeli, hogy a választ­mány fenti határozata a helyi lapokban leközöltessék. A város közönsége türelmetlenül várta már a választ a fenn jelzett czikkekre és amidőn a választmányi ülésről szóló tárgyila­gos referádánkat befejezzük, ki kell jelente­nünk, hogy magunk részéről ez ügyben ma még sem pro, sem contra állást foglalni nem akarunk, mert a praejudiciumok az egész ügy­nek csak ártalmára lehetnének, de érthető ér­deklődéssel, az igazság iránti vágyódás teljes erejérel várjuk a fejleményeket, melyeknek az eddig történtek csak kisebb előcsatározásai voltak. HÍREK. — Kinevezés. Vármegyénk főispánja Dr. Vída Gyula mátészalkai főszolgabirósághoz be­avatott vármegyei közig, gyakornokot tb. szolga- biróvá nevezte ki. — Küldöttség a főispánnál. Nagymajtény és Gilvács községek egyesitett küldöttsége tisz­telgett csütörtökön Domahidy István vezetése alatt Csaba Adorján főispánnál kérve, hogy a vármegyei úthálózat kiépítésénél terjessze ki jó­indulatát e két községre is. melynek lakosai e vármegye többi községeinek lakosaival egyenlő mérvben járulnak hozzá a közterhek viseléséhez, de eddig még Ígéreteknél egyebet nem kaptak. Egyelőre a kövesutnak legalább is Nagymajtény- tót a vasutig terjedő 3 kilométeres utszaícának kiépítését kérelmezték. A főispán válaszában, ki­jelentette, hogy a kérelem méltányos voltát tudja és az egész ügyet nemcsak ismeri, de már el is járt benne úgy az ügy miniszteri referensénél, mint magánál a kereskedelemügyi miniszternél is és meg nyugtatja az érdekeltséget, hogy a mint az exlex megszűnik, a községek által fel­ajánlott 18000 K felhasználásával az ut kifog építtetni és közölte a küldöttséggel, hogy a vo­natkozó miniszteri leirat rövidesen le is fog kül­detni a vármegye alispánjához. A küldöttség úgy lelkesedéssel és köszönettel vette tudomásul a főispán válaszát.- Kinevezés. Ő felsége Ujfalusy Dezső debreceni kir. ítélőtáblái elnöki titkárt a debre­czeni kir. Ítélőtáblához biróvá nevezte ki. A választmány felhatalmazza Péchy László igazgató-főmérnököt és Wieser Miklós szakaszmérnököt, hogy a „Közérdek“ [ŐCH6 Napi adag: Fe/nd/teknek 3-U- teásig ___ Gy tmickeknek 1-2 » *. m 0HV03 MÁS MAtaita Kt (tüdő) CarÍÍLMlí>I*EWm (tÜdŐ] Köhögés, szamárRöhögés, in­fluenza és a légzőszervek bajainál az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a SIROLIN „Roche“­SIROLIN „Roche'-t kellemes ize és kiváló hatása tolytán szívesen veszik Az összes gyógyszertárakban eredeti SIROLIN „Roche“ csomagolást kérjünk és hatá­rozottan utasítsunk vissza minden pótkészitményt. Sirolin irodalmat kívánatra ingyen és bérmentve küld F. Hoffmann-La Roche 31 Ce. — Wien III/1. Neulinggasse 1L

Next

/
Oldalképek
Tartalom