65 találat (0,444 másodperc)

Találatok

1. 1924-11-22 / 51. szám
[...] foglakozunk a Kereskedelmi Tárrsulatnak a kerese ti adó kulccsal szemben elfoglalt [...] szerint a Társulat dr Görgey István képviselő bevonásával küldöttség ut­ján fogja [...]
2. 1924-01-16 / 4. szám
[...] Lehoczky Sándor törvényszéki elnök Görgey István és Bessenyey Zénó nemzetgyűlési képviselőinek [...] mi esetre sem a társulatban kerese sd 1 ikább a kö­zönség [...]
3. 1929-05-19 / 36. szám
[...] véglegesítette Bírói vizsga Dr Székely István sátoraljaújhelyi kir törvény széki jegyző [...] és olcsón akar vásárolni ak­kor kerese fel a világhírű SEM LER [...]
4. 1939-07-14 / 158. szám
[...] a honvédelmi miniszter előter­jesztésére Kéresessegi Kerese Tibor dr t miniszteri osztályfőnökké [...] is mi­niszteri tanácsossá Szlavniczai Sándor Istvánt miniszteri osztálytanácsossá Si monyi Ernő [...] vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Fáy István főispánt üdvözölték abból az alkalomból [...]
5. 1928-09-05 / 17. szám
[...] osztályülés ezen hatátozata gróf Bethlen István miniszterelnök Mayer János főldmi velésügyi [...] szakaszához az Osztálynak az a kérése hogy kizárólag a Tokajhegyaljára vonatkozó­lag [...] báró Maillot Nándor dr Görgey István dr Bessenyey Zénó dr Barathy [...]
6. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Lesznek be­hajtva Ezután dr Fáy István főispán eltávozott a gyűlésről minthogy [...] gaz­daközönségének minden jogos és méltányos kérése mellett nem szabad azonban a [...] lelkes közönség élén dr Fáy István fő­ispán és felesége továbbá a [...] szágoshirü zeneköltönek dalai Pet rik Istvánná Hornyák Olga hang­versenyénekesnő bensőséges elő­adásában [...]
7. 1887-04-03 / 14. szám
[...] 37 frt végrehajtás és árverés Kérése már megállapított és jelenlegi 10 [...] közhirré teszi hogy özvegy Bjrsi Istvánná zempléni la­kos végrehajtatónak Borsi János [...]
8. 1946-07-14 / 29. szám
[...] szombaton tárgyalta a Népbiróság Jurtin István és Matyikó István háborús bűnügyét Nevezettek a Hungarista [...] felügyelőség a rak­tár kezelőinek többszöri kérése után sem gondoskodott az elszállításá­ról [...]
9. 1946-02-17 / 8. szám
[...] héten meglep­tük őket munkaközben Bém István pártitkárt a föld­igénylők szövetkezetének irodájá­ban [...] járókelő Mindenkinek van valami panasza kérése tanácstalansága s ő a kész [...]
10. 1924-04-19 / 30. szám
[...] deleitekkel h gy az óraérdekeltség ké­rése folytán a kereskedelemügyi mi­nisztérium a [...] Kamara hivatalában meg­tekinthetők Elveszett Vörös István hb áll polg iskolai tanár [...]
11. 1929-12-08 / 82. szám
[...] dolgoztak Kétség­telen hogyha a gyárak kérése indo­kolt akkor a gazdák mozgalma [...] 14 14 napi ifj Gecse Istvánt 7 napi fogházra ítélte A [...]
12. 1937-01-03 / 1. szám
[...] egy boldogabb múltnak A Molnár István utcában a rendőséggel szemben lévő [...] tájban az egyik lány át kérése miatt két legény szóváltásba keveredett [...] Ugyancsak életveszélye­sen sebesültek meg Kirmai István gazdalegény és Sárai Bertalan A [...]
13. 1928-03-28 / 24. szám
[...] 60 évet meghaladó életkorú tanítók kérése nem vehető érdemi tárgyalás alá [...] ászrovat Fejes Istvánné néh Fejes Istvánnak a tiszánin neni ref egyházkerület [...]
14. 1939-04-16 / 86. szám
[...] ajándékkal lepi meg Sági Farkas István aranyszívű püspök A történelem rohanó [...] nevezetes hogy a legutolsó cigány kérése elől sem tudott kitérni s [...] a so­ron levő dr Kun Istvánt hívták a Faze­kas utcába egy arcrákos haldoklóhoz bizo­nyos Vázsonyinéhoz Kun István tiszte­lendő úr azonmód útnak is [...]
15. 1947-09-28 / 40. szám
[...] soha nem fogod i Széchenyi István hogy közönséges szélhámos aki néhány [...] erdőőrt A longi erdőben Lipcsei István er­dőkerülő gyanúsan viselkedő ember csoportot [...] polgárőrség megszer­vezésére A sátoraljaújhelyi kereskedők kéré­se jogos és indokolt s reméljük [...]
16. 1905-05-02 / 48. szám
[...] Adriánji Béla 13 és Szentgjörgji István 8 lőtték 203 millió 895 [...] lett volna tehát az a kérése melylyel a közelmúltban a közoktatási [...]
17. 1948-01-18 / 3. szám
[...] a hozzáér­kező kívánságokat a vitányiak kérése elől sem fog elzárkózni Nekézményezik [...] szom­batján ellátogatott egy Jesztrebi Nagy István nevű ricsei lakos azzal hogy [...]
18. 1923-11-21 / 92. szám
[...] minden szilire fest Rak ovszhy Kérésé nyi n tea 5 sz [...] Gecsey Jenő Grün­baum Simon Laczkó István Be kény Arthur Szily Zoltán [...]
19. 1910-12-07 / 97. szám
[...] hogy az adóságnak nem csak kérése de követelése is jogos Az [...] árvaszéki ülnököt bízta meg Fejes István ünneplése Küldöttségjárás az uj püspöknél [...] nyilvánul meg napról napra Fejes Istvánnal a tiszán inneni ref egyházkerület [...] a szükebb pátriája ün­nepli Fejes Istvánt ha era töme­gesen érkeznek az [...]
20. 1904-12-24 / 141. szám
[...] Izaiás próíétálása beteljese­dett a jámborok kérése meghall­gattatott A bűvös éjfélben eljött [...] Andor dec 24 Szinyei Merse István főis­pán installációja Zemplénvártne gye uj főispánjának Szinyei Merse Istvánnak hivatalos beiktatása f évi január [...] Zemplénvármegye főispán­jává kinevezett Szinyei Merse István ur Öméltóságának főis páni állásába [...]