Zempléni Gazda, 1928 (8. évfolyam, 5-24. szám)

1928-03-05 / 5. szám

VIII. évfolyam. Sátoraljaújhely, 1928 Március 5. 5. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely Vármegyeház ü. udvar, I. emelet. ZEMPLÉNI G9ZD9 MEZŐ- ÉS SZÖLÖGAZDASAG! SZAKLAP Megjelenik min­den hó 5. és 20-áB Előfizetési ár: Egy évre 4 pengő. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkesztő; Dr báró WALDBOTT FRIGYES osztályelnök. A Zemplénvárinegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. Felelős szerkesztő: ILLÉSHÁZY ENDRE ügyvezető titkár mezőgazdasági rovat Rovatvezető.- dr báró Waldbott Frigyes a Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület mezőgazdasági osztályának elnöke. Megegyezés a cukorrépa átvételi árára. A pénzügyminisztériumban folyó hó 1-én folytatódtak a cukorrépa átvételi árának megálla­pítására vonatkozó tárgyalások Búd János pénz- i ügyminiszter elnöklete alatt, amelyen a cukorrépa- termesztő érdekeltséget a Cukorrépatermelők Or­szágos Szövetsége állal felkért Hadik János gróf, a cukorgyárakat pedig Hirsch Albert képviselte teljes megbízással. A tárgyalások eredménnyel záródtak és pedig úgy, hogy a cukorgyárak a répáért métermázsánkint 2-85 P alapárat fizetnek a mai londoni cukor-árjegyzés alapulvétele mellett j prémiumként pedig a mai londoni cukorár emel­kedése esetében az első két shilling után shillin- genkint 9 fillér, minden tovább shilling után pedig 10 fillér jár a termesztőknek répamétermázsánkint. A mai londoni cukorárnak két shillinggel való csökkenéséig levonásnak nincs helye, aztán pedig megfelelően csökken a répaár. Ha a cukor belfogyasztása a 9500 vagont meghaladná, minden 100 vagon emelkedése után répamétermázsánkint 1 fillér felár fizetendő. A belfogyasztás csökkenése esetére 100 vaggonkint ugyancsak 1 fillér levonásnak van helye. Előlegül minden hold répa után legalább 80 P előleget tartoznak a gyárak fizetni, a Jegybank kamat­lábánál legfeljebb 1%-kal magasabb kamat mellett. Ezek a feltételek úgy állapíttattak meg, hogy azoknál kevesebbet a gyárak a következő három évben sem azoknak a termesztőknek nem fizethet- hetnek, akiknek már van szerződésük, sem azok­nak, akik csak most fognak szerződést kötni. A termesztők tetszésük szerint köthetnek egy, két vagy három évre szóló szerződést. Az 1927. évi termésű cukorrépa alapára 2 60 pengő minimális árban állapíttatott meg. A cukor áremelkedésével és a belső fogyasztás mértékének változásával kapcsolatos számításokat évről-évre a Cukorrépatermelők Országos Szövetségének, a Cukorgyárosok Országos Egyesületének és a pénz­ügyminiszternek egy-egy kiküldöttje fogja elvégezni. Traktor-tanfolyamok. A gazdatársadalom nagy megelégedésére a traktorkezelők kiképzésének irányitását, amint azt már jelentettük, a földmivelésügyi minisztérium vette a kezébe és szabályozta rendelettel. Eszerint Budapesten a? OMGE, vidéken a Mezőgazdasági Kamarák rendezhetnek csak ilyen kiképző tanfolya mókát, pontosaii előirt tanrend szerint. Az erről szóló hirdetést már leközöltük legutóbbi számunkban. Mivel a képzeltebb gazdák kiképzéséről nern történt külön intézkedés, ezért ezt a kérdést maga I az OMGE oldotta meg egy külön tar'-0 ren­dezésével, Szükségét látta ugyanis anna ,, : agy a gazdaságok vezetőinek is módot nyújtson arra, hogy a traktorok szerkezetét és kezelését, valamint az avval kapcsolatos üzemi kérdéseket megfelelően I elsajátíthassák. Az első ilyen traktorvezetői tanfolyam intel- ! ligens gazdák részére február 20 án kezdődött I Budapesten az OMGE székházában Szabó Gusz- | táv műegyetemi tanárnak, a mezőgazdasági gép- ! kísérleti állomás vezetőjének irányítása mellett. Szakelőadók voltak Thamm István (gépszerkezet), Kund Ede (ekeszerkezet, tüzelőanyagok, kenőanya­gok, üzemzavarok) és Vajda Ödön (rentabilitási számítások, üzemi kérdések) műegyetemi tanárok. A tanfolyam hallgatói az elméleti részen kivül megtekintették egyes traktorgyárak telepeit, ahol a gépek gyártását és összeszerelését tanulmányozhatták A tanfolyamon 56 an vettek részt, mind föld- birtokosok, nagybérlők, gazdatisztek, jószágigaz­gatók, mérnökök. Zemplenmegyéből ott volt dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom