Zempléni Gazda, 1928 (8. évfolyam, 5-24. szám)

1928-09-05 / 17. szám

17. szám. ZEMPEN1 GAZDA 5. oldal. Kéri az Osztály a kölcsönnek azonnali fo lyósitását, mert a tokajliegyaljai birtokosság olyan ínséges helyzetben van, hogy nagy adóságaira való tekintettel újabb bankhitelt már nem kap s még a szüreti kiadásokat sincs miből fedezni. Az osztályülés ezen hatátozata gróf Bethlen István miniszterelnök, Mayer János főldmi- velésügyi miniszter. Széli József főispán, báró Maillot Nándor gazd. egy. elnök, báró Wald- bott Kelemen uraknak megküldendő. 2. Olvastatott báró Waldbott Kelemen levele, melyben felhívja a szőlészeti és borászati osztályt, hogy a bortörvény novellára vonatkozólag foglal­jon állást. Előadó Illésházy Endre javaslatát bemutatja. Többek hozzászólása után az osztály az előadó Illésházy Endre javaslatát elfogadván, a következő határozatot hozta. 277/1928. Sz. 0. — A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület Szőlészeti és Borászati Osztálya a bortörvény-novella 4. szakaszának mellőzését s ehelyett az 1924. évi IX. t.-c. 5. szakaszának továbbra is érvényben tartá­sát kéri. Amennyiben azonban a magas Föld- mivelésügyi kormány ragaszkodik a novella 4. szakaszához, az Osztálynak az a kérése, hogy kizárólag a Tokajhegyaljára vonatkozó­lag — a szakasz a) pontjában a 12 térfogat °/o 15-re, a b) pontban- a 14 térfogat °/o 17 %-ra emeltessék. A novella 12-ik szakaszát kéri az Osztály a következőleg módosítani. „12. §. A tokajhegyaljai borvidéken ter­mett asszu és édes szamorodni borok természetes édessége fenntartásának biz­tosítására, nemkülönben betegségre hajla­mos borok gyógyítására azok szesztartal­ma legfeljebb 4 térfogat % os mennyi­ségű, legalább 92 térfogat %-os hibátlan borpárlat, vagy legalább 95 térfogat %-os : finomított szesz hozzáadásával emelhető, i ugyazonban, hogy ekként a bor szesztar­talma a 18 térfogat °/o-ot meg ne haladja.“• Végül kéri az Osztály az 1924. évi IX. t.-c. 18. szakaszának akként való módosítá­sát, hogy az ott felsorolt községek közzé Bodrogsára és Hereegkut községek is felvé­tessenek, miután ezen községek is a Tokaj- hegyaljához tartoznak. Felkéri az Osztály a Gazdasági Egyesület elnökséget, hogy ezen határozati javaslatokat az előadói javaslatban leszögezett indokolás kíséretében a Nagyméltóságu Földmivelés- ügyi Minisztériumnak, továbbá báró Maillot Nándor, dr. Görgey István, dr. Bessenyey Zénó, dr. Barathy Béla és Káger József or­szággyűlési képviselő uraknak, nemkülönben báró Waldbott Kelemen urnák küldje meg. 3. Olvastatott Illésházy Endre egyesületi tit­kárnak indítványa az 1921. évi IV. t.-c. 1-ső §-a módosítása tárgyában. Az osztály az indítványt egyhangúlag el­fogadva, a következő határozatot hozta. 278/1928. Sz. 0. — A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület felkéri a Képviselőházat az állami italmérési jövedékről szóló IV. t.-c. 1. szakasza 11 -ik bekezdésének következőleg szóló módositására : „Kimérés és kismértékben való eláru- sitás alatt bornak, mustnak és gyümölcs­bornak 50, bortermelőknél 25, tokajhegy­aljai bortermelőknél a Tokajhegyalja zárt területéről feladott 10, sörnek 25, szesznek s abból készült közönséges pálinkának 100 és egyébb égetett szeszes italoknak 25 literen aluli mennyiségekben való kiszol­gáltatása, illetve elárusitása értendő.'1 Felkéri az Osztály a Gazdasági Egyesü­letet, hogy ezen határozatot a Képviselőház­nak az előadói javaslatban foglalt indokolás kíséretében küldje meg s ennek támogatására a Tokajhegyalja képviselőit kérje fel. A tárgysorozat ezzel kimerülvén, elnök az osztály ülését berekeszti. Kmf. Jegyzetté: Illésházy Endre Thuránszky László egy. titkár. az osztályülés elnöke. Hitelesítik: Dr. Bessenyey Zénó Dr. Orosz Dezső. Egy drb. IV2 éves és egy $!rb. 3 hónapos fajtiszta Bernáthegyi kan kutya jutányos áron eladó. Dókus József Sátora ljaujLjely Postafíók 60. 48

Next

/
Oldalképek
Tartalom