Felvidéki Ujság, 1948. január-február (3. évfolyam, 1-8. szám)

1948-01-18 / 3. szám

3Vem politizálok kérem... Böszámú látogatóin^ között legszorgalmasabb és leglcitar- tóbb egy egyszerű munkásember. Az ilyen konok vendégeske­désnek a világ bármely táján és bármelyik társadalmi for­mája között azonos oka van: munkakeresés. Az én vendégem nem. is titkolja, hogy nem a .személyemhez fűződő ssimpá-1 tiája vezeti hozzám, hanem az | a felismerés, hogy bizonyos ha-1 talmi pozíciót töltök be az ural- 1 kodé rendszer kisvárosi régiói- I ban és azt kívánja, hogy ezt I érvényesítsem az ö érdekében. Különben se szerény vagy meg­húzódó természetű. Van érzéke a politikai helyzetek'megértésé­hez és vau ösztönös osztályön­tudata is. Nem kunyorál, inkább valami természetes jogforrásra való hivatkozással követel. Igen, joga vau a munkához, most, amikor a munkásság van felül. | Amikor megkérdem, tagja-e 1 valamelyik munkáspártnak, | méltatlankodva és előkelő rezer-g váltsággal válaszolja, hogy: | „Nem politizálok, kérem". A megboldogult polgári libe- j ralis korszakból kiirt ha tat latiul \ megmaradt bennünk bizonyos j tapintatossági szükség, amikor í valaki arra hivatkozik, hogy öt j a politikai meggyőződése egyik 1 pari felé se- unszolja. Bizonyos I immunitása van énnek a kije­lentésnek, amit nemcsak 'magam - ban érzek, hanem a legtöbb pártvezetőnél is. Kialakult ben­nünk az a tudat, hogy a párt­hoz meggyőződés viszi az emberi és ha valakiben ez nincs meg, akkor joga van a korláton kí­vül maradni. Polgárnál ez talán indokolt, de ha kétkezi munkájából élő szegényember szájéból hallom ezt, minden tapintatossági ér­zékem dacára elfut a pulyka- méreg. Van ebben az előkelő rezer- váltsági nyilatkozatban valami sunyi alattom, amely észre­vette, hol hagy rést a forradalmi forma a megbújó számúra és nagyokosán él is vele. És van benne valami az uzsorás óvó paragrafust kereső önzéséből, amikor más szorultságából ara­nyat présel. Mert mit akar ez a nem politizáló szegényember? Azt akarja, hogy most, amikor a világ minden munkása szint- vallva és fedetlen mellel indul a csatába a dolgozók érdekében, akkor ő is résztkapjon a zsák­mányból anélkül, hogy harcolna érte. És azontúl, ha a harcból vereség volna, akkor ö kivül- esne a felelőségen* és megtorlá­son. Tehát, amikor csal, velem és az egész munkásosztállyal szemben, azt akarja, hogy jó arcot vágjunk hozzá, mert ez az illem. Szóval amolyan „harma­dik úlu politikus, aki ugyan nem proklamál programmot, de gyakorlatban él vele. Máskor meg tud indítani egy szincchagyott zeke és kérő moz­dulat. Lehet, hogy a polgári humanizmus szemében elítélendő vagyok, de én hiszem, igazságot -szolgáltatok osztályomnak, ami­kor a „Nem politizálok, kérem“ szólamra azzal válaszolok, hogy „Nem interveniálok, kérem". És remélem, más is így lesz vele. Lányi Menyhért. ■B—HBBMBMhM'im IB—«SM Hirdessen a „Felvidéki Újság“- ban Ahol a földön ülnek az iskolásgyermekek Felsöregmec népiskolája pél­dája annak, hogy egyes kultúr- faktorok milyen kevés figyelmet szentelnek a falvak kultúrális igényeinek. A falu iskolájában alig van pad és a gyermekek nagyrészo a földön ülve hallgatja végig a tanító oktatását, ami a kemény téli időben se nem kelle­mes, se nem egészséges. Mind­össze négy-öt padra volna szükség a szegény falu iskolájába, ennyit igazán elő lehetne teremteni. Az újhelyi tejpiac hiénái Kíméletlen harc az árdrágítók ellen Sátoraljaújhely. Az újhelyi gazdasági rendőrség december 29-én tettenérte az újhelyi piccon Gazsi Mária rudabanyácskai asszonyt, amikor a tejet lilerenkinl 1 frt 50 fillérért árusította. December 30-án ugyancsak tettenérlék Kassai Etel sátor-aljaúj- helyi lakost, aki a piac megkerülésével a tejet iiterenlrínt. 2 fo­rintért árulta. Mindkét árdágítót a nála lévő árúval együtt a további eljárás lefolytatására átkísérték az újhelyi államügyész­ségre. 1 gazdasági rendőrség továbbra is könyörtelenül fogja üldözni az árdrágítókat és zugkereskedelmet.. 50.000 forint értékű gyógyszert használtak e! a pataki szegények egy félév alatt Sárospatakon eddig az volt a rendelkezés, hogy akit a város szegényuek ismert el, az kapott egy állandó igazolványt, amivel betegség esetén orvosi kezelésre jelentkezhetett és ingyen gyógy­szerben részesült. Ezzel az állandó jogosítvánnyal sok szegény, fő­leg cigány élt vissza. Valósággal elözönlötték az orvosokat és főleg a pilulás gyógyszerekkel nagyon élénk zugkereskedelmet űztek. Az egyik városi orvos például, amikor meglátogatta egyik szegény be­tegét, valóságos kis gyógyszertárat látott ott és amikor megkérdezte honnan ered ez, akkor azt a cinikus feleletet kapta, hogy aznap már három orvosnál is volt és mind a három orvosságot írt elő neki. Kiderült az is, hogy egy cigány suhanc egy doboz calmopirint el­cserélt egy zsebkendőért. A pataki szociális bizottság a napokban foglalkozott ezzel a taiíhatatlau helyzettel és elhatározta, hogy gyökeres változást esz­közöl az eddigi rendszeren. Ezután, ha egy ellátatlan betegnek érzi magát, előbb szegénységi bizonyítványt kell váltania, csak azu­tán jelentkezhet betegnek. Az ilyen jogosítvány csak egyszeri hasz­nálatra lesz érvényes. Vítányra haragszik a vonaivezelő Vüy-vitányi tudósítótik jelenti, hogy a falu állomásán csuk akkor I áll meg a vonat, ha a vonatve- zetőuek kedve van hozzá. Nem egyszer megtörtént, hogy a vonat megállás nélkül tovább “robogott,, és az utasok elutazás helyett szé­pen hazámehettek. Meg vagyunk győződve arról, hogy a Gazdasági vasút igazgatósága, amely oly előzékenyen teljesíti a hozzáér­kező kívánságokat, a vitányiak kérése elől sem fog elzárkózni. Nekézményezik a hegyközi köz­ségek lakói azt is, hogy különö­sen a saújhelyi hetivásárok alkal­mával kevés a személykocsi és az indulásnál valósággal közel­harc folyi'-: egy-egy helyért. Párbaj Bodrogiiaiosiban Vajda András bodroghalmi la­kos karóval úgy megverte Kruj Andrást, hogy az elszenvedett sérülések miatt egy hétig kezel­ték az újhelyi közkorházban. Kruj azonkívül konyhakéstől eredő sebet szenvedett a fején is. Vajdát a rendőrség letartóztatta, de mi­után kiderült, hogy a verekedést Kruj kezdeményezte és ő csak önvédelemből használta a karót és a kést, szabadlábra helyezték. februárban elkészül a *Berecki híd Baksay Pál az állam-épitészeti hivatal főnöke a vármegyei köz- igazgatási bizottság január 13-i ülésén bejelentette, hogy ameny- nyiben az időjárás továbbra is kedvező marad, a berecki híd újjáépítési munkálatai a jövő hó­napban befejezést nyernek. Egész Hei’cegkutat vég egy Hercegkútra a múlt hét szom­batján ellátogatott egy Jesztrebi Nagy István nevű ricsei lakos, azzal, hogy nagyobb mennyiségű bort akar vásárolni, a ricsei Föld­műves Szövetkezet számára. A gazdáknak úgy mutatkozott be, hogy ő a ricsei Földműves Szö­vetkezet ügyvezető igazgatója, Riese község törvénybírája, va­lamint az Országos Földműves Szövetkezet választmányi tagja. Azonkívül legendás híreket ere­getett a saját gazdagságáról. Ki­jelentette, hogy a Hercegkúton jeleuleg érvényben levő 6 forin-' tos ár helyett (i‘50-et ad és kész­pénzben fizet. A gazdák örömmel fogadták és nyomban elkísérték mindazokhoz a gazdákhoz, ahol bor volt eladó. A ricsei vendég mindenütt kóstolgatott, sőt, ahol nagyon ízlett neki, meg is dup­lázta a mintát. Este, amikor jól gszGlliámoskodta ricsei borkereskedő berúgott, még meg is vacsorázott a gazdák kontójára. Az egyik gazdának gyanús lett a nagy­hangú vevő és megkérte, hogy mutasson már valami pénzt. Erre azzal felelt, hogy csak a bolond mutogat pénzt. Reggelre azután szép angolosan meglépett a faluból. Ttizels. Ölj helyben Január első felében 3 kisebb­arányú tűzeset volt Üjhelyben. 1-én elégett a Radvány szálló új kocsija, 7-én a Zápolya-utcábah tetötűz volt, 11-én pedig Kiss Géza Kazinczy-u. 11 sz. alatti műhelyében keletkezett tűz. A tűzoltóság gyors közbelépése megakadályozta a nagyobb kárt. Az njlteivi hadirakkantak tarka-estje 23-án kerül megrendezésre fél I jövedelmét a Honsz újhelyi j nyolcórai kezdettel a Városi Szin- fiókja a volt Honvédlaktanyában j házban. A Tarka Estnek valóban létesítendő háziipari műhely lé- j változatos műsora lesz. Zene, ; tesítésére akarja fordítani, amely ’ ének, tánc, szavalat, vidám és ; munkaalkalmat szerez hadirok- j komoly egyfelvonásosok valtakoz- kantjainknak, a munkaképtele- ; nak majd benne és a centenáris neknek pedig anyagi támogatást év szellemét egy pompás Petőfi nyújt. Támogassuk hadirokkant- : emlékezés fogja felidézni. A mű- j jainknt és hadiözvegyeinket és sort — amelynek 15 szereplője ! minél teljesebb számban látogas- lesz — tánc követi. A Tarka Est ! sunk el Tarka Estjükre. Vajdácskán egészen sajátos módon viszik keresztül a földosz­tást. Sokan kaptak földöt, de csak papíron. Vannak azután szép számmal olyanok is, akik papíron 3 hold földet kaptak, a valóságban azonban csak másfél holdat. A legsajátosabb a2onban az, hogy olyan adót kell fizetniük, mintha tényleg három holdat kap­tak volna.. Heti 30 fillérért tökéletes tájékoztatást nyer a világ eseményeiről. Fizefisea e!3 a n Felvidéki Ujság“-ra __.__ .______»

Next

/
Oldalképek
Tartalom