Ujhelyi Hirlap, 1924 (27. évfolyam, 1-56. szám)

1924-01-05 / 1. szám

2 7/ G Huszonheteink évfolyam 1. sz, Sátcraljaujhley, 1924. január 5 § ülHLAP) Szerkesztőség és kiadóhivatal Sáloraljaajl’«!?! Kazinczy-utcza 5. ezím. TfiloforiSzám : 10. Előfizetési ár: Negyedévre 3000 korona. Egyes szám ára 211111 korona. Megjelenik: szerdán sz 0 mbato 11 Alapos a feltevés... A csongrádi bomba hatása még sokáig fogja rezgésben tartani a po­litikai atmoszférát. Annak a borzal- m as láncnak, melyet a meg nem to­rolt gyilkosságok és bombamerény­ietek képeznek, talán ez a legutolsó a leghitványabb,, a legborzalmasabb szeme s igy érthető' a nyomában járó felzúdulás. Erre a felzúdulásra szükség is van, hogy a kormány végre rendet te­remthessen ezen a téren. Erre a fel­zúdulásra szükség van, hogy a kor­mány lendítő erőt kaphasson tőle Erre a felzúdulásra szükség van, mert az ilyen bombamerényletekkel és politikai gyilkosságokkal szemben tehetetlennek bizonyult a kormány, vagy legalább is nem elég erélyesnek. Pedig tudták nagyon jói, hogy hol található, alapos feltevés szerint, a szellemi vezetőség. Szükség volt tehát erre a felzúdu­lásra, hogy végig kövessék a szála­kat és belássák végre, hogy az „ala­pos feltevés“ a valóságban „bizo­nyosság.“ Meg vagyunk róla győződve, hogy a megtorlás nem fog elmaradni, mert ha ezúttal is elmaradna, annak na­gyon szomorú következményei lehet­nének. Apróság történt ugyan, de Ujbely- ben is volt hatása a csongrádi bom­bamerényletnek. Egyelőre egy pár ablak csupán, megfelelő szó-kiséret- tel, de már ez is elegendő itt, ahol megpróbálták ugyan a forradalom­ban szerepelt alakok az aktiv fajvé­delmet is életre hívni, de ez eddig, népünk józansága folytán nem sike­rült. Alapos a feltevés tehát, hogy ha a kormány nem nyúl végre erélyes Veszekednek a mészárosok. Az összes mészárosok Onuska ellen. — Miért nincs hús a városban ? Karácsonyi számunkban megemlé­keztünk arról a viszályról mely a hely­beli mészárosok között kitört és amely nek végső csattanója a közleményben ismertetett feljelentés volt. Most, hogy a polgármester felhívá­sára Göndör városi állatorvos beter­jesztette jelentését és igy a följe­lentés súlyosabbik része tisztázást nyert éspedig úgy, hogy a megvádolt nté szárost semmiféle mulasztás nem tér heh, a neveket megemlíthetjük. A fel­jelentő Perlmutter Lajos, a feljelen tett pedig Onuska Miklós volt. A városi állatorvos megállapítja, hogy a kérdéses időben csak egy kény­szervágott marhát hoztak be szabály­szerű husvizsgálati igasolvánnyal és pecséttel, éspedig Glück mészáros részére. Valószínű, hogy ezt a marhát Glück átadta Onuskának, aki könnyeb­ben értékesíthette. Megállapítja az ál­latorvos jelentése, hogy a húst ő maga is megvizsgálta és az általános köz- fogyasztásra alkalmas, jóminőségünek találta. Így aztán átengedte a közfo­gyasztásba, miértis Onuska teljes jog­gal mérhette ki a rendes husszékében. Az állatorvos jelentése azután érde­kes képet fest az újhelyi mészárosok között folyó harcról. A jelentés szerint az újhelyi mészá­rosok két érdekcsoportot alkotnak. Az egyik oldalon áll Onuska Miklós (eset­leges csendes társaival. Szerk.) a má­sik oldalon pedig az összes többi mészárosok. A helyzet ugyanis úgy alakúit; hogy Onuska kapta meg az összes közszál- litásokat (katonaság, kórház stb.) és igy ezen intézményének számára le­szállítja az általa vágott marhák elejé­nek nagyrészét, mig a jobb minőségű hátuljára van elegendő vevő közönsége. A többi mészárosok azonban a gyen­gébb miaőségü elejét nem tudják el­helyezni, mert ezt rendszerint a nem rendes vevőkört képező szegényebb néposztály vásárolta azelőtt, mely pedig a mai husdrágaság miatt egyáltalán nem, vagy csak erősen csökkent meny- nyiségben vásárol Emellett, éppen ezen kedvező hely­zeténél fogva, Onuska vásárolhat gyen­gébb minőségű marhát is, mig a többi nem, mert annak húsát sehogy sem tudná elhelyezni. Ez a helyzet okozta tehát azt, hogy egyes mészárosok karácsony hetében, csakhogy nyakukon ne maradjon, 3800 4000 koronáért mérték a marha elejét. Ilyen körülmények között érthető, hogy most a mészárosok maguk köve­telték a hús osztályozását, még pedig úgy, hogy a gyengébb minőségű hús jóval olcsóbb és igy a szegényebb néposztályok által is hozzáférhető le­gyen. * Alkalmunk volt ez ügyben dr. Orbán polgármesterrel is beszélni. Az ő véleménye szerint az egyedül helyes mód volna a mészárosok kíván­ságainak honorálása. A hús osztályo­zása a közönség érdekeinek is jobban megfelelne. Ha pedig ez megtörténne, « FEKETE ÉS KÉK gyapjúszövetek és posztók a legjobb minőségben. legjobb férfi és női gyapjúszöveteket NŐI COSTÜM ÉS ruhás >i>et újdonságok. FÉK ÖLT ÖNT legolcsóbban szerezhet be cBrünner bajosnál óáíoraljaujRely, oTo-w/ca /J. Szabott árak! é f 'öltő szövetek a Itg­{Megyeházzal szembeni Kérem cégemre ügyelni jobb kivitelben. X' Sv kézzel ebbe a darázsfészekbe és nem füstöli ki onnan nemcsak a bomba­vetőket, hanem főleg a sötét háttér­ben uszító és izgató vezetőket, akik saját romlottságukkal megfertőzik a kellően erős erkölcsi alappal nem rendelkezőket, akkor, igazán alapos a feltevés, hogy a csongrádi eset nem lesz egyedülálló és nem marad utolsó szeme a gyilkosságok és bomba­vetések láncának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom