Ujhelyi Hirlap, 1924 (27. évfolyam, 1-56. szám)

1924-11-22 / 51. szám

Huszonhetedik évfolyam 51. sz. Sátoraljaujhley, 1924. nov. 22. (FELSŐrtAGYÜRORSZáGi HÍRLAP) SierkesitŐBég és ki»tii5hivatal Sáloraliaafh«!?, Sazínczy-utcza 5. szám. Tslofonszám 10. Előfizetési ár: Negyedévre 12.000 korona. Egyes szám ára 10110 korona. Megjelenik: szó mbaton Feljegyzések. Akinek tetszik az ilyesmi, most ki­elégítheti élvezeívágyát. A Pesten ío lyó két szenzációs bünpör felkavar elég piszkot és szemetet, napvilágra hoz elég eddig féltékenyen ó'rzött tit­kot, annyit, amennyi elég volna nem egy, de három ország számára. Bennünk nem vált ki megelégedést az, hogy részben napvilágra kerülnek ezek a majd mindenki álltai tudott, vagy legalább biztosra sejtett, undort keltő szenzációk; sőt inkáb, kelle­metlen érzést, mert azt kell kérdez nünk : miért csak most ? — és főleg : miért csak ennyit és nem mindent? A függöny most egy pillanatra fel- lebben, mögötte két gyenge fénysu­gár bevilágít a sötétségbe és megvi­lágít gyengén, fátyolosán, egy-egy kis foltot a közelmúlt dsungeljéből, mely­nek fenevadjai talán felriadnak igy egy pillanatra, de megsemmisíteni őket csak kiszárítással és felégetés­sel lehet. * Lapunk más helyén foglakozunk a Kereskedelmi Tárrsulatnak a kerese- ti-adó'kulccsal szemben elfoglalt állás­pontjával. A magunk részéről is kény­telenek vagyunk azonban szót emelni ebben az ügyben, mert a Tanács el­járása a benyujtottfellebbezéssel szem­ben méltán kihívja a kritikát. Nem akarunk most jogi fejtegeté­sekbe bocsájtkozni, csak egyszerűen rámutatunk arra, hogy a tanács egyik erre leghivatottabb tagjának vélemé­nye szerint is kellő időben érkezett be a fellebbezés. A tanács tehát, mely tudja, hogy a város közönsége egy­öntetűen foglalt állást a városi tiszt­viselők által megszavazott adókulcs ellen, ily egyszerűen vélte elérhetőnek, hogy a költségvetés fellebbezés nélkül kerüljön a felsőbb fórumok elé, meg­feledkezvén arról, hogy ezek a fel­sőbb fórumok tájékozva vannak a város közönségének akaratáról. Mert erről van szó. A város egész közönsége akar valamit és a tanács ellene szegül és keresztül erőszakolja a maga másirányu akaratát. Figyel­meztetés képen mondjuk : — ez igy nem fog jóra vezetni, mert ma már mindenki tudja, hogy nem a közön­ség van azért, hogy a tanács akara­tát hajtsa végre, de a tanács köteles­sége a közönség egyértelmű akaratát végrehajtani. Kár lesz indoktalan és jogtalan ha­talmi kérdések miatt felborítani az eddigi jóviszonyt. EífogasSSa az asispáes a kereseti adó ellen beadott fellebbezést Fontos közérdekű ügyek a Kereskedelmi Társulat választmányi ülésén. A Sátorai) mjhelyi Kereskedelmi Társulat legutóbb megtartott választ­mányi ülésen újra egy egész sorozat oly in kérdéssel foglalkozott, melyek közelről érintik a város kereskedel inét és iparát Több olyan mozgal­mat is kezdeményezett ezúttal a tár­sulat, melyek valószínűleg meg fogják mozgatni az ország összes kereske­delmi és ipari köpviseleteit Csatlako­zott egyben több, már országosan folyó mozgalomhoz is. A helyi jelentőségű ügyek között a legfontosabb volt a kereseti adó megf eiebbezésének kérdése. A választmány egyes tagjai ugyanis a korábbi, már ismertetett határozat folytán felebbezéssel támad­ták meg a képviselőtestületnek a ke­reseti adó kulcsának 81/20/o-ban való megállapítására vonatkozó határozatát Ezt a felebbezést a város tanácsa végzésileg visszautasította, azzal az indokolással, hogy a felebbezés elké sett. A szanálási törvény ugyanis a felebbezési határidőt 8 napban álla­pítja meg, a kilüggesztéstől számitva. A tanács arra az álláspontra helyez­kedett, hogy a 8 nap a kifüggesztés kezdőnapjától számit, amely esetben a felebbezés csakugyan elkésett volna, mert benyújtásáig 11 nap telt el. A választmány' azonban azon az álláspon­ton van, hogy a 8 nap a kifüggesztés befejezésétől számítandó és azért el­határozta, hogy a tanács elutasító végzését is megfellebbezi. Az erre vo natkozó határozat értelmében a Tár­sulat küldöttsége felkereste Bernáth alispánt, aki kijelentette, hogy a vá lasztmány áiláspontájt magáévá teszi és a felebbezést el fogja fogadni. Ki­jelentette egyben az alispán, hogy a kereseti adó-kulcs ügyében egy érte­kezletet fog még tartani, melyre a Társulat képviselőit is meghívja. Nemkevésbé fontos az újhelyi ke­reskedelem számára a vámcsomagok kezelésének Ikárdése is. jelenleg ugyanis az Uj- i helybe címzett és vámkülföldről érkező I postacsomagokat, bár Ujhelyben vám­kirendeltség van, Miskolcon vámke­zelik. Ennek a helyzetnek megszünte­tését a Társulat már ismételten ké­relmezte, de eddig eredménytelenül. Most, hogy a iegtöbb cikk behozatala felszabadult és ennek következtében a vámkezelendő csomagok száma erő­sen megnőtt, fokozottabban érezteti ká­ros hatását a jelenlegi állapot, mely­nek következtében több heti késéssel és nagy költséggel tud csak hozzá­jutni küldeményeihez az újhelyi ke­reskedő. — A választmány határozata szerint a Társulat, dr. Görgey István képviselő bevonásával, küldöttség ut­ján fogja kérni, hogy az Ujhelybe és általában a megye területén lakó ke­reskedőkhöz címzett külföldről érkező csomagok a helybeli vámkirendeltség­nél vámoltassanak el. A távírda és telefon vasárnapi használata után jelenleg dringend dijakat kell fizetni. Ez mér­hetetlen terhet jelent az iparra es kereskedelemre, de nem előnyös a postakincstárra sem, mert a vasárnapi telefon és távirat forgalom a maga­sabb dijtételek következtében erősen lecsökkent. A Társulat feliratot jdntéz a kereskedelemügyi miniszterhez, mely­ben kérni fogja a háború előtti hely­zet visszaállítását, egyben átirattal for­dul a miskolci kereskedelmi és ipar­kamarához országos mozgalom meg­indítása érdekében. Sokkal nagyobb jelentőségű azon­ban az ipar és kereskedelem szem­pontjából a váltóilleték jelenlegi magas volta. Rövid idővel ezelőtt még a váltóilleték kis szerepet sem játszott a magas kamatok mellett, most azonban, mikor a kamat áb végre erősen lecsökkent, mind súlyosabban nehezedik a rövid lejáratú hitellel dől-

Next

/
Oldalképek
Tartalom