Zempléni Népújság, 1946 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1946-07-14 / 29. szám

1946, Julius 14. ZEMPLÉNI NÉPÚJSÁG 3. oldal. A főkapitányság rendészeti és gazdasági csoportja felszámolja a gazdasági élet rendbontóit Vád és védelem Furcsák ezek az Ügyvédek: vagy vádolnak, vagy védnek Mindegy nekik, hogy hol, hogy kit, sőt az is, hogy miért?! Foglalkozásuk annyira be* léjük idegződött, hogy szó­székről, sajtóban egyaránt Űzik azt. Sokszor vádolják a demo­kráciát, a rendőrséget, sőt ma­gát a népet is. Sokszor védik a háborús bűnösöket, a népelleneseket, sőt a reakciót is. Hosszú lenne itt felsorolt!i hogy hogyan, hol és miért védenek rossz helyen és még hosszabb lenne felsorolni, hogy hogyan és hol támadnak egé­szen rossz helyen, így csupán annyi megjegyezni valónk len­ne, ha a jog tudora véletlenül a nép képviselője, úgy külö­nösen vigyázzon szerepkörére és inkább a nép ellenségeit támadja, a népnek barátait pedig védje, ha már minden­képen védelmezni akart TT7i újság a Népbiróságon ? Julius 1-én özv. Berencsi Béláné erdőbényei postamesternő állott a Népbiróság előtt, aki csendőr- besugással volt vádolva. A Nép­biróság 6 hónapi börtönre Ítélte. Julius 6-án, szombaton tárgyalta a Népbiróság Jurtin István és Matyikó István háborús bűnügyét. Nevezettek a Hungarista halál tejes légió tagjai voltak és több erő­szakos cselekményben vettek részt. 6—6 hónapi börtönre lettek Ítélve. A Népbiróság egyben elrendelte szabadlábrahelyezésüket, tekintet­tel arra, hogy közel egy esztendeig internálótáborban voltak. Julius 8-án tárgyalta a Népbiró­ság Valló József városi adóvégre­hajtó háborús és népellenes bűn­ügyét. A Népügyészség azzal vádolta, hogy a gettóban elhelyezett zsidók­kal szemben durván bánt, ütötte őket, azonkívül többeknek érték­tárgyait is eltulajdonította. Az enyhilőkörülmények figye­lembevételével a Népbiróság 6 hónapi börtönre ítélte. MflDISz hir A MADISz Országos Központja folyó hó 14-én vasánap délelőtt 11 órakor Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon a Mozi helyiségében Ifjúsági nagygyűlést tart! Felhívjuk mindkét város, vala­mint az egész vármegye fiatalsá­gát, hogy a nagygyűlésen feltétlen jelenjenek meg. A nagygyűléseken az országos központ kiküldöttei fognak beszélni. Minden Ifjú magyar tartsa köte­lességének a gyűlésen risztvenni. Kéthetes mullra tekinthet vissza a Főkapitányság rendészeti és gazdasági csopoitja. Munkájuk nyomán nemcsak a vármegye szék­helyén, de minden községben megrettentek a gazdasági élet hiénái, megszűnt az utcákon a valuta csereberélés, a csempész­had veszélyesnek tartja a további vállalkozásokat, az áru rej'egetők igyekeznek sürgősen túl adni fel­halmozott javaikon. Nagymennyiségű élelmiszert, ipari anyagot és közszükségleti cikket foglalt le a rendőrség már eddig is és foganatosított eljárást azok ellen, akik kihasználva a lehetőségeket, már hosszú idő óta a dolgozók parazitái voltak. A gazdasági rendőrség Sátoral­jaújhelyben Molnár Pál, Puskás Sámuel és Klein Qyula készleteit foglalta le. Karcsán özv. Nagy Ferencné, Pácinba Kemecsei Lajos, Sárospatakon Juhász Zoltán, Schif­fer Iridor, Tolcsván özv. Antalóczy Barnáné voltak azok, akik nagy­mennyiségű készleteiket elvonták a fogyasztók, a dolgozók elől. OLASZUSZKÄN Gulya Ernő 50 kg zsírt, 20 kg szalonnát és 3 zsák lisztet falazott el. A házkutatás során előkerült élelmicikkek visszakapásáért Gulya Ernő minden követ meg­A felrobbantott híd még mindig ott éktelenkedik a Bodrog vizében. Bodrogköz néhány községe tokát szenvedve, időt és anyagot nem kímélve küszködik félnapokat a viz két partján, ha az eső követ­keztében sártengerré válik a két .feljáró“. Csak már a hidat építenék fel — sóhajtoznak a falusi dolgozók. Hát valóban itt volna már az ideje I Az Államépité&ieti Hivatal né­hányszor leküldött már kisebb munkáscsoportot a romok eltávo­lítására. Most újra abba maradt a munka. A hid pillérei kevés mun­kával alkalmasak lennének arra, hogy a hidat reájuk építsék, .Nincs pénz, ezért nem megy a munka“, — hangzik a kibúvó a hivatal Vármegyénkben az őszi kalá­szosok aratása befejeződött. A ricsei járásban és zemplén északi részé­ben a szárazság, a fagy és féreg károk miatt általában ritkák voltak a vetemények. Kevés a kereszt a földeken. Sok helyen már megkezdődtek a próbacséplések. A termésered­mények a közepes alatt vannak, bár keresztenként a búza 30—35 mozgatott. Szakács József a kisgazdapárt képviselője vál­lalkozott az ügy sima elinté­zésére. Képviselői jogaira hi­vatkozott és követelte a rend­őrségtől a cikkek visszaadását. Kiváncsiak vagyunk mit szól ehhez Szakács képviselő ur 12000 választója? Tolcsván és Erdőhorvátiban nagymennyiségű termény pusztul A közellátási felügyelőség a rak­tár kezelőinek többszöri kérése után sem gondoskodott az elszállításá­ról. A tolcsvai raktárban 230 q bab, 5 q rozs és 5 q tengeri várja a megsemmisülést. Erdőhorvátiban 108 q bab, 83 q zab, 77 q árp?, 2 q lencse, 6 q borsó és 2 q bura rothad, pe­nészedig vagy lesz a férgek zsák­mánya. A gazdasági rendőrség parancsnoka azonnal intézkedett, és reméljük néhány nap múlva a még használható cikkek rendelte­tési helyükre kerülnek. A felsorolt néhány eredmény egy parányi része az eddig végzett munkának. Van mun­kájuk bőséggel, sok feladat vár még reájuk. De elvégzik és rendet teremtenek a szabó- tálók legveszedelmesebb front ján, Zemplén vármegyében is. részéről. Nincs kibúvói Meg kell találni a módját, hogy a hid építésének az előfeltételeket már most meg­teremtsék. Munkaerő van, csak meg kell keresni. Sátoraljaújhely munkakerülői végre hasznot is hajtanának. És az internálótábor lakói? bizonyára elegendő munka­erőt adnának a roncsok kiemelé­séhez. Az ország minden részében terv­szerűen és gyorsan folynak az újjáépítési munkálatok, ebbe a munkába végre bele kell kapcso­lódni teljes erővel Zemplén dol­gozóinak is és ezelől nem is tér­nek ki, ha jőszándékukat a tétlen­ségbe burkolódzó hivatalok nem keresztezik. kg-ot, a rozs 40—42 kg-ot adott. A szemek szépen fejlettek, tömöt­tek, súlyosak. A tavaszi kalászosok aratását megkezdték. Egy héten belül csé­pelnek mindenfelé. A cséplőgépek üzemanyaggal el vannak látva és minden feltétele megvan annak, hogy szeptember 15 éré a csépie­ket befejezzék. Ne szabotálják a Vendeleteket £ Bodrog halom parzsztsága példás szorgalommal bebizonyította, hogy elvégezte azokat a munkákat, emelyek a gazdasági élet helyre­állításában reá vártak. Dicsérettel beszél róluk a járási főjegyző és mindenki, akinek szívügye a falusi dolgozók sorsa. Megdöbbenéssel hallgatjuk pa­naszukat és jogosnak ítéljük fel­háborodásukat, amikor az utóbbi napokban szenvedett sérelmükről beszélnek. Libát, olajat és egyébb cikkeket hozták Ujhelybe, hogy cserébe hiányzó szükségleteiket magukkal vigyék. A gazdasági rendőrség a kapott utasítás szerint elvette ezektől az őstermelőktől a magukkal hozott értékeket. Ki hát a felelős az előfordult esetben ? A vármegyei közellátási hivatal. Az a szerv, amelynek hivatása volna a rendeletek szigorú végre­hajtását ellenőrizni. Ezt mulasztotta el a közellátási hivatal nem csak Bodroghalom, hanem szerte a megyében. A dol­gozók követelése jusson már egy­szer érvényre és igyekezzen ez a szerv úgy végezni a feladatát, hogy intézkedéseivel a nép érdekeit tartsa szemelőtt. Futballoznak és kecskéket legeltetnek a dohánygyárral szemközti temetőben Furcsa látványban lehet része azoknak, akik az állomás felé járnak. A dohánygyárral szemközt lévő temetőben, a sírok közt és a hantokon foot- balioznak a gyerekek és kecs­kéket legeltetnek a felnőttek. Esztétikai szempontból súlyo­san kifogásoljuk, de azonkívül súlyosan kegyeletsértönek ta­láljuk, sőt erkölcsbe ütközőnek és éppen ezért felhívjuk a ha­tóságok figyelmét, hogy azon­nal intézkedjenek. Ha a fi­gyelmeztetés nem használ, úgy szigorn megbüntetésüket kérjük azoknak, akik a hatóság intézkedését nem tartják bel Salpzelem Kluger Gyula sátoraljaújhelyi ) származású sakkmester a debre­ceni sakkversenyen dr Asztalos nemzetközi mesterrel első helyen végzett megelőzve Gereben olym- pikont és több pesti mestert. Ezen eredmény után Kluger Gyula az Oroszországgal vivandó csapatinérkőzés helyezettje. A ver­seny szeptemberben lesz Moszkvá­ban megtartva. Mikorra épül tel a berecki hid ? ha az újhelyi Üllaurépitészeti hivatal így dolgozik — soha! Megkezdődtek a próbacséplések

Next

/
Oldalképek
Tartalom