Felvidéki Ujság, 1948. január-február (3. évfolyam, 1-8. szám)

1948-01-01 / 1. szám

* í FELVIDÉKI Szerkesztőség és kiaáthivatsi: Sáforaíjaűjhely, Rákóczi-utoa 2. sz. Harmadik évfolyam, 1. szám. Sátoraljaújhely, 1948 január 1 W i ár* Jr* r*-ss * Fiókszerkesztőséff: Ara: 60 tiller. Sárospatak, Kossuth utca 40. ÚJSÁG A. Skodáidémokrata Párt se<emplénvárm.egyei hetilapja Ma: riportregény és naptármelléklet I A szociáldemokrácia feladata 1948-ban: .4 karácsonyi tradíciókhoz tartoznak az államférfiak ünne­pélyes megnyilatkozásai, amelyek sokszor iránymutatók a poli­tikai életben. Az idei karácsonynak négy ilyen rendkívüli jelen­tőségű államférfiul megnyilatkozása volt, amelyeknek főleg a szo­ciáldemokrácia szempontjából programmadó értékük van. Ezek a megnyilatkozások a következők: ' * THdy X oltói* ^Itótsielnölc a MTI politikai főmunkatársa előtt karácsonyi nyilatkozatot adott, amelyben főleg a demok­ráciának a vallásokhoz és a szel­lemi szabadsághoz fűződő kap­csolatait tisztázta. A vallásra vo­natkozólag kifejtette, hogy a ma- 1 gyár demokrácia eddig számtalan bizonyítékát adta annak, hogy nem kívánja érinteni senki vallá­sos meggyőződését. Az egyházak komoly hatással tehetnének de­mokráciának szellemi fejlődésére, azonban ne jelentkezzenek hatalmi szervezetként egv letűnt vi­lág visszakozásának szán­dékaival. • A szellemi szabadságot pedig senkise féltse a demokráciától, mert annak éppen a demokrácia az éltető eleme. Szakasifs Árpád miniszterelcökhelyettes elvtársnak két olyan megnyilat­kozása volt, amely a szociálde­mokrácia álláspontját az összes aktuális kérdésekben megrögzíti. Az egyik a „Világosság“ munka­társának mondott interjúja, amely­ben többek között a következő­ket mondotta: Azt akarjuk, hogy egyre élesebb legyen a határvonal az u. n- polgári demokrácia és a népi demokrácia között. Arra törekszünk, hogy megalakíthassuk Európa baloldali szocialistáival és kommunis­táival az őszinte demokratikus elemek nagy és hatékony szövetségét. A dolgozóknak csak egy útjuk lehet, a szocializmus útja és azon az egy úton szorosan egymás mellett kell haladni a Kommu­nista párttal. Mi, magyar szociáldemokraták el vagyunk szánva arra, hogy ezt az utat járjuk végig, erről az útról le nem térünk, erről az útról nem engedjük magunkat leráncigálni. A Népszavában Írott vezércik­kében a Kommunista párthoz fűződő kapcsolatunkat ebbe az egyetlen klasszikus mondatba sűrítette : A Kommunista párttal ide­ológiailag is megalapozott akcióegységre törekszünk. Marosán György helyettes főtitkár elvtárs: a Világosságnak adott nagy nyi- j vezetők szerepére vonatkozólag lafközatában főleg a szocialista ' in on d ott n agy jelentőségű szavakat: A szocialista vezetőgarniturának kormányon belül és kormá­nyon kívül olyan befolyást kell gyakorolnia a dolgozó tömegekre, hogy azok a 3 éves tervoen nem csupán a gazdasági élet javulását lássák, hanem egy teljes gazdasági rendszerváltozást, sőt végső fokon a szocialista termelési rend -megteremtését is. Ahogy demokráciát csak a demokratának, úgy a vezetést a szocialista pártban csak szocialistának szabad adni aki a szocialista munkásmozgalom alap­vető tételeivel épp úgy tisztában van, mint az életben jelentkező mindennapi problémákkal s azokra osztályérzékével reagál. Szilveszteri záróra: reggel 6 óra! f A belügyminiszter rendeletet adott ki a szilveszteri és január elsejei záróra tárgyában. Esze­rint mindennemű nyilvános étkező és szórakozóhely Szilveszterkor reggel G óráig tarthat nyitva Január 1-én a zárórát a bel­ügyminiszter éjfélutáni két órában állapította meg. Ugyaneddig en­gedélyezik az elsőfokú rendőrha­tóságok előzetes engedélye alap­ján a színi, mozgófénykép, hang­verseny és egyéb előadásokat, továbbá a táncmulatságok tartását. Ä Szociáldemokrata Párt Vezetősége ülést tartott és ennek határozatát is karácsony alkalmával hoztak nyilvánosságra. A határozat ki­mondja, hogy a londoni sikerte­lenség után létrejött helyzet az | eddiginél is parancsoióbban írja i el a Szociáldemokrata Párt szá- ; mára, hogy a béke megóvása, a demokrácia megvédése és a szo­cializmus megvalósítása céljából a pártkongresszus által lefekte­tett elveket minden forradalmi erő latbavetésével valósítsa meg. A magyar demokrácia biztosítása és a 3 éves terv sikere érdekében az önálló, független Szociálde­mokrata Párt forradalmi erejére és munkájára történelmi felada­tok várnak. E nehéz feladatok csak a \kéí munkáspárt szoros, baráti és megbonthatatlan együtt­működésévei oldhatók meg, ép­pen ezért az együttműködés út- jából minden akadályt el kell távolítani és minden olyan prob­léma felvetését ki kell kapcsolni, amely a jó együttműködési za­varná. A határozat felhívja a tagokat, hogy a jelentkező reakciós és imperialista erők ellen kímélet­len harcban egységesen álljanak a párt építő politikája melíett. SZENT EMLÉKEZÉSEK ÉVE (L. M) Ma megnyílik az ajtó egy új esztendő felé az idő nagy folyamatában és ez az esztendő a szent emlékezések éve lesz. Emlékezés arra az évszázad előtti esztendőre, amikor a magyar nép­ben robbanásig feszült a szabad élet iránt érzett vágy és ez a türtőzhetetlen íömegérzet kiformálta a történelem egyik Iegvekmeröbb és legszebb forra­dalmát. Vakmerő volt, mert realpoiiti- fcai mértékegységgel mérve, ennek az ad hoc fegyveres csoportosulásnak be- j vés győzelmiesélye lehetett az összmo- j narchiával és a császári bíztatástól meg- ! szédült nemzetiségekkel szemben. A i monarchikus gondolat válságától félő ! és a reakció segítségére siető cárizmus- sal szemben pedig eleve bukásra volt ítélve. Mégis szép volt, viríusosan szép, mert spontán érzületből lángolt fel, számításon kívül hagyva az esélyeket, szép volt, mert olyan eszméket írt zász­lajára, amelyek örökre meggyőzték a világot arról, hogy a magyar nép jel- lemerényei és szabadságszeretete révén méltó az önáiló nemzetek szerepére és végül szép volt azért, mert eszmei pél­dát statuált úgy a többi nemzetek, mint az utókor felé. A politikában tudománytalannak mondják a jóslást, de az, hogy ez a forradalom a magyar nép leltemének Ieglényegét vetette ki a történelem lap­jaira, megenged nékünk egy feltétele­zést : mi tett volna a magyar népből azóta, ha ez a forradalom győzelem­mel jár ? Ila egy évszázad óta paraszt­jaink, munkásaink, értelmiségeink sza­bad és egyenlő emberekként élhettek és alkothattak volna e haza határai között, ahogy azt ez a forradalom akarta? Ml lett volna, ha egy évszázad­dal ezelőtt megalkothatták volna azt az élet-keretet, amit a forradalom eszmei jogutódja,a mai demokratikus kormány­zat valósít meg lépésről-lépésre, min­den tapodtat harccal kikényszerítve? Minden bizonnyal kivontuk volna ma­gunkat a germanizmus fegyveres hatása alól és megtakarítottuk volna azt a két katasztrófát, amely évszázadokkal ve­tette vissza a magyarság fejlődéséi. És lendületben, alkotókészségben, gazdag­ságban és műveltségben egyszintes! állnánk a világ legfejlettebb népeivel. Az a cél, amit az 1848-as forradalom írt vörössipkásainak zászlajára nem lett valóság akkor és nékünk csak emléke­zést és tanulságokat hagyott. Emlékez­zünk rájuk és tanuljunk áldozatkészsé­güktől, példaadásukból mi Zempléniek elsősorban, akik e forraealom lendítő- géniuszát, lánglelkü apostolát, zászló- hordozóját és vezérét, Kossuth Lajost adtuk Magyarországnak. És nékünk szocialistáknak szent em­lékezések éve az 1848 azért is, mert ebben a forradalmi vihartól terhes esz­tendőben irta meg Marx és Engels azt a Kommunista kiáltványt, amely azóta bibliája és elindítója lett a világtörté­nelem legmomumentálisabb tömegmoz­galmának, a szocializmusnak. Nem vé­letlen, hogy éppen ebben az esztendő­ben született meg, mert Marx váteszi lelke már akkor megérezte, hogy min­den szabadságérzet első alapja a szo­ciális igazság. Emlékezzünk ezen az éven át az év­század előtti nagy és tanitó esztendőre, de ez az emlékezés ne legyen magéba- boruló, ünnepi és meddő révültség, ha­nem buzgóságra serkentő figyelmezte­tés, amely a múlt bányájából fejti ki a jelen kincseit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom