Ujhelyi Hirlap, 1924 (27. évfolyam, 1-56. szám)

1924-04-19 / 30. szám

(3) 30 szára ÚJHELYI HÍRLAP hajtott ténykedésével a gyermekek írás­beli készségéről szóló tartalmas és igen értékes előadása követte. Felszólalt az értekezleten a kir tanfelügyelő ur és ifi. Deutsch Sámuel ur Utóbbi mint s?ü 6 és iskolaszéki tag. A közszemle re kiállitott kézimunkák élénk érdeklő­dés tárgyát képeztek. — Tej. vaj, sajt kivitel-íneküszabaddá tétek*. A Kereskedelmi és Iparkamara közli az érde­keltekkel, hogy a földmivelésiigyi miniszter 80623/924. számú rendeletével folyó évi május 4i í 1 ével kezdú'leg a tej természetes (friss vagy sózott ós olvasztott) vaj, valamint a sajt enge­dély nélkül való kivitelét megengedte. — Az Ausztriából behozhatóvas- és fémipari árnciKkeK. A miskolczi Kereskedelmi és iparkamar közli az ér­dekeltekkel, hogy az Ausztriával kötött kontingens-szerződés alapján behozható vas- és fémipari árucikek havon­kénti mennyiségének részletes jegyzéke a Kamaránál megtekinthető. — Az órák behozatali kontin­gensének felemelése. A miskolczi Kerskedelmi és Iparkamara közli az ér deleitekkel, h >gy az óraérdekeltség ké­rése folytán a kereskedelemügyi mi­nisztérium a pénzügyminisztériummal egyetértőleg az eddigi félévi 8000 drb-ban megállapított nemes fémből készült órák kontingensét félévi 18000 drb. ra emelte fel. Ez iránti behozatalt kérelmek a m. kir. Külforgalmi írod), nal (Budapest, IV. Váci-utca 20) nyuj t ndók be. — Ne dobja el szerencséjét, ha­nem lapunk mai számához mellékelt levelező lapon azonnal rendeljen az uj osztálysorjátékra legalább egy sorsje­gyet Legnagyobb nyeremény 1 mi 1 írd. A sorsjegyek árai: egész 40.000, léi 20.000, negyed 10.000 koron t Benkő Bank r. t -nál Budapest, Andrássy-ut 00. — Városi mozi. F. hó 23-án szer­dán és csütörtökön „Fridericus rex“ 7 felvonásban. III. rész: Sanssouci. — Szombaton és vasárnap „A tengeri medve“ Komédia 5 (elvonásban. Fő­szerepben: Harald Lloyd. A jegyeket a Gojdics tőzsde árusítja — Export importtal foglalkozók figyelmébe. A miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara felhívja az érdekeltek ügyeimét arra, hogy a tel|es vámtarifa, az érvényben lévő összes vándelpénzek, behozatali és kiviteli tilalmak, valamint a kiviteli illetékek táblázatos összefog lalásával a Kamara hivatalában meg­tekinthetők. — Elveszett. Vörös István hb. áll. polg. iskolai tanár katonai igazolvány! lapját elvesztette. — Lefkovics Ignác abaujszántói lakos az újhelyi vasúti állomáson, vagy a vonatban elvesztette a miskolczi ezredparancsnokság által kiállitott katonai igazolványt lapját. — Államrendőrkapitányság, — Elveszett. Kun Miklósné főka lauz neje hb. lakos tulajdonát képező 1 koca 1 ártány 1—1 éves, fehér gön­dör szőrű, mangalica sertése f. hó 9 én a reggeli órákban udvarából elbitangolt és azóta nyoma veszett Körözését az áilamrendórség elrendelte. — TaláStatatott f. 13 án a Kazin- c/i-ucca 10 sz, ház előtt egy kb. lü cin. széles és 25 cm. hosszú láncon lévő lakatkulcs. — F. hó 14-én a Fő- uccán 12 drb. körülbelül 4—5 hóna pos fehérszőrli sertés bitangságban ta láltatott. — Államrendőrkapitányság. KÜZGAZiSJkSÁG. $ jVSsg/ar-Jfémsi $ank mérlege. A Magyar-Német Bank r. t -nak az 1923 évi üzletévről szóló je’entése a legnagyobb mértékben indokolttá teszi azt a bizalmat és érdeklődést, amely- lyel nemcsak a belföldi gazdasági élet, hanem a külföldi tőke nem egy előkelő exponense is újabban e pénzintézettel szemben viseltetik. A közepintézetek sorában ugyanis a Magyar-Német Bank ipari és kereskedelmi érdekeltségeinek kifejlesztésével szinte amerikai gyorsa­ságú karriert futott meg. Az intézet érkeztünk az állomásra. Ott a perronon kettős sorba állí­tottak fel és feltűnt nekem, hogy a kisérő vörös katonák mintha kereslek volna valamit a földön, folyton a lá­bainkat nézték, kisült, hogy akinek jó cipője, lábszárvédóje. különösen pedig kincstári holmija volt, attól azt egy­szerűen elvették és ócskát adtak he­lyébe. így szemem láttára Hubay be­regszászi csendőrszázadosnak három­szor cserélték ki a köpenyegét és két­szer a blúzát, úgy hogy ő, aki Böhm hadügyminiszter rendeletére verte le annak idején a kommunizmust a sá­toraljaújhelyi barakkban, most ron­gyosan és kifosztva érkezett Buda­pestre. ^ Nagyon csodálkoztam, hogy tőlem nem vettek el semmit, pedig a fiam autóbundája volt a karomon, melyet feleségem hozott magával, amidőn Uj helybe hozták. Rajtam csak egy ócska autóköpenyeg volt Az autókö- penyeget átadtam Lánczi fogolytár­samnak, akinek nem volt köpenyege és akinek ez a köpenyeg a Markóban (törvényszék fogház Budapest) és a gyüjtőfogházban nagy szolgálatot tett, mert júniusig úgyszólván mindig ’hi­deg volt. A magyarázata annak, hogy tőlem el nem raboltak semmit, az, hogy a törvényszék elnöke, mikor a felesé gém nála ült az irodában az ő füle hallatára kitelefonált az állomásra a vöröshadőrség parancsnokának, aki minket Budapestre kisért, hogy : aki Mailáth elvtárstól valamit elvesz, az 15 évi fegyházat kap. Thuránszky Lászlóról pedig, mikor bevitték a marhakocsiba jó bundáját leszedték. Voltak olyanok, akiktől pok­rócot és egyebet is elvittek. Ezalatt a pályaudvaron nem láttam semmi előkészületet arra, hogy min­ket bevaggonirozzanak, csak két mar­hakocsit láttam ott vesztegelni, abba szállítottak be minket azután szakadó esőben fél 9 órakor délelőtt En az egyik kocsi sarkában kerültem, a pod- gyászomra ültem és vártam, hogy mi történik majd ? Amikor az újhelyi hozzátartozók megtudták, hogy a túszokat viszik Budapestre marhakocsiban, valóságos bucsujárás volt a városból az állo­másra. 1924. évi április IQ érdekkörébe tartozó összes ipari és kereskedelmi vállalatok, mint a Deme- cseri Ipartelepek r. t, „Ökonómia“ Mezőgazdasági és Kereskedelmi r. t., Fővárosi Fasor szanatórium r. t ^ké­mia* Magyar Vegyipari r. t., Titánia Fém és Késárugyár r. t., „Árpád" gőz­malom Mezőgazdasági és Ipari r. t, s egyéb hatalmas vagyontétdek mind­össze 192 millió korona összegben sze­repelnek az aktívumok között. A folyó üzlet fejlődését igazolja a váltóáilo- mánynak a tavalyi 136 millió koronáról 1,750,000,000 koronára való emelkedé­se. A bank április 12-én megtartott közgyűlésén az alaptőkének 500 miliió koronáról 1,200,000.000 koronára való felemelését határozta el egy svájci tő­kés csoporttal és bankházzal létesített j korábbi megállapodásához képest. Az utóbbi hónapok kedvezőtlen helyzete dacára is a piac nagy szimpátiával fo­gadta a Magyar Német Bank legutóbbi tranzakcióit és tovább is igen kedve­zően itéii meg a pénzintézet fejlődési lehetőségeit. Az intézet részvényei ma is az augusztusi kurzus háromszorosán állanak. Egyébként az intézet minden részvény után 1000 korona osztalékot fizet, s az uj részvények 2:1 arányban adatnak ki 11000 koronás árfolyam mellett a részvényeseknek. — A Frankfurti Biztosító angol- országi terjeszkedése. Angol és né­met szakkörök információi szerint a londoni Comerciál Unió és a Frank- \furli Általános Biztosító R T. között megállapodás jött létre, melynak értel­mében a két intézet egymás tüzüzle- teiben egyforma arányban részesedik. Comerciál Unió nem csak Angliának, de az egész világnak egyik legjobban íundált és legjobb nevű vállalata. Ezen sikeres cooperatió révén a Frankfnrti Biztosító az európai biztosítók élére került. A sátoraljaújhelyi főügynökség vezetője Weisz Hermann Rákóczi-u. 18 és Petőli-u. 12. —- Milliárdos lehet, ha azonnal ren­del az osztálysorsjátékra levelezőlapon sorsjegyet a Benkő Banktól Budapest. Andrássy ut 00 Sorsjegyek árai xjy 40 000 V2 20 000 V* 10.000 korona Tfoü! Vívó tanfolyam. Gerewlch Aladár, az országos hírű vivómester egy hathetes vivótaufolya- mot rendez városunkban. A tanfolyam május elsején kezdődik. Oktatás heten- kint háromszor lesz. Vivószereket a mester ad. I andij 20 aranykorona. Hogy a tanfolyam létrejöjjön, bizo­nyos számú résztvevő jelentkezésétől függ. Azért szükséges, hogy a jelent­kezések mielőbb megtörténjenek. felcnt- kezéseket április hó 26-ig elfogad Nagy Andor, a Sac. ügyvezető főtitkára. Örvendetes lenne, ha hölgyeink is megjelennének a vivóporondon. A ví­vás a külföld hölgyvilágát már régen lekötötte magának. Nálunk a női test­gyakorlat igen szűk határok közé szo­rult és a vívásnál keresve sem lehet kellemesebb és jobb sportot találni számukra. Felelős szerkesztő: Láaazl Zoltán Kiadótulajdonos: Laade«,várni Miksa és Társa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom