3. oldal, 81 találat (0,168 másodperc)

Találatok

41. 1914-11-07 / 45. szám
[...] s közli Thurzó György és Szaniszló Petrőezy István s Br Pró­nay [...] T képeit Ugyancsak Metuényi Karsay Sándorban az utolsó superintendenst méltatja melegen [...] a világi elnöki széket Medueezky Sándor lévai felügyelő foglalja el aki [...] Gusztáv Ulicsny ános és Kosztolányi Sándor emlékezetét hálás kegye­lettel megörökíti a [...]
42. (172. oldal)
[...] elnök árvái Lestin 1904 Medveczky Sándor kir közjző kishonti Rimaszombat 1909 [...] trvsz biró Alsókubin iglói Szontágh Szaniszló ny táblai biró Alsókubin pa­cséri [...]
43. 1912-06-29 / 26. szám
[...] oldal Sztehlo Kornél elfogadja Raffay Sándor indítvá­nyát bár ahhoz hogy közeljövőben [...] 79 Kúdelka Kristóf 1584 Socovsky Sándor 1590 Brestovsky Szaniszló Rohács János 1606 Lihány Márton [...] Svehla Gusztáv 1863 Felügyelők Lehoczky Sándor f 1839 Bankó Sámuel városi [...]
44.
[...] dunántúli kerületből Radó Kál­mán Poszvék Sándor és Gyurácz Ferencz a dunáninneni [...] Teofil Hunfalvy Pál és Dolleschall Sándor a tiszai kerületből Péchy Tamás [...] kapta mely azon eredeti Thurzó Szaniszló nagy pecsétjével ellátott példány után [...]
45. 1889. szeptember
[...] Sáling Gézát Fuchsz Pált Zoch Szaniszlót Szuchovszky Sándort Lacziak Mihályt Hamel Adolfot Az [...]
46. (90. oldal)
[...] Stimel Pál földbirtokos T Zoch Szaniszló az agyben Labáth János vt [...] és Felsőzsember lgyben L Bernáth Sándor F Kiszely János körjegyző Báton [...]
47. Győri templomok (28. oldal)
28 ban továbbá Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek című gyűjte­ményének 209 [...] Ez az új templom Villányi Szaniszló szerint inkább csak egy szegényes [...]
48. 1879. szeptember
[...] hivataloskodott s nyugalomba vonult Zoch Szaniszló Pepich Vilmos Hodrusbányán Sinkoviez András [...] Fóthon Kund Pál Lajos Tó­Györkön Sándor Géza P ét er in [...]
49. (247. oldal)
[...] főreáliskol tanár helyben T Naqy Sándor Lsz Nagykároly 239 evr 3405 [...] 5 Penészlek 5 Erendréd 3 Szaniszló 2 Tőketerebes 2 1 1 [...]
50. (215. oldal)
[...] 1 Redei Károly t Nagy Sándor év f Plachy Gyula kir [...] 32 Penészlek 30 9 1 Szaniszló 14 92 Szil ágy vm [...]
52. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (117. oldal)
[...] márc 16 án Bajmócból Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveléből Irreg 3 fasc [...] itt sincs megnevezve 5 Sozovius Sándor 1608 ban kassai rektor és [...]
53. VI. Fejezet (57. oldal)
[...] tűzött s minek gyakorolhatására Poszvék Sándor még a gyámintézet körén belül [...] evangélikus egyházunknak egyik oszlopa Thurzó Szaniszló választatott meg az ország nádorává [...]
54. Tematikus tartalom • III. Ünnepélyek, gyűlések stb. • Veszprém (315. oldal)
[...] irják Kossuth Fe­rencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltal Jenő Gárdonyi Géza Timár Sza­niszló Szabolcska Mihály Endródi Sándor Mar tos Ferencz Kürthy Emil [...]
55. XXI. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház felügyelői (506. oldal)
Steltinger Stettner József Stiegler Sándor Strauss Miklós Strecsko Sámuel Stromp [...] 138 Thurzó Miklós 112 Thurzó Szaniszló 145 Tichy Gusztáv 486 Tiefenbacher [...]
56. Név- és tárgymutató (318. oldal)
[...] Soputius Jeremiás 236 3 Sozovius Sándor 117 5 236 2 Sozovszky [...] Thur­zó Kristóf Thurzó Miklós Thurzó Szaniszló i kanonok 92 93 166 [...]
57.
[...] működött lelkészek névsora 1 Kükemezei Szaniszló Stanislaus 1564 2 Zebrovius Albert [...] 1754 nov 21 11 Farkas Sándor 12 Mihóky Pál 13 Mihóky [...]
58. A toporczi Zsigmond ág (84_3. oldal)
[...] 1639 alispán követ táblabíró Thurzó Szaniszló prefek­tusa főisp helyettes Gotssith Károlyi [...] Imre 28 Bora I Horváth Sándor II Simon Elek 29 sz [...]
59. 1922-11-11 / 45-46. szám
[...] is megemlítjük hogy Dr Kovács Sándor teol akad tanár a Protestáns [...] evang lelkész tartott szabad előadást Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán [...] szoros kapun Előadó Dr Nagy Sándor ref lelkész November hó 26 [...] ada­tik nektek Előadó Dr Nagy Sándor ref lelkész Min­denkit szeretettel hiv [...]
60. Tematikus tartalom • Költemények • Sántha Károly. Ezredéves ének (176. oldal)
[...] Győr ós Esz­tergom régiségeivel Villányi Szaniszló szinte benczés foglalkozik Pozsony város [...] a babért Elég csak Szilágyi Sándort említenünk ki a protestáns Rákóczyak [...]