Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

106. 1611. március 18. Biccse. Lány Illés Trencsén-, Liptó- és Árvamegyék superintendense Thurzó Györgyhöz. Tudósítja Thurzót a bajmóci egyházi bíróság ítélkezéséről. A vádolt pré­dikátort prédikátori tisztségének elvesztésére ítélték és az ítéletet mindjárt végre is hajtották. A turóci prédikátorok elhatározták, hogy superintendensüket, Me­likiust egyházaikba nem engedik be és neki a censust meg nem fizetik. Ez a rebellió csak: a Liber Concordiae ellenségeitől származhat. A Peniculus Papporum megcáfolására egyházlátogatásai miatt alig tud vállalkozni. Thurzó tanácsát kéri. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2. fasc. Illustrissime Comes ac Domine, Domine Patrone mihi obser­vandissime, praemissa fidelium meorum servitiorum ac precum com­mendatione, salutem Ill-mae D-ni V-ae et felicitatem sincere precor. Ego heri demum Baymocio 1 cum vicino meo Predmiriensi 2 reversus sum: Ubi absente a consessu ecclesiastici iudicii (propter morbum) dominó Isaaco, 3 consiliis dirigendis ipse praefui. Captivus ille minister, 4 cum ipse ultro peccata sua fateretur et nil, nisi mitiga­tionem poenae et vitám rogaret, summo omnium consensu de­gradandum esse, pronunciatum est. Eius vero degradationis talis ritus fűit. Deductus homo infelix compeditus in templum ante sum­mám aram in habito ecclesiastico, nobis usitato, statutus est. Prae­missa per Uyheliensem praepositum 5 admonitione, sententia in eum lata publice in frequentissimo auditorio per notarium nostrum pro­nunciata est, gemente interim et lachrymante captivo. Tandem de­tractus illi pileus et pallium ac iniecta turpissima quaedam bene attrita lacerna, vulgo Huna dicta, cum rotundo eoque veteri et squalido pileolo atque sic edictum, ne se ministrum nominet, neque ullas ministerii partes obire attentet. Eductus ieitur tanquam motio e templo, adduetus est ad iudices politicos, qui eum proscriptionis sententia ferierunt, pro qua tamen ille ingentes gratias egit. Haec d<» iudicio Baymociano. 1 Bajmóc, Nyitramegye. 2 Predmér prédikátora Grelnertius Baltazár. 3 Abrahamides Izsák Pozsony-. Nyitra- és Barsmegyék superintendense. 4 Thurzó MikMs özvegvének, Zerau Anna-Máriának 1611. márc. 16.-án Bajmócból Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveléből (Irreg. 3. fasc.) 1 megállapít­ható, hogy a vádlott egy cseh prédikátor volt, de az ellene emelt vád itt sincs megnevezve. 5 Sozovius Sándor. 1608-ban kassai rektor és ekkor fogadta el a zsol­nai rektorságot, miután a rektor járandóságát ktfön az ő kérésére felemelték. (4n r . lt. Fasc. 198. No. 56. és 58.) Mint vágujheHi prépost halt meer 1618. febr. 18. (Fasc. 7. No. 41.) A vágujhelvi nrépostságot Zsigmond alapította 1414-ben. Ebben az időben a protestánsok kezén volt. Történetét megírta Reviczky Ber­tVan: A vágujhelvi prépostság története. Trencsén, 1898. V. ö. a 204a számot,

Next

/
Oldalképek
Tartalom