Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1873–1879

1879. szeptember

18 Ncigylionti esperesség. A) Halálozás, Bnócz Kálmán f.-rakonczai és drényói egy­házfelügyelő. B) Változások. Fuchsz János bagonyai r. lelkészszé lett. Felügyelökké lettek: Placliy Bertalan Cseriben; Ruttkay Márton. F.-Rakonczán; Fabricius Ágost Terényben ; Holuby Vilmos Bagyanban. — Tanítókká választattak: Cséri Brózik András helyébe, a ki fél­századnál tovább hivataloskodott s nyugalomba vonult, Zoch Szaniszló ; Pepich Vilmos Hodrusbányán; Sinkoviez András Korponára; Botár Lajos Schüttrisbergába. C) Építkezések. F.-A 1 m á s, Csali iskoláját fedette. B á t, épülő félben levő templomát padokkal, a paplakot és iskolát kőkerítéssel látta el. Darázsi 400 frton orgonát szerzett. Közé p­P a 1 o j t a paplakát átalakította. Pocsuvadlo templomát fe­dette s iskoláját tetemesen javította. Selmecz 541 frtot fordított építkezésre. S z á z d 214 frton harangot vett. Teszér 50 kii a bú­zával egyházi magtárt alapított, L e d é n y tantermét és tanítói lakát átalakította. D. K e g y a d o m á n y o k. A selmeczi takarékpénztár Hodrus­bányának iskolája felszereléséhez, ugy mint tavaly, ismét 13 frtot adott. A teszéri egyház felügyelője, víznyomatu pecsétet a lelkészi hi­vatal számára. Kucsera János 40 frttal diszíttette az oltárt. P r e n c s­f a 1 u n WeinertErasmus róm. kat. ismét egy csillárral díszítette fel az evang. templomot. Bossányi Rudolf két arannyal jutalmazta a szaká­losi szorgalmas tanulókat. Pestmegyei esperesség. A) Meghaltak: Brocken Lajos lelkész Domonyban. Klement János tanitó Péterin. B) Változások: a) lelkészi karban: Domonyban Endreffy János, Fóthon Jankó Károly, Bényén Kemény Dezső, Rákos-Pa­lotán Seffarovszky János lelkész helyére csere utján Kolbenhey er Sámuel kis-csalomiai lelkész választatott. —- b) Felügyelői karban : Kecskeméten Szinovicz Lajos, Fóthon Kund Pál Lajos, Tó­Györkön Sándor Géza, P ét er in Koos Emil, V a d kert e n Beniczky Béla választattak, c) Tanítói karban: Péterin Pittner Dénes, Mo­gyoródon Szuchovszky Béla, Káván Klein Lajos, Czegléden Alexy Lajos lettek megválasztva. C) Épít kez é se k, áldozatok: Péterin uj iskola épült 1100 frt költséggel. Ugyanott Földváry Elek a templomra 20 frtot, Bellágné asszony Monorról 5 frtot, Klement János 4 frtot ajándékoz­tak. Czinkotán magtár épült s a szószéket és oltárt diszes terítő­vel látták el a nők; Varga János az oltárképet s annak keretét 40 frtnyi költségen újíttatta meg, Szentkirályi Kubinyi Jolán urnő pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalom