Evangélikusok lapja, 1922 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1922-11-11 / 45-46. szám

1922 HVAftGÓlilI^UftOK IiAPJA 7 Oyónl ünnep Békéscsabán. A békéscsabai evang. Rudolf főgimnázium jeles költőnk, Gyöni Géza emlékezetet október hó 21—22. napján szép ünnepély keretében újította fel. Az ünnepélyen, melyen a főgimnázium egykori növen­dékei, Gyóni osztálytársai is résztvettek, a nemzetgyűlés, a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, Petőfi Társaság s a Luther Társaság is képviseltették magukat. Itt is megemlítjük, hogy Dr. Kovács Sándor teol. akad. tanár, a Protestáns Árvaházi Naptár 1923. évi szá­mába egy rövid, de Gyóni Géza életét s nagyértékü mun­kásságát találóan jellemző megemlékezést irt, mely a költő sikerült arcképével, továbbá a költő szülőházáról és teme­téséről került képekkel a naptár tartalmas voltát jelenté­kenyen emelte. I irnuArc fmii Ivolt nemzetgyűlési képviselő, tVUVAia LffilL |h„Hap^ii református lelkész meghalt. Az elhunyt lelkipásztor a fasori parochiális kör­ben működött s az ottani gyülekezet megszervezése s a fasori szép templom felépítése az ö érdeme. Munkásságát a fővárosi református testvérek „Egyházi Értesítő“-je meleghangú vezércikkben méltatta. A dunamelléki református egyházkerület őszi közgyűlését Budapesten október hó 11—-13-án tartotta. Dr. Ravasz László püspöki jelentésében többek között a 300 éves nagyenyedi kollégiumról mint „a tövisek közé ültetett liliomról* is megemlékezett, majd baranyai és tolnai egyházlátogatásairól számolt be. Behatóan foglalkozott az ottani református nép két nagy betegségével, az egykével és a dijlevélharccal s azok orvoslásával. A közgyűlés mele­gen ünnepelte Dr. Darányi Ignácot 20 éves fögondnoki jubileuma alkalmából, valamint Szilassy Aladárt, kit 75-ik életévében magaaföpásztor azzal az elismeréssel tisztelt meg, hogy Szilassy „ma Magyarország egyik legkülönb református lelkipásztora és egyik legeredményesebb igehirdetöje". Karácsonyi vásár lasz december hó 2-án és 3-án a Deák-téri nagyteremben, melyre az Evang. Luther Szövetség a hívek figyelmét ismételten felhívja. Nyitva délelőtt 12-töt este 8-ig. Belépés 20 K, gyermekeknek 5 K. Családi estély. Á Keresztyén Diákok Világszövetsé­gének egyetemes diáknapján, november 19-én este 6 órakor a Sütő-utcai ev. iskola dísztermében vallásos estélyre hívja meg szeretettel a nagyközönséget és a főváros diákságát a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség. Előadást tart Deák János ev. teol. tanár. Belépődíj nincs. Részletes programmot a templomok kijáratainál osztunk szét. A pesti Veres Pálné-liceum a reformáció emlé­kére lelkes ünnepélyt rendezett. Dr. Szigethy Lajos tanár ismertette a nagy napot, a növendékek énekszámokkal és Wolf: Luther Wartburgban c. jelenetének bemutatásával jeleskedtek. Ez utóbbiban főleg Molnár Zsuzsa és Hesz Olga növendékek tűntek ki Reformációi emlékünnepély. A pesti Deák-téri evang. Szövetség október hó 31-^n délután a templomban tartott emlékünnepélyén az emlékbeszédet Dr. Kaas Albert báró nemzetgyűlési képviselő, az Orsz. Evang. Luther Szövetség elnöke tartotta. A nagy hatást keltett emlék­beszédet kivonatosan fentebb közöljük. Grátz Vilmos orgonaművész Chr. Rinck előjátékának és Boelmann imá­jának, R. Berts Mimi operaénekesnő pedig Hummel Hallelu- jájának művészi előadásával gyönyörködtették a közönséget. A szövetségi Gyermek-kórus és a Fasori Szövetség vegyes­kara Mendöl Ernő, illetve Kaszás Gyula vezetésével szintén közreműködtek, Szeretnők, ha a szövetség jövőben az énekszámok prezicebb orgonakiséretére s a hasonló ünne­pélyek műsorának általában kívánatos stilszerü összeállítá­sára nagyobb gondot fordítana. A budapesti Luther-Otthon október hó 29-iki refor­mációi ünnepélye a következő műsorral tartatott meg: 1. „Eros vár a mi Istenünk*. Közének. 2. Ima: Pröhle bándor s. lelkész. 3. Ünnepi beszéd: Jánossy Lajos teol. 4. „Evolúció“, szerzé: Sztehlo Kornél, előadta: Czikély Ernő műegyetemi halig. 5. Schubert: „Des Schäfers Klaege- lied , szárnykürtön előadta: Hübsch Gusztáv műegyetemi halig., orgonán kisérte: Zergényi Tibor szigorló orvos. 6. ünnepi beszéd, tartotta: Sztehlo Kornél, a L.O. kor­mányzó bizottságának elnöke. 7. Himnusz, előadta: a Luther-Otthon énekkara. A Protestáns Iparosképző Egylet október hó 31-én estélyt tartott, melynek műsora volt: 1. Misura János: Ima. 2. Szuchovszky Gyula: Megnyitó beszéd. 3. aj Dr. Schackn£—Margócsyné : Sóstó partján b) Margócsyné: Kakukszó. Énekelte: Nagy Irén, zongorán kisérte: Tóth Ivánné. 4. Porkoláb Gyula: Luther. Szavalta: Dákai Kató. 5 Algöver Andor: Múlt és jelen. Játék 1 felvonásban. Elő­adták : Algöver Andor, Misura Mihály és Udvardy Sárika. 6. Algöver Andor: A protestantizmus és a nemzeti eszme. 7 Mendelssohn : Hebriden. Zongorán: Tóth Ivánné és Grátz Vilmos. 8. Gabányi Árpád: A tót táncmester. Előadta: Ros/mszky János. 9. aj Mascagni: Parasztbecsület. San- tuzza ária. — bj Kacsóh Pongrácz : Késő ősz van. Dal. — ej Noseda Károly: Szivem. Énekelte: Mészáros Margit operaénekesnő. 10. Várady Antal: Rákóczy Rodostón. Sza­valta: Ádám Vilma. II. Margócsyné Algöver Erzsébet: Cserkészpihenő. Diákjáték 1 felvonásban. Halálozás. Dr. Oravecz Pál egyházi nyilvántartónk édesanyja váratlanul elhunyt. A megszomorodott családnak őszinte részvétünket nyilvánítjuk. A békéscsabai Evang. Leányegyesület a refor­máció emléknapján a békéscsabai színházban nagyszabású ünnepélyt rendezett. Az ünnepi beszédet Kuthy Dezső, a Luther Szövetség igazgatója tartotta. Beszéde prológ volt Schönhermek: a „Hit és szülőföld“ cimü népdrámájához, amely beszéde után színre került. Sajnos, a darab szerep­lőinek nevei nem állanak rendelkezésünkre s igy nem áll módunkban mindcnikröl külön-külön dicsérő szóval meg­emlékeznünk. Csak annyit: ilyen nívós műkedvelő-előadás bármely nagyobb vidéki színtársulatnak becsületére válnék. Nem egy szereplőben, csabai hölgyben és tanítóban, való­ságos drámai szinésztalentum veszett el. De tovább megyünk, igy játszani csak azok tudnak, akiknek szivében-ielkében a Schönherr-dráma hőseinek fanatikus lutheri hite és szülő­földjük, hazájuk iránti nagy szeretete — élő valóság. — Vajha valóra válnék az előadás hatása alatt megszületett elhatározás, hogy a békési nagyobb egyházakban meg­ismétlik az előadást, hadd fanatizálnák ott is, mindenütt hitében és hazafiságában a ma közömbös embereit, külö­nösen az ifjúságot és hadd nyernének indítást ott is min­denütt a lutheránus magyar lányok, a csabaihoz hasonló élő egyesületbe leendő tömörülésre Nagylelkű adomány. Gróf Bolza Pál Szarvas város 200 éves jubileuma emlékére 15.000 koronát adományozott a Luther-árvaház részére. A salgótarjáni egyház ezévben is hagyományos kegyelettel ünnepelte a reformáció kezdetének emléknapját és pedig október hó 29-én délelőtt 10 órakor ünnepi isten- tisztelettel, délután 5 órakor reformációi emlékünnep kere­tében, amelyen feszenszky Károly evang. lelkész tartott szabad előadást, Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán hegedült Röder Alfréd orgonakisérete mellett. — Október hó 31-én délelőtt 10 órakor ifjúsági istentisztelet volt Krisztus parancsai címen a Skót Református Misszió nagytermében (VI., Vörösmarty-utca 51.) november hó folya­mán minden vasárnap este fél 7 órakor előadások tartatnak, melyeknek tárgya: November hó 5-én: Térjetek meg. Elő­adó volt Beveridge Vilmos skót ref. lelkész. November hó 12-én: „Keressétek előbb az Isten országát“. Előadó: Dr. Sebestyén Jenő teol professzor. November hó 19 én: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun“. Előadó: Dr. Nagy Sándor ref. lelkész. November hó 26-án: „Kérjetek és ada­tik nektek“. Előadó: Dr. Nagy Sándor ref. lelkész. Min­denkit szeretettel hiv a Skót Misszió vezetősége. A kecskeméti evang. egyházközség reformációi emlékünnepélyén az ünnepi beszédet Sárkány Béla lelkész tartotta. Jánossá Györgyné s egy alkalmi vegyeskar éne­keltek, Szabó Ambrus szavalt. Áz egyház délelőtt a teme­tőben is tartott emlékünnepet, mely alkalommal a hősi halottak sírjait felvirágozták Kartársi elismerés. A soproni evang. teol. akadé­mia tanárkara Dr. Szlávik Mátyás teol. tanárt 35 évi eper­jesi és 3 évi budapesti tanműködése után való nyugdijba lépése alkalmából Stráner V. igazgató indítványára, mint „mindig hűséges munkatársat, kiváló teol. professzort, köz­ismert irót és kedves kollegát“ tanárkari határozattal mele­gen üdvözölte s további életére istennek áldását kérte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom