Evangélikus Egyház és Iskola 1903.

Tematikus tartalom - III. Ünnepélyek, gyűlések stb. - Veszprém

Készyénytársaság Budapest, VIII, Üllői út 18. sz ) s minden hazai könyvkereskedés útján, havi részletfizetésre is. Bibliai szemelvények. Olvasóink emlé­keznek arra, hogy a megírandó rBibliai olvasó könyv" — felett élénk vita folyt lapunk hasáb­jain. — Ref. testvéreink is foglalkoznak, kérdés­sel, igy legközelebb az e v. ref. egyete­mes tanügyi bizottság májusi ülésén is szóba került e fontos tanügyi kérdés ós élénk eszmecserének szolgált alapjáúl. Az erre vonat­kozó jelentést a következőkben adjuk : „A bibliai szemelvények kiadását, pályázat útján óhajtja a bizottság többsége. Iskolai biblia volna ez a köny­nyebb kezelhetés szempontjából, meg azért is, hogy csak azokat olvassa a gyermek és ifjú a «zent könyvből, a mit könnyen megért ós a mi nem viszi be a télreértések zűrzavarába . . . Érde kes vita támadt e tárgynál. Voltak, a kik elítél­ték az egész gondo'atot s követelték a teljes szent írás jogát s tiltakoztak holmi gyönge ellenvetések ellen s a kor beteges irányának tulajdonították, hogy félnek némelyek az egész bibliától. Mások pedig az előzmények után lehetetlennek tariották már a meghátrálást s a cimet kívánták szeren­csésebbé tenni stb. vagy a kerületek kiküldöttei bői alakítandó bizottság által kívánták volna meg szerkesztetni, de végre is győzött a pályázat elve 1000 koronát kap a legjobb pályamű beküldője A cim „Bibliai Olvasmányok" lesz; az olvasni való részek bevezetésekkel, a legszükségesebb ma­gyarázatokkal látandók el s a kihagyott részek helyett a megmaradt részek közét a pályázó tar­tozik kitölteni a kihagyottak bölcs I''vonatozásával u H.nrminczliét év a magyar közéletből. A modern Magyarország hatalmas fejlődésének leg­szebb korszaka esik bele abba a harminczhét esz tendőbe, a mióta az „Egyetértés," ez a lenagyobb és legragyogóbb hírlap magyar függetlenségért, magyar önállóságért, magyar nyelvért és szubven cióíáért harczol. A sikerek és vívmányok között, a melyeket e kitartós, folytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb : a lelkes harcz arra kényszeritette a bécsi kezet, hogy a nemzet rontó katonai javaslatokat visszavonja. Oroszlánré­sze ennek győzelemnek annak lankadatlan és lel­kes munkásságnak köszönhető, melyet az „Egyet­értés" a legutóbbi politikai küzdelemben kifejez­tek. De már érdemei is vannak ennek a hírlap­nak. Több évtized megmutatta, hogy az „Egyet­értés" mindig első iparkodott lenni az értesítés gyorsaságában és megbízhatóságában Terjedelme, formája, megengedte, hogy nemcsak a politikának szánjon bőséges teret, de minden napi eseményt kimerítően és hiven ismertessen ós tárgyaljon s az irodalmi olvasmányok terén is többet ós job­bat nyújtson bármely lapnál. Politikai vezető cikkeit irják: Kossuth Fe­rencz (főmunkatárs,) Fenyő Sándor (főszerkesztő,) Eötvös Károly (főmunkatárs,) Mezei Ernő, Szatmári Mór (orsz. képviselő,) Rátkay László (orsz. kép­viselő,) dr. Papp Dávid, Káinoki Izidor, Sebess Dénes (orsz képviselő ) Molnár Márton (felelős szerkesztő) dr. Bokor József (egyetemi tanár, Tan­ügy,) Lengyel Zoltán (orsz. képviselő ) Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárcaírói : Mikszáth Kálmán, Eötvös Ká­roly, Heltal Jenő, Gárdonyi Géza, Timár Sza­niszló, Szabolcska Mihály, Endródi Sándor, Mar tos Ferencz, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antal, K. Lippich Elek, Beniczkinó Bajza Lenke, Fabula János, Baáry Elemér, Miklós Jenő, Szent­mihályi Gyula, O/.óbel Minka, Rido Amál. Kará­csonyra az „Egyetértés" becses és nagyóitékű Rákóczy albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők azonnal megkapják az album egyik műmellékletét, Kossuth Lajos fametszésü leg­jobb képét Az „Egyetértés" re előfizetni a kiadó­hivatal utján lehet, Budapest, vármegye-utca ÍJ., egy hónapra 1 Irt 80 Krért negyedére 5 írtért. Üzletem fennállása alatt 118 ev. ref. egyháznak szolgáltam munkámmal. Orona g pi te sz e ti műterem • Debreczenben, Darabos-utcza 7. sz. a. (a Collegium mellett.) Feunáll 1-93 óta,. Teljesen e célra épített házamban készítem a mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármily kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb­menő jótállást vállalom. Orgona építészetem, mint az ev. ref egyházak érdekét szolgáló intéz­mény, e téren az országban egye­dül áll. Munkám jóságával elértem azt, h^y minden év­ben növekszik a cégem iránti bizalom, s igórem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra törekszem Elvállalok régi orgonák átalakítását, áthelyezé­sét, tisztítását, hangolását és javítását vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre menő jót­állás mellett. A nagytiszteletii ós tekintetes egyházi elöljáróság és az adományozó közönség, valamint a kántor, orgonista és tanító urak szives pártfogásába to­vábbra is ajánlva magamat, maradtam teljes tisztelettel Kerékgyártó István 2 25—11 orgona építő Határozott árah elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. s e/s

Next

/
Oldalképek
Tartalom