Harangszó, 1922

1922-11-05 / 45. szám

19It. nevember 5. HARANQSZÖ. 351 I föld leventéi, kik talpig egészséges I humoru emberek. A darab föltétien i diadallal fogja végigjárni a magyar ! színpadokat. A csinos kiállítású könyv- I ben megjelent színdarab ára 200 ko- i róna. Kapható a szerzőnél Körtnen- ) den és lapunk kiadóhivatalánál. A I könyv hat példányának megvásárlá- . sával a műkedvelői színpadok az elő- i adás jogát is megkapják. i MAGYAR GAZDA. I Közlegelőink siralmas helyzete. Az alispánok körrendeletét bocsá- í tottak szét a főszolgabirákhoz és pol- j gármesterekhez, figyelmeztetvén őket, i a legeltetési szabályrendeletben, ille- 1 tőén legelőrendtartásokban előírt le­si gelőápoíási munkálatok elvégzésére ■j és pedig: a legelőnek őszi, alapos 7 megboronálására, a vakondtúrások s elegyengetésére. a delelő körül fel- I gyülemlett trágya szétteregetésére, a 3 gyomirtás foganatosítására. Az alis- \ pánok a közbirtokossági közlegelők 1 följavítására, főleg megboronálására i a legszigorúbban utasították a köz- 1 birtokosságokat és amennyiben a fönt t» előírt munkálatokat a közbirtokosok » elvégezni elmulasztanák, ellenük a ü kihágási eljárás megindítandó. A fő“ 8 szolgabirák és polgármesterek az eló- i irt munkálatok elvégzését szeraélye- 8 sen a helyszínen is ellenőrzik. Mindez h azt igazolja, hogy közlegelőink na­gyón is siralmas állapotban vannak ö és azok följavítása ma a legsürgősebb n mezőgazdasági föladat. 1 HETI KRÓNIKA. A magyar nemzetgyűlést újból novem- d bér 15-ére gondolják összehívni. Egyébként E a politika berkeiben meglehetős csend van. rt Horthy Miklós kormányzó szemleútja során Ti meglátogatta Salgótarjánt és Balassagyar- irmatot, ahol mindenütt nagy lelkesedéssel .1 fogadták. A kormányzó a hozzája intézett ibeszédekre többek között a következőkben ;/válaszolt: Ma az egyetlen és legfőbb cél, isi amelyért mindenkinek válvetve küzdeni kell, az ország talpraállítása. Csak erős, egy­séges nemzet állhatja meg helyét a mai nehéz szenvedésteljes időkben. Ha számra kevesen is, de szivben-lélekben egyek va­gyunk, akkor kétségtelen, hogy felvirrad a mi napunk. Külön szólott Salgótarjánban a bánya­munkásokhoz. Hogy a munkás igyekszik — mondja — a maga és családja megélhe­tését biztosítani az természetes. De az or­szág talpraállitásának nagy érdeke a mun­kásság részéről is megértést követel. Ausztriában Seipel kancellárt a kom­munisták egész nyíltan megfenyegették, hogy elíeszik lábaló!. Erre most Ausztriá­ban kommunista ellenes szervezetek ala­kultak, melyek az olasz fascisták mintájára vannak megszervezve. A csehek nap-nap után mind jobban lázitanak Magyarország ellen és egységes akcióra hivják fel az összes cseh pártokat Magyarország ellen Az oláh követség időközben Budapes­ten beszüntette a vízumok kiadását, mert az egyik budapesti lapban megjelent cikket az oláh koronázással kapcsolatban az oláh liebánsvirágok sértőnek találták bocskoros nemzetségükre nézve. Olaszországban a fascista mozgalom mind nagyobb mértéket ölt. Mussolinak, a fascisták vezérének, a király felajánlotta a miniszterelnöki tárcát. Az angol választási hadjárat folyamán mind valószínűbbnek látszik, hogy a közös pártokat nem választják el egymástól lénye­gesebb ellentétek. Chamberlain is kijelen­tette, hogy hajlandó Bonar Lowal együtt működni. Az új miniszterelnök kiáltványban semmi hiányt nem talál. Franciaország 1923. évi költségvetése Bukanovski előadó szerint 23 milliárd. A oevétel mindössze 19 milliárd. Az előadó megállapította, hogy Franciaország allam- adóssága a háború előtti 32 milliárdról a háború után 131 milliárdra emelkedett. A moszkvai forradalmi haditanács el­határozta, hogy Beszarábiát fegyveresen hóditja vissza, ha ez diplomáciai úton nem sikerül. EGYHÁZI ÉLET. Nagylelkű adomány. Gróf Bolza Pá! Szarvas város 200 éves jubileuma emlé­kére 15.000 koronát adományozott a Lut- her-árvaház részére. A salgótarjáni egyház ez évben is ha­gyományos kegyelettel ünnepelte a reform, kezdetének emléknapját és pedig október hó 29-én délelőtt 10 órakor ünnepi isten- tisztelettel, délután 5 órakor reformációi emlékünnep keretében, amelyen Jeszenszky Károly ev. lelkész tartott szabad előadást, Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán hegedült Rőder Alfréd orgona kísérete mel­lett. — Október hó 31-én délelőtt 10 óra­kor ifjúsági istentisztelet volt. Szarvas ünnepnapjai. A törökök ki­vonulása után, a néptelen Alföldön, kétszsz esztendővel ezelőtt alapították Szarvast a felvidéki telepesek. Ezt a kétszáz esztendős évfordulót ünnepelte meg most Szarvas és az alföldi magyar kenyér munkásai, akik Petőfinek emlékezetét is belefoglalták ün­nepükbe. Szombaton este az Árpád-szálló dísztermében Szlancsik Pál Hamvas József­nek alkalmi költeményét szavalta, Zsilinszky Endre és báró Kaas Albert alkalmi beszé­deket mondtak, Hamvas József Petőfiről tartott előadást. Vasárnap délelőtt a piac­téren a községi képviselőtestület tartott díszülést, melyen Mendől Lajos mondott nagyhatású beszédet, aztán kimondta a képviselőtestület, hogy Szarvas nagyközsé­get rendezett tanácsú várossá akarja át­alakítani. Horthy Miklós kormányzó őfő- méltóságát lelkes hangú táviratban üdvö­zöltek. A községházán emléktáblát leplez­tek le. Ezzel az ünnepel kapcsolatosan a szarvasi evangélikusok, akik ezt a virágzó községet alapították és ma is a lakosság túlnyomó többségét teszik, egyházépítő előadássorozatot rendeztek, melyen az egy­ház időszerű kérdéseiről az első napon Deák János és Mendől Lajos, a másodikon dr. Kovács Sándor és Turóczy Zoltán, a harmadikon Belicza András, Kovács Andor és dr. Scholtz Oszkár tartottak nagyérdekü előadásokat. A templomokban Placskó Ist­ván, Bartos Pál és Kellő Gusztáv szarvasi lelkészek végeztek ünnepi istentiszteleteket. Az egyháztanács vasárnap este tartott gyű­lésén, dr. Haviár Gyula elnöklete alatt százezer koronás alapítványt tett és üdvö­zölte dr. Raffay Sándor püspököt, aki a szarvasi árvaház erőteljes fejlesztésével is nagy hálára kötelezte a gyülekezetei. Szarvas 200 éves történetét, a város megbízásából dr. Neumann Jenő gimnáziumi tanár írta meg. A keresztyén diákmozgalom ima­napja. A Keresztyén Diákok Világszövet­ségének f. év tavaszán Pekingben tartott gyűlésének határozata szerint az imanap minden év novemberének harmadik vasár­napján, vagyis az esztendőben november 19-én tartatik meg. Debreczen. A reformáció ünnepét a következő műsorral ünnepelte: 1. Bach- Luther: Énekelte az ev. vegyeskar Elefánty karnagy vezetésével. 2. Geduly Henrik tisza- kerületi ev. püspök ünnepi beszédet mon­dott. 3. Bach sonata. Hegedűn előadta: Páricsy Pál. 4. A Luther-Szövetség hivatása. Előadás. Tartotta: dr. Scholtz Oszkár az Országos Luther-Szövetség igazgatója. 5. Dr. UjfaTussy Gézáné szólót énekelt. 6. Szavalt Lakner Ilona. 7. Kirchner Elek: Uram, kit a lángész mélye. Énekelte az ev. vegyeskar. Czelldömölk. Az ifjúsági egyesület tag­jai szorgalmasan járnak énekkari próbákra s serényen dolgoznak a karácsonyi vásár I VITÁLIS KÁRO LY kelmemüfestö és vegytisztító vállalata SZOMBATHELY, K#szegi utea 15—17. sz. Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 1 tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít­tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 1—52

Next

/
Oldalképek
Tartalom