Mikulik József: A Gömöri Ág. Hitv. Evang. Esperesség története 1520-1740. Pozsony 1917. (Magyar Protestáns Történelmi Emlékek 2.)

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1741 - III. KORSZAK. A gömöri ág. hitv. ev. egyház hanyatlása. Az első üldözés 1597-1622.

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története. 35 az esperessóget a gömöri kálvinisták ellenében különös oltalmába vette, jóllehet e tárgyban Széchy György is az 1614. április 16-án Oláhpatakán tartott gyűlésből küldöttség által megkerestetett ós jóllehet a kassai cs. kir. kamara (Péchy Sándor és Kys Lukács aláírásával) 1616 május 8 án a gömöri tizedesek-, bérlők- ós negyedesekhez levelet intézett, melyben a lelkészeknek a 16 ot kiadatni rendelte és a cathedraticum szedésénél minden újítás behozatalát tiltotta, (lásd a csetneki esperessógi könytárban lévő ere­detit) a dolog kedvező megoldást még sem nyert, Thurzó György elhunyta után pedig Pázmány Péter szellemében gon­doskodva volt arról, hogy az új egyház elveszett jogait vissza ne nyerhesse. Máskülönben ós az anyagi károsodástól eltekintve az esperesség súlyosabb bántalmaktól ment maradt és ezen idő­szakban is új meg új tagokat nyert, így pl. 1616-ban Gyön­gyösi Márton pelsőczi, 1619-ben Holy Jakab krasznahorka­váraljai és 1621-ben Blasii Péter bejei lelkészt is az espe­resség kötelékében találjuk; de miután egyházunk már hozzászokott az uralkodáshoz, melyet e korszakban a róm. kath. ós helv. hitv. egyházzal megosztani kényszerűit: Bethlen Gábor felkelését kendőzetlen örömmel fogadta, rögtön pártjára állt és nemcsak egy Kassán 1619 szeptember 24-ón kelt Péchy Simon kanczellár és Beölönyi Gáspár titkár által is aláírt protekcionális levelet eszközölt ki magának „Gábor fejedelemtől'' (lásd a csetneki esperessógi könyvtárban lévő eredeti okmányt), hanem a Csetneken 1619 október 29-ón tartott közgyűlésből Holy Jakab kasznahorka váraljai lelkészt a pozsonyi országgyűlésre is küldte, utasítván őt, hogy ott: 1. az esperesség szabályainak megerősítését, 2. a pacta­ták elengedését vagy legalább leszállítását, 3. a teljes negyed kiszolgáltatását valamint a cathedraticumnak kizárólag az esperes rendelkezésére leendő bocsátását és végre 4. azt eszközölje ki, hogy a gömöri főispán az esperesség oltal­mazására ós a lelkész ellen vétő nemes ember megfenyító­sóre utasíttassók (Prot. Himanovi 538 1.) Ezen követség azonban nem járt a várt sikerrel. Már 1620 május 19-én Jolsváról Sexti Péter és Herenni István (kövii lelkész) a megyéhez küldettek, hogy ugyanazon ügy­ben közbenjáró levelet kórjenek, melylyel „Gábor fejedelem" elé lehetne járulni (Prot. Schröterianum 111 1.) és pedig ismét sikertelenül, mert Thurzó Szaniszló nádor Sopronban 1622 július 19-én kelt leveléből látjuk, hogy a pactata­féle arany, mely különben is már 1 ft 50 dénárra emeltetett fel, Pázmány Péter kívánságára egyszerre 2 ftban állapíttatott meg (lásd a csetneki esperessógi könyvtárban lévő eredeti okmányt). 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom