Hörk József: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Kassa 1885.

'329 375 paplak építtetett. 1795-ben ismét elégvén a templom, uj fedél, karzat és torony, 1801-ben pedig a templomban lévő lóczák készíttettek. 1828-ban az iskola égett el, melynek újbóli felépítése az uraság által ingyen adott fán kívül 276 frt 27 krba került. 1844-ben uj orgona vétetett. Megemlitendők még az 1838. okt. 25-ki és 1860. febr. 12-ki esperességi egyházlátogatások ; ugy szintén az 1817-ik évben megtartott reform, háromszá­zados ünnep. Ezen egyház, minden megtartott, akár esperesi, akár püspöki egyházlátogatáskor, meglátogattatott. Az egyházban működött lelkészek névsora : 1. Kükemezei Szaniszló, (Stanislaus) 1564. 2. Zebrovius Albert 1614. 3. Zarewuezius János 1621. 4. Emericus Habky 1664. "Wagner. 5. Elekcsényi János. 6. Yietoris (Beszterczey) János. 7. Zachemszky Pál 1688—1692-ig. 8. Joannidesz Mihály. 9. Demetrius Mihály, 1706-tól; előbb helyi tanitó. 10. Albinyi András f 1754. nov. 21. 11. Farkas Sándor. 12. Mihóky Pál. 13. Mihóky Márton. 14. Petrovits József. 15. Tarnói Buocz Sámuel 1788. 16. Ifj. Schulek András 1793. 17. Melicsko Pál 1836—1874. esperes. 18. Jávor Márton 1875—1878. 19. Droppa Cyrill 1878—1879. 20. Pankuch Gusztáv 1880. jelen ideig. Felügyélök folytonosan a Bánó és a Kükemezey család tagjai voltak. Jelenleg Bánó György. Tanitók: 1. Manlius György; 2. Hayszky Imre; 3. Demeter Mihály ; 4. Eessovszky András ; 5. Némethy György ; 6. Victor András; 7. Antony Benjamin ; 8. Pétris József; 9. Potenten Fe­rencz; 10. Ballassy János; 11. Vasskó György; 12. Balogh And­rás ; 13. Müller Mihály ; 14. Szegyóry (Szentgyörgyi) János ; 15. Kazsley András 1860; 16. Droppa Albert 1860-tól. 6 Kapi-Németfalva. A kapi-németfalvi egyház, mint az Polányi László berzeviczei lelkész és sárosi esperesnek 1636-ik évi október havában tartott es­peresi látogatásából világosan kitűnik, 1636-ig Vágás, Láda és Kö­kény leányegyházakkal együtt, mint leánygyülekezet, a komlós-ke­resztesi anyaegyházhoz tartozott s csak az 1665-ik évben november 8-án lett anyaegyházzá Vágás, Láda és Kökény leánygyülekezetek­kel egyesülve, mely utóbbi azonban későbbi időben végkép elenyé­szett, a mennyiben a hivek vagy kihaltak, vagy áttértek. A kapi-németfalvi egyházról a következő megjegyzéseket találjuk : 1743. A- Kapyak (vakbuzgó róm. katholikusok) miatt Laposfalvára jött a lelkész s az előkelő hivek, s ott referáltak, mert Ambrózy superintendens kihagyta, de mivel kérték őt, ide is átjött s május 10-én itt visitált. A lelkész Mu­nyay János, 32 éves, egyúttal tanitó. Judex : Georg. Czina. Matrica nincs. Vágás, filia. Kis fatemploma 1655-ben megujitva. „In parietibus variae picturae." Láda. Temploma nem lévén, Pankuch György há­zában gyűlnek össze. A kelyhen is ennek neve áll. 1806. Anya 1666-tól, mióta lelkésze van. 1636-ban még K.­Keresztes filiája. 1749 körül, Munyay János lelkész ide­jében, megtámadtatott, de a hivek azt mondták, hogy készek inkább életöket veszíteni, sem mint hitöktől elál­lani. Később egy franciscanus újra elakarta a templo­mot vétetni, egy álokmányra támaszkodva, de ezt a lel­kész összetépvén, elmúlott a veszély. Temploma 1786-ból. Kapy József neje Badvánszky Theresia áldozatkészségéből épült. Oltára 1787-ből. Szó­széke ugyancsak az előbb nevezett nő áldozatkészségéből került. Keresztelő medenczéjét Munyay Mihály lelkész ide­jében, Mercz Sámuel készítteté 1803-ban, ugyanazon Christiany eperjesi polgár által, a ki a karos gyertyatar­tókat ajándékozá. Úrvacsorai kancsója: 1645-ből. Matrica 1775-ből. Filiái : Kapivágás és Láda. Felügyelője nincs. Lelkésze : a 42 éves Munyay Mihály (21 év óta), Dobsinán szenteltetett fel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom