25 találat (0,423 másodperc)

Találatok

1. 1883-04-08 / 29. szám (115. oldal)
[...] a megejtett választásokról Köpecz község kérése hogy a megyei bizottsági választásokra [...] ügyében szerkesztett szabályrende­lete Bölön község kérése perelhetési engedélyért Dálnok község kérése perelhetési engedélyért Gi dófalva község [...] és fényt kereső mágnást Kis István Lombai irodalmi inspector a cselszövő [...] csaknem egymást érték különösen Kis István Kádár Mihály Kis Sándor Bagoly [...]
2. 1883-09-30 / 79. szám (315. oldal)
[...] szept 21 Szives üdvözlettel Türr István s k Megli ivás közgy [...] elengedése iránti határozata Tamás­falva község kérése 000 frt tőkének adósság tör­lesztésére [...] Jánosnak nyugdíjazása tárgyá­ban Szentlélek község kérése a Kászonvizén levő hid újjáépítésére [...] bereczki birtokos malomépités engedélyezése iránti kérése Sepsi­szentgyörgyi Nagy István folyamodása végkielégítése ügyében Kovács Károly [...]
3. 1883-05-10 / 38. szám (151. oldal)
[...] és IV ik osztálylyal Farkas István jelen volt 40 fiú s [...] járási földadóbizottság jelentése Pólyán község kérése hogy a megyei bizottsági tagok [...] Zoltán községek sza­bályrendeletei Léczfalva község kérése bizonyos fekvőségnek megvétele tárgyában Egerpatak község kérése hogy Szacsva községgel a Téglás [...]
4. 1883-12-02 / 97. szám (386. oldal)
[...] Nagy Dénes Sebestyén Sándor Vájná István árvaszéki jegyző Kádár Ákos és aj na István főszámvevő Csia György p ellenőr [...] ha­szonbérbe adása iránt Konmltó község kérése pe relhetési engedélyért Szőröse község [...] költségei­nek fedezésére vonatkozólag Zoltán község kérése az Oit hid építéséhez kézi [...]
5. II. Az OSZK gyűjteményeiből és történetéből • Haraszthy Gyula: Könyvtáros pályák és sorsok (Honti János, Hevesi András, Sárkány Oszkár) (132. oldal)
[...] osztatott Könyvtárunkhoz dr Alapi Salamon István dr Hevesi András dr Fejős [...] még szeptemberben Párizsból írt hivatalos kérése is melyben kérte hogy az [...] 19 én lejárt 39 semmiféle kérése nem érkezett a könyvtárhoz ennek [...]
6. 1884-03-15 / 31. szám
[...] lerázza bősz viharra fakad Dobó István lelke éledj két fiamban S [...] A háromezóki háziipar egyesülel választmányának kérése Lőrincz Eliz női ipariskolai tanítónő [...] elenyésztése iránt Remeuyik Kálmán utbiztos kérése a törvényha­tósági utak sánczaibati termett [...]
7. II. Az OSZK gyűjteményeiből és történetéből • Haraszthy Gyula: Könyvtáros pályák és sorsok (Honti János, Hevesi András, Sárkány Oszkár) (133. oldal)
[...] Fejős Imre és dr Salamon István 42 De alig múlt el [...] meghosszabbításának He­vesi András által elmulasztott kérése a bűn hanem az ország [...]
8. 1872-02-22 / 15. szám (59. oldal)
59 István Maurer Mihály stb stb A [...] nevei felemlitését azok tóli elnézés kérése mellett mellőznöm kell mert az [...] dráesy Gyula gr sajtópere Popovics István a Zastava czirnü szerb lap [...] ö a szerzője Vádlott Popovics István az ellene emelt vádban az [...]
9. 1883-12-02 / 97. szám (387. oldal)
[...] panaszos ügy Könczey Lajos kör­jegyző kérése 200 forint fizetésének 300 forintra [...] közharozos elesett Brassó Tömösnél Vizi István közharozos elesett Szebennél Kovács Ger­gely [...] Ferencz közb elesett Szebennél Boldizsár István közli elesett Beszterczén Bálint Janos [...] V Kézdí Vásárhely város Fülöp István hadapród a 2 ik székely [...]
10. V. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok • Szelestei N. László: A Collectio Kazzaiana (429. oldal)
[...] is to­vábbítja DoBAihoz Még egy kérése volt a Tekéntetes Bátyámuramhoz tudniillik [...] vagyok 66 1769 ben WESZPEÉMI István már így írt Patikárius Kazai [...]
11. 1879-03-09 / 20. szám (79. oldal)
[...] beesés neveit Mélt báró Szentkereszty István ur 3 forintot Gál István ur 60 krt Vájná János [...] krt Utólagosan fizettek tek Imreh István ur 1 frtot Vilcsek Fe­renc [...] szives köszönetnyilvánitásunkat Lázár Benedek Csákány István főparancsnok pénztárnok Színészet Kedden f [...] tanítónak az elnökséghez intézett azon kérése hogy az erdővidéki tanító testület [...]
12. 1884-03-01 / 25. szám
[...] férjezett Vájná Károlyné Gidófalvi Gidófalvy István miniszteri titkár mint testvérei Pávai [...] Károly kir já rásbiró Gidófalvy Istvánná szül Dorgó Klára mint sógorok [...] Vájná Dénes kir albiró Vájná István m árvaszéki jegyző Dr Gidófalvy István Vájná Mik­lós m aljegyző Ifj [...] lá­bát Hiába volt a vőlegény kérése rimánkodása a leány nem tágított [...]
13. 1883-12-09 / 99. szám (394. oldal)
[...] egy ideig lehet élődieskedni Domahidy István a kormánypártról tu­datával bírva annak [...] a javaslatot Vu eset ich István horvát képviselő Kiss Albert szavaira [...] dettetni A háromszékraegyei tanitó testület ké­rése folytán az egyleti gyűlésekre menő [...]
14. 1879-10-02 / 79. szám (314. oldal)
[...] után Rómából visszajött s most kérésé fel először mesterét le vagy [...] drámájá­nak Ill ik felvonását Hegedűs István r tag költői fordításában A [...] burgonya hagyma T Szent györgyi Istvántól egy tyukboritó Mendél József tői [...] Kovács Mózestől tök T Sebestyén István­tól fojtott szén Bartók Józseftől kukoricza [...]
15. 1879-05-18 / 40. szám (159. oldal)
[...] 77 KÜLÖNFÉLÉK 0 felsége Berde István brassói törvényszék 1 jegyzőt az [...] területére a hétfalusi járásban Коре István a felvidéki és alvidéki járásban [...] cikk írását Lázár Adám védő kérése a B W szalonnabört tartalmazó [...]
16. 1879-04-24 / 33. szám (129. oldal)
[...] 1867 ben visszaállította s szent István koronáját fejére tette egy szivvel [...] népe szerette volna hanem utolsó kérése is az volt e tárgyban [...]
17. III. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok • Szelestei N. László: A 18. századi tudós világ IV. Bél Mátyás, a tudományszervező (270. oldal)
[...] Kandó úrhoz továbbítsa Ráday Bél kérése hogy mindenütt járásokra osztva részletesen [...] munkája alapján magyarul ismerteti Sipos Istvánná Bél Mátyás pedagó­giai reformtörekvései című [...]
18. 1883-01-14 / 5. szám (18. oldal)
[...] matuska Péter előadó és Teleszky István védelmezték Az ülés végén Istóczy [...] betiltó rendelete Imecsfalva és Hilib kérése inségkölcsönért mely a főispánhoz tétetett [...]
19. 1872-11-28 / 95. szám (378. oldal)
[...] ülése nov 23 ELNÖK Bittó István MADARASÉ József Fehérmegye Alap közsé­gének [...] az áliandó pénzügyi bizottságra bízandó Kérése oda terjed utasittassék az illető [...]
20. 1884-04-10 / 41. szám
[...] tálni Matlekovics államtitkár és Lipthay István mi­niszteri tanácsos Matlekovics ridegsége és [...] letek szervezésére az iparosok kétharmadának ké­rése továbbá az ipari és kereskodelmi [...]

 

  • 1
  • 2