Nemere, 1879 (9. évfolyam, 1-104. szám)

1879-03-09 / 20. szám

79 — ne előtt megkezdődte’ — s tiszteletünk kifejezés* mellett soroljuk lel a felülfizetők beesés neveit : Mélt. báró Szentkereszty István ur 3 forintot, Gál István ur 60 krt, Vájná János ur 50 krt, Lázár 60 krt, tek. Becási Kristóf ur 1 frtot, Andok B. 10 krt, tűk. Földes Bálint ur 60 к t, tek. Szőcs Bol­dizsár ur óo krt, Izsák Antal ur 40 krt, tek. Bar tha Ferenc ur 60 krt, L. Józsefné 20 krt, Gál Já­nos 10 krt, Földes J. 10 krt, Szőcs J. 10 krt, Ba­rabás Albert 20 krt, Biszok A. 20 krt. Utólagosan fizettek : tek. Imreh István ur 1 frtot, Vilcsek Fe­renc ur 50 krt, Vilcsek Ferencné asszony 50 krt, tek. Szőrcsey Vince ur 50 krt, ifj Antal Lajos ur 40 krt, Thamó Biri kisasszony 50 krt, Csórja B. 50 krt. Összesen 12 frt 80 krt. A bevétel összege 66 frt 30 kr, — melyből levonva a 21 frt 79 kr ki­adást, marad tiszta jövedelem 44 frt 51 kr. Itt megjegyezni kivánjuk, hogy a tánctermet tek. Szőcs B. ur jelen, valamint már azelőtti tánces­télyekre is mindig*, díj nélkül engedte át egyletünk nek a miért fogadja lekötelezett indulatunkból eredő hálás koszönetünket. Végül nem hiányzott a jókedv és megelégedés, mintha vendégeink mindnyája az egylet lekötelezett működő tagja lett volna ; ele­gyesen táncolt szegény és gazdag egyformán, mint ha ez évben tartott iskolázásokon is jelen lettek volna, hol is a „Tűzoltók zsebkönyve“ olvastatott, melyben többek között előfordul, miszerint minden birtokos és lakos vagy müködésileg, vagy segély- kezésileg az önkéntes tűzoltó egyletnek tagja lenni becsületbeli kötelessége ; szóval nem hiányzott ez alakuló egylet iránt látszólagos pártfo.ás és rész­vényesség (sőt még az önkéntes tűzoltók sem elé­gedtek meg csak a belépti jegy fizetésével, tanús­kodik jelen nyilatkozatunk mellett a lege yszerübb és olcsóbb zenészek működése, kiknek zenéje ké­pes nem lehetne ily tiszteletreméltó táncestélyrei gyülekezetei oly vidámmá és jókedvűvé tenni s éj fél utánig fentartani ; miért a zá,oni alakuló ön kéntes tüzoltóegylet nevében fogadja minden meg­jelent s különösen felülfizetett pártfogónk szives köszönetnyilvánitásunkat. Lázár Benedek, Csákány István, főparancsnok. pénztárnok. Színészet, Kedden, f. hó 4-én, színre került az „Ellen állhatatlan,“ vigj. 3 felv. irta Csiky Gergely. E vigjáték, a mint tudva van, a múlt évi karácsom pályázaton 400 arany jutalmat nyert. Akkoriban nagy port vert fel s még most is a klassikus da­rabok közé tartozik. Az akadémia nem hiába ne­vezte ezen darabot jellemvigjátéknak, mert csak­u.yan az. Nem külsőségekben vau a darab komi­kuma, nem a cselekvényekben, hanem a szereplő egyének jelleméből fejlik ki. Központja maga a hős, van a legtöbb gonddal festve s leginkább ki­emelve. Hogy sok hasonlatosság van az „Ellenáll­hatatlan“ és Moretó „Szép Diego“ ja között, az a nagyobb kritikusok szerint még érdeme a darab­nak. Hiányairól egyelőre semmit sem hallottunk. Ma már a budapesti, kolozsvári, aradi és debre­ceni lapok egyaránt me, egyeznek abban, hogy az „Ellenáll atatlan“-nak e yik le..nagy bb hátránya az, hogy nincs szinpadi hatása. Lehet e^y színdarab, mint ez is, a magasabb vígjátékok tiszta példánya; lehet a darab klasszikus tömörségű, kifo­gástalan nyelvezetű, ha hiányzik nála az egyetlen kellék : a szinpadi hatás. E tekintetben az affekta- tisig vitl egyszerűsége a mesének, szárazsága a nyelvezetnek nag.ban befolynak arra, hozy a kö­zönség Ítélete soknak találja a 400 arany jutalmat érte. Különben visszatérve az estére, a társulat mindent elkövetett e klasszikus szárazsá g darab megmentésére. Érdeme van ebben Szabónénak (Florinda), ki elé.; ügyesen játszotta a különben nem háládatos szerepet; Szakáll (Gi Perez) szerepében természetimen alakított; Bérei (Die_o) leszámítva itt ott a túlzásokat, melyeket olykor olykor megengedett magának, szintén ügyes sze­mélyesítő volt. Kár, ho y Miskolci (Rodrigo) nem tanulmányozta eléggé szerepét. Ha ezt teszi vala, mindenesetre belátta volna, hogy az e_ész darab cselekvényestül, személyeivel együtt rajta fordul meg. Az iró is legtöbb gondot ez alak fes­tésére forditntt s előadás alkalmával leginkább ez volt elhibázva. A komikai hatás Rodrigo hiúságá­ban van s e^y férfi, ki főle' testi előnyeire hiú, mindenesetre sikeresen alakítható színpadon. Mis­kolci kezében ez a szerep teljesen megsemmisült. Először hangja nincs, aztán nem hangsúlyoz jól, nem éli bele magát szerepkörébe s a mi mindenek felett fő dolour : nem is tudja szerepét. Szabó (I)orido) is a jobbak közül való volt. D e m é n y (Lamella) is megemlítést érdemel. A darab külön­ben összevágó előadással folyt le s ezt az egyes szereplőkön kívül a rendezőnek is köszönhetjük. Mert, hogy az „Ellenállhatatlan“ kiállhatat- lanná ne válljék, arra nagyon is szabatos, össz­hangzó játék és jó rendezés kell. Ugyanez estén ezt megelőzően Bercik Árpád „E y szellemdns höL) “ cimü egy felv. vi játéka adatott. Ezen dtirab az ismert szerzőnek pezsgő szellemmel irt vi játékai közé tartozik. Szabóné (Szellősi Irma) kedélyes játéka mindvé.iít de­rűit hangulatban tartotta a közönséget. Általában Szabón é kedves jelenség a színpadon, sok­oldalú tehetsége különféle fajú szerepekre is al­kalmassá teszi őt s minthogy szerepét tanulmá­nyozza is, tudja is mindig : a közönségnek állandó ke yence marad. Szabó (Jenő) szerepében némi kívánni valókat láttunk. Csütörtökön Benedixnek „A kicsapott diákok“ cimü vLjátéka került színre. Általában megjegyez­zük e darabról, hoizy szép rendben és igen össze- váíóan folyt le. Но у Szabóné (Konradin) a kü­lönben nem neki való szerepet jól el tudta játszani, azt, mint fentebb említők sok oldalú tehetségének és szorgalmának tulajdonítjuk. Nyéki (Tannenheim) komikuma többször ragadta tapsra a közönséget. Szakáll (Kronau) szerepében most is kitűnő volt, Bérőiné (Emma), Szabó (Reinhold) több-kevesebb leszámítással ügyesen alakítottak. Szombaton K. Papp Miklós „Judith Asszony“ cimü népszínműve jadatik,; március 15-én pedig Szabóné jutalomjátéka lesz, melyre előre is figyel­meztetjük a közönséget. LEGÚJABB. Paris, műre. 5. A mérsékelt republikánu­sok el vannak határozva a miniszterek ellen intézendő további támadással szembe szállani Még aÁRepub. Franc.* is azt tanácsolja, hogy fel kell hagyni a további támadásokkal és de- nuneiálja a monarchisták azon szándékát, hogy a minisztereket egyenkint akarják megbuktatni és ezzel az egész kabinetet sújtani. Az enquete bizottság nem indítványozza már a májusi mi­nisztérium direkt vád alá helyezését, — hanem c-ak arra szorítkozik, hogy felsorolja a ténye­ket és a képviselöházra bízza, hogy azokból következtetéseket vonjon UusCSllk, márc, 5. Több a cárhoz és lg natiefí’ tábornokhoz intézett hálatávirat hangsú­lyozza a bolgárok ama vá tozhadan akaratát, hogy az egész nemzet egyesítésére fognak tö­rekedni. KÜLÖNFÉLÉK — A királyi pár ezüstlakodalma alkalmából egyre több üdvözlő küldöttség jelentkezvén az ud­varnál, az osztrák belügyminiszter mint bécsi lapok­ban olvassuk, köriratot intézett a helytartókhoz és tartományi főnökökhöz, tudtokra adván, hogy ő E'elségeik csupán az országos képviselő testüle­tek és fővárosok küldöttségeit fogják elfogadni. Más városi, községi, testületi küldöttségek foga dása.' tér és idő korlátoltsága miatt lehetetlen; ezeknek üdvözlő és hódolati feliratai tehát vagy a helytartóságok vagy á tartományi küldöttségek utján volnának a trón elé juttatandók. — A szegény ember gyémántja A f. hó 4 iki kihallgatáson eg'y fehérmegyei gazdaember is já­rult ő felsége elé, — egy budapesti lap szerint a kezében hozott nagy darab „gyémántot,, akarván a királynak ajándékozni, Ő Felsége mosolyogva bocsátotta el a jámbor jóakarót csillogó kövével együtt. Egyik ékszerésztől a másikhoz ment aztán az atyafi — tudakozódni, s sehogy sem akarta elhinni, hogy az ő gyémántja csak — békasó. — A háromszéli megyei állandó népnevelés­ügyi bizottság f. hó 8-án d. e. 10 órakor a megye nagy termében tartotta meg első gyűlését. A me­gyei bizottság által pár évvel ezelőtt megválasz­tott elnök Székely Gergely ur emelkedett szellem ben tartott beszéddel nyitotta meg a gyűlést. A bizottmányi tagok névsora felolvastatott. Ideigle­nes jegyzőnek Malik József polgári iskolai igaz­gató választatott meg közfelkiáltással. A megala­kulás alkalmával felolvastatott Bedö József baróthi felsőnépiskolai tanítónak az elnökséghez intézett azon kérése, hogy az erdővidéki tanító testület is képviselve legyen. Az 1876-ik évi XXVIII. t. c. értelmében az egyes vidéki tantestületek mint ilye­nek nincsenek jogosítva a képviseltetésre, hanem a törvény értelmében a megye képviselő közgyű­lése a megye területén lévő összes állami és köz­ségi tanitókjközül választ egy-egy képviselőt; mint ilyen a közgyűlés által megválasztatott volt Málik József. Azonban Málik József mint iskola látogató különben is tagja lévén a bizottságnak, kijelenti, hogy a megye által ráruházott megbízatásról azon reménnyel mond le, hogy a megyei közgyűlés mi­dőn helyébe mást választand tekintetbe fogja venni hogy az erdővidéki tantestület köréből fog válasz­tani. Révay Pál azon indítványa, hogy a bizottság a törvényhatóság utján eszközölje ki, hogy a tor- vényhatóság' területén lévő felekezeti tanulok is a polgári községek által fuvardíjban részesitessenek, — ez úttal nem tárgy altatott, minthogy a bizott­ság addig érdemleges határozatokat nem hozhat, mig' szabályrendeletei nincsenek; a szabályzat elké­szítésére albizottság kiküldése határozatott el ; e tárgy fölött oknélküli hosszú vita fejlődött ki, - a felekezeti érdekek előtérbe tolásával, végre meg­választattak Bálint Károly, Demeter Samu, Szentiványi Miklós, Bálint László, Málik J. Elnök kérdésbe teszi, ho y a szervezeti szabályzat elkészítése előtt valaki akar-e valami indítványt, javaslatot az illető felsőbb hatóságokhoz terjesztés- végett tárgyalás alá vétetni ? N a g y S á n d o г bizottsági tag azon óhajtásának ad kifejezést, vajha a megyei közgyűléseken a népnevelés ügy érdekében, mint más ügyekről tü, etes jelentéit tenne alispán vagy más erre hivatott közeg ! Ezen indítvány ajánltatik a szervezet készítő bizottság- figye'mébe. A gyűlés 12 órakor ért végett. Kézdi-Yásáihely város a ma»v. kisbirtokosok földh. intézetébe 500 írttal alapitóul belépett. Meghívás A háziipart és ipari oktatást terjesz­tő egyesület választmánya f. hó 2.5-én ülést tart, melyre a választmány t. c ta j dt tisztelettel m -g- hivja elnöki megbízásból Tárcád Endre titkár. — Felhívás. Tisztelettel felhivatnák mind azok, kik a létesítendő dalárdának akár pártoló akár működő tagjai kívánnak lenni, B i к f a 1 v i F e- r en en é 1 va-iy nálam neveiket f. hó 15 ig felje­gyeztetni. Azon t. urak pedig kik a régebbi vagy az újonnan létesítendő dalárda számára al ipit- ványt tettek, tisztelettel felnivatnak holnap, azaz március 9 én d. u. 3 órára a Bazárhelyiségbe érte kezletre összegyűlni. Benedek János. — Értesítés. A királyhágón inneni kerületi tűzoltó szövetség elnöksége a maros vásárhelyi ön­kéntes tűzoltó egylet t. parancsnokságával egyet értve ezennel közzé teszi, hogy a harmadik szö­vetségi közgyűlés folyó 1879 évi pünköstkor, azaz juniushó I. 2. és 3. napján fog Maros Vásárhelyit megtartatni A részletes programra é4 napirend annak idején közzé fog- tétetni. Kolozsvárt, 1З79 márciushó 1 én. Minorich Károly, szövetségi elnök, Deák Pál, szövetségi titkár. — Értesítés. Felkérem mindazokat, kik a f. é. május 10 én a S.-Fehérváron tartandó országos kiállításon részt venni, akarnak hogy kiállítandó tárgyaikat ápril hó 5 ikéig elkészítsék, minthogy a nevezett napon Sepsi Szentgyörgyön a tárgyak nyilvánosan ki lesznek állítva Л/Гan szerencsém a t. kiállítókkal egyszersmind azt is tudatni, »hogy a tárgyakat előlirott, mint a háziiparegyesületnek megbízottja, becsomagolva, Fcmimel és árjegyzék kel ellátva, a szövészeti tanműhely helyiségében átveszem, .5 a kiállítók csakis a Szentgörgytöl Föld­várig és vissza fizetendik* a fuvart". Méit. Potsa JjAzsef elnök ur megbízásából Binder Lajos, m. k. felügyelő — Gyilkosság1. Múlt évben ifj. Csősz Mihály, Rétyen a falu között, Fried Adolf korcsmája előtt, meggyilkolva találtatott. A vizsgálóbiróság annak idejében mindent megtett a bűntény kiderítése végett, de — eljárása sikertelen maradt. Nem ré­giben a tettesek, egy korcsmái dorbézolás alkalmá­val összeveszvén, a tény elkövetését kibeszéllet- ték s most a boszuból elkövetett gyilkosságot a bíróság nyomozza. — Nagy-borosnyöi Kóuya Lászlónál e hó i-ére viradólag tűz támadt, melyet azonban, a község éber lakossága a nélkül, hogy nagvobb kárt okozhatott volna eloltott. A tény elkövetésé­re nézve, a gyanú Csutak E'erec, odavaló lakosra iránynlt, ki ellen a vizsgálat folyamatba tétetett — Vér fér f. ! 'et »'s hatsz >ros gyermek gyilkos . Ságért van J. ké/.d’vásárhelyi lakos és leánya el­len vád emelve. Ez irtóztató bűntény s annak ki vizsgálása körülményei, köz beszéd tárgyát képe­zik. Mondják, hogy a leány, mint anya és gyilkos kihallgatása rendén teljes és bűnbánó beismerést tett s dacára a bűntény nagyságának és a büntető perrendtartás ily körülményekre vonatkozó szi­gorú rendeletének, a vizsgálóbíró vádlott nőt sza­badlábra helyezte. E hirt fentartással közöljük, mert alig hihető, hogy legyen vizsgálóbíró, ki ezen hajmeresztő esetnél a bprt. 156. i^-át figyel- men kívül merészelné hagyn:, de közöljük azért, mert közhirszerint épen a hiányos vizsgádat mUtt a bűntény kiderítése kétségessé vált. Ha terhes és közbotrányt okozó bűneseteknél nem alkalmaz- tátik a törvény szigora, akkor nem csoda, ha a törvényes eljárás ellen zúgolódást hallani ! — boszorkány égetés. Novgorodból jelentik : A novgorodi kormányzóság Vracsevo helységében egy Ágnafena Ignatievna nevű parasztasszonyt az ottani lakosok, boszorkányság gyanutja miatt elevenen megégettek. A falu elöljárói az állítóla­gos boszorkányháznak ajtóit és ablakait beszö- geztették, szalmát és fát hordottak a ház köré, s aztán a házat „boszorkányostól“ együtt megé­gették. A szerencsétlen asszony гг szó teljes értel­mében hamuvá égett. Száz paraszt, köztük a falu pópája, volt tanúja e szörnyű drámának. — Kaiéi harminc érvel ezelőtt kapott seb következtében. Ausztriában, Fünthans községi) n egy takácsmes'ért temettek a iuipokban/ ki 1848- ban sebet kapott; de ez begyógyult, s a takács minden komolyabb baj nélkül láthatott foglalk о zása után. Az utolsó években azonban a seb lassanként megujnlt, s annyira elmérgesedett, hogy a takácsot a szerencsés műtét sem menthette me ^ a haláltól. — Halálra ijedt. A „Sowremjennija Izvjettija“ írja: E у nisni-nevgorodi étterembe ej.у viruló e ésséi>nek’övvendő uriemb r lépett be a minap s enni kért. * óztak neki kaviárt. A vendég módón n ki fo.'Ott’ de alu uyelte le az első fala ot, kér­dezte a pincértől : Micsoda kavuír ez ? — „Va­lódi asztrachani kaviar“ hangzott a válasz. — „Valódi astra — cha — ni —“ dridogta a vendég s a következő pil'anatbau holtan rogyott össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom