Nemere, 1884 (14. évfolyam, 1-144. szám)

1884-01-01 / 1. szám

Sepsi-SzenígyÖrgy,lh^:l. XIV. évfolyam. 1. szám. Kedd, jamiâi 1. — ---■- ' —■ NEMERE. HATARSZ Politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődési és szépirodalmi lap. jyteg-jslenils: lietezilsäXLt háromszor : iiótfon., szerdán és szombaton. Szerkesztőségi iroda : Sepsi-Sztgyörgyfin,- barompiacz-utcza *>77. sz. а. (К о г шa-iéleV ház), hová a lap szellemi részét illető minden közlemény intézendő. Kéziratok vissza nem adatnak. Kiadóhivatal : В о г о 81 e i n -M é г к könyvnyomdája, hová az előfizetési pénzek és hirdetések bér- mentesen küldendők Előfizetési ár helyben házhoz hordva, vagy vidékre pos­tán küldve : Egész évre ... 7 fitt — kr. Félévre . . . . 3 „ 50 ,, Negyedévre . . . 1 „ 80 „ Hirdetések díja : 3 hasábos petit-sorért vagy annak helyé­ért 5 kr. Bélyegdij külön 30 kr. Nagyobb és többszöri hirdetéseknél kedvezmény. Ny iItt.ér sora lő kr. Hirdetmények és nyilttér előre fizetendők. Hirdetmények fölvétetnek a kiadóhivatalban, Bernstein .Márk könyvkereskedésében ; Bées ben: Haaseustein és Vogler, Budapesten: Haasenstein és Vogler, Hnldbergm- Л. В.. Láng L, é­Schwarz hirdetési irodájában; Brassóban: Se.hönfeld M papirkereskcdése által.- i ....■■..тт; ------——-———.—=--------———*——---------------———■ — -------------------—--------—..1.,. E lőfizetési felhívás. „Korunkban csak azon nemzetnek van biztos politikai jövendője, mely komolyan törekszik az iÜfalanos műveltség színvonaláfa emelkedni s azon előre baladni“ — így mond a haza atyja és bölcse : Deák Ferencz. 8 ha igazak a bölcs szavai — mihez kétség nem fér — bizonyára megvitat!uitatlan tény, hogy az általános művelődés elő­mozdítására nagyrészt a sajté van hivatva. Azon sajtó, mely felkarol mindent, mi egy nemzet s állam emelésére szükséges; mely hű őre az állam politikai életének s is­mertetője minden egyes mozzanatának ; mely fejlesztője, előmozdítója a társadalmi életnek, gondos és lelkiismeretes képviselője iparnak, kereskedelemnek, földmí velősnek, azaz általában a közgazdaságnak — minthogy ettől tétetik függővé minden állam an vagi jóléte; — mely elég gondot fordít a közművelődésre s itt egyenként irodalomra s tanügyre, s végre melynek első és fő czélja a nemzeti nvelv megőrzése és terjesztése. Mert „az egészséges nemzetiségnek egy fő kísérője a nemzeti nyelv; míg ez fennmarad, a nemzet is él, bármi, si időd ve sokszor — mint erről számos a példa — de ha egyszer elnémul, akkor csak gyászfíízt terem a hon, mely a voltakért szomorúan ere* geti földre csüggeteg lombjait.“ Mind e feladatokért küzdött tizenhárom éves fennállása alatt a. „NEMERE“. Mint oldotta meg e feladatokat és egyáltalában mint futotta meg eddigi pályáját, azt ítélje meg a r. olvasó közönség.. Lapunk mai számával létének tizennegyedik évébe lép. Nem állunk elő uj programmal, — teljesen és mindenben hűek maradunk a régihez, csak megtoldják azt. Az uj évvel lapunk uj czímet is vesz fel : NEMERE HATÁRSZÉLI KÖZLÖNY és mint ilyen, szaporodott feladata is. I j ezímének megfelelően teljes és hu képét akarjuk nyújtani hazánk e keleti határszéle politikai s társadalmi életének. Kiváló gondot akarunk fordítani a határszéli élet legkisebb mozzanataira, mint a melyek igen befolyásosak a vidék lakossá­gának jólétére. Ez tehát uj czéluuk és ezzel kapcsolatban kiváló súlyt fektetni Brassó-, F о g а г а в- és S zehen-, mint magyar lappal nem bíró megyék mindennemű érdekeire, az azok területén laki) különféle nemzetiségek közötti békés együttműködés előmozdítására s különösen mindarra, mi által a magyar állameszme s nemzeti nyelv idegen ajkú s nemzetiségű polgártársaink között terjeszthető. Figyelmünk ki fog terjedni mindenre, s nagyon természetes is. hogy készségesen fogunk tért adni szász és román polgártársa­ink minden jogos és méltányos igényeinek is. Egyáltalában oly lapot akarunk, mely hű tükre legyen hazánk és a külföld minden nevezetesebb politikai mozzanatainak ; köz­igazgatási, törvénykezési s pénzügyi hatóságaink működésének ; a hazai és különösen vidékünk társadalmi életének ; a közgazdaságnak, *— tehát iparnak, kereskedelemnek s földmívelősnek, a melyekre különös figyelmet, fogunk fordítani, — «, közművelődésnek « iff tan­intézeteinknek s a hazai irodalomnak : de kiváltkép a határszéli megyék magyarosodásának. Hogy tehát tisztán lehessen mindezt látni, ennek a tükörnek igazat kell mutatni. Mint eddig is, úgy ezentúl sem fog pártérdek vezérelni, még kevésbbé pedig személyes érdek. Főtörekvésünk tehát az lesz, hogy békés együttműködésben élve laptársainkkal, a C közönségnek jó lapot nyújtsunk. rWr „a mint jellemzi az egyes községeket, hogy milyenek a közlönyeik, ép úgy jellemzi az magát, az illető országot is.“ Közölni fogunk hetenként felváltva eredeti leveleket Becsből, Budapestről s Bukureatből, * törekedni fogunk, bo«y azon szűk tér is, melyet szépirodalomnak szentelhetünk, szórakoztató a hasznos közleményekkel legyen betöltve ; ezenkívül pedig ama szerencsés helyzetben vagyunk, hivatkozhatni oly szellemi támogatókra, kiknek egyedül neve is kezeskedik a sikerért. Ilyenek többek között : Ág a. i Adolf, В e к a i c s Gusztáv, K. B e n iczk у Irma, B fi a n к о v i e s György, dr. 0 * e n g er i János, F á y Szeréna, Kacziány Géza, Kiss József, К ö p esd у H. Sándor, Latkóczy Mihály, Relie Ivóig 8 i m о л Ferencz. Somogyi Falé, dr. Szil áss i Mór, dr. Szterényi Hugó, Tó völgyi Titusz és Tors Kálmán. A mi pedig a határszéli megyéket illeti, úgy mindenütt vannak kitűnő munkatársaink * tudósítóink, kiknek szíves segédkezén mellett vidékünk minden rendbeli érdekei hivatottak által lesznek képviselve. , Nem fogunk kímélni sem munkát sem fáradságot, sem áldozatot, és estért csak * t. kíteönaég szellemi és anyagi támogatását kérjük. .Szellemi támogatást, mert a nélkül lap nem lehet azza, mi pedig lenni akar * a. minőnek lennie kell: — anvaö rámutatási mert a nélkül lap egyáltalában fenn nem állhat. ö ’ A lan jóléte és fennállása a t, közönség kezében van: támogasson tehát ч +ч . , ,, . , feladatunkat. “ • ** A sajtónak nincs inás érdeke, mint a közérdek. A közönség érdeke a mi érdekünk, és meo-fördítva. Es lia rendíthetetlen bizalommal intézzük hozzá e felhívást, ha kérjük- vea-vm» i?; - un ..... i-.o . , . , n • r , J 'egyen löszt a közjóiét emelescben. — tesszük ama reményben, hogy keresünk a pusztában elhangzani nem tog s hogy a t; к övön r . ' j,1+ ...... •> ’ 1 n n в-/ közönség nem fogja elutasítani magától saját érdekei képviselőjét. " " • E reményben végezzük be kérésünket, köszönetét mondva t. olvasóink eddigi szíves támogatása- s bizalmáért. Az áldozat kevés, — mit érte nyújtunk, sok ! A „Nemere Határszéli Közlöny“ szerkesztősége. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom