Nemere, 1883 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1883-01-14 / 5. szám

dak fölött, nemcsak rendkívüli nagy számbeli elő­nyénél s jobb stratégiai vezetésénél fogva, hanem annál fogva is, mert Ausztria-Magyarország védin- tézetei hiányosak.“ Boreezki dolgok. Ha a történetiró egykoron jellemezni akarja korunkat, jogosan a komipezió korának fogja nevezni. Benne van az a levegőben ; csalás, sikkasz­tás ép oly mindennapi eset ina. mint a milyen feltűnően ritka volt egykor. A közigazgatási bizottság keddi ülésén oly dolgok lettek szellőztetve, melyek Bereczk vá­ros hatóságát a legnagyobb mértékben kompro­mittálják. Legalább is botrányos könnyelműség az,, a hogy Bereezben az árvák pénzét kezelik. A bereczki árvaszék bejelenti a megyének, hogy négy árva pénze a kézdi-vásárhelyi taka­rékpénztárban helyeztetett el. A takarékpénz­tár nyilatkozatából kiderül, hogy ez nem igaz, az árvák pénze nem tétetett a takarékpénz­tárba. Az alispán vizsgálatot tart s a vizsgálatból a legnagyobb rendetlenség tűnik ki. Átnézi a pénztári naplót. S háromnegyedév óta ott mit se talál bejegyezve. Látni akarja a pénztárt. S nem láthatja, mert nem lehet fölnyitni ; azt mondták, hogy kulcsaiból kettő elveszett. Aztán meg úgy is fölösleges volna fölnyitni — a hogy Gábor Imre polgármester megjegyezte — mert ott se pénz, se takarékpénztári könyv nincs. Azo­kat a gyámok vették magukhoz. Az alispán tehát a gyámok után küld. S azokat nem lehet megtalálni. Egy meghalt, a többi pedig — - úgy mondák — nincsen ott­hon. — — íme ! igy gondoskodnak Bereczk ben az árvák pénzéről Î Az eresztevényi halott, ki dicsfénynyei vonta be a G á b о r nevet, megfordulna sírjában, ha láthatná ezt a régimét! Politikai szemle. A lefolyt hét legfontosabb mozzanatát a képviselő- ház munkálkodása képezi, mely a karácsonyi szün­időket bevégezve, szerdán kezdé meg üléseit. Ne­hány előzetes bejelentés után még a napirend előtt Mocsáry Lajos kért szót s a győri katasztrófa ügyé­ben interpellálta a bel- és közlekedésügyi miniszte­reket. hogy mi történt az árvizr által sújtottak nyo­morának enyhítésére ? Ugyané tárgyban Szemenyev János is terjesztett be egy interpellácziót. Br. Ke­mény Gábor és Tisza Kálmán azonnal válaszoltak az interpellácziókra s mindegyik válasz megnyugtató volt. Ezután a fölebbezések korlátozásáról szóló tör­vényjavaslat tárgyalása kezdetett meg, melyet az el­lenzék részéről Komjáthy Béla, Yeszter Imre és Győry Elek támadtak meg, erősen megbírálva Pau- ler igazságügyi politikáját, melyből minden öntuda­tos eszme hiányzik, úgy hogy a miniszter az or­szágnak egyszerű fizetéses hivatalnokává sülyedt; a javaslatot matuska Péter előadó és Teleszky István védelmezték. Az ülés végén Istóczy interpellálta a miniszterelnököt azon nagy feltűnést keltő levél fe­lől, melyet az öngyilkos párisi nagykövet, gróf Wimpften intézett b. Hirschhez. Kérdést intézett a miniszterelnökhöz, hogy való-e ezen levél s szándé­kozik-e oda hatni, hogy ez ügyben a legszigorúbb vizsgálat rendeltessék el. A levelet közelebbi szá­munkban közöljük. Belpolitikai életünknek kiváló eseményét képezi azon tényes bál, melyet héttőn este az udvar adott. Akai azon fordulatot jelezze, melylyel a dynastia szakítani készül százados hagyományával s a ioecle- íalismus (elé siető Ausztria helyett a napról-napra erősbödő Magyarországot szándékozik monarchiája központjává tenni ; akár pedig symptomáját képezze azon konflagrácziónak, melyről érzi mindenki egész Európában, hogy kitörőfélben van, mint a nyomasztó levegőről előre megérezzük a vihart, bár a villá­mokkal terhes felhők még a láthatár alatt vannak. A külpolitika terén Beresford lordnak a Times“ hoz intézett levele keltett nagy feltűnést, melyben az angolok egyiptomi beavatkozását a legszigorúbb kritika alá vonja. Kifejti, hogy Arabi egy kétség­telen nemzeti mozgalomnak állt élén, mely az el­viselhetetlen adók indokolt és jogos alapot kölcsö­nöztek. Francziaországban a Gambetta halála által hát­térbe szorított pártmozgalmak kezdenek ismét élet­jelt adni magukról. A konzervatív és radikális köz- társaságiak mellett a legitimisták is mozgolódnak; néhány nap óta Francziaország több városában, sőt magában Parisban is, kitűzve találták a Bour­bonok liliomos fehér zászlaját. A lapok sokat be­szélnek arról, hogy a revanche mennyiben volt Gam­betta személyében megtestesül ve. Általában megegyez­nek abban, hogy Gambetta halála a Franczia- és Németország közti visszonyt sem jobbá, sem rosz- szabbá nem tette. Francziaország a háborút nem kívánja — mondá egyik franczia lap, de nem is fél tőle. Spanyolországban miníszterválság volt. fsak Sa- gasta, a miniszterelnök és Martinez Campos, a had­ügyminiszter maradtak meg, a többi megvált tár- czájától. Az uj minisztérium színezete liberális. Bulgáriában is miniszterválság tört ki, mely a nemzeti és orosz-párt. közti küzdelem jellegét viseli magán. A bolgár miniszterek, különösen Yulkovich az orosz Kául bars és Szobolev parlamentellenes magatartása miatt akarnak lemondani. Sándor fe­jedelem a képviselűház elnökét bizta meg a kabi­net újjáalakításával, de az orosz presszio miatt, mely a közvélemény határozott kívánsága daczára ;izt követeli, hogy a közmunkaügyi tárcza orosz kézbe merjen, aligha lesz sikere. Háromszékmegye közig, bizottságának január 9-iki gyűlése. (Folytatás és vége.) Nádory Nándor kir. mérnök jelentése szerint az' utak általában jó állapotban vannak, csakis azon állami utak vannak gyönge állapotban, melyek ez évben is kavics nélkül maradtak. Az ojtozi szoros­ban a Rákóczy-várnál levő meredek útszakasz át­helyezését pénzhiány miatt a jövő évre kell halasz­tani. A tanfelügyelői jelentés szerint az elmúlt félév­ben a tankötelesek száma volt 20.185, ezekből min­dennapi 14.160, ismétlő 6025, iskolába jár a min­dennapi tankötelesek közül 12.145; iskola van 171 s óvoda 3, ezekből községi jellegű 77 elemi, 2 fel­ső nép-, 2 polgári iskola s a 3 óvoda; felekezeti ele • mi iskola van 87 ; a rendes tanítók száma 231, a segédtanitóké 38, ezekből képesített 250; a tör­vénynek megfelelő felszerelés 85 iskolában van meg, 86-ban. nincs; faiskola van 80, iskolákért 88, tor­natér 81, könyvtár 80, házi ipar 6 elemi iskolánál, hat mindennapi tanfolyammal van ellátva 70, há­rom ismétlő tanfolyammal 69 elemi iskola, a tör­vényben megszabott tantárgyak 75 iskolában tanít­tatnak teljesen ; úgy a tankötelesek, mint az isko­lába járók összege haladást mutat. Mindamellett a nép szegénysége, mely a szülőket kénytelenéi gyermekeiket még tanköteles korban cselédnek adni s mely kényszer az idei. Háromszéken majdnem ín­ségesnek mondható termés mellett még fokozódik, tetemes haladás egyelőre nem remélhető. A nagy- baczoni szép uj iskola az elmúlt félévben elkészült ; uj iskola azonban nem állíttatott, sőt egy. az uzoni gör. kath. iskola, be lett szüntetve. Az óvodák szá­ma sem szaporodott, sőt a dalnoki szünetel s a sepsi-szentgyörgyi alig látogattatik. A sepsi-szent- györgyi polg. fiúiskola szép fejlődésnek örvend ; a napokban érkezett le a tudósítás, hogy a vele egy­bekapcsolt lakatos tanműhely felszerelései nemso­kára megérkeztek. A tanítók fizetésének pontos ki­szolgáltatásában sok nehézség merült fel . — Ezen alkalommal tárgyaltatott a feltoljál tanító ügye, ki állásától egy gyermek megverése alkalmávalelkövetett súlyos testi sértés miatt felfüggesztetett. Ügye a bí­róság elé került ; a kézdi-vásárhelyi járásbíróság s a marosvásárhelyi kir. tábla elmarasztalta, a leg­főbb itélőszék azonban bizonyítékok elégtelensége miatt felmentette. Az ügy a kúriai Ítélettel szem­ben fegyelmi utón való elbírálás végett a fegyelmi választmányhoz tétetett át. Dr. Antal Mihály főorvos előterjeszti, hogy az egészségi állapot a múlt 1882-ilc év második felé­ben nem volt teljesen kielégítő. A himlő, roncsoló toroklob, vérhas és hagymsz több helységben ré­szint járványosán, részint szórványosan uralkodott. A „Ferencz József“ kórházban ápoltatott 142 férfi, 49 nő; meggyógyult 108 férfi, 39 nő; gyógyítatla­nul elbocsáttatott 3 férfi, 2 nő; meghalt 7 férfi. 3 no. Séra Tamás árvaszéki elnök jelenti, hogy az év 'égén az árvák létszáma 8964 volt, a gyámpénz­tár állása 28,217 fit 60 kr. Ebből kiadatott 23000 frt 60 kr, a január hónapra átjő 5217 frt. ! Tompa Albert közgazdasági előadó jelentése szerint a vetések szép reményekre jogosítanak; az állatál­lomány egészségi állapota kielégítő, pusztító jár- vány csak szórványosan fordult elő; a közéj) és na­gyobb birtokosok munkások hiányáról panaszkodnak, ; melynek oka a munkás kéznek Romániába tódulása, hol a munkabér nagyobb. Az Olt és Feketeügy sza­bályozása égető szükséggé vált, melyre a földmive- lésügyi miniszter figyelme felhívandó volna; erre nézve a közigazgatási bizottság azt határozta, bog) miután Ceikban az Olt szabályozása már megkez­dődött s e miatt a viz Háromszék területére roha- hamosan fog nyomulni, a csiki Oltszabályozáe a háromszéki érdekek sérelme nélkül lenne csak en­gedélyezhető; — a községi faiskolák a megyében uralkodó hideg szelek miatt kezdetleges állapotban vannak, utmellékek fákkal beültetve nincsenek; az erdők kezelése megbízható erdőőrök hiánvábau sok kívánni valót hagy fenn, az erdőpusztitás megszo­kott dolog. A cselédrendőri viszonyok siralmas lá­bon állanak; ellenben a szeszgyárak virágzanak, mindamellett a gazdasági szeszgyárak szaporodása kívánatos volna; a szövészeti ipar házilag és ipar- szerüleg is űzetik, mely téren a báziipar-egyesü- let által fentartott szövőipar tanműhely kiváló fon­tossággal bir. Letárgyaltatott : a nayy-ajtai iskolaszék folyamo­dása iskola építés végett, melyre nézve uj költség- vetés beterjesztése kívántatik ; az Hlye falvi községi tanítók folyamodása fizetéseik kiszolgáltatása végett, mely az alispáni hivatalhoz tétételt át; az uzoni is­kolaszék folyamodása az iskola állmaivá tétele vé­gett. mely a minisztériumhoz párti lobig terjesztetik fel; a ko vászna-pávai megyei útvonal áthelyezésé­ről szóló előterjesztés, moly az alispánnak adatik ki a szükséges földterület lehetőleg dij nélküli meg- szerezhetése végett; a földmivelésiigyi minisztérium­nak a komolJói „Csemernek“ nevű erdőrész haszná­latát betiltó rendelete ; Imecsfalva és Hilib kérése inségkölcsönért, mely a főispánhoz tétetett, s a köz­lekedésügyi minisztériumhoz intézendő kérelem Ko­vásznál) fölállítandó távirda állomásért. A bizottságok a jövő évre ékké]) állíttattak ösz- sze : A fegyelmi bizottság ; rendes tagok : Babarczy Ferencz adófelügyelő, Komáromy Andor tanfelügyelő, Kökösy Endre, gr. Nemes János ; póttagok : Nádory Nándor, Ujvárossy József. A bőr tön vizsgáló bizott­ság: Domokos Albert, Kökösy Endre, gr. Nemes Já­nos, Zathuretzky Gyula. A feltételesen szabadlábra bocsátó bizottság: Domokos Albert, Molnár Józsiás. Arvaszéki fellebbezési bizottság . Zathuretzky Gyula, Kökösy Endre, Domokos Albert. Bartha János. Er­dőrendészeti bizottság: Nagy Károly, Ujvárossy Jó­zsef, Zathureczky Gyula. Erdőügyi felebbezési ügyek bizottsága : hivatalból : Pótsa József főispán, Drá- gos Etek kir. ügyész, Apor Gábor báró főjegyző » előadó, tagok : Domokos Albert, Imre Albert, Kökösy Endre, gr. Nemes János; póttagok: Ujvárossy Jó­zsef, Zathureczky Gyula, Nagy Károly, Bartha Já­nos. _ A félévi jelentések összeállítására megvá­lasztattak : Babarczy Ferencz adófelügyelő, Kökösy Endre, Nádory Nándor kir. mérnök, Séra Tamás árvaszéki elnök. Fővárosi levelek. (Udvari zsurnaliszta és a fenséges levél. — I'uttaki boldog­sága. — A trónörökös és Jókai regénye. — A költő-király és a leendő király. -- A trónörökös ajándéka. — A nemzeti színház és Jókai. — A lcis lány panasza. Rákosi nIdá”-jft. — Őrült a színházban. — A borbély és felesége.) Este jött a parancsolat, violaszin pecsét alatt. Fullajtár szaladt le vele a budai várból egyene­sen a nagy Futtakihoz, a magyar irodalom e kitűnőségéhez, a ki szabad óráiban a Budapesten Correspondenz czimű ismeretterjesztő lapot nyom­tatja kővel, máskülönben pedig udvari zsurnaliszta és antichambriota. Egyenesen ő hozzá tartott tehát az udvari fullaj­tár a violaszin pecsétes levéllel. És a nagy Futtaki forgatta-forgatta a levelet, dobogó szívvel és remegő kézzel, mert még mielőtt a pecsétet feltörte volna, ráismert azokra a fensé­ges vonásokra, melyek emberek élete és halála fö­lött vannak hivatva egykoron dönteni s melyekkel a „Keleti utazásom“ czimű mű van megírva. A trónörökös Jókai legújabb regényét a „Bál- ványosvár“-at kívánja olvasni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom