2. oldal, 58 találat (0,221 másodperc)

Találatok

21. 1912-04-27 / 17. szám
[...] városunkban gyű­lést tartottak Takács Ferenc szaniszlói tanító elnöklete alatt A kerületi [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­pomuk [...] mertem a csuto­ráját törülni mondja Sándor bácsi ne­hogy sértés történjen Szívtam [...] kabaré megindult Tetszettek a nóták Sándor bácsi a harangszóhoz illő ühangjával [...]
22. 1912-06-08 / 23. szám
[...] én ülést tartott Hivatalvizsgálat Igyártó Sándor debre­ceni kir föügyász az elmúlt [...] mosborkut 1 tanítói 1 tanítónői Szaniszló 1 igazgató tanítói 1 tanítónői [...]
23. 1912-08-03 / 31. szám
[...] a napon tűnt el Petőfi Sándor a magyar irodalom és a [...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]
24. 1912-08-31 / 35. szám
[...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Áthelyezés A m [...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontiíikálni a Dalegyesület [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló ris koldus ifj Mózsa [...]
25. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta nonc [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
26. 1912-09-21 / 38. szám
[...] sógora Kubinyi Mariska unokahuga Kubinyi Sándor unoka­öccse Végrehajtó bizottsági ülés A [...] bírói árverésen megvette a Govrik Sándor féle érszakácsi birtokot A birtokra [...] kinevezte ta­nítónak az októberben megnyíló szaniszlói ál­lami iskolához Budó Remusz természetesen [...]
27. 1912-11-30 / 48. szám
[...] 10 10 koronát ado­mányoztak Szalkay Sándor a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselője [...] Nemes Ferenc ellen Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő A [...]
28. 1913-01-04 / 1. szám
[...] Mór Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor dr Stern­berg Géza Sternberg Jenő [...] gazda feljelentést tett Gutmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid vezendi gabonaügy­nökök [...] pár csizma tűnt el Béréi Sándor és Vicsay Sándornak a Magyar Király heteseinek szobájából [...] a feljelentést Nem tudta Rác Sándor börvelyi lakos hogy Nagykárolyban sertésvész [...]
29. 1913-01-04 / 1. szám
[...] Vasvillával vágta fejbe Musuly György szaniszlói mezőőrt Kerezsi János a tanyán [...] Az esetnek szemta­núja volt Szabó Sándor gazdálkodó kinek a háza előtt [...] számú végzése következtében Dr Vetzák Sándor ügyvéd által képviselt C siki [...]
30. 1913-01-11 / 2. szám
[...] nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület dr Vetzák Sándort Boros János Páll Györgyöt bízta [...] a hangja minta lengyel tallérét Szaniszló király nagymester sajnálja az ara­nyat [...]
31. 1913-02-15 / 7. szám
[...] Kinczel Antal és Alt Ferenc szaniszlói legények kissé többet öntöttek a [...] lókereskedő Az egyik Ná dai Sándorba másik Tóth Pál a bőrkabátos [...]
32. 1913-02-22 / 8. szám
[...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...] Füstös János Vas Gábor Kovács Sándor Beckman Sámuel Szabő István Vojtovics [...] hó lé én 24 éves Sándor nevű gyógyszerész fia a Ganner [...]
33. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerepelnek A társaság tagjai Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] sorozás Március 10 én Genes Szaniszló Börvely 11 én Vezend Nagymajtény [...] közvetlenül a végrehajtás következik Járványok Szaniszlón a vörheny Mező petriben a [...]
34. 1913-03-22 / 12. szám
[...] Jármy Béla orszgy képviselő Jékey Sán­dor főszolgabíró s Madarassy Dezső földbirto­kos [...] csendőrség a tettest Simonka László szaniszlói lakos szemé­lyében kinyomozta Följelentették a [...]
35. 1913-03-29 / 13. szám
[...] Csaba Adorján Szatmárvár­megye főispánja Bónis Sándor közigazgatási gyakornokot Nagykárolyból az erdődi [...] Csa náloson Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakos okleveles jegyzőt választották meg [...] Imre do­hánygyári munkás Póttagok Barak Sándor csizmadia Buchmann Márton ács 2 [...]
36. 1913-05-10 / 19. szám
[...] Annuska Gyurka fia K Nagy Sándor Rab Prezsmer Bálintffi Ferenc Mag­dolna [...] börvelyi aljegyző és Fetser János szaniszlói okleveles jegyző Az altiszti tanfolyamra [...] Elnöki megnyitó Tartja berencei Ko­vács Sándor 3 Bartók Lajos költeményeiből szaval [...] Endre 4 Emlékbeszéd Felolvassa Somló Sándor a Petőfi Társaság tagja 5 [...]
37. 1913-05-10 / 19. szám
[...] csendőrjárőrt szidalmazta A szesz Csüllög Sándor szaniszlói legény bement egy kicsinyég a [...] loptak Mojsza György járásőrmester Sarkady Sándor Dobor Pál és Székely Gerzson [...]
38. 1913-05-24 / 21. szám
[...] ÉRMELLÉK 21 ik szám Somló Sándor Baróthy Lajos Szávay Gyula a [...] jelentsék be résztvételüket Berencei Kováts Sán­dor erdődi főszolgabírónál A rajz és [...] egység a III dijat Ro­senfeld Sándor VII o t 4 találat [...] tanú Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
39. 1913-08-23 / 34. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
40. 1913-08-30 / 35. szám
[...] Megverte a lakótársát Reszler István szaniszlói lakos Házközösségben éltek a 65 [...] a villanyvilágítás bevezetéséért 4 Szabó Sándor kérvénye kor­látlan italmérési engedélyszám emelésért [...]