18 találat (0,201 másodperc)

Találatok

1. 1900-09-11 / 37. szám
[...] eladó Értekezhetni lehet dr Fejes István ügyvéddel Szat máron Eötvös utcza [...] bejegyzések érvénytelensé­gét kimutathatják végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...] 1 3 SZŰCS MIHÁLY KRASZNAY ISTVÁN tkvi betétszerkesztő kir tvszéki bíró [...]
2. 1910-06-14 / 24. szám
[...] Sándor tiszti főügyész dr LénátÁ István árvaszéki tanácsos dr Jégtr Kálmán [...] Samu Jákó Sándor dr Fejes István Cső may Imre bizottsági tagok [...] 11 ig Helyettesíti dr Paál István Dr Paál István biró részére szeptember hó 12 [...] Ferenc r tanárnak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Jelentés az 1908 9 [...]
3. 1914-03-24 / 12. szám
[...] Keresztizeghy Lajös Elnökhelyettes Dr Fejes István Titkár Dr Schőnpűug Jenő Ügyész [...] koronát tesz ki A közgyű­lés kérése kapcsán felhatalmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hármán István III ügyvezető alel­nök Sinay Lajos [...] Bakkay Kálmán elnöklete alatt Dörner Ist­ván Haller Ferenc Haraszthy Béla dr [...]
4. 1902-02-18 / 7. szám
[...] Tóth József zárda gazda Simon István Csécsey N Reszler János Horn [...] Pászkán Lajos Láday József Daróczy Ist­ván Kelemen Antal Kálik István Komá rorny Gábor Pásztor Károly [...] K Pospisil Antal Krausz Illés Ist­ván Horváth A Köpeczi Sámuelné Jékey [...] színház szaba­don minden előzetes engedély kérése nél­kül előadhatja A megtartott tárgyalá­son [...]
5. 1901-01-22 / 4. szám
[...] Ekker János Horváth Mórné Mercz István Sternberg Testvérek Koos Kálmán Kí­nál [...] Kovács Leó elnök dr Török István ulel nök Bariba Kálmán jegyző [...] melyet nyito gatni tetszik Szives kérése már rég tel­jesedésbe ment Tapasztalásból [...] Sandek Béla javára özv Galgáczy Istvánná ellen lu 2 kor 58 [...]
6. 1908-05-05 / 19. szám
[...] kitételeket visszavonni mugáévá tette Telek István indítványát és hozzá járult ahoz [...] és ott nem kártyázhatnak Telek Istvánnak védekezése ugyan­ilyen Erdődi Antal Herczog [...] Ítéletet Rébay Dezsőt és Telek Istvánt fejen­ként 100 100 koronára és [...] Zilahy kérelmét mely a közönség kérése is Mert hiszen városunk közönsége [...]
7. 1909-06-01 / 22. szám
[...] délelőtt fél tízkor prédikál Rácz István lelkész Agendál Biki Károly esperes [...] Biki Károly espetes Agendál Rácz István lelkész Urvacsora osztás Délután prédikál Mózes István s lclkész Pünkösd vasárnapján délelőtt [...] a hívek régi hő vágya kérése nagyobb tágasabb kálvária templomot Teljesült [...]
8. 1902-07-29 / 30. szám
[...] azt indít­ványozta hogy a vizsgálat kérése ínellőztes sék minthogy arra szükség [...] és Holczinger Imre Debreczenbe Rózsa István Kolozsvárra he­lyeztetett át Helyükbe jönnek [...] Czimmerinan Já nos és Kósa István Léváról Varjas Endre Kolozsvárról Kontranti [...] ta Olcsó vasúti jegyek Szent Istvánkor Az államvasutak igazgató­ságától a következő [...]
9. 1908-11-24 / 48. szám
[...] hogy az erdődiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] tiszti ügyész kezeihez hogy Krasenay István szat­mári lakos borszegi lankáját az [...] megkaptuk Felelős szerkesztő Dr FejOS István Főmunkatárs Káldor Lajos Laptulajdonos és [...]
10. 1899-01-10 / 2. szám
[...] miivész Bilcz Irén kieaaszonynyal Bilcz István nagybányai gör hath esperes száp [...] pénztárnok Ungváry Autal ellenőr Fazekas István és Fazekas Sándor Választmányi tagok [...] állami tisztviselők kedvezményes vasúti jegyek ké­rése alkalmával kérvényükre mindenesetben 50 kros [...] l Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Schönpflug Jenő Laptulajdonos [...]
11. 1908-04-07 / 15. szám
[...] bizottságba dr Pi­li s y István R é b a y [...] igy nem lehet tudni Krémer kérése teljesítve lesz e Előkelő vendégek [...] y a p a y István A kongresszus valószínűleg ez év [...] mi több a többség Telek István uradalmi írnok ajánlatára az indítványozók­kal [...]
12. 1915-01-12 / 2. szám
[...] férjével egy sirba temessék E kérése elé a katonai pa­rancsnokság nem [...] debreceni járátbirósághoz helyezte át Gyúró István kir adóbiv ellenőr Kis­kőrösről Nyárádszercdára [...] van Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos ás [...]
13. 1916-01-04 / 1. szám
[...] Gyönyörűen mondja Maeter­linck a szegények kérése citnü könyvtáruk 4 ik oldalán [...] ezt az évet mert csak István király esik vasárnapra s igy [...]
14. 1907-09-10 / 37. szám
[...] a múlt cikkemet Hol vagy István király München tulajdonképen nem is [...] fiatal utitársam nak ennivalóan naiv kérése hogy ne­bántsam mindig a hazát [...]
15. 1904-05-10 / 19. szám
[...] testvér ás unoka Melles Béla István a helybeli kir kath főgymnasium [...] fölsze­reltetnek Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatársak Dr Tanódy Endre Csomay [...] és birtokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyít­vány 6 ha [...]
16. 1911-04-18 / 16. szám
[...] lel­kűnknek is feltámadása Alleluja Hónai István meleg ruhát a testére A [...] kapóra jön tehát Tiboriusznak ama kérése hogy sze­rezzen neki valami barátnőt [...]
17. 1903-08-18 / 33. szám
[...] Ezen oszlop felállítását a törté­Önagysága kérése pedig oda irányult hogy neki [...] Apróságok Kapaczitál valaki hogy az István király ünnep alkalmából menjek fel [...]
18. 1905-01-03 / 1. szám
[...] teendő 9 utasoknak ezek indokolt kérése folytán és amennyiben az u [...] 15 Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Tanódy Endre Laptulajdonos [...]