Szatmár és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-04 / 1. szám

Huszonhetedik évfolyam. l-ső szám. Szatmár, 1910 január 4. TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HÉT MEGJELEN MINDEN KEDDEN. — AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: == • • • . 6 kor. I Negyedévre I kor. 50 ÁJUL Fél évre .... 3 » | Egyes szám ára .. 16 » . Községek, községi jegyzők és néptanítók részére egész évre 4 korona. SZERKESZTŐ ÉS KIADÓHIVATAL, kővé a lap szellemi részére vonatkozó közlemények, továbbá előfizetések és hirdetések is küldendők: = Martai János könyvnyomdája Eötvis-etoza ét u. alatt = TCT.TiPnT<r.RZA -ZiT - 78. A Szerkesztő lakása: Eötvös-utcza 19-ik szám. = KIK9ETŐ8EK — e lap Mnáálilaf táken a IspeleeéÉé in* nelNtt fNvéMmk. Nj Miiéi (armoiid wra 30 ittér. Hirdetések díjjal elöie fizetendők. A múlt év története. Az országra nézve mindig emlé­kezetes lesz, még pedig nagyon is, ha egyébről nem is, hogy ekkor tör­tént meg Bosznia és Hercegovina annekt.álása, mely bele került egy csomó millióba és jó időn keresztül egy. kitörendő háború rémével ijeszt­gette a népeket. A háború szeren­csére elmaradt, de fájdalom, a milliók megmaradtak tehernek. Történtek még más nevezetes dolgok is, de azokról beszámolni nem a mi feladatunk, les- feljebb csak annyit jegyzünk meg, hogy bár ne (Qtténtek volna. A mi a városunk életét illeti, sok nevezetes eseménynyel nem talál­kozunk. Egyedül az építkezés terén volt* nagy a haladás Télen, nyáron, szakadatlanul folyt a, munka és egy pár százra lehet tenni a számát az uj építkezésnek Külön is megemlíthető a faipari szakiskola, a tanítók háza, a protestáns leányinternátus, az uj postaépület és az osztrák magyar ba.ak~pa4atája. Ezekjén kívül- eg-y -két- emeletes, több égyemeletes és diszes földszinti házak épültek. Az u. n. Dinnyéskert lankán egy egész uj vá­rosrész keletkezett; a hol gomba módra épülnek a diszesnél díszesebb lakóházak. Igaz, hogy ez a rohamos épitkezés nem épen a vagyonosodás fokozódását jelenti, de mindenesetre fejlődésre mutat és igy örvendetesnek mondható. A városunkban működő TÁRCA. Idegenben. Ez itt u Tiber... kőhidak alutt Halk csobogással, mélázva halad. Rá (űz u nap, a tükre aranyos, Majd zöldes opálba átragyogó; — A Muros, u Maros, Az a csodaszép, gyönyörű folyó ... Ide kéklenek az Appeninek, Róla suguras, babérfaliget Örök tavasz mosolyát hinti ránk, S örök tavasznak csókol mosolyn; — Hát ami Hargitánk ? Sz'-bb hegykoszorut nem láttam soha ... Minthu ezüstös csengő csengene, Zeng egy olasz lány pajkos éneke, Édes gyönyörben kacag u dal, Majd elborul, mint egy könyterhes álom ; — A magyar, a magyar Nótának párja nincsen a világon ... Szeme feketébb, mint uz éjszaka, Bíbor rubiutcsepp nótás ajaka sok pénzintézet.' olcsóvá és könnyen hozzáférhetővé, teszi a pénzt, mi által | vállalkozási hajlam fokozódik, s te- kintve a drága lakhatási viszonyokat, az épitkezés épenséggel hasznos tőke­befektetésnek is mutatkozik. Ha ugyan megvalósul, a múlt évben született meg a cukorgyár esz­méje is, a mely nagy kihatással biró tényező lenne gazdasági életünkben és óriási módon emelné városunk jelen­tőségét. Egy pár lelkes ember volt a kezdeményező, a kiknek buzgó törek­vése inár eddig is dicséretet érdemel. Ugyancsak a múlt évben létesült egy szarugyár részvénytársaság, egy beton és fürészgyár és egy köipari gyár­telep, a mi szintén a város üzleti és ipari életének fellendülését mutatja és kedvező jelnek vehető a jövőt ille­tőleg. Egy szóval az üzleti élet kezd fellendülni, s a város mindinkább arra az útra lép, mely a vagyonoso­dás felé vezet. Maga a város is az a vasi erdő­termékek kihasználásával van elfog­lalva, a melylyel kapcsolatban egy gyufagyár., és..egy, leyiárolŐ,..vál­lalat. eszméje is felvetődött, de a mely nem valósulhatott meg, miután a vá­ros, mint erkölcsi testület, az üzle­tekbe ily mélyen még sem bocsát- kozhatik. A város, mint törvényhatóság, a múlt évben a csatornázás és vízveze­ték kérdésével foglalkozott, ezt ké­szítette elő és a mostani, valamint a következő éveknek is az lesz a leg Arcszine finom, hajnalosan halvány, Canovu álma a derék, u váll: — A lány, a magyar lány Isten kertjében legszebb rózsaszál... (Róma.) Kiss Menyhért. A művésznő meggyógyult. Irta: Kiss Endre. Tisztelt uram! Arra kérem, ne látogasson meg több- szőr. Ha el tud felejteni, felejtsen el s ha Dem tud elfelejteni, tegyen úgy, mintha el felejtene. Tudom, csodálkozik ezeknek a kusza összevisszaságban egymás mellé sorakozó betűknek az értelmén s csodálkozik a megszólítás szertartásos voltán is. Tudom rosszasággal, hálátlansággal vádol, amiért magának, aki mindig jó volt hozzám, ak hamarább teljesítette a gondolataimat, mint umig végiggondoltam azokat, most egysze­rűen kiadom az útját. Hiszem, hogy nincs igaza. A lelkem fehérsége sározódnék be h» nem írnám meg magához ezt a levelet. Ha végigolvassa a soraimat, talán maga is 1 sö félad&fa. Tflöb tűi üt* VCh éve Hogy napirendre került, de éveken át nem mozdult előre, most azonban tnáp Annyira benne van a köztudatban, hogy többé levenni nem lehet. Ma már mindenki akarja, mint olyat, mely nélkül igazi város el sem kép­zelhető. A másik megoldandó feladat a közkórház felépítése, mely a múlt év­iién napirenden volt és onnan már Szintén nem fog lekerülni. Á mostani közkórház tarthatatlan, a mely nagy Hátrányára szolgál a vele kapcsolatos Közérdeknek. Több évi szünetelés után ugyan­csak a múlt évben napirendre került I Verböcy-utca meghosszabbítása is, a |iely. szintén azon kérdések közzé tar­tozik, a melynek megoldását elodázni Seth lehet. Azoknak a nehézségeknek, melyek eddig útját ‘állották, szemébe kell nósfai s'ha béáes^&jgel nem megy, u törvényes uton.-.kpkj, «j-háritani ' • Elijesztettük ^ m'ult*évLelt «, l|on- Véd zenekart,' íiipely, pedig*., nekünk nagyon,, becses ^valt- s mindenki stj- riMtay-^nikor- megkellett gyűtaödAi róla, hogy vissza néni kuphatjuk. Az elmúlt év alkotása a hatósági cselédszerző intézet, mely november l-én kezdte meg működését, de a melyről nagj'on természetes, hogy rnég nem tudhatjuk, vájjon befogja-e váltani a hozzája fűzött reményeket. Ugyancsak a múlt évben történt meg a városi mérnöki hivatal átszervezése is, a mire, tekintettel a hivatal óriási-; belátja, hogy neui tehetek másként, mint ahogy teszek. A kettőnk barátságára mindig kedve- sen és hálásan fogok visszagondolni. Mint egy hódító illatú szép virágra, mint egy C9odaszivárványra, amely egy vigasztalan ko­mor idő, egy vigusztulun szomorú élet utáu ragyogott fel. Maga volt az első és egyetlen barátom. Magát érdemesitettem a sok közül arra, hogy felemeljen — vagy lerántsam magamhoz — végeredményben ez mindegy — és maga sohasem mutatkozott méltatlan­nak a szeretetemre. Mindig szebb ruháim és ékszereim voltak, mint a pályatársnőim­nek, egész virágos boltokat fosztott ki azért, hogy amikor én belépek még a színpadra beszabadult statiszták is térdig gázolhassa­nak a virágban, — mióta maga a barátom, a mások ajkán sohasem láttam a szánalom­nak, csak az irigységnek a mosolyát. Mióta most beteg lettem, azóta is el- halmozott a figyelmessége jeleivel. Minden­nap friss virágot és majdnem mindennap — friss orvost küldött hozzám. Úgy értem ezt, hogy a maga jóvoltából a hires egyetemi tanárok szinte egymásnak adták az ajtóm kilincsét, hogy visszaadjanak az életnek. — Amig nem lett bizonyos, hogy a tifusz ra­gályos, halálthozható betegsége szegezett az ágyhoz, addig személyesen is mindennap meglátogatott és órákhosszáig elüldögélt a betegágyam mellett..— Azután elmaradtak a látogatásai — de a friss virágok, amiket küldött mindennap, teleárasztották illatukkal itír 6$ in FIGYELMEZTETÉS! nagyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t vevő közönségnek, mint a legolcsóbb bevásárlási forrást. == a Az előrehaladott téli idény miatt a még raktáron levő téli áruk az eddigi árnál jóval olcsóbban kaphatók, vjb'>X • , X*. : é ' ütv a betegszobát és illatukban ott éreztem a maga figyelmét, a maga gondosságát. Ggyszér, mikor a legnagyobb lázban fetrengtem a párnáimon, egy idegen szem­párt láttam reám tekinteni. A sötét, izzó szemek égtek, mint u tűz és lázasan is. ész­revettem, hogy fanatikus, beteges rajongás­sal néznek reám. Egy idegen ember ült az ágyam mellett s mikor észrevette, hegy reá­tekintek, gyöngéden a homlokomra tette hideg, nagy kezét. Az érintés hűsített és megnyugtatott. Nem gondolkoztam azon, — ki ez az ember, hogyan kerül a szo­bámba? — Ott volt és nekem jól esett az a tudat, hogy van valaki, van egy ismeret­len, aki felkeres engem, felkeresi a lázt, a halált akkor, amikor a tifusz minden isme­rőst elüldöz, a betegágyam mellől. Napokon feküdtem eszméletlenül. Ke­mény csatát vivtak értem az élet és a ha­lál. Mikor magamhoz tértem, mindig ott láttam az ágyam mellett annak az idegen férfinak a nagy, szőke fejét. Ha az ápoló­nőmet a fáradság miatt elnyomta is néha az álom, ez a férfi sohasem aludt. A sze­mei mindig ott voltak az arcomon és a te- ' kintete olyan áhitatosan csókolta a homlo­komat, mint ahogy a pap csókolja meg a misézésnél az oltári szentséget. És egyszer csakugyan megcsókolt. Megcsókolta a láztól kicserepesedett, ra- gálylyal beültetett számat. Megcsókolt ak­kor, mikor önkívületben fetrengtem az ' összezsugorodott párnáimon. Nem tudtam lag felszaporodott teendőire, nagyon szükség volt. Kulturális és társadalmi téren uj dolog nem történt, mindkét irányban élénk lüktetés tapasztalható s a foko­zottabb igények itt is a fokozottabb tevékenységet mozdítják elő A sajtónk 3 uj lappal szaporo­dott. A „Szatmári Gazda*, „Északkelet* hetilapok és a „Polgárok Lapja“, mely havonkint egyszer jelénik meg. A napilappá lett. „Szamos1* a múlt év­ben kiállta a próbát és derekasan^ megállta a helyét, bebizonyítván mű­ködésével, hogy u szatmári közönség képes egy napilapot fentartani, (Ha a kiadó is birja. Szedő.) ha az a napi­lap a közönség igényét kielégíti­Ezek röviden, a mik az elmúlt* év főbb eseményei voltak. Nem spk, de azért elegendő s ha nagy elragad­tatásra nem is szolgáltatnak, nincs okunk az elégedetlenségre sem. Befejezésül régi szokáshoz liiven VözöljüK1 az «Jmult év halottainak név- "sdifin;* Itótl^ József .zárdagazda, Som- Ty*»i Leitner Bertalanná sz. ‘Bzl ávNl®!ré-rrp—öfvr V eretfjr iAPhrohié?* özv. Kölcsey Ignácné sz. Egry Zsófia, Kenyeres Károly, Veréczy Antalné sz. Ruszka Eleonóra, Kepes Dávid, Jelen- csik Sámuel, Váczi Györgyné, Joó Ferenc,' Domokos Lajos, dr. Halász Béla, özv. Kató Istvánué, Lengyel Miksáné, özv. Vasady Ferencné, id. . Hérmán István, Non Mihály, Koós Károly. Papp Jánosáé sz. Madzsar Bella, Nagy Mihály, Csajkovics Gyű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom