Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-04-07 / 15. szám

SZATMÁB es vidéke. pedig valószínűleg -összes . eddigi beszédej között a legnagyobb "volt, amennyiben 9 órá­tól háromnegyed egy óráig tartolt, a fél ÍJ óra tájban adott 10 perces szünetet le­számítva. Azonban,-dacára e terjedelemnek, a beszéd mindvégig lekötötte az érdeklődést magas stílusával, magvas jogi fejtegetéseivel, szép és találó hasonlataival; izekre szedte és úgy cáfolta le a vád egyes pontjait; vé­gül pedig frappáns befejezése betetőzte a hatást, melyet az egész beszéd az esküd­tekre, a törvényszékre s a hallgatóságra gyakorolt. Dr. Kelemen védőbeszéde után az elnök a tárgyalás folytatását délutánra halasztotta. — Dr. Kelemen beszédét fő- munkatársunk, Csorna; Győző gyorsirá- szattal örökítette meg. Délután 3 órakor dr. Rei s emun n Simon, a Kreismann védője tartotta vé­dőbeszédét. A fiatal fiskális lendületes és tartalmas védőbeszédet mondott s védence érdekében a legjobb irányba igyekezett han­golni az esküdteket. Utána dr. Balkányi terjesztette elő Berger melletti védelmét. A védők beszédeire a kir. ügyész hosz- szabban válaszolt, de -a védelem elleni tá­madást egy újabb felszólalásban hatásosan verte vissza dr. Kelemen; Reismann pedig az ügyész szubjektív megnyilatkozá­sára reflektált. Ezután a vádlottakat kérdezte meg az elnök. Ezek közzül a fővádlott, Dávid Márton szólott s sírva hangoztatta ártatlan­ságát. ' Az esküdtek visszavonulván, a hozzá­juk feltett 4, egészen fő kérdésre a követ­kező verdiktet hozták: Dávid Márton nem bűnös, Dávid Adolf igen, Kreismann nem, Berger nem. Az esküdtek'.verdiktje után a kir. tör­vényszék 8 óra tájban hirdette ki ítéletét s az egyedül bűnösnek tálált Dávid Adolfot 15 évi fegyházra és 10 évi hiva­talvesztésre Ítélte, a vizsgálati fogság­ban eltöltött 1 év és 6 hónap beszámittatik. A törvényszék Dávid Mártont, Kreis- mannt és Bergert szabadlábra helyeztette. Az ügyész semmiségi panaszt jelen- tett be.’ ________ . - s ' A petrovai gyilkosság szerep­lőit március hó 26-ikáD, csütörtökön szállították el a máramarosszigeti törvény- széki fogházból. A deliquenseket összekötve szuronyos börtönőrök mellett, Binder Mihály fogházfelügyelő kíséretében a délutáni 4 óráé vonattal vitték az. iliovai fogházba. Nagy tömeg csatlakozott a gyászos menet­hez, a megtört alakokhoz, akik napsugaráé tavaszszal mosolyogva vonultak a börtönbe bűnhődni azért a nagy bűnért, amit azon a csikorgó/ hideg éjszakán, borzalmas kegyet­lenséggel követtek él. Apróságok. A múlt héten Írtak a lapok arról az esetről, hogy egy tiszthelyettes a lánchídon rátámadt egy fiakkeresre és azt Hundaungár- nak nevezte. i — No ennek — mondja Bögre ur — meg van alapítva a jövője. Mérget lehet rá venni, hogy generális lesz belőle. Diákkörökben nagy örömmel tárgyal­ják a tanárok mozgalmát, akik azzal fen'ye- getődznek, hogyha a kormány nem emeli a fizetésüket, hát könnyen megeshetik, hogy sztrájkolni fognak. — Be nagyszerű volna' — igy szól az általános vélemény — ha ez csakugyan megtörténnék ! * A hadügyminiszter ez idő szerint az­zal az eszmével foglalkozik, bogy a katona­tisztek adósságát az állam kifizesse. Ha ez igaz, akkor nincs jobb dolga senkinek a vi­lágon, mint a katonának, mert nem sokára emelik a fizetésüket, kifizetik az adóságukat, igazán, azt sem fogják tudni, mit csinálja­nak a sok pénzzel. Akinek fia van, okosan teszi, ha a katonai pályára adja. • Megrögzött gonosztevő áll a törvény­szék előtt, hogy egy újabb büuéért számol­jon. Az elnök szokásos módon kikérdezvén, mikor elvégezte, mondja neki, hogy ül­jön le. — Köszönöm, nagyságos ur — szólal meg a vádlott — ültem már eleget. * Nagy vita folyik egy társaságban a felett, hogy a nőknek is meg kel) adni a szavazati jogot. Persze, hogy a nők erősen mellette vannak. — Nehéz dolog — szólal meg egy öreg.ur — mert a választás titkos lesz, már pedig a nők nem tudnak titkot tartani. í ____________ Demeter. Vá ltozás a hivatalos órákban. A városi'tisztviselők kérvényt terjesztettek be a hivatalos órák olyan megváltoztatása iránt, hogy a délelőtti hivatalos munkaidő 2 órával meghosázabbittassék és délután ne legyen hivatalos óra. így van ez a főváros­ban és vidék nagyobb városaiban mindenütt. HÍREINK. — Vármegyei közgyűlés. Várme­gyénk törvényhatósága f. hó 26,-án rend­kívüli közgyűlést turtott. Elnöklő főispán dr. Fal.u ssy Árpád, először is Domuhidy Sándor,, Szuhányi Ödön, Péchy László, Bottka László, Papp Béla és Schönherr Gyula biz. tagok elhalálozáról emlékezett meg. A ministeri leiratok tudomásul vétele után megválasztották Luby Bélát és S z a 1- kay Sándort a közig, bizottságba, dr. Pi­li s y István, R é b a y Dezső, Kaufmann Jenő es Rácz Elemért az áll. választ­mányba, Reök Gyula és dr. Vetzák Edét az igazoló választmányba. A választá­sok megejtése után' egy csomó vármegyei ügyet intéztek el. Közöttük jóváhagyták Nagybánya és Felsőbánya ’ városoknak a villumvilágítás ügyében kötött szerződését. — Személyi hír. Dr. V a j a y Ká­roly polgármester, neje és leányaival vasár­nap reggel nehány napra Budapestre utazott. — Ebéd Kováos Jenőnél. Beroncei Kovács Jenő homoki földbirtokos, várm, biz. tag, vasárnap délben Homokon fényes ebé­det adott Boromisza Tibor megyés pöspökünk tiszteletére. A püspök kíséretén kivül az ebéden jelen voltak : dr. P a 1 u s s y Árpád főispán, Szerdahelyi Ágoston, J é k e y Móric, Szuhányi Lajos s a Kovács család számos tagja. — Küldöttség. A kulturpulota ügyé­ben dr. Kelemen Samu orszgy. képvi­selő, Tunkóczy Gyula főkapitány, ÜT e- r e n c z Ágoston tánácsjegyző, B ö 1 ö n y i László az „Otthon“ alelnöke, Erdőié; Vilmos felelős szerkesztőnk s az Otthon tiz vál. tagja holnap este utaznak Budapestre. Ott csatlakozik hozzájuk dr. Falusé; Árpád és dr. Vaj a y Károly polgármester, kik már tegnap óta á fővárosban időznek. A küldöttséget csütörtökön délelőtt fogadja '-gróf A p p o n y i Albert vall. és közokt. ügyi miniszter. . — Doktorrá avatás. Buji J é k e y Lászlót f. hó 21.rén a budapesti tud. egye­temen doktorrá avatták. — Kinevezés. Az igazságügyminisz-. tér Szuhányi Andor debreczeni kir. tszéki volt jegyzőt, jelenleg helybeli lakost,* a nyíregyházai kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. . : — Vendégszereplés. K omlós sy Emma fővárosi színművésznő három estén vendégszerepei színházunkban. És-pedig ma a Katalin, holnap a G é s á k és csütör­tökön a V a r á z s k e r i n g ő-ben. — Krémer Sándor szinigazgató a szini évad április 30-ig leendő • meghosszabi- tása iránt kérvényt adott be a szioügyi bi­zottsághoz,. Ez -ügyben tegnap d. u. 5 órára szinügyi biz. ülés volt összehíva, de a'biz. tag urak távolmaradása miatt az ülés nem volt megtartható, igy nem lehet tudni, Krémer kérése teljesítve lesz-e ? — Előkelő vendégek. Pokol Elek bányabirtokosnak előkelő vendégei voltak a héten. Fontenay gróf, francia főkonzul, De- rusi György román főkonzul, Mizzi kons­tantinápolyi spanyol alkonzul meglátogatták őt borpataki kastélyában s pár napot Nagy­bánya s vidékén töltöttek. — Vivó-akadémia. Alfi Gennaro vivómester április 4-én Máramarosszigeten nagyszabású vivóakadémia keretében mutatja be növendékeinek haladásását. Az akadémiára átutazik lapunk felelős szerkesztője is­— DJ földesur. Dr. Boromisza Tibor szatmári püspök megvásárolta Vám- falvi Jónásnénak 801 kataszteri holdból álló avasvámfalui birtokát a fölszereléssel együtt 306.000 K vételárért. — Rákóczi-ünnep. A városi tör­vényhatóság dicső emlékű fejedelmünknek, II, Rákóczi Ferencnek azt a képét, me­lyet Hegedűs László budapesti minta-? rajziskolai tanár által festetett, április 12.-án, virágvasárnapon, délelőtt 11 órakor fogja ünnepélyesen leleplezni. Ez alkalomból rend­kívüli közgyűlés lesz, melyen a felavató beszédet O z s v á t h Elemér ref. főgimná­ziumi tanár s törvh. bizottsági tag fogja mondani. A Rákóczi temetésére kiküldött disz- és polgári bandérium tagjait fel fogják, kérni, hogy az ünnep fényének emelése vé­gett diszmagyarbao jelenjenek meg. — A szatmári ref. egyházmegye közgyűlése. A szatmári ref. egyházmegye tavaszi közgyűlését f. bó 25., 26. és 27. napjain tartotta meg városunkban. Az első napot a számvevőszék az egyházi számadá­sok megvizsgálásával töltötte el, a harmadik napot a bírósági ügyek vették igénybe, igy a tulajdonképeni közgyűlés pedig a második napon folyt le. Ezen a közgyűlésen B i k y Károly esperes és Luby Géza egyház- megyei gondnok elnököltek. Az üresedésben levő egyházi tanácsbirói állásra F á b i á n Károly fehérgyarmati lelkészt választották meg. Egyházkerületi képviselőkül U r a y Gézát és Kiss Bertalant, pótképviselőkül dr. Böszörményi Emilt és Nagy Lászlót küldték ki. — A dal és zeneegyletből. A ze­neiskola április 4-ón délután 4 órakor és folytatólag április 5-én délelőtt fél 11 óra­kor tartja vizsgálati hangversenyét a város­háza közgyűlési termében. M é d e r Mihály areképét a dal- és>zene egyesület megren­delte Góth Mór festőművésznél. A leleple­zési ünnepély az egyesület április végén tartandó . közgyűlésén fog végbemenni. Az ünnepi beszédet dr. F e c h t e 1 János igaz­gatótanácsi tag fogja tartani. — Teaest. Az O rsz. Gyermekvédő Liga érdekében fáradozó hölgyekv pénteken, f. hó 3.-án este 6 órakor a Társaskörben teaestélyt rendeznek. Beléptidij egy korona, melyért egy csésze teát is szolgálnak fel. A nemes cél feltétlenül megérdemli, hogy ez estélyen társadalmunk elittje teljes számban vegyen részt, hogy ezáltal is , szaporodjanak a kö- nyöradományok. Vacsora után tánc következik. Megjegyezni kívánjuk még azt is, hogy az estén sem' árusítás, sem gyűjtés nem lesz. — Hegyközségi kösgyülés lett volna vásárnsp d. e. 11 órakor a városház tanácstermében, de. nem lehetett megtartani, mert dr. Lehoczky János elnökön kivül mindössze 3 szőlőbirtokos jelent meg és igy nem voltak határozatképes számban miért is- április 5. d. e. 11 órára újabb köz gyűlés tűzetett ki, a mely már a megjelen' tek számára való tekintet nélkül fog hatá rozni. Minden esetre különös jelenség, hogy a szőlőbirtokosok ily kevéssé érdeklődnek saját ügyük iránt. — Tűzoltó parancsnoksági ülés, A tűzoltó-egylet vasárnap délután tartott parancsnoksági ülésén elhatározta, hogy 40 tagból álló csapatját a kongresszusra teljesen uj ruhával és felszereléssel látja el. Határozatilag kimodották azt is, miszerint előterjesztést tesznek a városi tanácshoz, hogy a szertár hiányos berendezését a mo­dern tűzoltó szerekkel egészítse ki. Az elő­terjesztésben az is benfoglaltatik, hogy az igy felmerült költségeket tiz éven át törlesszék, igy az uj szerek beszerzése nem jár a rendes évi költségvetés újabb megterheltetésével. Itt említjük meg, hogy a szatmári tűzoltó- kongresszus irodáját április hó 1-től a tűz­oltó őrtanyán megnyitja. Hivatalos órák este 5—7-ig tartatnak. Irodavezető T h u r n e r Albert kong. titkár, irodatiszt: G y a p a y István. A kongresszus valószínűleg ez év augusztus havában lesz. — A Szpa április hó 4-én a„Pannóniá- ban“ nagy estélyt tart, melyen a hónvédze- nekur Kövér Dezső karnagy vezetése alatt következő darabokat adja elő: 1. „Ko­sa munde“ nyitány Schubert. 2. „Acclamitió“ keringő Waldteufel.. 3. „Am Tegerusee“ áb­ránd Mayer. 4. Részletek „ Bányamester“ operettből Zeller. 5. „Néger csoport“ egyve­leg Bachó. Szünet. 6. „Magyar vígjáték“ nyitány Kéler. 7. „Sulamith“ ábránd Gold­faden. 8. „Magyar egyveleg“ Kichter. 9. „Magyar dal gyöngyök“- Kraul. 10. „Rá- kóczy emléke“ induló Linka. — Eljegyzések. G a 1 b a Margitot, néhai *Galba Lajos szatmári törvényszéki elnök, utóbb pécsi kirí főügyész s neje sz. Laky Vilma leányát eljegyezte G 1 a t z János dr. felsőőri ügyvéd. — Kovács Zoltán s.-a.-újhelyi magánhivatalnok elje­gyezte Mendel Gottlieb leányát, Ella kisasszonyt. — Házasság. Horváth Elek ka­taszteri mérnök vasárnap tartotta esküvőjét Debreceni Lajos németi birtokos leá­nyával, Juliskával. — -j- László Imre volt közös főhad- nagy, . kinek lefokozása annak idején oly nagy port vert fel az egész országban, de különösen városunkban, ma egy hete tüdő­vészben 'elhalt a budapesti Uj Szent János kórházban. Itteni rokonai, jó barátai igaz részvéttel vették gyászhirét, jóllehet a sok meghurcoltatás és küzdelem után igazán psak megváltás volt reá nézve a halál. A függetlenségi balpárt díszes temetést í'ende- zett Lászlónak, a temetőben pedig Nagy György orszgy. képv. mondott megható búcsúztatót. — Halálozás. Dr. S c h ö n h e r r Gyula, m. nemzeti múzeumi igazgató-őr, egyetemi m. tanár, a m. t. akadémia 1. tagja, a múzeumok és könyvtárak országos főfel­ügyelőségének és tanácsának volt előadó titkára, a nagybányai muzeum-egyeaület alapítója.és elnöke, f. hó 24.-én, d. u. 6 óra­kor, tudományos munkásságban töltött éle­tének 44-ik évében, hosszas betegeskedés után, Nagybányán elhunyt. — Bay Lász- lóné, a debreceni szintársulát baritonistájá­nak neje, szül. Kálmánchey Katalin f. hó 14.-én Debrecenben meghalt néhány hónapi boldog házasság után. — Helyreigazítás. A „Szatmár- Németi“ vasárnapi számának egyik hirében egy kis sajtóhiba csúszott be, mi á társasá­gokban sok élcre adott alkalmat. Laptársunk ugyanis azt irta, hogy dr. Papp Szilviusz egy, Szabó Jánosné pedig fél adaggal a népkonyha tagjai közzé léptek, holott neve­zettek a közös konyha tagjai lettek. A két konyha között bizony Van egy kis különbség, igy nem csoda, hogy nevezette­ket ismerőseik megviccelték. ‘ Önképző köri diszgyűlés. A szatmár-németii ref. főgimn. „Kölcsey“ önk. köre abból az alkalomból, hogy Mátra; ajos 15 éve vezeti, szombaton, március hó. 28.-án, a: giron. tornacsarnokában 5 órai kezdettel önképző köri diszgyülést rendezett. A műsort Pinkóczy L. önk. k. aMnök nyitotta meg, majd Turman Zoltán Vili. o. t. szavalta el nagy hatással az üpnepelt tanár egyik szép költeményét „Julius Cae- sar“-t. Igen szép szám volt Vilkovits Lajos é's Kondor Sándor VIII. o. t. hegedű duettje, mely után ismét az ünnepelt egyik költeménye került szavalásra. „Gerő Klárá“-t szavalta el Kölcsey Gábor VII. o. t. Úgy a költemény, mint a szavaló előadó- művészete magával ragadta a nagyszámú közönséget. Érdekes volt V aj t h>ó Lajos VIII. o. t. önképző kori titkár felolvasása is, melyben Mátray Lajos irodalmi munkás­ságát fejtegette. A műsor befejezése egy melodráma volt. IVLá t r a y egyik költe­ményét Berger Mór Vili. o. t.‘ megzenésí­tette. A minden tekintetben sikerült dara­bot szerző, Szatmáry L. Vili., J ó z s a J. VII., Vladár K. Vl. o. t. zene- kísérete mellett Markovits Benő VHI. o. t. szavalta el nagy hatással. — Bérkocsi vizsgálat. Tankóczy Gyula főkapitány, Kies József rendőrirnok és Kovács Bálint városi állatorvos közremű­ködése mellett, ma délelőtt felülvizsgálta az összes bérkocsikat. Azok között csak a 19 és 22-ös számú két- s az 5-ös számú egy- fogatu bérkocsit találta kifogástalannak. A többieket a hiányok mielőbbi pótlására utasította. — .Nagy tűz Vámfalában. Vám­falu községe szombaton csaknem egészen le­égett. 118 házon s annak melléképületein kivül rengeteg takarmány és állat lett a tűz martaléka. A tűz egy asszony gondat­lanságából keletkezett. Városunk tűzoltói is segítségükre mentek a vámfalusiaknak, de a nagy szél miatt csak nagy nehezen tudták a pusztító lángtengert megfékezni. A kár százezrekre megy, melyből csak kevés térül meg, mivel az ottani lakosság nem igen szokott biztosítani. — Közgyűlés. A Kereskedő Ifjak Köre jövő hó 12-én vasárnap d. u. 3 órakor a kör dísztermében közgyű­lést tart. — Az erdődi kaszinó kártya ügye. Érdekes eseményről beszélnek váro­sunkban napok óta az emberek. Az erdődi kaszinóban ugyanis nagyon elharapódzott a hazárdjáték, miért is Sándor Lajos kir. járásbiró többek nevében azt indítványozta, tiltsa meg a választmány a kaszinóban a hazárd játékokat. A kaszinó közgyűlésén többen állást foglaltuk az indítvánnyal szem­ben, sőt mi több a többség Telek István uradalmi írnok ajánlatára az indítványozók­kal szemben,-megbotránkozását és megvetését fejezte ki. Erre indítványozók a kaszinóból kiléptek s 5 ismert és 16 ismeretlen tettes ellen dr. Kelemen Samu ügyvéd utján feljelentést tettek az ottani járásbírósághoz. A nyomozás megejtése s tárgyalás megtar­tására a kir. Curia Hatvány Kálmáo helybeli aljárásbirót küldte ki. Ügy a tár­gyalás, mint az ítélet, nemkülönben az ügy további fejleménye elé érdeklődéssel tekint úgy az erdődi, mint a helybeli közönség. — Tánctanfolyam. Endréd; Márton fővárosi tánctanár április hó- 6-tól kezdődőleg városunkban 4 heti tánctanfolya­mot tart. Beiratkozni Koós Gábor és Lővy Miksa üzletében lehet. — TŰI. Szombat éjjel a tüzoltóőrto- rony vészharangja tüzet-jelzett;'G u t h Áb­rahámnak a Heinrich Viktor Várdomb utcai háza pincéjében levő fadugó gyárában támadt tűz, melyet a korán érkezett tűzol­tók csakhamar eloltották, igy a kár nem nagy. — Ki tanítja Szatmáron az ere­deti gentri bostont?! Csak Urbán Gá­bor oki. tánctanitó és pedig a legkedvezőbb feltételek mellett, 3—4 óra alatt biztos si­kerrel. Kérem az érdekeltek szives megke­resését. Kiváló tisztelettel Urbán Gábor oki. tánctanitó. Cím: Józsika-u. 7. sz. (1-3) — Elveszett folyó hó 28-án színház­ból jövet Deák-tér 28. számú ház kapujáig egy oliv barna színű bőr női kézi táska, benne volt egy színházi látcső és egy Giza névéi jegyzett zsebkendő. Kéretik a megta­láló szíveskedjék a táskát a rendőri hiva­talhoz juttatni. — A szép tavaszi napok beálltával én is igyekeztem üzletemet szép és divatos HŐI kalapokkal gazdagítani és pedig az egész Magyarországon elismert L&d8tättsr P. és Fiai Cég, valamint a budapesti és bécsi más elsőrangú divattermékből. A napokban ér­keztek meg a legszebb újdonságok. Hogy a fenti állításomat bebizonyítsam, tisztelettel fölkérem a Szatmár és vidéke t. hölgykö- zönségét, szerencséltessék üzletemet becses látogatásaikkal és én ezen nagy szerencsét viszonozni fogom szolid és pontos kiszolgálá­sommal. Maradok kiváló tisztelettel BarCSay Erzsébet divatárusnő Kazinczy utca 6. — Egy száraz raktárhelyiség éa egy kis piuce kiadó Eótvöa-utca 4. sz. házban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom