Szatmár és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-03 / 1. szám

UH-Xxlr gpjpi hü Huszonkettedik évfolyam. TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP.✓ IH • B ' • • ■ . ' / Az uj esztendő küszöbén. Irta: Gaál Mózes. Elkövetkezett a leszámolás ideje. Üssük fel a könyvet, melynek cimtáb- lájára sok szép reménnyel irtuk reá ezelőtt egy esztendővel: 1904. Lapoz­zuk végig s elmélkedjünk. Hasznos az ilyen foglalkozás, mert tanulunk belőle. Tarka könyv ez, minden lapja más szinü. Az egyikről örömet olva­sunk le, a másikról szomorúságot; itt biztató remény, ott a bizonytalantól való csüggedés, ennek a láttára kide­rül az arcunk, annak a láttára bebo­rul. Immár túl vagyunk azon iá, ami jó volt, azon is, ami rósz volt A jó­nak emléke felujul bennünk és örven­dünk neki; a rosznak az emléke eszünkbe juttatja, hogy nem minden kívánságunk teljesedik, s megkönnyeb­bülten sóhajtunk fel- „Csakhogy el­múlt !“ És minden embernek van egy- egy tarka könyve, örömmel és bánat­tal teljes könyv; ezek a könyvek, mind különböznek egymástól éppen úgy, mint az emberek. Ámde minden könyv­ben legékesebben szólók, a panaszos lapok, ezek mellett az örömnek és megelégedésnek a krónikája bátortalan, félénk, hallgatag. Kézdezd meg a szomszédtól: meg van-e elégedve? Azt fogja felelni: „Nyo­morúság az egész élet.* Az elmúlt esz­tendőnek a krónikája szakasztott olyan, mint a többi esztendőké: nyomoruság- I ról szólanak a beszédes panasznak j a hangján. Ha pedig száz esztendővel ezelőtt íródott az a krónika, az is tele van panasszal, mert az emberek min­den időben hajlottak az elégedetlen­ségre, jobban hajlottak, mint a meg­elégedésre. Ez baj volt akkor is, baj ma is. Arról tesz tanúságot, hogy ben­nünk emberekben több a kívánság, mint amennyi a megelégedéshez szük­séges. A kívánság olyan, mint az ár­nyék, minél nagyobb a fény, annál na­gyobb az árnyéka annak a fénynek] Ha körül nézel kis családodban s látod, hogy mindenki egészséges, hogy meg van a mindennapi kenyered, mun­kalátó kezed tétlenül nem hever, tisz­tes ruhát öltesz magadra, hogy az Ur színe elé járulj: ne panaszkodjál, em­ber, hanem fogd össze a két kezedet, s adj hálát a te jó Istenednek, aki gyümölcsözővé tette fáradozásodat. Ha pedig látnod kell, hogy csalá­dod valamelyik tagja nehéz kórral küzdve senyved, ajkadra panasz szót vájjon nem veszel-e hiába? Tanulj tűrni a szenvedővel, s fordulj ahhoz, akitől jön a csapás és áldás, a vigasz­talás és megkönnyebbülés. Csak az nem talál a földön vi­gasztalást, aki a mások szenvedése iránt érzéketlen. A mások szerencséje ne ta­nítson téged arra, hogy sorsod ellen zúgolódjál: a mások szerencsétlensége ne tanítson téged arra, hogy magadat jobbnak tartsd másoknál. Mert vala­hány ember van ezen a világon, mind arra teremtetett, hogy kivegye részét a jóból is, a rosszból is. Az ember sor­sát pedig egy hatalmas kéz intézi, me­lyet a káromló szó hiába ostromol. Vegyük észre az életnek apró- cseprő örömeit, amire sokan ügyet sem vetnek. Lám, a koldus megköszön minden darab kenyeret, minden kraj­cárkát, s tovább járja az életnek útját, mert Isten irgalmassága odarendeli mel­léje az adakozót Az épkézláb ember miért nem köszöni meg Istennek azt, hogy van ereje a munkához ? A mun­kának gyümölcsét miért nem tekinti éppen olyan ajándéknak, mintha Isten­től jött volna? Hiszen egy lehelettől függ az ő ereje, az ő munkássága; esendő fére& az ember, akár bársony- iiyal kibélelt hintóbán jár, akár me­zítláb. így gondolom én, igy érezem, s ha egy-egy megelégedett embert látok: megtelik örömmel a szivem, s azt gondolom magamban, hogy a tarka könyvnek lapjai nem fognak mind zok­szóval megtelni, örömről is szólanak. Emeljük fel szivünket az uj év küszöbén az Úrhoz; némitsuk el a pa­naszt, mely meddő és haszontalan; ültesse el az a hatalmas égi kéz szi­vünknek kertjében a reménységnek, a bizalomnak, a szeretetnek, a hitnek, legfőképpen pedig az alázatosságnak, a háladatosságnak a magvát. Ha ezek lesznek a mi szivünkben kikelendők: bizony mondom a panasszó nem fog megsokasodni! És kérjük az urat, hogy áldja meg a mi törekvéseinket, melyek becsületesek és tiszták; fordítsa el tő­lünk a vigasztalan csapásokat, s hogyha mégis meglátogatnak, adjon nekünk erőt azoknak leküzdésére. Az uj könyvben pedig, melyre reá irtuk: 1905, Írjuk oda hittel, sze­retettel és bizalommal jeligéül: „Isten nevében kezdem el.“ Színház. Karácsony első és másod napján két két előadásban volt része a közönségnek. Vasárnap délután a „Czigánybáró“, este a „Vöröshaju“; hétfőn d. u. „Peleskei nó­tárius“, este az „Aranyvirág“ került szinre. Ünnepi szint adott a színháznak mind a négyszer a szép közönség, mely nagy szám­mal nézte végig az elég jó előadásokat. Kedden az „Áldozati bárány“ von­zott publikumot. írancia bohózat. Dicsé­ret színészeinknek, akik a pikantéria vas- tágságából annyit lefaragtak, amennyit csak lehetett. így is volt belőle bőven. Hanem hogy mulatságos darab, azt igazolta a né­zőtér állandó zajos derüttsége, mely azon­ban mindenesetre a kitűnő előadásnak is köszönhető. Tisztái volt a jószivü, dé tu- tyi-mutyi áldozat s pompásan játszott. — Kendi Boriska, Pataki Riza, Szentes, Garai, Szőke egészen jók voltak. Szerdán a „Pesti nők“ mulattatták a közönséget táncaikkal, fess uniformisukkal s mulattató környezetükkel, melyből hatá­rozottan Papir emelkedett ki. Szentest di­TÁRCZA. Útközben. II. Oroszok. A bécsi Südbahnhof és a város kö­zepéből kifutó déli vasúti pályatest 4—6 méter magasra van az utcák fölé emelve. — Az indóház labyrimhussa a teméntelen fel- meg lehaladó garádicsnak,. — a pálya­test pedig vagy 5 km. hosszú viadukt, melynek árkádjai alatt zörögve, zakatolva hullámzik az élet — hajnaltól hajnalig. Bécsben soha sincs pihenés és csend. Éjjel nappal jön megy, futkos, kapkod, hadonáz egy sereg ember. — A fáradt és ledolgozott tömeget uj és fáradhatatlan tömeg követi s a folytonosság kétségbe­ejtő. — A világvárosok egyebütt ütemes majdnem zenei dübörgése — itt lomha, elterülő és örökös morgás. A pályaházban nyüzsgő szolga sze­mélyzet fogadja az embert akár egy ré­gen várt kedves vendéget, a kinek nyitva a ház és a szív; — kézröl-kézre adogat­tak s hogy szépen ki mosolyogták a zse­bemből a jegyemet, azt az egyik szépen ápolt szakállu, olyan possal jukgatta át, — mintha legalább is az életemet men­tette vón meg — avval a kéz mozdulattal. Hogy észrevette, mikép csakugyan lekö­telezettjének érzem magam a jegy jukasz- tásáért: egy még szebb szakálunak bízott a gondjaira. Ezeket a pósokat a mig a déli va­súttal utaztam, minden szolga, kalauz végig csinálta nekem, az idegennek. — Kérdeztek, sürmöltek, helyet csináltak, egy más gondjaira bíztak s hogy elgon­doltam, mikép otthon is, itt is, mindenütt: borravalóért existálhat az ember, itt leg­alább értettem, miért adom a baksist. De megértettem azt is, mi légyen a titka a nagy idegen forgalomnak, dacára hogy semminémü vásári hivogatás nem rikoltozott elém képben vagy írásban. Bent a termekben nemzetközi társa­ság váltakozott; rengeteg sebes beszédű mosolyogós német tarkítva sok, még hadaróbb, franciával meg olszszal, itt-ott egy két angol körül is tágult a tömeg, s hogy mindenki igyekezett, — a maga iga­zát beszélte, — és hadonászott is: a zaj kábító, a kép rendkívül élénk volt. A beszálláskor három asszonyt lát­tam meg, a kik lassú kényelemmel jöttek, nagy, terjengős taglejtéssel kisérték a be szédjüket, és szép lassan ejtették a szót be­széd közben. Mig a nyelvet füleltem a melyen egymásközt értekeztek, a pakkjuk tetején egy szamovárt láttam meg oda kö­tözve, s ugyan jól esett egyszerre, hogy a beszédjüket is ismerősnek taláitam. — Oroszok voltak. A sok sebesb»»szédü hadonázó nyu­gati közt ők is én is keletiek voltunk, valahogyan kényuras tempós szokásokkal, igényekkel és beszéd móddal s bár sok sok ember közzé vegyültünk, — az hogy nem szeleskedtünk: megkülömböztető tanú­sága volt a fajtánknak. Olaszországba igyekeztek, — egy kocsi szakaszba kerültünk. — Itt már né­metül beszéltek — folyékonyan, tisztán, látszott hogy gonddal tanulták. A hogy elhelyezkedtek mindjárt ott­hon is voltak. A coupé mozgó asztalkájára az egyik fehér abroszt húzott s a mig reggelizték csak arról győztek meg, hogy sokat étkeztek mások előtt s hogy az idegent nem nézik a priori ellenségüknek. Az nap hargiinchatodik napja ültek már megszakítás nélkül vasúti kocsiban s mikor Vladivosztokból — az orosz-japán háború egyik actusának helyéről elindul­tak : ott már javában állott 20 órás sötét éjszakájával a kegyetlen nagy tél. Egyszerre megértettem, hogy miért van most Mandzsu országban fegyver- szünet. Szibérián -keresztül egy zónával jöt­tek Moszkváig s onnan pihenés nélkül tovább. Az egyik leány mellbajos volt, annak az egészsége után siettek. A coupét kitünően tudták kényelmi szempontból kihasználni s annak minden fogantyúját, zárját, csapját, láncát, szijját, forgóját nagyszerűen értették. Hogy állandóan a kocsi folyosóján tartózkodtunk, ők a coupéban bent — fel­váltva — az egész napon át vagy három­szor is át öltözködtek, mosakodtak, emel­lett minden iránt érdeklődtek. — Mindezt a sok öltözködést mosakodást a jó Ízlés szempontjáböl nagyon természetesnek ta­láltam s abban semmi conventiót sem láttam. Ez mind jól is esett a szememnek a melyikkel mindig innen hazulról, néz­tem, figyeltem őket ... a hol leányaink világért sem a jó Ízlés vagy a tisztasági érzék szempontjából öltözködnek naponta . . . hatszor. A hogy rendje és módja szerint ki­világlott, hogy magyar vagyok — mintha tudták vón — mi szorong a lelkemben: siettek megnyugtatni hogy ők tudják azt mikép a magyar az nem osztrák. — Ám Magyarországot is a cultur államok sorába helyezték s mikor a végtelen lakatlan pusztákról beszéltek, — melyek hazájuk kétharmad részét foglalják el, ezekkel szemben a magyar föidmivelést példázgat- ták unos-untig, — melyet élő szemmel láttak volt előző nap, hogy nálunk át utaztak. Bár tudták magukról, hogy a nyu­gat nem nagyon kitűnő véleménynyel van az orosz államrendszer, cultura s egyebek­ről s kacagva emlegették a nyugati szo­kást : mi kép a mi durva és rósz arra rá­mondják, hogy orosz, — annyi elbizako­dottsággal és lenézéssel tudtak rólunk nyugatiakról beszélni, hogy a sovinizmu­sok határozottan imponált és tiszteletre méltó volt. Az orosz-japán háborúról nem kér­dezősködtem. Egyszer kisült, hogy a német nyel­ven kívül tudnak ők még vagy három nyelven is, angolt, franciát folyékonyan s ha muszáj olaszul is gagyognak valamit. — Mert mondtam, hogy én a magyaron kívül csak németül beszélek ezen is cso­dálkoztak, mert náluk a férfi ember az anyanyelvén kivül egyébb nyelvet nem AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER, • • • Kérjünk határozottan .. Ferenoz József keserüvizet 11!

Next

/
Oldalképek
Tartalom