Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-05-05 / 19. szám

SZATKÁR US VIDÉKE. vádlott ugyanezen időben állandóan tarok* kot játszott; Dániel Sándor szintén nem volt ellensége a hazárd játéknak, sőt egy­szer ő bírta rá vádlottat, hogy indítvá­nyozza a kártya-pénz felemelését, hogy igy az esetleges hazárdjátékokból a kaszinónak haszna legyen; ugyancsak Dániel Sándor még 1907 novemberében is azt jelentette ki egy kiküldött bizottság ülésén, hogy Sán­dor Lajosnak a hazárd kártyajáték teljes kiküszöbölését jelentő indítványát el nem fo­gadja és nem helyesli. Vádlott és társai ellenben elfogadtuk egy indítványt, amely a szerencse játékot oly szűk körre korlátozza, mint azt az or; szágnak egyetlen társasköre sem teszi. Ezek után feljelentést tett bírák meg­ismételték a hazárd játék teljes kiküszöbölé­sére irányuló indítványokat, s a kaszinó azon határozata ellen, amely ezt elveti, be­adtuk egy fellebbezést, amelyben a kaszinót büntanyának nevezik, ahol az „erősebb a gyengét kizsákmányolja.“ Miután a bírák békés felszólításra sem voltak hajlandók eze­ket a kitételeket visszavonni, mugáévá tette Telek István indítványát és hozzá járult ahoz, hogy a szövegezőknek megvetést sza­vazzanak. Eljárásában az vezette, hogy a fellebbezés tartalmával alaptalanul és oknél- kül voltak meggyanúsítva és megrágalmazva a vezetése alatt álló uradalmi tisztikar tag­jai, akik vidéken lakván a kaszinóba nem járhatnak és ott nem kártyázhatnak. Telek Istvánnak védekezése ugyan­ilyen. Erdődi Antal, Herczog Árpád és Szuf- kulits Gyula vádlottak nem érzik magukat bűnösnek, mert a Telek indítványához nem szóltak hozzá, a szavazás pedig titkos volt. Ezután P a p p Szilviusz kir. ügyész annak igazolására, hogy a kaszinóban hazárd játék folyt, tanukat kér kihallgatni és kéri a kérdéses ülés lefolyására a sértett bírákat eskü alatt kihallgatni. Rébay Dezső és Telek István védője dr. T a n ó d y Endre ellenzi, hogy a sér­tettek a tanuk meghullgutása előtt hallgat­tassanak ki; a bíróság elrendeli kihallgatá­sukat, védő a határozat ellen felfolyamodást jelent be. Ezután foganatosítva lett a sértettek kihallgatása: Dániel Sándor erdődi já- rásbiró vallja, hogy az ő tudomása sztrint Erdődi, Herzog és Szafkulits is állást fog­laltak az indítvány mellett. Sándor Lajos ugyanilyen vallomást tesz. T a n ó d y : Iguz az, hogy járásbiró ur is játszott és egy ízben tizenhatra 200 K-ét hitt? Sándor Lajos : Ez igaz (derültség). — Igaz-e az, hogy tanút egyszer te­temes veszteség érte, de azt Rébay és Szaf­kulits vádlottak nagy részben elengedték. — Erre nem tartozom felelni. Tanódy Endre védő semmiségi panaszt jelent be a sértettek meghiteltetése miatt, azután' indítványozza a valódiság bizonyítá­sának elrendelését abban az irányban, hogy a sértettek eljárása olyan volt, amely a pa­naszolt megtorlást megérdemelte. A bíró az indítványt elutasítja és uz eljárást befejezettnek mondja ki. P a p p Szilviusz kéri a vádlottakat — Például — hogy véget vessen mindennek. — Talán, hogy megöljem magamat ? Ments Isten I tiltakozott hangosan a volt nagykereskedő. Nem, erre igazán nem gondoltam. Tudja, nagyságos uram: az ember olyan legyen, mint a gummi labda. Ha földhöz csapja a sors, annál maga­sabbra kell ugornia 1. .. Most az éjszaká­kat járom ezzel a kosárral. Kuporgatom a garast. De nemsokára újra egy kis bol­tot nyitok. Fölviszi a dolgomat az Isten. No hát, nagyságos uram, tegyen meg egy pár számot. Meglássa, bizonyosan nyerni fog .,. És Dér Flóris régi jó ismerőse ked­véért megrakott egy csomó számot. De egymásután vesztett. Utoljára maga a volt nagykereskedő fogta meg a kezét: — Hagyja már abba, kérem! Úgy látszik, nem szerencsés a játékban .. . Flóris mosolyogva nézett rá: — Nincs igaza, Leipziger. Mert ha most vesztettem is, de maga nem is kép­zeli, hogy mennyit nyertem ... S most már igazán jóleső derű töl­tötte el a lelkét. Józan volt. Intett a cigá­nyoknak, hogy kotródhatnak. III. Éppen annyi pénze maradt még, hogy elutazhatott egy jó ismerőséhez, Ger- nyeszegy báróhoz: — Kedves barátom — mondotta neki. — Hallom, hogy egy gazdatiszti ál­lás van nálad üresedésben. Hát én pályá­zom erre az állásra. Nem valami jó aján­lólevél ugyan az én múltam egy gazda­ság vezetésére. De hát hidd el, hogy én bennem a gavallér ment tönkre, nem pe­dig a földesúri.. Hát azt hiszem,' min­denesetre próbát tehetsz velem. Nem fo­god megbánni. *. megbüntetni, mert bármilyen lett légyen | sértettek eljárása, és ha még arra a meg­botránkozás megfelelő kifejezés volna is, a „megvetés“ mindenesetre túl erős. Dr. Farkas Jenő a vádat Eötvös Róberttel szemben is igazolva látja, egyéb­ként az ügyészhez csatlakozik. A bíró a tárgyalást felfüggeszti és d. u. 3 órára halasztja. Délután dr. Tanód; Endre, dr. Nagy Barna és dr. Dómján János mondták el védőbeszédeiket, amelyekre kir. ügyész és dr. Farkas Jenő replikáztak. Leg­utoljára Rébay Dezső tette a következő megjegyzést: „Vádlók azt is állították, hogy a ka­szinóban a gyengét az erősebb kizsákmá­nyolja. Megjegyzem ők voltak az erősebbek, mert ők nyerhettek tőlem, de én ő tőlük nem. A céljuk állítólag az volt, hogy a ka­szinót megtisztítsák ; ezt a céljukat elérték azzal, hogy a kaszinóból kiléptek.“ A biró ezután kihirdette az Ítéletet. Rébay Dezsőt és Telek Istvánt fejen­ként 100—100 koronára és a költségek meg­fizetésére ítélte el; a többi vádlottakat fel­mentette. Az elitéit vádlottak felmentés vé­gett, az ügyész a felmentett vádlottak elítélése végett felebbezést jelentettek be. Zilahy Gyula színtársulata Szatmáron. császár Iza-tonál. Alfonz ■u.r. Zilahy Gyula a debreczeni színház művész-igazgatója kérvényt adott be a vá­rosi tanácshoz s a szinügyi bizottsághoz, engedjék meg neki, hogy Földes Imre háromfelvonásos szenzációs drámáját „A császár_katonái“-t, valamint Sardou egyik kitűnő vigjátékát „Alfonz ur“-at, nálunk f. hó 9., 10. és 11.-én bemutathassa. Az illetékes körök teljesiieték Zilahy kérelmét, mely a közönség kérése is. Mert hiszen városunk közönsége is vég­telenül szerette volna ezt az országos hirü s határozottan rendküvül érdekes katona darabol látni. Sajnos, Krémer, nehogy a katonaság a zenekart a színháztól meg­vonja, nem hozhatta azt színre. Zilahy s a szini bizottság jóvoltából most hát mi is élvezhetjük Földes drámáját. Nyugodt lelkiismerettel írjuk le az „élvezhetjük“ szót, mert e darab debreczeni előadása jó­val felülmúlja a Magyar Szinházét. Talán • elég, ha annyit mondunk, hogy a főszerepet — egy vérbeli magyar főhadnagyot — művészetének teljes érvényesülésével Zi­lahy kreálja. Ugyancsak ő játsza Alfonz urat is. Mellette csoportosulnak társulatá­nak kiváló erői: Lukács Juliska, H a h- nel Aranka, Báthori Mariska, Gerő Ilona, Ternyei Lajos, Győré Alajos,- K rasznai Ernő, Bérczy Ernő, L i - g e t i Lajos, T a 1 i á n László. A közönség tájékoztatása végett le­írjuk a darab tartalmát. A szerző egy iga­zán mesterien beállított: hű képet rajzol egy kis garnizionról, amelynek életében szomorú esemény történt. Lefokoztak egy kapitányt, mert cikkel irt a közös hadses reg szelleméről. A lefokozás mellett sza­vazott Szilassy Ernő kapitány is, Karády Erzsébet vőlegénye, s az efölött való kese­rűség mindjárt jelentkezik is azzal, hogy a Karády házába meghívott városi notabili- tások sorra lemondanak. Mélyen fáj ez a jó magyar Karádynak. Belátja, hogy iga­zuk van, de nem tehet ellene, mert a leánya boldogságát nem kockáztathatja. Tipikus mintája annak az egyoldalú, me­rev katonai szellemnek, amelyről a lefoko­zott tiszt cikket irt, épp ez a Szilassy kapitány, aki részint katonai nevelése, részint strébersége folytán is első sorban a császár katonája, ha kell, még nemzeté­vel szemben is. Mindez a dráma exponálásához tar-» tozik. Most a katonai és a hazafias, vagy mondjuk polgári felfogás összeütközése: ez a dráma. Joász főhadnagy, egy magyar érzésű katona, aki megcsömörlöit attól a szellem­től, amelyben él, vallatja a kadétot, akit a lefokozott kapitány árulójának tart. Ez bravúrosan megcsinált jelenet, amelyet a kaszárnyában fölhangzó riadó vág ketté. Rohanni kell a piactérre mert óriási tün­tetés tört ki. A polgárság megtudta, hogy a lefokozott kapitány, akit magyar érzel­mei miatt sújtott végzete, agyonlőtte ma­gát. A haragos elkeseredés most már nem ismer határt. A város lakossága fellázad a katonaság ellen s a tüntetés mind ve­szedelmesebb mértéket ölt. A trombitajel tüzet vezényel. Szilassy kapitány lövet. Az eredmény öt halott. Joász főhadnagy mitsetn hederit a trombitajelre, ö nem I lövet. Elveszik a kardját, őt magát átad- I ják az őrségnek. Mély gyászban van a város. A tün­tetés áldozatait siratják. Szilassy kapitány a kaszárnya inspekciós szóbájában tépelö- dik és vív tusát a leikével. Bejönnek tiszt­I társai, de egyik sem irigyli a tegnapi I attak szomorú hősét. Egy közlegény esze­lős tekintettel rohan be és tébolyodottan követeli a kapitánytól az apját, akit talán épp ö lőtt agyon a parancsra. Aztán be­hozzák Joász főhadnagyot, aki boldog és jókedvű, mert érzi, hogy nagyot cseleke­dett. Sóhajtva, de büszkén, boldogan és tiszta lélekkel megy a börtönbe. Szilassy kapitány, akiről azt is megtudjuk, hogy a lefokozott tisztnek ő volt a tulajdonképeni árulója, sápadtan jár föl és le a szobában. Vár valakit. Az meg is érkezik. A meny­asszonya. A gyűrűt hozza vissza. Szereti most is, de nem lehetnek már egymásé. Más, egymástól idegen világban él mind a kettő, egymást megérteni sohasem fog­ják. Szilassy kapitány a maga katonai felfogását nem tudja harmóniába hozni a szerelmével. És kész a katonai becsület­nek még a szerelmét is áldozatul dobni. — Ha újra kellene kezdenem, — mondja a leánynak — és igy ismerném a következményeket, mint most, akkor sem tennék mást 1 Ez a katonai becsület szerinte, amely összeütközött a szívvel. Ebből a dilemmá­ból pedig egy revolverlövéssel vágja ki magát .... Eddig a darab. A fölépítése erős, jelenetei hatásosak, sőt sok helyütt szinte szenzációsan izgatók. Néhány biztos kéz­zel megrajzolt kabinet-figurája nagyszerű megfigyelés eredménye. Alfonz űr Sardou kitűnő vigjá- téka szintén egyike azon daraboknak, me­lyek mindvégig lekötik a közönség figyel­mét. Különben is Alfonz ur, Zilahynak egyik legkiválóbb, legkedvesebb szerepe, igy mondanunk sem kell, hogy hétfő este kitünően fog mulatni a közönség Zilahy s gárdájának pompás előadásán. Az előadásokra jegyeket holnaptól kezdve K o ó s Gábor Deák-téri üzletében lehet váltani. A tűzoltó kongresszus programija. A három napra tervezett tűzoltó kong­resszus határideje az április 11-én Budapes­ten tartott szövetségi ülésen — melyen parancsnokunk is részt vett — ukképen állapíttatott meg, hogy a kongresszus idejé­ből két nap legalább — ünnepnapra essék. Augusztus 15-én lesz „Nagyboldogaaszony“, 16-án pedig vasárnap; ennek figyelembevé telével a kongresszus programmja, különösen a versenyek Körül kifejtett hosszas eszme­csere után következőleg állít tat ot t össze. Augusztus 14-én pénteken: érkezés — este ismerkedési estély. Augusztus l5-é:i szombaton : 7—10-ig verseny, — 10—11-ig iguzoló bizottsági ülés, — 11—12-ig elnökségi és választmányi ülés, — 12 és 1 óra között a segélyző egylet közgyűlése és a szatmárvármegyei tüzoltő szövetség alukuló közgyűlése. Délután 4 — 8 ig verseny gyakorin tok. Este bankett. Augusztus 16-nn vasárnap: 8—9 óráig orsz. választmányi ülés, 9 — 10-ig jttri és tagsági igazolás, — 10 órakor orsz. nagy­gyűlés, -— délután 4 órakor a Szatmárné­meti önkéntes tűzoltó egyesület támadó gya­korlatú, — este társas összejövetel. Augusztus 17 én hétfőn: kirándulások napja. Kirándulás Bikszádra, Szatmárhegyre és Erdődre. Ugyanebbe a programúiba lesz beillesztve az iparos dalárda vezetőségénél történt megállapodás után uz iparos dalárda 25 éves fennállásának jubileumi ünnepe. Az országos szövetség körülbelül 1500 koronát fordít verseny-dijakra, még gondos­kodni kell egy városi díjról és egy szatmári hölgyek dijáról. Apróságok. Nem is olyan kis dolog, hogy a hon­védzenekart elakarják tőlünk vinni és pedig, mint u hivatalos átirat mondja, ezolgáluti okokból. Kiváncsi vagyok, mik azok a szol­gálati okok, a melyek most egyszerre ilyet kívánnak. A kegyelmes honvédelmi minisz­ter ur, úgy látszik, megfeledkezik róla, hogy unnak idején közöttünk élt, 3 mikor elmept, olyanformát is mondott, hogy mindig sze­retettel fog reánk gondolni és ha alkalma lesz, a város érdekét előmozdítja. Hagyjon tehát békét a zenekarnak! * Az erdődi kaszinói ügyben hozott íté­letről folyik az eszmecsere, s különféle meg­jegyzések hangzanak. Hogy furcsa dolog, mikor d biró megfelebbezi a bíró Ítéletét, s még furcsább, mikor még a büntetést is szigorítani akarja. — Nem a biró, hanem a kibic csinálja ezt — szól közbe valaki — a kiről ugyanis régen tudatik, ,hogy a játékosnak a legna­gyobb ellensége. * Vasárnap indultak el Csernoviczból a huszárok, s igy nem sokára városunkba is el fognak érkezni. Uj székhelyükre, Buda­pestre mennek, a hova junius 10. én fognak eljutni. Az ezredestől meleghungu levelet kaptam, a melyben hivatkozva arra, hogy én is annál uz ezrednél kezdtem meg ka­tonai pályámat, előre is örül' a békövetkező találkozásnak. — A teremfáját I — mondom nagy lelkesedéssel — be szeretnék legalább Sár­közig elibül: lovagolni!-— Hát miért nem teszed meg ? — Barátom 1 nem merem megpróbálni, mert attól félek, hogy újra kedvet kapnék a hnszársághoz! A napokban Budupesten voltam, s akármerre jártam, egyebet nem lehetett hal­lani, mint u Lengyel-Polónyi tárgyalást. S különösen vasárnup élénk volt a találgatás, hogy ki fognak-e az ellenfelek békülni. — Alig hiszem — mondta egy sakkista — mert ez olyan játszma, a melyikben egyiknek okvetlenül mattol kell kapni, remis-vei nem végződhetik. « A tűzoltók erősen készülnek az augusz­tusi tűzoltó kongresszusra. A program m ugyancsak keményen van összeállítva, csupa oltási gyakorlatok. Augusztus 14.-én ismer- kcdé.-i estély; 15.-én bankett; 16.-án este társas összejövetel és 17.-én kirándulás. Viz csuk lesz, mert hiszen itt folyik a Szamos, de borról jó lesz előre gondoskodni, mert a Szatmárbegy tavalyi termése aligha fogja eloltnni azt a (enger szomjúságot, u melyik a kánikulái melegben még fokozódik. Demeter. , HÍREINK. Thurner Albert ünneplése. Thurner Albertet a „Szatmári Takarékpénztár Egyesület“ tudvalé­vőén cégjegyzövé léptette elő, ez­zel buzgó tisztviselője iránt elisme­résének és bizalmának adott kif“jezést. Thurnernek tiszteletére, e jól megér­demelt kitüntetés akalmából barátai és tisztelői szombaton este 8 órakór a Pannónia éttermében társasvaesorát rendeztek, amelyen mintegy hatva- nan vettek részt. A vacsora során számos fel köszön fő hangzott el, azon érdemek méltatására, amelyeket Thur­ner Albert a társadalmi élűt számos ágában kifejtett lelkes tevékenységé­vel, közügyekben való buzgó és önzet­len működésével szerzett. Toasztokat mondtak Thurner Albertre: Páskuj Imre. dr. Kelemen Samu, Csomay Imre, dr. Hantz Jenő, Bőd Sándor stb ; mindannyian meleg szavakban adtak kifejést az őszinte szeretetnek és tisz­teletnek, amelylyel társadalmunk Thur­ner iránt viseltetik. Thurner Albert meghatottál! mondott köszönetét az ovációért, amelyben részesítették. Az ünnepléshez mi is benső örömmel csatlakozunk különösen azért is mert ő évtizedek óta a helyi sajtónak, abban lapunknak is példás szorgalmú, ráter­mett munkása volt. Kívánjuk, hogy a haza, a társadalom, s a sajtó még hoszu ideig örvendhessen fáradhatat­lan tevékenységének! — Kanonoki kinevezés, őfelsége a megyés püspök előterjesztésére a Hámon József halálával megüresedett kunonokságra dr. Lessenyey Ferenc egyházmegyei tan­felügyelői, s az igy megüresedett utólsó ka­nonoki helyre dr. Binder András papne­velő intézeti tanárt nevezte ki. — Szemle a honvédségnél. A múlt hó 27-én C s a n á d y Frigyes a 12. honvéd gyalogezred parancsnoka a le­génység felett Nagykárolyban szemlét tar­tott s a tapasztallak felett teljes megelége­désének adóit kifejezést. — Katonai előléptetések. A hon­védségnél : Őfelsége a király honvéd-hely- őrségüukben vásárosnutnényi Eötvös Sán­dor és Muttern; István főhadnagyokat II. oszt. századosokká, derecski Fodor László hadnagyot főhadnagygyá, Illés .Zoltán és Unger Ullmann Elek hadap­ród tiszthelyettest hadnagyokká nevezte ki. — A közös hadseregnél: Őfelsége a király közös házi ezredünkben Comensoli Ede és K a r 1 y Isván főhadnagyokat II. osztályú kapitánnyá s Dsida Aladár hadnagyot főhadnagygyá léptette elő. Ifj. Varjú Sán­dor tiszthelyettest, Varjú Sándor cs. és kir. százados fiát, városunk szülöttét, a 38.-ik gyalogezredben hadnagygyá nevezték ki. IV Folytatás a mellékleten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom