Szatmár és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-10 / 2. szám

— Esküvő. Holnap e hó 11-én tartja esküvőjét Grünwald Béla festő miivész Bilcz Irén kieaaszonynyal, Bilcz István nagybányai gör. hath, esperes száp és kedves leányával Nagy-Bányán. A fiatal párnak sok boldog­ságot kívánunk ! — Matiné. A Köleseikor f. hó 15-én d. e. fél 11 órakor a városháza nagytanács- termében közgyűléssel egybekötött matinét rendez, melyeu Ratkovszki Pál kir. kath. főgimnáziumi igazgató és Osváth Elemér főgymn. tanár felolvas, Bakó László a nemzeti szinház művésze szaval és Mondik Endre szólót éneke). Az „Ezres“ nagytanácsa elhatá­rozta, hogy farsangi báli mulatságát február 11-én turtja meg. Az előkészületek már nagyban folynak. Az „Ezres és Vidéke“ harmadik száma e mulatságon éjfél 12 óra­kor fo<r megjelenni. Az érdeklődés már eddig oly nagy, hogy a bál sikere bizto- tositva van. — Meghívó. A szatmárnémeti ke- j-eskedő-ifjak köre 1899. évi február hó 4-én saját házalapja javára a „Vigadó“ termeiben zártkörű jelmezbált rendez. Kez­dete este 8 órakor. Diszbevonulás fél 9 óra­kor. Belépti-dij személyenként 1 frt 50 kr. Családjegy 3 frt 50 kr. Karzatjegy első sorban 2 frt, második sorban 1 frt. Felül- fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapi- lag nyugtáztatnak. A bál czime nem zárja ki a jelmez nélkül való megjelenést. Jegyek e meghívó előmutatása mellett válthatók: Autal D. fia, Deutsch Mór, Mertz József, Páskuj Imre, és Reizer János urak üzleté­ben ; a bál estéjén a pénztárnál. A mulat­ságon a m. kir. kassai III. honvéd kerületi zenekar és czigány-zene működik. — Az iparos olvasókör f. január hó 15. napján d. e. 10 órakor saját helyi­ségében közgyűlést tart, melyre e kör tagjait ez utón is tisztelettel meghivom. Minthogy pedig ez alkalommal a kör he­lyiségének kérdése s a tisztikar és választ­mány újból való alakítása is elintézés alá kerül; kívánatos, hogy a kör tagjai kellő időben s minél nagyobb számban jelenjenek meg. Szatmár, 1899. január 8. Tisztelettel Kótui Lajos elnök. — Énekkari alakuló gyűlés. A szatmárnémeti énekkar Pótor Elemér segéd lelkész elnöklete alatt, a tisztikar követke­zőleg alakult meg: Elnök Jákó Mihály fő­gondnok, alelnök Pótor Elemér s. lelkész, jegyző Hodossy Lajos s. lelkész, pénztárnok Ungváry Autal, ellenőr Fazekas István és Fazekas Sándor. Választmányi tagok: Dobos Mihály, Kincses Sándor, Bódize Ár­pád, Pál György. Karmester: Saja Sándor kántor. Tagok száma 35. Alapitó tag lett a szatmárnémeti ref. egyház 100 koronával, Jákó Mihály főgondnok 20 koronával. — Hol lesz a hegyi vasút állo­mása. Harom-fcle terv volt, melyek közöl a vasúti bizottság azt fogadta el, hogy az állomás a pálya végpontján a hegyi pia- ezon túl fekvő szőlők legvégső pontjánál legyen, hogy á közlekedést minden szőlő birtokos, — tehát a legtávolabb fekvő is —; tetszése szeriut vegye igénybe. — Meghívó. A „Szatmári Korcso­lyázó-egylet“ deczember 27-re hirdetett közgyűlése a megjelent tagok csekély száma miatt nem lévén megtartható, az uj közgyű­lés f. hó 12-én, csütörtökön este 6 órakor fog megtartatni a gőzmalom-társulat irodájában. Mely közgyűlésre az egylet tag­jait azon megjegyzéssel vun szerencsém meg­hívni, hogy ez alkalommal, a megjelentek számára való tekintet nélkül, érvéuyes hatá­rozatok fognak hozatni. — Dr. Lehoczky János elnök. — Hajtó vadászat. Vasárnap a né­meti Nagyerdőn hajtóvadászat volt, melyeu 12 vadász vett részt, s melynek eredménye, hogy 40 nyúl és 2 róka került terítékre. — Márványhölgyek. Ez a czime egy gyönyörű szinműuek, melyet Rajz Ödön színtársulatunk kitűnő tagja jutalom­játékául választott. E hó 17-én kerül színre e valóban 'remek mű, melyben Rajz egy kettős szerepet, Phidias szobrászt és Rafael festőt fog személyesíteni. A szín-' mű. előjátéka Diogenes korából való, az utójáték Párisban folyik napjainkban. Rend­kívül érdekes meséjü hatásos franczia szín­mű ez, melyben a jutalmazandó kellőleg érvényre emelheti izmos tehetségét. — Meghívó. Az erdődi ev. ref. fiók-egyház újonnan épült imaházának belső felszerelvényeire folyó évi január hó 21-ik napján a „Pannónia“ vendéglő összes ter­meiben tánczmulatságot rendez. Belépő-dijj Személy-jegy 50 kr. Családjegy 3 szemé­lyig 1 frt. Csuládjegy 3 személyen túl 1 frt 50 kr. Kezdete este fél 8 órakor. — A debreczeni jogász- és tiszt- viselői-kör könyvtára javára 1899. évi feb­ruár hó 14-én. kedden, Az „Arany bika“ szálloda dísztermében zártkörű jelmezes Táncz-Estélyt rendez. Belépő-dij: Személy­jegy 4 korona. Család-jegy 8 korona. Páholy-jegy 20 korona. Páholyba lépőknek nem kell külön személy-jegyet váltani. Je­gyek csupán a meghívó előmutatása mellett válthatók: Zádor Lajos, Szent-Királyi Ti­SZATMlR ÉS YIDÉKÉ vadai-, Weisz Sándor, Schwártz Benő és Békés Lajos urak üzletében, valamint este a pénztárnál. Kezdete este 9 órukor. Az estély kedélyességének emelése végett kér­jük, méltóztassauak lehetőleg jelmezben megjelenni. — Pályázat. A németi ev. ref. lel- készi állás betöltése tárgyában Bikv Károly esperes felkérése folytán Kiss Áron püspök a „Debreczeni Protestáns Lap“ £. évi jun. 7-iki 2-ik számában a következő pályázati hirdetést tette közé: A szutmárnémeti-i I. oszt. egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. Javadalom: 600 frt készpénz a város pénztárából. 28 hold föld, 16 öl tű­zifa és a palást-dijak. Megjegyzendő, hogy az elhunyt lelkész által is élvezett 6ÓJ frt külön személy pótlék iránt az egy­ház azonnal kérvényez a városi törvény­hatóságnál, mihelyt az állomás betöltve lesz, § ez esetben a készpénz 1200 frtra emelkedik. A minősitvénynyel és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt pályázati kér­vények 1899. január 28-ig a szatmári egy­házmegye esperesi hivatalához (Gyűrtelek, posta Szatmár) beadandók. Debreczen, 1899. január hó 1. Kiss Áron püspök. — A katholikus legényegyesü­let f. hó 22-én tartja farsangi tánczmulat- ságát tombolával egybekötve a Vigadóban. — Vasúti uj vendéglős. A hely­beli vasúti állomás uj évtől vendéglőst vál­toztatott. Az eddigi vendéglőst Lengyel Mik 8a váltotta fel Miskolciról, a kinek életrevalóságát már első megjelenése el­árulja.. Reméljük, hogy az eddigi panaszok, melyeket a közönség gyakran hallatott, elfognak múlni. — A szatmári timár-ipartársulat batyubálja január hó 28 án fog meg­tartatni. ■ — A házak számozása. Néhány héttel ezelőtt említettük lapunkban, hogy a házak számozása sok helyen annyira leko­pott, hogy csak egy darab pléh jelzi a há­zat. Kértük akkor a tanácsot, hogy intéz­kedjék ezen numerusok újból festetése iránt. Ez mint tapasztaljuk meg is történt, de' nincs benne köszönet, mert, hogy csak egyet említsünk, „Eötvös“ helyett a pléhen „Ötvös“ van. A ki nem hiszi nézze meg „Eötvös“-utczán a róm. kath. fiú elemi is­kolán a táblát. Ha egy idegen ezt észre veszi, furcsa véleményt fog rólunk alkotni. Mindenesetre jó lesz a többieket is át­vizsgálni. — Zelinger Adolf előnyösen ismert táncz- és iliemtanrtó az első oolon sikeres bevégzése után folyó hó 10-én a Vigadó kistermében a második táncztaufolyamát nyitja meg; a táucztanitási idény hat hétig tart s a tandíj 7 frt. A tánczórák délután 5—7 óráig kizárólag diákok és tanuló leá­nyok részére, felnőtteknek pedig este' 8—10 óráig lesznek megtartva. Beiratkozni lehet mindennap a táncziskola helyiségében este 7—9 óráig és a táneztanitó lakásán Báthory- utcza 37. szám. Ajánljuk őt a t. szülők b. figyelmébe. — Beküldetett. Általános a panasz a bejelentő hivatal átköltöztetése miatt, mely régi helyéről az emeletre tétetett fel, s nem is jogtalan a felszóllalás, mely hiva­talba 32 lépcső vezet fel, és sehol sem fordul meg annyi ember mint épen ott, hol naponként legalább 100 —120 ember adja egymásnak kezébe a ki 1 lincset. Na­gyon kívánatos volna alkalmasabb helyiségről gondoskodni a földszinten, s talán czclsze- rübb lenne a földadó nyilvántartási hivatalt a jelenlegi bejelentő hivatallal felcserélni. Több polgár. ■■ • — Öngyilkos leány. A múlt héten Zsadányban a vasuttöltés azon oszlopán, mely a pályaemelkedést mutatja egy laányt talál­tak felakasztva, a ki már akkor halott volt. Kilétét megállapítani men lehetett. Minden jel arra mutat, hogy saját jószántából került az ágosra. — A műbor gyártás oly nagy mérvben van elterjedve a város területén, hogy egyes családok már nem is mernek vendéglőkből vagy üzletekből bort vitetni. A pinezék alapos átvizsgálását ajánljuk erélyes főkapitányunk figyelmébe. — Gyilkossági kísérlet. A múlt hét szerdáján egy eddig ismeretlen tettes az ablakon át Benyóvszky Pál hegyi al- kapitányra seréttel töltött puskájából rá lőtt. Szerencsére azonban a lövés nem ta­lált. A megvadult hegyipolgárt a csendőr­ség nyomozza. — Uj elektromos iv lámpa. Cbarltoni Spies Péter nevű angol egy egé­szen uj szerkezetű ivlámpát talált fel, mely ellentétben a most használatban lévő és 50 óráig égő ivlámpával, egy folytában egy egész esztendeig ég. A légmentes ku­polában ugyauis két platinával bevont alu­minum kar van alkalmazva, melyeket egy inga szabályoz-, s igy nincs egy évig semmi gond a lámpára; a melyet most gyakran kell igazítani, a benne lévő szénpálezákat kicserélni, az mi a uj találmánynál teljesen mellőzhető. — Harangszentelés. Torontál-Er- zsébetlak róm, kath. hitközsége felejthetetlen Erzsébet királynénk emlékének megörökité- I sére temploma számára harangot készíttetett. < A ha rang, mely Szt. Erzsébetnek és meg- I ( boldogult királynénknak művészi kivitelű 1 dombormű képével van díszítve, valamint i „Magyarországi Szt. Erzsébet tiszteletére, i Erzsébet királynénk emlékének 1898. szép- i teuiber 10“ szövegű felirattal ellátva, a „Budapesti szivattyú- és gépgyár részvény- i társaság, ezelőtt Walser Ferencz“ harang- öntödéjéből került ki. Torontál-Erzsébetlak hitközség kérelmére főmagasságu Vuszary Kolos bibiros-herczegprimás ur folyó hó (deczember) 28-án szentelte fel ünnepélyesen a harangot budavári palotájában. — Vasúti kedvezmény állami tisztviselők számára. Eddigelé az állami tisztviselők kedvezményes vasúti jegyek ké­rése alkalmával kérvényükre mindenesetben 50 kros bélyeget voltak kötelesek ragasz­tani. A közig, bíróság 1897-ben egy . hatá­rozatával e kötelezettséget eltörölte ugyan, mindazonáltal ez ideig egészen zavart volt a dolog, mivel a vasúti üzletvezetőségek a közig, biréság e határozatát nem respektál­ták s vagy visszautasították a bélyegtelen kérvényeket, vagy megleleteztették azokat. Az 1899. évtől ez ügy már teljesen tisztázva van, a mennyiben úgy a pénzügyminiszter, mint a kereskedelemügyi miniszter a közig, bíróság határozatából kifolyólag világos uta­sításokat adtak ki közegeiknek erre nézve; és igy ezután az áll. tisztviselők ilynemű kérvényeiket 50 kros bélyeg nélkül adhatják be. Kik ez ügyről bővebb felvilágosítást óhajtanak szerezni, utaljuk őket a „Budapesti Hírlap“ 1899. év január hó 5-diki ezámának törvényszéki rovatára, hol részletes magya­rázatokat fognak találhatni. — Asthma, mellbajok és minden­nemű köhögés, továbbá a gége, légcső és tüdő burutos megbetegedései, valamint szük- mellüség, elnyálkásodás leggyorsabban meg- szüntethetők az évek óta bevált, orvosi elő­írás szerint készített Szt-György-tea és a hozzátartozó Szt-György-hurut-por használata által. E hírneves különlegességek már sok ezer embernek adták vissza egészségüket, amit számtalan elismerő levél is igazol. Valódi minőségben csakis a Szent-György gyógyszertárban Bécs, V., Wimtner-gasse 33. kapható, 2 csomagonkint 1 frt 20 krért portó nélkül. 1—5 — A Dreyfus ügyben oly szo­morú szerepet játszó Walsin Esterházy volt franczia őrnagy nevét sok lap elősze­retettel egyszerűen csak Esterházynak .mondja, a mi sok olvasóban azt a téves hitet támaszthatná, hogy ez a kétes ér- kölcsi ur a magyar Esterházyakkal, vala­mely rokoni összeköttetésben áll, pedig sem a herczeg, sem a gróf Esterházy csa- | Iád, nem vullja őt magáénak. A család herczegi ága, melynek majorescója, csak a múlt hóban nősült, Magyarország legna­gyobb földbirtokosa, a grófi család, részint dunántúli megyékben nagykiterjedésü birto­kok tulajdonosa, részint erdélyi mágnások, ezek egyike Gróf Esterházy Géza a nevé­től országszerte ismert cognacgyárat alapí­tott meg évekkel ezelőtt, de valamennyi tagja e nagyhírű magyar mágnás családnak erkölcsi tekintetben, minden kétségen felül álló feltétlenül gentleman a kikkel egv lé- legzetre Valsyn kalandor ur nevét még ki­ejteni sem lehet a nélkül, hogy meg ne bántaná az ember az Esterházy nevet jogo­san viselő és arra büszke családot, mely Magyarországnak több nagy férfit szolgál­tatott már. Márton S társai éllen 39 frt 75 kr. • s jár. erejéig 1898. évi november hó 24. napján foganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2524 frt 63 ferra be­csült következő ingóságok: lábas jószágok, tengeri, bútor stb. nyilvános árverésen el- adutnak. Mely árverésnek a szatmári kir. jbiró- sag V. 408—1898. sz. végzés folytán 39 frt 75 kr. tőkekövetelés, ennek 1898. évi június hó 19-ik napjától járó 6°/0 kamatai, ya°/0 váltódij és eddig összesen ?5 frt 23 krban biróilag mar megállapított költségek erejéig F.-Almáson adós lakásán leendő eszközlésére 1809. évi január hó 27. napjának délutáni 2 Órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.- ez. 107, és 108. §-a értelmében kész­pénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. Kelt Halmiban, 1898. évi deczember hó 30. napján. MARKOVITS, kir. birósági végrehajtó. Vasúti menetrend. Érvényes 1898. október hó 1-től. Ál lomások Sz. v. 3y. v. 1 Gy.v. Sz. v. Sz. v;------------------------------II M.­Sziget—Budapest. M.-Sziget ind. 6-00 4.50 10-30 3-50 Királyháza érk. 7-47 6-13 12-18 5-37 Sz. v. ind. 7-67 6-08 1-22 5-49 Szatmár érk. 9-10 6-Ő8 2-42 6-57 ind. 9-18 6 59 2-47 7-09 4’00 N.-Károly érk. 10-141 7-39 8-671 8-07 5.18 Debreczen 55 i2-16| 8-54 6-54 10-12 7’53 Budapest 55 8-10 1-50 ' — 5-45 — Teher Sz. v. Sz. v. Gy.v. vonat Budapest—M.-Szlget. szem. Budapest ind. 7-05 9-15 1-55 tással Debreczen érk 2-40 3-36 6-501 ind. 3-00 3-56 6-55^ 5-22 8.20 N.-Károly 5-14 6-11 8-16 8-30 11.25 Szatmár érk. 6-u T-m 8-68 9-öCh 12.46 ind. 6-23 7-18 8-59 11-49 Királyháza érk. 7-361 8-27 9-6l\ Üli Gy. v. ind. 7-48 8-49 9-58 4-62 M.-Sziget érk. 9-50 10-50 11-25 6-50 Királyháza—Bátyú. Gy. v. V. v. Királyháza ind. 8-02 8-43 12-39 2-02 N.-Szöllős ti 8-17 8-58 12-54 2-22 T.-Ujlak ti 8-41 9-21 1-15 2-59 Beregszász 55 9-14 9-51 1-46 3-49 Bátyú érk. 9-62 10-28 2-24 4-42 Bátyú—Királyháza. Sz. V. V. v. Gy. v. Sz. v. Bátyú ind. 5-30 10-28 ‘2-67 6-55 Beregszász 55 6-ib 11-32 3-40 7-34 T.-Ujlak 55 6-49 12-17 4-07 8-03 N.-Szöllős 55 7-14 12-54 4-29 8-28 Királyháza érk. 7-80 1-15 4-44 8-42 Szatmár—N.-Bánya. V. v. V. v. Szatmár ind. 7-02 7-30 H N.-Bánya érk. 10-22 10-41 N.-Bánya ind. 5-50 3-2£ Szatmár érk. 9-üt 6^8 Szatmár - F.-Gyarmat. Szatmár ind 9-2£ 7*25 í F -Gyarmat érk 11-0Í 9-2Í i F.-Gyarmat ind 6-11 ) 4-K ) Szatmár érk 8-2< >! 6-1 l| Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Dr. Schönpflug Jenő. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. 6-59-ig) a perczeket jelző számok aláhúzásá­val vau kitüntetve. Szatmárnémeti sz. kir. város heti vásár kimutatása 1899. évi január hó 4. napján. Termény-árak. Termény neme frt kr. frt kr. Jegyzet Tiszta búza 9 40 9 80 Kétszeres 8 20 8 70 Rozs 7 60 8-------í Árpa 5 — 5 20 a Zab 5 40 5 80 Tengeri 4 90 5 20 Kása 9 50 10 — Paszuly fehér 5 80 4 50 Tarka Szilva 12 — 14 — Krumpli 1 30 1 50 zsákja Szalonna 75 — 'ff­— m. in. 1350—1898. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járás- bíróság 1898. évi Sp. 258. számú végzése következtében Both Fülep utódai javára GrÓSZ valamint a légcső, gége és tüdő huru- tos betegségei, továbbá légzési bán- talmak, szükmelliiség, elnyálkásodás, rekedtség, kezdődő gümSkór stb leg­gyorsabban gvógyithatők az évelt óta kitünően bevált, orvosi előírás szerint készi tett Szt.-György-tea és a hozzá tartozó Szt.-GyÖrgy- hurut-por használata által. E világhírű különlegességek ártsi- matlanok s gyermekeknek' is bead­hatók. — Hatás már néhány nap múlva! I renman ára Tea 60 kr- I csomag ara por 60 kr portó nélkül. 2 csomagnál kevesebb nem küldetik. | j Számtalan bála- és elismerő nyilatkozat. 2—5 Egyedüli f&- és szétküldési raktár: Szt. György gyógyszertár“ Becs, V|2. Wimmer-gasse 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom