Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-03 / 1. szám

3. <lH I lií'jséé1 * TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. MEGJELEN MINDEN KEDDEN. Az előfizetés ára: Egész évre ... 6 kor. I Negyedévre 1 kor. 50 fill. Fél » • • . 3 » I Egyes szám ára 16 » SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL hova a lap szellemi részére vonatkozó közlemények, továbbá előfizetések és hirdetések küldendők : Morvái János könyvnyomdája, Eőtvöa-utoa 6. az. # W Telefon-szám : 73. p| HIRDETÉSEK gg| — e lap kiadóhivatalában — jutányos árak ellenében vétetnek föl. A hirdetések díjjal előre fizetendők. Nyilttér garmond sora 20 fillér. A múlt év története. Az elmúlt 1910 sok tekintetben nevezetes esztendő voit. Országos szempontból, hogy a koalíció meg­bukott, és ismét a 67 vette át az uralmat. A kolera kiütött és általá­nos; rémületet idézett elő és még mindig félni lehet, hogy a tavasszal ismét jelentkezni fog. Az égen két üstökös megjelent ; az egyik egészen uj, mely most kapott nevet, a másik a Halley-iistökös, mely minden 75 esztendőben szokott meglátogatni. Nagyon megkopott már, alig volt rajta valami látnivaló. Városi életünkben szomorú jelen­ség, az általános házbéradó behozatala; mely a polgárság terhét, nagy mér­tékben emelte. Ennek dacára az építkezési kedv nemhogy lohadt, volna, sót még fokozódott. Nemcsak a nyári időben, de most télen is egyik épület a másik után készül, s látva a nagy­mérvű homokhordást, biztosra lehet venni, hogy az idén még' nagyobb arányokat fog ölteni. ”Á csatornázás és vízvezeték, vala­mint a közkónnáz ügye még mindig nincs abban *a tempóban, mely a közeli megoldást mutatná, bár az egyikre a szükséges 3 millió kölcsön utján biztosítva van és a tervek már rég fent vannak a minisztériumban felülvizsgálat végett. Egy* nagyszabású építkezés is el lett határozva, a Fehér­ház helyén egy bérpalota fog épülni, a mely ebben az esztendőben el is készül. Az elmúlt évben nyert megol­dást a tisztviselők fizetésének rende­T A R C A. Vizkereszttől Hamvazó szerdáig. A kalendárium szerint berendezett élet a jókedvnek is megszabta a maga hivatalos idejét. Kezdődik pedig a hivatalos jókedv Vizkereszt reggelén- és zajos vigasság köze­pette múlik ki húshagyó kedd éjszakáján. Farsang! Mi volt hajdan s mi most? Cimbalom pengése, cigány vig zenéje, viganó suhogása, hogy voltl és sóba sem baluuk meg! reggelig tartó áradata, az egész régi, patriarkális Mugyarország min­den derűje és jókedve csendül ki ebből a szóból. Azé a Magyarországé, amély nem lesz, , de volt, amely tele volt lakomákkal, elcigányzenézett domíniumokkal, elivott örökségekkel, Vas Gereben, Jókai regény­beli kedvességgel, nagy havas téllel, sziin- kós, farkasos pusztasággal, a vasuttalan vá rmegyékkel — szóval a régi, szép idővel. Amikor a hatodik vármegyéből megérkeztek a tántik és a lányos családok és a vendég­ségnek nem volt se vége, se hossza. A cigány sem volt közkincs, hanem egy-egy család vagy ur tulajdona s a farsang : viz- kereszttől böjtig igazi jókedv és mulatság zése. is, miáltal most már végleg lekerül a napirendről, a mely külön­ben évek hosszú sora óta állandóan rajta volt. Ezzel kapcsolatosan meg­említjük a polgármester kitüntetését, a kit a király kir. tanácsossá neve­zett ki, s a kit ez alkalomból hivata­losan és társadalmilag egyforma lel­kesedéssel ünnepeltek. Zenei életünk nagyon mozgalmas volt; egymást érte a sok hangver­seny, melyeken elsőrangú művészek szerepeltek. Isayet a világhírű hegedű­művészt is volt alkalmunk hallani és csodás művészetében gyönyörködni. Szomorú eseményként említhetjük fel a zeneiskolánál történt szakadást.,, mely ez intézetünk működését meg­zavarta és ártalmas hatását mé<r sa­O káig éreztetni fogja. Irodalmi és művészeti esemény volt a Mikszáth Kálmán és Erkel Fere ne jubileumi ünnepély, melyet a „Kölcsey-kör“ és a »Dalegyesület“ rendezelt. A legélénkebb mozgalom azonban a pénzügyi téren mutatkozott. Négy uj pénzintézet keiet.ke.zett. A Szatmári általános hitelbank, a Forgalmi bank, a Magyar bank és a Szatmári hitel­bank, ezenkívül pedig a legtöbb pénz­intézet emelte az alaptőkéjét. Sőt egy uj üzletág, a részvényekkel való ke­reskedés fejlődött ki, minekfolytán a helybeli pénzintézetek részvényei ér­tékben nagyot emelkedtek. Ezen a téren városunk vezérszerepet visz, annyi pénzintézet, mint nálunk, Bu­dapestet kivéve, az ország egyetlen városában sincs. Az elmúlt évben alakult a Né­szaka volt a gazdagoknál, do még a közép- osztálynál is. A magyar farsang egész Magyarország képe volt, a sok kis városé, uz esztendőnként learatott gazdaságé, a zsíré, amelybe belefulladtuk magyarjaink, azé u kis országé, amely nem látott túl u vármegyék határánál s amelynek már Erdély is majdnem idegeD föld volt és egy muriért ott hagyott hivatalt, közigazgatást, ezeréves restanciát, ha kellett az egész köz­kormányzatot. Ezért volt hangos, ’ hetekig tartó vigalom, ivás, szerelmek, eljegyzések és férjhez menetelek ünnepe a farsang — a gazdagoknak. A-szegényekkel ki sem törő­dött, a kis vityillókban s elhagyott faluk­ban csendesség és szomorúság lakott akkor is, éppen úgy mint ma, de akkor ez a terület még az irodalmi és szociális érdeklő­dést nem keltette fel s a muzsikaszó úgy hangzott farsangtáján, mintha csakugyan egész Magyarországot, betölthetnő. Mulatozás zaja verte fel a városokat, a falusi kastélyokat, a fő várost, s a forrada- dalorn előtti és közvetlenül a forradalom utáni Magyarország farsangjainak utóhangja azt I hitet támasztotta fel még bennünk, késői utódokban is, hogy a farsang valóban vig, mulatságos., szép és tradíciókban élő. És mi történik | Esztendőről-esztendőre lát­juk, hogy ha van is farsang, az nem az u vidám, kedves, cimbalomtól, cigányzenétől meti társaskör és épült, fel a Tanítók háza, mely nagy ünnepségek keretében adatott át rendeltetésének. Ekkor tar­totta tea ev. ref. főgimnázium 300 éves j^póileumát, a melyre az egész Olajcégből jöttek érdeklődök. A sajtó terén uj lap, a „Szatmári Közlöny“ és a „Szamos“-nál történt változás a megemlíteni való. Ezek röviden, a mik az elmúlt év főbb eseményei voltak. Befejezésül régi szokáshoz híven közöljük az el­múlt év nevezetesebb halottainak a névsorát: özv. Unger Frigyesné, Sze­les Albertné, Halmi János, Sikolya József, Komán János, özv. Géressy Mártonné, Pótor Dániel, dr. Fekete Satnuné, Lörincz Istvánná, özv. Mónus Mihályné, dr. Déri István, Bodnár Lajos, Szeöke Barna, Papp Endre, Antal József ügyvédjelölt, Markovics Mór, Kegyes István, Mondik Endre, Szerdahelyi Ágoston, dr. Binder András, Bunkó Vincze, özv. Ruprecht Antalné, id. Kovács Gyula, Komka Alajos, Csányi Miklós jogász, Rácz István ref. lelkész, Kemény János, id Síposa János, Wol- lon Ede, Illincz Konvád, Csomay Imre, Szőnyi Ferenc, Móricz Lajos, özv. Joó Ferencné, özv. Matolcsy Józsefné, özv. Gábriel Andrásné, Salamon János, Kótay Mariska, özv. Papp Zsigmondné, özv. Katona Mihályné, Treiszig István, özv. Félegyházi Elekné, Kúrák András, dr. Weisz Károlyné, dr. Török István, Füredi Sándorné, Walkovics Sámuelné, Somlyay Elemér, özv. dr. Bokor Ist­vánná sz. Czégényi Juliánná, Nuszer Dezső, Kölcsey Antal. hangos, amelyről annyit Írtak eleink. Van ugyan bál és mozgalom, kiírnak mulatságo­kat és láncestélyeket, de a melegség, a nagy érdeklődés, a valódi jókedv, a gondnélküli vigadás nincs meg többé. Megölte az uj kor, Uz uj Magyarország. Megölték a vasutak, amelyek órákra kurtítottuk le azelőtt néhány napig tartó utazásokat s Bécsből, Páriából, Pestről egy-kettőre elviszik a divatcikkeket, a híreket, megölték a nagy szociális válto­zások, amelyek magasabbra emelték a munkabért, intelligensebbé, emberebbé és érettebbé tette | munkásosztályt, jobbá tették a hétköznapokat és — legalább egy osztálynak — nem oly vidámmá az ünnepe­ket. Lassú és nehéz' küzdelmek vívódnak csöndesen, erősebb külső megnyilatkozás nélkül, a társadalmi osztályok elhelyeződésé- nek harca ez; az arisztokrácia ha mulat is, nem engedi mugához a népet, a táblabirói kedélyesség megszűnt és mindenki nagyon vigyázz arra a kis ingatlanára, s nem udja könnyen oda magát a farsangi hegedű- szónak. A naptár szerint pénteken vizkereszt és ezután néhány hétig farsang, lesz min­denféle hagyományos mulatság, de belső jókedv, az aratás és teli magtár ünnepe, a nyugodalmas tél mulatsága nem lesz. Ennyit a farsangról. Végső eredmény gyanánt talán most is, mint minden évben, A jövendő. Prófétáknak nevezik azokat, kik a jö-'* vendőt megmondják s ezen látnoki szellemük miatt tisztelik őket. Mások azt tartják, hogy a jövendőt nem lehet megjósolni, tehát a próféták hazugok s csulók, tudatosan vagy öntudutlanul csalják az emberiséget. Pedig a jövőt csakugyan előre lehet látni. Oly világosan áll előttem az emberiség jövőjének a képe, akárcsak a szobám beren­dezése. Elmondom, leírom, s azt is] hozzáte­szem, hogy milyen okokból lehet arra kö­vetkeztetni, hogy ilyen s nem más lesz az. emberiség jövője. Azt senki se gondolhatja, hogy p. o. négyezer év múlva ilyen lesz a világ képe mint most. De hát milyen lesz ? Mert hogy megváltozik az bizonyos. Azt a célt, amely felé az emberiség lassan észrevétlenül fokozatosan halad-ezzel az egyszóval fejezhetjük ki egység, egyeség Egység mindenben a miben ez elérhető. Ez az egység először is abban fog nyilvánulni, hogy az ember embertársában csuk az embert fogja nézni s nem azt, hogy milyen nemzethez, milyen valláshoz tartozik. Mennyire elválasztotta az embereket egymástól a középkorban a vallás? Hogy gyűlölték egymást a különféle.. felekezeiakL 1 a gyűlölet az uj korban is folytatódott; a műveletlen nép még ma is sok helyen megvetéses sajnálkozással néz a más hitet követőre. A művelt körökben a vallás többé nem szerepel mint szétválasztó ok. A nemzetiségi kérdés azonban ez idő szerint még nagyon elválasztja az embereket. Minden nemzet erősen fegyverkezik e millió­kat áldoz arra, hogy szükség esetén meg­ölje azt, aki nem azon a helyen született a hol ő, hanem valamivel odább. Büszkék vagyunk az emberiség hala­dására s lenézéssel, sajnálkozással gondolunk az ‘ős emberre, aki előjött barlangjából s azt mondta a szomszédjának: „Ennek a fának azt lehetne leszögezni, hogy tengersok pénzbe kerül a bálozás, de minden papa s minden mama abban a reményben ül be a fiakkerba, hogy a lányt őnagyságát jövőre egy egyelőre még bizonyosan nem ismert, de feltétlenül rokonszenves frakkos fiatal ember fogja meg- kocsiztatni, mint a hites feleségét. Mert bármennyire hirdessék is az ellenkezőjét a bálok filozófusai, a leányok még ma is csak azért préselik magukat báli ruhába, hogy férjhez jussanak. Ez az igazi nagy küzdelem, a férjért való küzdelem, a férjért való küz­delem. Itt van tehát a farsang, mulassunk ! Sima parkettjükkel, fényárban sugárzó csilláraikkal hivogatón intenek a báli termek és ragyogó- szemű párok hol tüzesen, hol andalogva járják a szerelmesek táncát. Hajrá, mulassunk hát I Oly rövid az élet, de legalább hosszú a farsang I Karne­vál ő fensége az idén különösen hosszú látogatásra jött hozzánk s mulatósra lesz alkalmunk elég, csak győzze az erszényünk I Január hutodikától február 28-ig, — ez közel két hónap; aki tehát végig akarja mulatni a farsangot, arra ugyancsak rá fog férni hamvazó szerdán a korhelyleves, de meg arra is lesz oka nyilván, hogy fejére a bünbáuás hamuját hintse.-»n< ■ BOTH SIMON nagy választéki! cipőraktárát ajánljak a t vevő közönségnek, mint a legolcsóbb bevásárlási forrást. == Mr és A1 K£GÉRK£ZI£K !!! az őszi és téli idényre megrendelt összes úri-, női és gyermek Yalódi chevro és box bőrből készült cipők a lesjobb és legdivatosabb kivitelben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom