73 találat (0,063 másodperc)

Találatok

1. 1915-01-01 / 1.szám
[...] Leit­geb János 10 K Tóth Sándorné a karácsonyfa költségeihez 20 K [...] hangulatra talált s a sebesült vitéz katonák megvendégelésére a követ­kező 1 [...] Lászlóné Paulovits Gé­záné Bartalos Vincéné Farkas Ti­vadarné Brilli Gyuláné Schalkhász Ferencné [...] könnyekig meghatva az ott­honuktól távollevő vitézeket és jelen­voltakat A beszéd befejezte [...]
2. 1915-01-31 / 9.szám
[...] a király az ellenséggel szemben vi­téz magatartásak elismeréséül Kinder­man Róbert 76 [...] Rajner Lajos püspök Ma­gurányi József Farkas Tivadar Brutsy János és dr [...] tucat harisnyát Ezenkívül dr Katona Sándorné 2 vég Fekete Linka pedig [...] Annavölgy 10 K Dr Katona Sán­dorné 3 K Dvihally Géza 2 [...]
3. 1915-02-07 / 11.szám
[...] os gyalogezred új pa­rancsnoka A vitéz 76 osok új ez­redparancsnokot kaptak [...] szívesek voltak elvállalni dr Katona Sándorné 2 vég vánkushuzat varrását és [...] Julia Szentmiklós puszta 5 koronát Farkas Elek 4 kqronát Borossay Dávid [...]
4. 1915-02-14 / 13.szám
[...] oda álljanak az eddig oly vitézül harcolt magyar katonák mellé A [...] tün­tette ki az ellenség előtti vitéz ma­gatartásáért Wiblinger Jakab és Kurth [...] folytak be hozzám dr Ka­tona Sándornétól 6 ing 6 alsó nad­rág 4 pár szokni Farkas Adolftól 3 drb kalap Garay [...]
5. 1916-01-13 / 3 .szám
[...] össze bevehetetlen erödvonalunkban oroszlánként harco­ló vitézeink előtt ugy hogy még egy [...] a végpusztulását Most már a vitéz bolgárok is be­jelentették a szerbiai [...] 20 kor imafüzetekre dr Katona Sándorné 4 kor Schmidt Irma kö­tött [...] Géza Csathó Kál­mán Szabolcsek Mihály Farkas Imre stb neveivel találkozunk friss [...]
6. 1921 / 106. szám
[...] a levegő és a Horeruki vitézek nem sze­retik a puskapor szagát [...] Gyula Márkus László Szenes Béla Farkas Imre és Gaál Gyula a [...] ízléses női kalapokat készít Frank Sándorné Széchenyi tér 7 földszint Hordók [...] nevében is kö­szönetét mondok Bakoss Sándorné szül Tölgyessy Etel E rovatban [...]
7. 1924-09-28 / 78.szám
[...] ünnepség között iktatnak be két vitézt az adományo­zott vitézi telekbe Erdélyi [...] Mekler Ist­ván bérkocsitulajdonos neje sz Far­kas Julia t hó 21 én [...] községi bába nem azonos Keresztes Sándorné szül Kiss Erzsé­bet magánszülésznővel ki [...]
8. 1926-02-21 / 15.szám
[...] né Marosi Ferenc Reusz Ferenc vitéz Szívós­Waldvogel József Fehér Sándor Kemény [...] Takarék­pénztár Herczegh G L né vitéz Benke Ferenc Vörös József cég [...] K Szekcsik Elek Marosi Ferencné Farkas Károly N N Dr Antóny [...] N N Krach János Juhász Sándorné Knisch Sándor Fritz J Pázmány [...]
9. 1926-12-16 / 100.szám
[...] Einczinger Ferenc Nap­lemente c pasztelljét vitéz Szivós­Waldvogel József 3 sz Einczinger [...] 40 000 K t Horváth Sándorné dr Kapuy Ká­rolyné Szívós Waldvogel [...] 15 000 K t Kempelen Farkas Kopácsy József dr Rogrün Edéné [...]
10. 1927-10-02 / 77.szám
[...] ért közös erdőrész Kochwasser Alajosné Farkas János­tól 1000 P ért Erzsébet [...] várostól 374 P ért házhely Vitéz Tóth Lajosné 355 P ért [...] Battyány L u ház Komondi Sándorné Romanek János­nétól 120 P órt [...]
11. 1928-01-15 / 5.szám
[...] Zoltán Gaál Franciska Porzsolt Kálmán Farkas Imre cikkei novel­lái tarkítják a [...] Kiffer J 5 P Schmidt Sán­dorné Dorog 1 doboz különféle Marosi [...] Bren­ner Antal 4 iiter bor Vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P Pathó [...]
12. 1929-02-10 / 12.szám
[...] Meszes Istvánné kolbász parizer Hübschl Sándorné 3 férfiing 1 szoknya 6 [...] részére Vörös József Esztergom Viktor vitéz Szivós Waldvogel Jó­zsef Marosi Ferenc [...] Einczin­ger Sándor 10 20 P Farkas Jenő 8 P Henning János [...]
13. 1929-11-28 / 91.szám
[...] Nyugalomba vonult kórházi lelkész Neinzl Farkas a budapesti Szent Gellért és [...] festésben a Dunaparttal A plakát vitéz Bayer Bajor Ágost festőművész tervezésében [...] sporférfi Somfay Elemérné dr Gombos Sándorné Keresztes Lajosné stb érdekes nyi­latkozatokat [...]
14. 1929-12-08 / 94.szám
[...] 10 Bánfy Györgyné 3 Bakos Sándorné 2 Bartmann Mik­lós 1 dr [...] özv Frey Ferencné Fis­choff Mihály Farkas Jenőné dr Gönczy Béláné dr [...] Lajosné Jalkóczy Erzsike dr Katona Sán­dorné Kaufmann Józsa Laping Mik­lós dr [...] dr Schleiffer Mátyásné Schwach Sándor vitéz Peinlich Béláné Petz H Lajosné [...]
15. 1930-01-19 / 6.szám
[...] dr Berényi Róbertnó dr Katona Sándorné Putz Lajosnó özv Etter Gyuláné [...] Leitgeb Jánosné dr Hamza Józsefné Farkas Tivadarné vitéz Szívós Waldvogel József Fe­kete Marianne [...] özv Jakobi Gáborné özv Hübschl Sándorné Bellovits Gyuláné Vermes Ignác Beck [...]
16. 1930-03-20 / 23.szám
[...] Sándor Mihályi Kál­mán Vetsey Ede vitéz Végh Kál mán dr Vaszary [...] Hajnal Oszkár Fehér Gyula dr vitéz Szivós Waldvogel József Hank János [...] Kertész János és nejétől Bertoldi Sándorné legelő 200 P Horvát Szeder [...] Mai Sherlok Holmes 5 30 Farkas Jenő cigányzenekará­nak hangversenye 6 30 [...]
17. 1930-12-25 / 101.szám
[...] Magos Sándor helyett özv Magos Sándorné 5 P Huber Lajosné 5 [...] tucat kis Szent László szappan Farkas Jenőné 10 mtr flanell Gerő [...] Klein Gábor 5 pár zokni vitéz Matus Gyu láné 10 mtr [...]
18. 1932-05-05 / 36.szám
[...] P Hrab­lik Rezső és neje Farkas Julitól Hrablik Járos és neje [...] Rozália cigánykuti szántó 30 P Vitéz Dudás László Ödön Róza és [...] kolozsuton­túli szántó 3000 P Ipolyi Sándorné szül Romanek Ilonától Erős Gergely [...]
19. 1932-05-19 / 40.szám
[...] és előkelő rokonság gyá­szolja Fenyvesi Sándorné szül Vörös Emma f hó [...] Széchenyi téren A Széchenyi téri Farkas féle házat lebontották hogy újat [...] Károlyi Gyuláné gróf Bethlen Istvánné vitéz Gömbös Gyuláné dr Hevesi Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné a Tőzsde elnökének neje kapott [...]
20. 1932-12-18 / 100.szám
[...] Frey Vilmosné 20 drb hasé Farkas Jenőné 1 libamáj Gonda Fe­rencné [...] Istvánné 1 torta dr Katona Sán­dorné 1 torta Karcsay Mik ósné [...] drb zsúrkenyér 1 tál pástétom vitéz dr Zsiga Jánosné 1 libamáj [...]