Esztergom és Vidéke, 1915

1915-01-01 / 1.szám

Adományok a Vörös-Kereszt részére. Az esztergomi Vörös-Ke­reszt tartalékkórházban megtartott karácsonyfa ünnepély költségeihez dr. Machovich Gyula prelátus kano­nok, a kórházbizottság elnöke 400 koronát adományozott és azonkívül 8 tucat különleges angol pipát, 13 tucat szivarszipkát és 100 db. ima­könyvet ajándékozott. Ezen több száz koronára rúgó kegyes adomá­nyával dr. Machovich Gyula prelá­tus kanonok a sebesült harcosok iránti végtelen szeretetének adta ta­nújelét s a Vörös-Kereszt egyesület kötelességének tartja, hogy ezen nemes lélekre valló adományért ezen úton is legbensőbben érzett hálás köszönetét nyilvánítsa. Ugyancsak a karácsonyi ünnepekre adományoztak özv. Reviczky Gáborné, az Oltár­egyesületi elnöknő útján 190 K ér­tékű karácsonyi cukorkákat, süte­ményt és cigarettákat stb, mely te­kintélyes összegű kegyes adomá­nyért ezúton mond hálás közönetet a kórház vezetősége. Czobor Gyu­láné 25 üveg sört, Reviczky Er­zsike pedig 2 skatulya süteményt küldött a karácsonyi ünnepekre a sebesülteknek. Továbbá az egyesü­let pénztárába befolyt: Ticserics Já nos által megnyert fogadásból eredő második 10 K, Csupor István újévi gratulációk megváltásáért 20 K, Zsiga Zsigmond újévi gratulációk megváltásáért 10 K, továbbá néhai Mattyasóvszky Kálmán koszorúja megváltása cimén Frey család kül­dött 20 K, Rencz család 10 K, Leit­geb János 10 K, Tóth Sándorné a karácsonyfa költségeihez 20 K. Fo­gadják a nemes adakozók ezúton az egyesület leghálásabb köszönetét. Városi közgyűlés. Esztergom sz. kir. város képviselőtestülete szer­dán délután 4 órakor közgyűlést tartott, melyen mintegy 30 képviselő vett részt. Az elnöklő Vimmer Imre polgármester mindenekelőtt Mattya­sóvszky Kálmánt <parentálta el ke­gyeletes szavakkal, kinek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörö kitette. Az 1915. évre érvénnyel bí­randó virilisták névjegyzékébe dr. Wiplinger Ödön felszólalására felvet­ték a szentgyörgymezői közbirtokos ságot, melyet törölni akartak egy régebbi közigazgatási bírósági döntés alapján, mely azonban már nem vo­natkozhatik az alapszabályok szerint működő és jelentékeny adót fizető szentgyörgymezői közbirtokosságra. A közgyűlés főtárgya a jövő évi költségvetés letárgyalása volt. A ta­nácskozás megkezdése előtt felmerült azon aggodalom, vájjon letárgyal­ható-e s jövő évi költségvetés a mult évi zárszámadások ismerete nélkül, melyet még tavasszal kellett volna tárgyalnia a képviselőtestületnek. Vimmer Imre polgármester és dr. Prokopp Gyula főügyész a kivételes állapotra hivatkozva azon reményük­nek adtak kifejezést, hogy a költ­ségvetést jóvá fogja hagyni a felsőbb hatóság is, ha a közgyűlés már le­tárgyalta. Ezután a nyomtatott költ­ségvetési tervezet egyes tételei kerül­tek sorra, melyekben feltűnően sok sajtóhiba volt, úgyannyira, hogy már a polgármester is megsokalta. Külö­nösen az egyik be nem töltött szám­vevőségi tiszti állás javadalmának fel­vétele, továbbá a gazdasági és erdé­szeti költségvetés, valamint a városi nyomdai munkák szállítása és a vá­rosi könyvtár körül folytak rövidebb viták, végeredményében azonban a költségvetés teljes egészében elfogad­tatott. Végül dr. Prikkel Marián a a síkföldeken gyakorolható vadászati jog bérbeadásának ügyében szólalt föl, amelyre vonatkozólag a közgyű­lés úgy határozott, hogy a bérbeadást a fővárosi lapokban is hirdeti és az árlejtés határidejét január végére tűzi ki. Végül a polgármester boldog újévet kívánva a képviselőtestület minden egyes tagjának, az ülést ne­gyed 7 óra tájban bezárta-. Vásározó iparosok figyelmé­be. A hidvámmentességi igazolvá­nyok megújítása ügyében felhívja az ipartestület az érdekelt iparosokat, hogy január 4-én délig szíveskedje­nek azt a testületbe küldeni az új lapnak beragaszthatása miatt. Az ezen időn túl beérkezettek figyelembe nem vétetnek. Sebesült katonák megvendé­gelése. Az ipartestület székházában elhelyezést nyert 30 sebesült katoná­ról az ipartestület elnökének és tit­kárának felesége Magyary Lászlóné és Neményi Károlyné úrasszonyok nemeslelkűen voltak szívesek gon­doskodni, amidőn közös elhatározás­sal a következő aláírási ívet bocsá­tották ki: „Hogy a harctéren meg­sebesült katonáinknak szomorú hely­zetét a magasztos szent karácsony ünnepén elviselhetőbbé, sőt az ün­nep méltóságához lehetőleg örömtel­jesebbé tegyük, arra kérjük mély tisztelettel a közönséget, hogy az ipartestületben elhelyezett sebesülte­ket, számszerint 30 hős katonánkat a szent karácsony ünnepén — sze­rény családi körünkbe — ebédre hívjuk meg. Ezt az áldozatot a ha­zaszeretet fönséges érzelme sugalja mindnyájunknak." — E kedves fel­hívás a közönség körében lelkes hangulatra talált, s a sebesült vitéz katonák megvendégelésére a követ­kező 1 úri családok voltak szívesek vállalkozni : dr. Prokopp Gyuláné, Magyary Lászlóné, Neményi Károly­né, Körmendy Mihályné, Maros An talné, Gaál Lászlóné, Paulovits Gé­záné, Bartalos Vincéné, Farkas Ti­vadarné, Brilli Gyuláné, Schalkhász Ferencné, Iványi Lajosné, Herda Ká­rolyné, Sztahovits Jenőné, Dóczy Ferencné, Kubányi Sándorné, Schul­ler Pálné, Weisz Mórné, Csuba Já­nosné, Adorján Jánosné, Muzsik Ár­pádné, Schultheisz Adolfné és Má­tyásné, Nelhiebel Gusztáv, Horváth Istvánné, Csillag Józsefné, Stricz La­josné és Zajda Ferencné. Továbbá Kerschbaummayer Károly gyógysze­rész egy kis hordó bort, Pelczmann László alelnök 17 üveg bort és Kó­sik Ferenc építőmester szivart és ci­garettát voltak szívesek ajándékozni. A megvendégelt sebesült katonák ezúton mondanak hálás köszönetet úgy a kezdeményező úrasszonyok­nak, mint az őket vendégül látó nagyrabecsült családoknak szives adományaikért. Megyegyűlés. Szerdán délelőtt 10 órakor rendkívüli megyegyűlés volt a városház nagytermében. Az elnöklést dr. Perényi alispán eszkö­zölte. Megnyitó beszédében minde­nekelőtt megemlékezett a törvény­hatósági bizottság két, közelmúltban elhunyt neves tagjáról, dr. Andor György prel. kanonok, miniszteri ta­nácsosról és Mattyasóvszky Kálmán ügyvédről, kiknek emlékét a bizott­ság jegyzőkönyvileg örökitette meg. A tárgysorozat legnagyobb részben a f. év végével megüresedő bizott­sági tagsági helyek betöltésével telt el. Mindegyik tagsági hely az eddigi tagokkal lett ismét betöltve. A köz­igazgatási bizottságba dr. Fehér Gyula, Kobek Kornél, Mátéffy Viktor, Boronkay Jenő és dr. Wargha Dezső választattak be 28 szóval 2 évi idő­tartamra. A központi választmányba az elhunyt Rogrün Ede helyébe tit­kos szavazással Szekér Gyula vá­lasztatott meg 29 szóval. Meszéna Kálmán tiszti főügyész helyettes lejárt megbízatása ismét meghosszabbítta­tott. Egyéb kevésbé jelentős ügy letárgyalása után a közgyűlés rövid­del 11 óra előtt már végett ért. Katonai ünnepély. Vasárnap délután fél 5 órakor kegyeletes ka­tonai ünnepély folyt le a vízivárosi plébánia-templomban. Ekkor szentel­ték fel azt a diszes nemzeti zászlót, melyet a Fritz György elnöklete alatt álló Fürdő vendéglői asztaltársaság ajándékozott a hét folyamán hadba­vonult katonáknak. A zászlót buz­dító beszéd kíséretében Keményfy Kálmán plébános szentelte be az egész menetszázad tisztjeinek és le­génységének, valamint nagyszámú közönségnek jelenlétében. Úgylátszik, ez volt az utolsó, ily zászlószentelés városunkban, mert mint lapunk más helyén olvasható, a hadvezetőség ezután az ezred zászlaján kivül más zászlót nem enged többé a harctérre vinni. Az asztaltársaság a század el­menetele előtt sörrel, cigarettával vendégelte meg a katonákat, akiknek tagadhatlanul jól esett az asztaltár­saság ezen dicséretes figyelme és előzékenysége. Karácsonyest a párkányi ki­segítő kórházban szintén megtar­tatott, mikor is két karácsonyfát ál­lítottak fel a fáradságot nem ismerő kórházbizottság tagjai. A karácsony­fák alatt az ünnepi beszédet dr. Ma­jer Imre pápai kamarás plébános tartotta, könnyekig meghatva az ott­honuktól távollevő vitézeket és jelen­voltakat. A beszéd befejezte utan mindegyik katona kapottajándékot és utánna mint egy családhoz tartozók ülték meg a béke és szeretettnek megérkezését hirdető estét, Az ün­nepélyt Istvánffy Elemérné, dr. Kuff­ler Hugóné, Nagy Istvánné és Ren­ner Gézáne úrnők rendezték. A je­lenvoltak között ott láttuk Handel­Mazetti báró századost a 89. gyalog­ezred zászlóalj parancsnokát és nejét valamint a község lakosainak nagy­részét Palkovics László főszolgabíró a gyász miatt nem jelenhetett meg. A karácsonyfa ünnepélyre adomá­nyozok neveit külön fogjuk közölni. A belügyminiszter az árvák­ért. A háború folytán életüket vesz­tett katonák árván maradt gyerme­keinek ügyét vette kezébe a belügy­miniszter, aki a legutóbb érkezett körrendeletében az árvákat a gyám­ügyi közigazgatás különös védelme alá helyezte. A körrendeletben a mi­niszter szeretetteljes szavakban hivja föl a megyei és városi árvaszékek figyelmét az árvákra, kiknek segé­lyezésére, neveltetésére és gyógyítá­sára nézve is utasításokat ad. Adományok a segélyakcióra. Az esztergomi főkáptalan december havi negyedik részletképen 150 ko­ronát. Az újévi üdvözlet megváltása cimén pedig Bleszl Ferenc, Etter Gyula, Reusz Ferenc, Rudolf István, dr. Wipplinger Ödön 10—10 K, dr. Berényi Zoltán 6 K, Brenner Ferenc, Berán Károly, Etter Ödön 5—5 K-t voltak szivesek a hadbavonultak csa­ládjainak felsegélyezésére alakult bi­zottság pénzkezelőjéhez küldeni. A kegyes adományokért ezúton mond köszönetet a segélyző bizottság. Újabb adományok az eszter­gomi Vöröskeres kórháznak. Az esztergomi Vöröskereszt 'kórházban megtartott és fényesen sikerült kará­csonyfa-ünnepély összes költségeinek fedezését, kórházbizottságunk elnöke, mélt. dr. Machovich Gyula prael. kanonok úr volt szives elvállalni, — ezen nagylelkű kegyes adományáért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki úgy a Vöröskereszt Egylet elnöke, mint a kórház igazgatósága. Ugyan­csak nagylelkű adományozóink volt tak nemes Stein Testvérek, bátor­keszi földbirtokosok, kik 1 drb. őzet és 25 drb. nyulat küldtek a kórház sebesültjeinek, valamint Corchus Béla haltenyésztő, budapesti lakos, aki 50 klgr. pontyot küldött a karácsonyi ünnepekre. Továbbá kegyes adomá­nyokat küldtek: Molnár Erzsébet 10 K, Vimmer Imréné fehérneműeket, lovag Mattyasóvszky Lajos 1 kosár almát és diót, Frey Ferencné és Vimmer Imréné 10—10 üveg bort, gróf Sternberg Rózsika és Józsika 200 drb. narancsot és 8 klgr. cukor­kát, Szabó Margitka 400 drb. ciga­rettát, Frey Ferencné 150 drb. szi­vart dr. Machovich Gyula a fenti adományán kivül nagymennyiségű pipát, cigarettaszipkát, imakönyveket küldött, Schiffer Ferenc 2 nagy cso­mag dohányt és 65 drb. ezüst ér­mecskét, dr. Seyler Emil 2 pár kar és érmelegitőt, 5 hasmelegitőt, 11 meleg mellényt, Kohl Medárd 1 ko­sár kalácsot és 1 kosár diót, özv. Czobor Gyuláné 500 cigarettát és 1 doboz cukorkát, özv. Revickyné 500 drb. cigarettát, özv. Reisz Ferencné 2 üveg bort, 1 kosár almát, 1 kosár diót, Simonyi Jenőné 1 kosár ara­nyozott diót, 600 cigarettát és kár­tyákat, Kelemen Henrik sebesült zász­lós úr hozzátartozóitól 5 kgr. kocka­cukor, 1 csomag frank-kávé, 1 cso­mag kávé, 1 csomag citrom és 1 csomag lisztet, Mihalics őrnagynétól 4 drb. fejsapka, Pleva Ferenc 25 pakli pipa dohány, 2 csomag pipa­szár, 1 csomag pipa, 3 skatula szi­varvég, 6 drb. kalács, 3 üveg édes pálinka, Kitzinger József 1 csomag mézesbábot, párnákat lepedőket és takarókat, id. Török József úrtól 14 üveg bort, 3 kiló diót, Pathy István­nétól 3 üveg cognacot, Gulyás Já­nosnétól (Karvárói) fehérneműeket, dohányt gyufát és aszalt szilvát, Pi­lis maróti református lelkész úrtól 16 koronát, melyért szivart vásároltunk), Korencsy Mihály úrtól 1 doboz süte­mény t, özv. Zubcseknétól 10 K, K. K. 10Kés Vodicska Istvántól 1 csomag szaloncukrot. Fogadják érte a kegyes adakozók a sebesült harcosok nevé­ben hálás köszönetünket. Egy százezer koronás ado­mány. Az Eternit Művek Hatschek Lajos cég hadsegélyezési célokra 100,000 koronát adományozott, mely­ből 50,000 koronát Magyarország részére nagyméltóságú báró Harká­nyi János kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr, míg az Ausztriának szánt ugyanilyen összeget, azaz szintén 50,000 koronát Felsőausztria hely­tartója kezeihez lefizetett. Karácsonyi ajándékok. A városi szegényházban lévők számára az idén a következő kegyes adományok ér­keztek : Dr. Perényi Kálmánnétól 36 pár mamusz, 18 pár új és 12 pár ócska női harisnya, 19 pár új férfi harisnya, 18 pár ócska keztyü, to­vábbá sonka, sütemény, narancs és dohány; Seyler Károly esperes-plé­bánostól 18 csomag dohány, 18 db. narancs és egy pipa ; Marosi József­nétól: 39 db. narancs; özv. Vörös Ferencnétől 2 üveg bor, egy tál sü­temény és sonka ; Groszner Bertától egy doboz dohány. Fogadják a ne­messzívü adakozók a szegényház fő­nöknőjének hálás köszönetét. Kolera városunkban. Bármily kicsiny betűkkel szedessük is, mégis csak szembeötlő dolog, hogy egy hét leforgása alatt városunkban négy kolerás eset fordult elő, melyek kö­zül egy halállal végződött. A szemi­náriumban berendezett katonai tarta­lékkórház betegei közül Mislovicz IIa hercegovinai illetőségű katona ka­rácsony ünnepén halt meg a járvány­kórházban, ahová szállították, mi­helyt felismerték a baját. Ugyancsak ideszállitották Knöpl Ferenc kirch­bergi (Alsóausztria) illetőségű kato-

Next

/
Oldalképek
Tartalom