Esztergom és Vidéke, 1929

1929-12-08 / 94.szám

adományaikkal lehetővé teszik, hogy a kórház betegszobáiban is fellobban­janak a karácsonyfa apró örömtüzei Hálás köszönettel fogadunk minden adományt, legyen az akár pénz, akár élelmiszer vagy dohány nemű. Kérjük a szives adakozókat, hogy a Kolos kórháznak szánt adományaikat a Kolos-, a Simor-kórháznak szánt ado­mányaikat pedig a Simor-kórház fő­nöknőjónek kegyeskedjenek eljuttatni. Tisztelettel Gavora M. Norberta és Török M. Milburgis kórházi főnöknők. A szentgyörgymezői Mária lányok társulata dec. 8-án este 7 órai kezdettel a szentgyörgy mezői Kath. Olvasókörben. „A szenvedés — korona" c. vallásos színdarabot adja elő. A jótékonycélú előadásra a nagy­érdemű közönséget tisztelettel meg­hívja a Vezetőség. A Felsődunántúli Mezőgazda­sági Kamara f. hó 12 én, csütörtö­kön délelőtt tartja Győrött a város­háza nagytermében ezévi rendes őszi közgyűlését. Református vallású gyermekek, akik 12 éven felül vannak és leg­alább négy elemi osztályt „végeztek, felvételt nyerhetnek a gróf Bethlen Kata református árva- és szeretet­házba, ahol kertészekké és kertészeti szakmunkásokká lesznek kiképezve. Elsősorban a volt menhelyi gyerme­kek jönnek figyelembe. Az ilyenek szülőikkel együtt haladéktalanul jelent­kezzenek özv. Vándor Róbertné telep­felügyelőnőnól (Simor-utca 6. sz.) Felülfizetések a Stefánia Szö­vetség mikulási vásárján. A mult szombaton és vasárnap a Stefánia Szövetség által rendezett mikulási vásáron felülfizettek: dr. Antóny Béla 2-50, dr. Brey er István 15, dr. Babura László 10, Bánfy Györgyné 3, Bakos Sándorné 2, Bartmann Mik­lós 1, dr. Csárszky István 5, dr. Drahos János 10, Dittert Gyula 4, Etter Ödön 5, özv. Éggenhofer Er­nőnél; df. Fehér Gyula 10, dr. Gönczy Béla 5, dr. Hamza József 10, Huszár 3, Hajdú István 1, özv. Huszár Nándornó 1, Kerscbaumma­yer Károiyné 4, Kovancsek Jenő 4, dr. Katona Sándor 1, özv. Kőmíves Lászlóné 1, Kemény Lajos 0'50, dr. Lepold Antal 9, dr. Machovics Gyula 20, Mátéffy Viktor 9, dr. Mertán János 5, dr. Mike Lajos 8'50, 5 N. N. á 0-50, Obermüller Fe­rencné 1, Pfalcz Tibor 4, Palkovics László 4, Pelczmann Lászlóné 3, dr. Rudolf Béla 5, dr. Sajó Lajos 3, Schaller Mátyás 1, özv. Schleifer La­josné 1, Tihanyi Miklós 2, Vojtka A jótékonycélú m. kir. állami SORSJÁTÉK Főnyeremények: 30.000 20.000 15.000 10.000 pengő stb. összesen 17.000 nyeremény Józsefné 6, dr. Závody Albin 2 P. — Buftethez adományt küldtek: Ámon Károly, Bellovits Gyuláné, dr. Berényi Zoltánné, Béltelky Já­nosné, Búri Józsefné, Bleszl Margit, Brühl József, dr. Csárszky István, Csákváry Mihály, dr. Divéky Ist­vánné, Dóczy Ferenc, Einczinger Sándor, özv. Frey Ferencné, Fis­choff Mihály, Farkas Jenőné, dr. Gönczy Béláné, dr. Hamza Józsefné, dr. Halmos Ignác, Huber Lajosné, Jalkóczy Erzsike, dr. Katona Sán­dorné, Kaufmann Józsa, Laping Mik­lós, dr. Mattyasóvszky Bélané, Mar gó Istvánné, Matus Gyuláné, Marosi Józsefné, dr. Miinek Rajmundné, Machovits Ignácné, özv. Neumann Gyuláné, Országh Kálmánná, Olajos Lajosné, Petz H. Lajosné, Reviczky Elemérné, Reusz Ferencné, Schiffer Ferenc, Sarvay Józsefné, Schrank Ödön, özv. gróf Sternberg Józsefné, Szatziauer Gyuláné, Székely Vilmos, Székely Károiyné, Vajda Árminná, Walter Károiyné, Vodicska Istvánné, dr. Vécsey Kálmánné. — A bazár­hoz adománnyal hozzájárultak : dr. Berényi Zoltápné, Bergmeyer Ru­dolfné, Brühl József, dr. Brenner Antalné, Buzárovits Gusztáv, özv. Draxler Alajosné, Huber Lajosné, özv. Henning Jánosné, Illés Sándor, dr. Katona Sándorné, Kemény La­jos, Laping Miklósné, özv. Laiszky Jánosné, Lackovits Elemérné, Margó Istvánné, özv. Németh Ferencné, Obermüller Ferencné, dr. Schleiffer Mátyásné, Schwach Sándor, vitéz Peinlich Béláné, Petz H. Lajosné, Vajda Árminné, Vezér Mária, dr. Vécsey Kálmánná, Virág és Szántó, Walter Károiyné, vitéz dr. Zsiga Já­nosné. TRETOM HÓCIPŐ VILÁGHÍRŰ Húzás december hó 21-én. A sorjegyek ára: = 3P — Fél ==lésfélP|j Kapható minden bank- és sorsjátéküzletben dohánytőzsdékben és postahivatalokban A Korona-kávéházi eset sze­mélye rendezi ügyeit. B. asztalos­segéd, akinek legutóbbi számunkban a Korona-kávéházban történt esetét megírtuk, szerkesztőségünkben járt és azt mondotta, hogy jelenleg már nem tartozik munkaadójának és nem azzal a szándékkal távozott el Esz­tergomból, — amit nem is állítottunk, — hogy fennlévő adósságait ne ren dezze. Az asztalossegéd ügyeinek rendezése miatt Esztergomban van. Bokrétaünnepélye lesz az új Kossuth Lajos-utcai iskolának. Az új Kossuth Lajos-utcai iskola építkezése már annyira előrehaladt, hogy megtartják a bokrétaünnepélyt, amely szerdán, december 11-én lesz délután 4 órakor. Felvétel az iparostanoncott­honba. A Legényegylet új épületé­ben levő iparostanoncotthonba 12 éven felüli, róm. kath. vallású, leg alább 4 elemi osztályt végzett gyer­mekek, akik iparosok óhajtanak lenni, felvételt nyernek. Ott kelő felügye­let alatt ellátást kapnak és napköz­ben munkaadójuknál dolgoznak. Első­sorban felvételt nyernek azok a fiúk akik mult évben még a menhely kötelékébe tartoztak, de jan. 1 óta onnan kimaradtak. Az ilyenek szülő­ikkel együtt haladéktalanul jelentkez zenek özv. Vándor Róbertné telep­felügyelőnőnél (Simor-utca 6. sz.) Azsúr finom batiszt zsebkendő 50 fillér. Azsúr kávés garnitúra 12 pengő Schvachnál. KELENGYÉK a legszebbek és legolcsóbbak VIIU(i N/VVÍO -Dál! Miss Európa férjhez megy. Érdekes cikkben számol be a Szin­házi Élet új száma Simon Böske eljegyzéséről. Egy interjú keretében mondja el Miss Európa, hogy csak az elmúlt héten három szerződtetés i ajánlatot is kapott. Ezekre a szer­ződtetési ajánlatokra Miss Európa már nem is válaszolt, mert amint elmondja, már akkor megismerkedett mostani vőlegényével Bramer Pállal. Égy pesti társaságban mutatták be neki és Bramer Pál már a rákövet­kező napokban leutazott Keszthelyre és ott dr. Simon Sándortól meg­kérte Miss Európának a kezét. Az esküvőt karácsonykor tartják meg azonban az esküvő után nem utaz nak azonnal nászútra, mert Miss Európának még részt kell venni, mint zsűritagnak, az idei Miss Európa választáson. A Szinházi Élet e heti száma darabmellékletül a Király Szin ház idei szezonjának legnagyobb sike­rét a Tommy és Társait hozza. Egyes szám ára 1 pengő, negyed­évi előfizetési díj 10 pengő. Kiadó­hivatal : Budapest, Ví. Aradi-utca 10. Betörtek egy fegyvermester Üzletébe. Chorényi Dezső tóvárosi fegyvermester feljelentést tett, hogy üzletében ismeretlen tettesek áttörték a íalat és egy látcsövet meg több különböző revolvert elvittek. Három fiatalembert gyanúsítanak a betö­réssel. Elloptak egy malacot. Schel­meczy Ferenc máv. pályafelvigyázó udvarából december 2-án éjjel valaki ellopta egyik 7 napos malacát. A tol­vaj után nyomoznak. Tretorn hó- és sárcipő világ­hírű. Kapható Schwachnál. „Nekem nincs szerencsém" mondja sok ember meggyőződés nél­kül, mert szerencséjét még nem pró­bálta ki. Itt az alkalom ! Kevés pénz zel, szerencsés esetben 30.000 pen gőt nyerhet. Még ma siessen és ve­gyen jótékonycélú államsorsjegyet egész 3 pengő, fél 1*50 pengő. Hú­zást december 21.-én feltétlenül meg­tartják, s önből egy csapásra gaz­dag ember lehet. Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, keílemetlen szájíz, homlok­fájás, láz, székszorulás, hányás vagy, hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc József" keserű­víz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány iga­zolja, hogy a „Ferenc József" víz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótétemény­nek bizonyul. A „Ferenc József" keserűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban ós fűszerüzletekben kapható. A Korona Mozgó szombati és vasárnapi műsora : „Akinek nem szabad szeretni" szinmű 8 felv. és a „ Cigány vér" (Nászút a liften) kalan­dos vidám attrakció 8 fölvonásban. Szerdán, december 11-én „A fehér arany" kalandortörtónet 8 felv. és „Cseréljünk asszonyt" vigjáték 7 felv. Legközelebb „Hontalan hős" és a debreceni országos dalárda ünnepély, melyben az Esztergomi Turista Da­lárda és a Kath. Legényegylet dalár­dája is látható, kerül bemutatásra. „Magyar fiú — lengyel leány" a legszebb filmdráma, Norma Tal­madge és Roland Gilbert frenetikus sikert aratott művészi alakításával vasárnapi műsorán kerül bemuta­tásra a Kulturban. A két főszereplő és a film rendezője a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a film minden tekintetben a legelső. Szombaton ke­rül mutatja be Jack Holt „Második asszony" c. izgalmas drámáját, mely egyike legnagyobb alakításának. Ugyanakkor kerül műsorra „A gyáva" vadnyugati [film is. Legközelebbi nagy szenzációja a Kulturnak Orczy bárónő „A vörös Pimperlnel* c. re­gény, Tolsztoj Leo hatalmas drámája, az „Élő holttest" és jön a mindenki által annyira várt „Négy ördög", Murnau leghatalmasabb alkotása. Pulóverek, kötött mellények a legolcsóbbak Keménynél. Karácsonyra olcsón csak ILLÉS ­nél vásárolhat, Széchenyi-tér. Új tánckurzus a Magyar Ki­rályban. F. hó 3 án este 8 órai kezdettel új tánckurzus kezdődött a Magyar Királyban. Tekintettel a leg­újabb táncokra, a kurzus 8 (nyolc) hétig tart. Tandíj 10 pengő. Beirat­kozni lehet minden kedden, csütörtö­kön és vasárnap ugyanott. Minden vasár- és ünnepnap össztánc. Szives pártfogást kér Zachey Ilus tánc­tanárnő. Selyem és gyapjú harisnya dús választékban Keménynél. Harisnya, kesztyű, kötött kabát, dús választékban Keménynél. j Okvetlen olvassa el ILLÉS cég hirdetéseit. /^GHATÁSOSABB GYÓöYVtZr\^ SAV0LDÖ.V1ZELETHAJTÓ Nagybani árusító Esztergom és vidéki részére Vörös József Esztergom. H D E E HEIxIrER újdonság BÁRDSAJT DERBY E B R Y Disznótoros-vacsora a Fürdőben szombaton, dec. 7-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom