Esztergom és Vidéke, 1930

1930-12-25 / 101.szám

A karácsonyi szünet az elemi iskolákban, a középiskolákkal párhu­zamosan, széntakarékosság céljából január l-ig tart. 7-én, szerdán ren­des előadás, Szóvá tesszük, hogy a középiskolákban már december 20-án kezdődött a szünet, az elemi isko­lákban pedig még 23 án délelőtt is jártak a gyermekek. Nem lehetne egységesíteni a jövőben a szünete­ket, nemcsak az ünnepek miatt, ha­nem a takarékosság miatt is ? 1 Mindenkinek érdeke! Rajzot és szabást tanulhat 1931 ianuár 15 tői Gerendás Divatszalonban Eszter­gom, Horthy Miklós-út 24 alatt. Az „Esztergomi Szent István Naptár" az 1931. évre gazdag tar­talommal és sok képpel, az idén már békebeli terjedelemben fog megje­lenni. A bővített kalendáriumi rész után Homor Imre képezdei tanár­nak Szent Imréről irt hangulatos kölieménye vezeti be a naptár szép­irodalmi és tudományos részét, amely, nek első közleménye Fehér Gyula dr. aranymisés nagyprépost rövid életrajzát hozza. Utána Lepold An­tal dr. prelátus-kanonok, az Eszter­gomi Történelmi Társulat elnökének az idei Nagyboloogasszonykor a vár­ban elmondott gyönyörű beszédét olvashatjuk. Azután Tóth Kálmán dr. pápai kamarás, theologiai tanár­nak mély gondolatokban és találó hasonlatokban gazdag elmélkedése következik „Az Óceán adventje ós a lélek adventjééről. Majd igen ked­ves karácsonyi elbeszélést olvasha­tunk, amelyet Mentes Mihály „Ka­rácsonyi angyal" cim alatt irt meg. Utána ismét Tóth Kálmán dr. „Az amerikai katholicizmus"-t ismerteti, a nála megszokott élvezetes modor­ban. Ezen cikk elolvasását különö­sen a férfiaknak melegen ajánljuk. A naptár feleleveníti még Földváry Imre volt városi főügyésznek „A féri kútjá"ról szóló ifjúkori költői regéjét, ami főkép a leányokat fogja érdekelni. Végül a szerkesztő Sinka Ferenc Pál, az Esztergomi Törté­nelmi Társulat igazgatója folytatja „Szent István király élete" cimű kor­rajzát, melyben most a szent király családjáról szól és kevésbbé ismert történeti adatok alapján, az idei vi­lágraszólóan ünnepelt Szent Imre hercegünket, mint kiválóan eszter­gomi szentet mutatja be, aki itt szü­letett, nevelkedett, itt élt ós halt is meg Esztergomban. Az „Esztergomi Szent István Naptárt" minden elő­fizetőnknek újévi ajándékul adjuk és azt az újonnan belépő előfizetőink is ingyenesen megkapják. A Stefánia karácsonyi vásárá­hoz hozzájárultak. Feiülfizetett Euer Ödön 10 P. Helyreigazítás: Magos Sándor helyett özv. Magos Sándorné 5 P, Huber Lajosné 5 kg cukor, ifj. Rangl Antalné egy tál sü­temény, dr. Sajó Lajosnó */a kg vaj, Vörös József 1 kg felvágott, dr. Vé­csei Kálmánná zsúrkenyér és pásté­tom, Berger Hermán 150 cm fl mell, Balog László 140 cm flanel, B uer Testvérek 1 pár cipő, Baeder 12 kis kaola szappan, 12 kis kölnivíz, Van der 25 db kis Owmaltine, Elida 20 Elida csomag, Kolozsvári 3 tucat kis Szent László szappan, Farkas Jenőné 10 mtr flanell, Gerő Samu 250 cm flanell, Glatz Gyuláné 10 mtr flanell, Hermann Mihály 2 pár harisnya, Illés Sándor 225 cm batiszt, Kardos Dezső 2 sapka, 1 pár zokni, Klein Gábor 5 pár zokni, vitéz Matus Gyu láné 10 mtr flanell, Pelczmann László 2 ív kreppapir 150 cm gumi, Schwach Sándor gyöngy, szalag, pamut, 24 gyűszű, 2 levél tű, 8 stoppolófa, 9 pár harisnya és pár vég csipke, Ta­tarek József 30, Buzárovits Gusztáv 4, Müller Izidor 10 ív csomagoló­papír, Farszky János 1 pár cipő, Weisz Mór 12 pár harisnya és 232 P árengedmény, Virág és Szántó 10 25 mtr flanell, Vermes Ignác 3 mtr flanell. Népművelési előadások Lábat­lanon. Lábatlan község f. évben is derekasan kiveszi részét a népműve­lési előadások rendezéséből. Az elő­adások tervszerűen vannak megtartva s kerekded, összefoglaló egészet nyúj­tanak, igy a férfiak példaképéről az Árpádházi liliomos hercegről és az 1930. évi Szt. Imre ünnepségekről Horváth Imre ig. tanító, a magyar női mintaképekről pedig Varga Er­zsébet mondott értékes szabadelő­adást. A takarékosságról „és a Ma­gyar Hét jelentőségéről Matáncsevits Béla és Sánta József tanítók tartot­tak ismeretterjesztő előadást. Ezen előadásokat nagyszerűen egészítette ki dr. Tulassay József tb. tiszti­orvos előadása a helyes táplálkozás­ról, kiemelve a helyi szokásokat min­den hibájával és előnyével. Az ötö­dik előadás érdeme ismét Horváth igazgatóé, aki a gyümölcsfák ápolá­sáról és gondozásáról beszélt a hall­gatóságnak, kiemelve az ellenük való védekezést és a rovarpusztitást. Min­den előadást kisebb színdarab, vagy versek, énekszámok tarkítottak, me­lyeket az iskolás növendékek adtak elő kellő betanulással. A látogatók számát sok tekintetben az időjárás is befolyásolta. Elég szép számmal voltak azonban mindig. Akikre na­gyon ráférne ez a hasznos ismeret­terjesztés s akiknek szinte köteles­ségük lenne megjelenni, azok mint a múltban ugy az idén is távolma­radásukkal tüntettek. Az előadások ügyvezetését Horváth Imre ig. tanitó látja el. Kultur Mozgó karácsonyi mű­sora : Karácsony első ünnepén Harry Liedtke Mária Paudler és Hans Jun kermann a legmagasabb élvezetet nyuj'ó filmje „Korvettkapitány" mó­kás filmoperett, kerül műsorra. A kitünó színészek kettős szerepet ját­szanak, Harry Liedtke a korvettka­pitány elegáns figuráját, Mári Paud­ler egy tűzről pattant fehérbobitás szobalányt játszik, Hans Junkerman olyan helyzetkomikumokat teremt a filmen hogy a közönség állandó ka­cagással kiséri ezt a pazar filmet. Karácsony másodnapján, Luis Tren­ker a daliás hires sportember ski bajnok egyetlen filmje „A fehér he­gyek fia" szerelmi történet nagy drámai attrakció. Luis Trenkerrel együtt játszik Renáta Müller egy üde kedves leány, aki minden nézőt meg­igéz, velük együtt játszanak a he­gyek, a csillogó csúcsok, a gleccse­rek, az egész csodálatos természet és közben játszik a zene, parkett, Paris, humor, hangulat és dr. Becce finom zenekisérete. Mind a két nap burleszk és rajzos trükkfilm-kiséret előzi meg a műsort. Szombaton ós vasárnap Petrovics Szvetiszláv és Eszterhazi Ágnes most megjelent attrakciója, a magyar tárgyú „Ta­vasz a télben" cimű nagy szerelmi történet kerül műsorra, és Monty Banks remek vígjátéka „Ez az én esetem" c. kitűnő darab. Megnyílt a Sas kerti jégpálya. Bérletjegyek is kaphatók a hely­színen. A gyümölcsfák téli ápolását, permetezését ismerteti -kimerítően táblázatos útbaigazításokkal a No vényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még a gyü­mölcsfák átoltásáról, a szőlő trágya zásáról, a talaj művelésről a meleg­ágyról, a gyümö csfakátrány, gyü­mölcsfakerbolineum és oltóviasz ké­szítéséről, a szilva alanyairól és met szésóről, a termesztésre ajánlható kajszifajtákról stb. A dúsan illusztrát két szaklapból a Növényvédelem ki­adóhivatala (Budapest, Földmivelés­ügyi minisztérium) ez alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot. A legcsodálatosabb élmény. Minden ember gyermekkorának azokra az óráira gondol, amikor meseköny­vét olvasgatta. Mennyi izgalmas és csodálatos élményben volt részünk, ] amikor egy-egy érdekes meseköny­vet vagy ifjúsági regényt olvastunk. Tolnai mesekönyvei és ifjúsági re­gényei a legszebb és a legpompá­sabb könyvek. Ha ezeket tesszük a karácsonyfa alá, gyermekeinknek végtelen örömet szerzünk. Ezekhez a könyvekhez mindenki hozzájuthat, mert két-három pengőért egy gar­mada Tolnai mesekönyvet lehet vá­sárolni. Minden könyv- és papirke­reskedósben kaphatók vagy meg­rendelhetők : Tolnai Világlapja kiadó­hivatalában Budapest VII., Dohány­utca 12. szám alatt. A Nyugat karácsonyi száma meg­jelent. A szám kiemelkedő közleménye s egyben irodalmi esemény Bornem­issza Péter Electrája, melyet Móricz Zsigmond ismertet és méltat. A ma­gyar Electrának főbb jeleneteit az 1558 i kiadás címlapjával és famet­szeteivel mutatja be a folyóirat. A szépirodalmi részben Szitnyai Zoltán kisregényét, Erdélyi József, Gellért Oszkár, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc és Szép Ernő verseit találjuk. Mó­ricz Zsigmond folytatja „Forr a bor" c. regényét. Illusztrációkat Hende Vincétől (két linóleum metszet) és Komjáti Gyulától (két tollrajz) közöl a szám. Irodalmi, színházi, képző­művészeti és közgazdasági aktualitá­sokkal husz cikk foglalkozik, köztük Kodolányi János tanulmánya Móricz Zsigmondról új könyve megjelenése alkalmából. A karácsonyi számot ingyen kapják, akik januártól elő­fizetnek a Nyugatra. Kérjen mutat­ványszámot! A szám ára 2 pengő. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadó­hivatal : V. Vilmos császár-út 34. Telefon : Aut. 165—85. Intézeti szövetek, sima és csíkos vásznak legolcsóbban Illésnél Sió­chenyi-tér. Hócipő, sárcipő leszállított árban Keménynél. Nótás Agfa-Travis selyemha­risnya karácsonyi ára 2*90 pengő Schwachnál. Vasárnapi mise az osztrák pályaudvarokon. Strafella, az osz­trák szövetségi vasutak vezérigaz­gatója, a püspö'n kar kérésére el­rendelte, hogy a pályaudvarokon vasárnaponkint az utasok számára misét mondjanak. Innsbruckban és Salzburgban a rendeletet már mult vasárnap végrehajtották. Bécsben január elsejétől kezdve az Ost-banhof egykori udvari várótermében lesz a szentmise. Divatszőrmék óriási választék­ban, eddig még nem hallott olcsó árakon kerülnek forgalomba Weisz Mór posztóárúházában Esztergom. \ szőrmék a kirakatban is meg­tekinthetők. Kötött kabátok, keztyűk és haris­nyák nagy választékban Illésnél Takarék épület. Perzsa, szmirna, goblein-kézi­munka Keménynél (útbaigazítással vevőimnek készséggel szolgálok.) Ujitások az útlevél ügyben. A 146795/1930. Bm. rendelet szerint 15 éven aluli gyermekeknek Auszt­riába és Németországba való uta­zásra ezentúl már nem kell az út­levél, hanem, a főszolgabíró illetve rendőrkapitányság által kiállítandó igazolvánnyal, „igazoló jegy u gyei utazhatnak. Csoportosan utazó ma­gyarok együttes határátlépésre Auszt­riába útlevélpótló csoportos névjegy zékkel utazhatnak, amely három pél­dányban állítandó ki, a résztvevők nevének, születési évének foglalko­zásának és lakóhelyének feltünteté­sével. A névjegyzéket az alispáni hivatal záradékolja, a budapesti oszt­rák konzulátus díjmentesen, konzuli illeték és kezelési dij felszámítása nélkül láttamozza. Munkás csopor­tokra a rendelkezés nem vonatkozik. Ha olcsón akarja beszerezni ruházati szükségletét, csak Iiiés Sán­dor-céget keresse fel, Széchenyi-tér. Ujabb rendelet az állami tiszt­viselők kiküldetési és átköltöz­ködési díjairól. Néhány héttel ez­előtt jelent meg egy kormányrende­let az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak által a hivatalos és egyéb alkalmazottak által a hivata­los kiküldések és az átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények szabályozása tárgyában. A kormány most újabb rendelettel pótolja az említett rendeletet és a 24 órát meg nem haladó belföldi kiküldetés ese­tén felszámitható kiküldetési díjat a legutóbbi rendeletnél is erősebben mérsékli. Ha hat óránál nem több idő telt el a hivatalos kiküld etésnél akkor napidíjat felszámítani ne m lehet Mind kevesebb már a papir ötös A Magyar Nemzeti Bank az 1923 augusztus 1-i keletű ötpengős bankjegyeket 1931 június 25 tői for­galomból kivonja. Fizetésként 1931 december 31-ig, becserélésre ,'1933 december 31-ig fogadja el a Nem­zeti Bank e bankjegyeket, melyek­nek beváltására vonatkozó kötele­zettség ezzel az időponttal megszű­nik. Miután a bankhoz kerülő ötö­sök nem jönnek vissza a forgalomba, már igen kevés ötös látható. Helyét a „Nagybecskerek", az új ezüst ötös foglalja el. RÁDIÓ Csütörtök, december 25. 8.30 Újsághírek. 9.00 R-eformátus-istentisztelet. 10.00 Énekes nagymise a belvárosi plé­bánia-templomból. A szentbeszédet mondja Bangha Béla jézustársasági házfőnök. 11.30 Unitárius istentisztelet. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 2.00 Gramofonhangverseny. 3.00 A „Rádíóélet" ifjúsági előadása. 4 00 Rádió Szabadegyetem. Utána időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5.10 Katonazene. 6.20 Karácsonyi álom. Meseoratorium. 7.00 Vigj átékelő adás a Stúdióból. 9.05 Hangverseny. Utána Időjelzés, időjárás, hirek. Majd Kiss Lajos és ciganyzenekarának hangversenye. Péntek, december 26. 9.00 Énekes nagymise a budavári koro­náz.ó főtemplomból. Szentbeszédet mond P. Böle Kornél domonkosrendi perjel. 11.15 Evangélikus istentisztelet. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd az Operaház tagjaiból alakult zene­kar hangversenye. 2.00 Gramofonhangv. 3.30 Földm. minisztérium előadássorozata. 4.00 Manchen Mariska rádiósdélutánja. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.00 Magyar nóták. 6.10 Előadó-est. 7.10 Mándits szalonzenekarának hangv. 8.05 Ügetőverseny nredmények. 8.10 Operaelőadás a Stúdióból. Utána időjelzés, hirek. Majd Fejes-szalonzenekar hangv. Később Toll Árpád és cigányzeneka rannak hangversenye. Szombat, december 27. 9.15 Hangverseny. 9.30 Hirek. 9.4 > Hangverseny folytatása. 11.10 Vizái ásjelentés magyarul és németül. 12.U0 Déli harangszó. 12.05 Szalonzenekari hangverseny. 12.25 Hirek. 12.35 Hangverseny folytatása. 1.00 Pontos időjelzés. 2.30 Hirek, élelmiszerárak. 3.00 Piaci árak, árfolyamhírek. 4 00 Cserkész műsoros előadás. 4.45 Időjelzés, időjárás, hirek. 5.00 Történelmi előadás. 5.20 Orosz balalajka-zenekar hangv. 6.30 Baktay Er»in előadása. 7.00 B Mit üzen a Rádió" 7.3á Hubay Jenő dr. eiőadása. 8.00 Katonazene. 9.10 Hangverseny. Utána időjelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd Bura Sándor és cigányzenekarának hangversenye. Píflrlrí a ^usztusi dűlőben szőlő, a duna­LlullU dűlőben szántó és a dédai dűlőben szőlő. Cim Batthyányi- L.-u. 14. Parzsa bunda 450 J pengőórt eladó. Meg­tekinthető a kiadóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom