Esztergom és Vidéke, 1915

1915-01-31 / 9.szám

üdvözöljük őt most, a szék­foglalás harmadik fordulóján. Egészséges erőt és áldást kívánunk neki az egek Urától, hogy a jelen súlyos viszonyok­tól hátráltatott emberszerető nagy terveit mielőbD valóravált­hassa. Kérjük: tartsa meg mele­gen érző szivében továbbra is székvárosa lakosságát, amely ő hercegségében nem csupán egyházi fejét, hanem egyszer­smind legjobb akaratú támoga­tóját is látja. Országos nagy gondjai kö­zött ne sajnáljon egy kevés időt a mi ismerte régi bajaink gyógyítására s az előttünk fel­felmerülő akadályok elhárítá­sára. Mi mindenkor hálás gyer­mekei kívánunk lenni, kik atyai szavára készséggel hallgatnak s bölcs útmutatása szerint jár­nak. A legfőbb óhajunk, hogy tartson minél tovább az a benső kötelék, mely bennünket ő fő­magasságához csatol és váljék, miként nekünk, boldogulásunk­ra, úgy neki állandó megelé­gedésére ! A hercegprímás Budapesten. Dr. Csernoch János bibornok-herceg­primás csütörtökön délelőtt titkára dr. Lepold Antal kíséretében Buda­pestre utazott, s hol ma este fél 7 órakor végzi az Üllői-uti Örökimá­dás templomban tartandó kilencna­pos ájtatosságnak befejező aktusát. Kohl püspök Esztergomban. Dr. Kohl Medárd fölszentelt püspök, ki hosszabb időt töltött Vaszary Ko­los bibornok mellett Balatonfüreden az elmúlt héten több napot váro­sunkban töltött s innen ismét vissza tért Balatonfüredre. A főgimn. igazgató itthon. Dr. Molnár Sz. főgimn. igazgató egészségi állapota annyira javult, hogy tegnap délután hazajött Esz­tergomba. Azonban hivatalos mun­káját egyelőre még nem végezheti, mert kíméletre van szüksége. Eljegyzés. Rozgonyi László hon­véd hadapród eljegyezte Hegedűs Gizike kissárói tanítónőt, Hegedűs Sándor m. kir. állatorvos szép és kedves leányát. Katonai kitüntetések. Őfelsége a király az ellenséggel szemben vi­téz magatartásak elismeréséül Kinder­man Róbert 76. gy. e. nyugállomány­beli ezredesnek, továbbá az elesett Zá­vár János és Mayer Ödön 76. gy. e. századosoknak díjmentesen a vas­koronarend a III. osztályát a hadi­ékitménnyel, Polten Ágoston 76. gy. e. századosnak, Frydmann László 26. gy. e. tartalékos századosnak és Gebé János 26. gy. e. főhadnagy­nak a katonai érdemkeresz III. osz­tályát a hadiékítménnyel adomá­nyozta. Simor requiem. E hó 28-án reg­geli órákban mélységes érchangját hallatta a vár Boldogasszony ha­rangja. Ünnep volt a székesegyház­ban, mert engesztelő miseáldozatot mutatott be Magyarország első fő­papja nagynevű elődje: Simor János lelkiüdvéért. A fényes gyászszertar­táson ott voltak Simor rokonai kö­zül Simor László barti esperes plé­bános és Burány Ernőné. Schiffer Ferenc prelátus-ka­nonok adománya. Dicsérő szava­kat nem vár és nem kivan, mert ő maga a megtestesült szerénység, csöndes és zajtalan társadalmi mun­kás életét csak a mélységes és Is­tenben vetett igaz hite és áldozatos jósága múlja felül. A háború kitö­rése óta úgyszólván dédelgető sze­retettel járult és járul folyton a harc­térre induló katonáinkat ellátó téli s meleg ruhák beszerzéséhez nagyobb összegű adományaival; most pedig az embertársai iránt érzett legben­sőbb felebaráti szeretete ragyogja be mes lelkét, hogy a harctéren hősi halált halt véreink üdvösségeért tett 1000 koronás alapítványával gon­doskodott Brról, hogy évente annak kamataiból engesztelő szent mise­áldozat bemutattassék. Nagy és ne­mes küzdelmünkben való hazafias kötelesség nemes felismerését jutal­mazza meg neki a jóságos Isten 1 Fábián Linka, a győri színtár­sulat koloratur művésznője, a szín­társulat újjászervezésével a társulat­tól megvált a napokban búcsúzott el a győriektől. Két évig volt dr. Patek színtársulatának kiváló szor­galmas rendes tagja. Közönségünk a nyári sziniévadban mindig szive sen látta a színpadon s több szép sikerült estének hálás emléke kiséri az esztergomiak részéről is az eltá­vozott művésznőt. A bencésrend gyásza. A ben­césrendet érzékeny veszteség érte egyik kedves, munkás tagja, Pacher Donát, szent Benedekrendi áldozó­pap és a soproni r. kath. főgimná­zium igazgatója, hosszas szenvedés után f. hó 24-én, életének 62-ik, szerzetesi élete 43-ik, áldozopapsá­gának 37-ik évében Balatonfüreden elhunyt. A megboldogultat a tiha­nyi sírkertben helyezték örök nyu­galomra. Elhunytáról a tihanyi apát­ság adott ki gyászjelentést. Pogány Lajos festőművész te­lepedett le rövidebb tartózkodásra városunkban, a Magyar Király szál­lodában. A neves festőművész ta­nulmányait Budapesten Lötz iskolá­jában végezte, majd Münchenben Lenbachnál és Parisban a Julien is­kolában tökéletesítette magát. Egy év óta van Magyarországon, mint kiállító művész. Hosszú, tizenhat évi külföldi tartózkodása alatt több mű­vészi kivitelű portrait festett neves művészekről. Igy megfestette a wieni Összes operett komponistákat, úgy­mint Lehárt, Falit, Strausz Oszkárt, Kálmán Imrét stb. Németországban is több hires embernek festette meg portréját, köztük Hoffmannstallét is. Legutóbb a műcsarnok tavaszi és téli kiállításán Szomaházy és Nirschy Emilia arcképeit állította ki művészi kivitelben. Rövid itt tartózkodása alatt már több előkelő úri családtól kapott megbízási, kik csak a legna­gyobb megelégedéssel szólnak mun­kájáról. Ő festette meg az izr. hit­község részére dr. Áldori Mór kir. tanácsos, volt hitközségi elnök arc­képét, oly művésziesen, hogy a kép valóban méltó helyet foglal el ősi városunkban található nagy művé­szek képei mellett. v Beck János a m. kir. állami állatorvost katonai állatorvosi teen­dőkre Gyurgyevácra (Szlavónia) ren­delte a hadügyi kormány. Beck már tett ilyemű szolgálatot Pozsonyban, ezután Ersekújvárott és legutóbb vá­rosunkban. Adományok a Vörös Félhold javára. A harctéren megsebesült török katonák ápolásával foglalkozó Vörös Félhold Egyesület javára Vimmer Imre polgármester kezeihez a következő adományok folytak be : 100 koronát adtak Bleszl Ferenc ta­karékpénztári igazgató és Brühl Jó­zsef praelatus kanonok; 50 koronát az Esztergomi Keresk. és Iparbank és Pleva Ferencné; 25 koronát az Esztergom vidéki Hitelbank; 20 ko­ronát dr. Rajner Lajos püspök, Ma­gurányi József, Farkas Tivadar, Brutsy János és dr. Gönczy Béla; 15koro­nát Németh Gábor; 10koronát Vim­mer Imre, Graeffel János, Schiffer Ferenc, Horváth Ferenc. Machovich Gyula, Blümmelhuber Ferenc, dr. Klinda Teofi), Bogisich Mihály, Ven­czel Antal, dr Fehér Gyula, Kósik Ferenc, Rudolf István, dr. Viplinger Ödön, Marosi József, Mattyasóvszky Ödön, Bayer Ágoston, dr. Krasznay Gábor, Kaufmann Ferenc, Draxler Alajos és Tót Sándor; 5 koronát Magurányi Gizzella, Toldy János, Diamant Béla, Schrank Béla, Ne­decky Miklós, Erőss Rezső, Kaán Károly, Weisz Mór, Virág és Szántó Henning János és fia, dr. Gróh Jó­zsef, dr. Burián János, Laiszky Já­nos, Meizler János. Az eddig kimu­tatott adományok összege 710 K. Fogadjak az adakozók a polgármes­ter hálás köszönetét. Szives adomá­nyok már csak február hó 3-ig fo­gadtatnak el, amikor a gyűjtést le­zárjuk. A magunk részéről megkell jegyeznünk, hogy a polgármesteri hivatalnak egy régi tisztviselője ál­landóan minden adakozásnál álnév alatt szerepel. Névmagyarosítás. Dr. Dangel­mayer Lipót áldozópap, volt szeme­náriumi tanár aki jelenleg kon­stantinápolyban a magyartörténelem részére török forrásokat kuttat, nevét Mozonyira változtatta. Ugyancsak Bíróra változtatta nevét a belügy­miniszter jóváhagyásával Blau Erzsi és Lili. Befejezés előtt az Ünger ügy. Végre valahára már vége lesz az örökös bizonytalanságba leledző és már tengeri kígyóvá nőtt Unger ügy­nek. Ha nem is ette meg a várost ez a tengeri kígyó, legalább jókora darabot hasított ki húsából, mert megjött a kögigazgatási bíróság dön­tése, mely felszólítja a várost, hogy Unger Hugót a most érvényben levő nyugdíszabályzat szerint 1913. év január 7-től nyugalomba helyezze és felfüggesztésétől ezen dátumig visszatartott félfizetését pedig fizesse ki; ami magában is jelentékeny összeg különösen, ha tekintetbe vesszük azon körülményt, hogy Un­ger felfüggesztése óta a rendőrkapi­tány fiizetése is jóval emelkedett. Lesz tehát mit fizetnie a városnak ismét és folytonosan is, mert városi tiszti nyugdíj alapja semmi esetre sem akkora, hogy nagyon megbírná a magas, időelőtti nyugdíjat. Ugy voltunk már Unger rendőrkapitány ügyével mint gyermek a veréssel: bár már megvertek volna! Nos, minket már megvertek, még pedig másokért, a kik annak idején ítél­keztek Unger ügyében s< hogy ho­gyan ! mutatja a következmény. Ak­kor Unger feje kellett s most ezért nehéz ezreket fog fizetni a város. A hadisegély összege. A há­ború eddigi tartana alatt rengeteg összegeket fordítottak hadisegélyezé­sekre. Megközelítő pontos számítás szerint Magyarországon nyolcszáz­harmincezer család napi egymillió­háromszázezer korona államsegélyt kap. Adományok a sebesülteknek. Sebesültjeink istápolására a mult hét folyamán a következők voltak szí­vesek adományokat küldeni: Etter Gyuláné (Kernend) hósapkák és érmelegítőket, Szkalka Irén (Nána) érmelegítőt, Mattyasóvszky Ida ér­melegítőt és kapcákat, mindannyian saját kézimunkájukat, Brutsy Gyula és Brutsy János botokat, Skadra János (G. Kövesd) esperes plébános 10 liter tejet, tojást túrót és ci­garettákat, — Dr. Reinich Antalné (Garam-Kövesd) 1 vég vánkushuza­tot, 6—6 drb. inget és alsónadrágot, 6 pár harisnyát és 45 drb. naran­csot, — Perényi alispán 5 tucat zsebkendőt, és '5 tucat harisnyát. Ezenkívül dr. Katona Sándorné 2 vég, Fekete Linka pedig 1 vég ván­kushuzat feldolgozását voltak szive­sek elvállalni. Pénzadományt küld­tek : a nagylelkűségét már annyi fényes példával igazolt dr. Rajner Lajos, püspök ált. érseki helynök, ez alkalommal 300 K, Kovács Bláné Annavölgy 10 K, Dr. Katona Sán­dorné 3 K, Dvihally Géza 2 K, Zvor­nik Imréné 1 K, Lusztig Endréné dohánytőzsdéje pedig persely gyűj­tésképpen 2 korona 86 fillért. Fo­gadják a nsmeslelkű adakozók hálás köszönetem nyilvánítását. Esztergom, 1915. január hó 30. Perényiné. Fényképes útlevél kell kül­földre. A belügyminiszter rendele­tet adott ki, hogy a külföldre szóló útlevélbe a háború tartama alatt az útlevél tulajdonosának lebélyegzett arcképét is bele kell ragasztani. Erre az intézkedésre a kémek ellen való védekezés indította a belügyminisz­tert. Agyanez az eljárás lépett életbe Németországban is. Adományok a „Kolos" kór­házi sebesülteknek. A Kolos köz­kórházban elhelyezett harctéri sebe­sültek részére a közetkező adomá­nyok érkeztek: Reviczky Gáborné utján 15 kgr. aszalt szilva, 4 üveg befőtt, Polusin Mátyástól 3 K, Bélai uradalomból 25 drb. nyúl, Bitter Rózától 3 drb. kis toll vánkos, 6 drb. kis vánkos huzat, Szarkásy Gizellá­tól 2 tányér pogácsa. A szives ado­mányokért ez uton mond köszöne­tet a kórház igazgatósága. Hadseregszállító gyárak ka­tonai felügyelet és fenyítő hata­lom alatt. A cs. és kir. budapesti katonai parancsnokság Präs. Nro. 18225/M. számú 1914. december 31-érői kelt leirata értelmében a hadi szolgáltatási törvény rendelkezései alá helyezte azokat a gyári üzeme­ket, hol a hadseregszállítások tekin­tetében erre szükség volt. Ennek következtében a gyárakban az ösz­szes tisztviselők és munkások a ka­tonai büntető bíráskodásnak és a katonai fegyelmi fenyítő hatalomnak vannak alárendelve. Ezzel a védett gyárak intézménye Magyarországon meghonosult. Bádogos és lakatos iparoso­kat érdeklő két új találmány ügyé­ben vasárnap délután 3 órakor érte­kezlet tartatik az ipartestületben. Maga a feltaláló — Nedbalek Emil ismert jónevű mechanikus egy beté­tes lyukasztó és egy lyukasztó mat­ric találmányát fogja magyarázatok­kal ellátva 'személyesen bemutatni. Kéri az elnökség az érdekelt iparo­sok szives megjelenését. Adóelengedés az üzlet ideig­lenes szünetelésének idejére. A főváros tanácsa most terjesztette föl a pénzügyminiszterhez azt a javas­latot, amelyet oly adózók adótarto­zásainak elengedése, illetve fizetési halasztásuk érdekében dolgoztatott ki, akiknek adózó képessége a há­ború okozta súlyos gazdasági viszo­nyok következtében megcsökkent. A javaslatban a főváros azt kívánja, hogy az adófelügyelőség 1000 kor. előírásig adhasson a körülmények szerint megokolt időtartamú halasz­tást és csak ezen előíráson túlmenő ügyekben tartsa fenn a pénzügy­miniszter az intézkedés jogát saját részére. A főváros továbbá méltá­nyosnak és igazságosnak tartja azt

Next

/
Oldalképek
Tartalom